Order:
 1. Jin'i to Shizen: Miki Kiyoshi No Shisōshiteki Kenkyū.Masao Tsuda - 2007 - Bunrikaku.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Shōwa Shisō Shinron: Nijisseiki Nihon Shisōshi No Kokoromi.Masao Tsuda (ed.) - 2009 - Bunrikaku.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Tosaka Jun to "Shōwa Ideorogī": "Nishida Gakuha" No Kenkyū.Masao Tsuda - 2009 - Dōjidaisha.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark