Results for 'Mehmet G��lteki��n'

1000+ found
Order:
 1.  1
  Mehmet Akif İnan’ın Sûfî Kişiliği.Ali Teni̇k - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1075-1108.
  Mehmet Akif İnan, Türkiye sendikacılığının önde gelen bir siması olarak bilinmesinin yanı sıra şâir ve yazarlığıyla da toplumun ekseriyeti tarafından tanınan bir şahsiyettir. Fakat sûfî kişiliği pek bilinmemektedir. Yapılan araş-tırmada İnan’a daha mücadeleci ve aktif karakter sağlayan hakikat, bilinmeyen tasavvuf ve tarîkat yönüdür. O, tasavvuf terbiyesinin kazandırdığı ahlâkla, insanlara önceden gösterdiği fedakârlığın daha fazlasını gösterir. İnan, tasavvuf ilmiyle benlik dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra hem sendika çalışmalarında hem yazılarında ve şiirlerinde neslin kendi öz kültürü ve medeniyetiyle yetişmesi için gayret göstermiştir. İnan’ın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  32
  Walter G. Andrews and Mehmet Kalpakli, The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture and Society. Durham, N.C., and London: Duke University Press, 2005. Pp. Xiii, 426; Black-and-White Figures. [REVIEW]Robert Dankoff - 2006 - Speculum 81 (2):471-472.
 3. İmam Eş’Ari̇’Ni̇n İman Ri̇salesi̇.Mehmet Keski̇n - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (16):23-47.
  İslam Düşünce Tarihinin en büyük ekolu olan Eş’arilik, şüphesiz imamı ve kurucusu olarak kabul edilen İmam Eş’arî’nin fikrilerinin temel alındığı bir mezheptir. Eş’arî’nin inanca dair düşünceleri içinde en dikkati çekenlerden biri de iman konusundaki görüşleri oluşturmaktadır. Ona has iman görüşü İslam düşüncesindeki iman anlayışları içinde farklı bir yere sahiptir. Bu çalışmada bu farklılıklar öne çıkarılarak İslam Mezheplerinin temel ayrılık noktalarından biri olan iman konusuna Eş’arî’nin bakışı ve onun bu konu ile ilgili telif ettiği İman Risalesi ele alınmıştır. İmam Eş’arî yüzden (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Kur'an'ın Işığında Fuzûlî.Mehmet Ünal - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):1049-1049.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  8. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Taslakları Aracılığıyla Metin Tutarlıklarının Sağlanması: Bir Eylem Ar.Mehmet Tok - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1005-1005.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Türkiye'nin Madde Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Politikasının Değerlendirilmesi ve Yeni Bir.Mehmet IŞIK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):461-461.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Medya Okuryazarlığı Dersi Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğrenci Ve Yönetici Görüşleri.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):265-265.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  14
  Etibank Ergani Bakır İşletmesi'nin Kuruluşu Ve Elazığ'ın Maden İlçesine Getirdikleri.Mehmet ÇEVİK - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):27-27.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  15
  Hareketli İçiciden Hareketsiz İçiciye: Osmanlı İmparatorluğunda Nargile Alışkanlığının Terkibi.Mehmet Kiliç - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):193-193.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Biliş Üstü Farkındalıklarının Çeşi.Mehmet Kilinç - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1385-1385.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Muhammed Hamidullah’In Aziz Kur’an Adlı Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Selim Ayday - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):1-25.
  Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bugüne hem muhtevası hem de üslubuyla gerek inananların gerekse inanmayanların hep ilgisini çekmiştir. Bu ilgi zamanla onun başka dillere tercümesini beraberinde getirmiştir. Bu tercüme faaliyetleri aynı şekilde hem Müslümanlar hem de Gayr-i Müslimler tarafından yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in kendine has ve tarih boyunca benzerinin getirilemediği eşsiz bir üslubu vardır. Onun üslubunun eşsiz olması aynı zamanda başka dillere tercümesini de zorlaştırmaktadır. Ancak Kur’an hitabının tüm insanlara yönelik olması onun başka dillere tercümesini de zorunlu kılmıştır. Bugüne kadar farklı dillere (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  7-10 Yaş Grubu Çocukların Şiddet Algılarının Resimler Aracılığı İle Sosyal Güçler Bağlamında İncelen.Mehmet Akif İNCİ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):503-503.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  15
  Jean Jacques Rousseau’da Bilim ve Sanatın Yeri.Mehmet Evren - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:16-27.
  18. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin Romantik filozofu Jean Jacques Rousseau pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada Rousseau’nun özellikle başta “Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev” adlı çalışması esas alınarak onun bilim ve sanatlara bakışı ele alınmıştır. Rousseau, söz konusu eserinde ele aldığı bilim ve sanat hakkındaki düşünceleri nedeniyle çok kez eleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Rousseau’nun bilim ve sanata karşı olduğu yönündeki bir eleştiriyi tartışmaya açmaktır. Çalışma, Rousseau’ya yöneltilen eleştirilere karşı suçlamalara nasıl tepki verdiğini bizzat onun eserlerinden yola çıkarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  İslam Hukukunda Zannî Bi̇lgi̇ni̇n Deli̇l Değeri̇ Bağlaminda İcti̇had.Mehmet Zahir Karataş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):215-237.
  Özet Dini bilginin temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’in Peygamberimizden bize haber yoluyla intikal ettiği hususu izahtan vârestedir. Rasûlullâh demek, Allah’tan aldığı bilgiyi insanlara ileten elçi, haberci demektir. Bu nedenle Peygamberlerden bize ulaşan dini bilgiye de haber ya da haber-i resûl denilmiştir. Rasûlullâh’tan teşrî’ ile ilgili gelen her haber, duyanlar ve tevâtür yoluyla ulaşılanlar için bila şek vela ihtilâf, kesinkes doğru ve bağlayıcıdır. Ancak bazı haberlerin Rasûlullâh’a nisbeti kesin olmadığı için ya da nisbeti kesin olsa da delâleti kesin olmadığı için (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  51
  İslam Dini Açısından Reenkarnasyon : Tarihi Ve Günümüz Açısından Bir Karşılaştırma.Mehmet Bulğen - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):127-162.
  Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde İslam dini ile Hint kıtası dinleri arasında Tanrı, evren, insan tasavvurları ve ölümsüzlük doktrinleri ekseninde genel bir karşılaştırma yapılacak, böylelikle tenâsüh ve âhiret inancının ait olduğu dinî gelenek içindeki yeri gösterilmeye çalışılacaktır. İkinci bölümde İslam düşünce tarihinde tenâsüh inancıyla ilişkilendirilen gruplar ve bunlara gösterilen tepkiler ortaya koyulacaktır. Üçüncü bölümde ise kadîm tenâsüh inancının günümüzdeki şekli olan reenkarnasyon düşüncesi ele alınacak; bu bağlamda ülkemizde çeşitli dernek ve vakıflar vasıtasıyla faaliyetlerini yürüten ruhçu akımların, reenkarnasyonun bilimsel (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Covid-19 Bağlamında Kötülük Probleminin Çeşitleri.Mehmet Sulhan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):797-820.
  Covid-19 salgını, din felsefesinin önemli problemlerinden birisi olan kö-tülük problemini ve çeşitlerini tekrar gündeme getirmiştir. Kötülük problemi, tarihi kökeni çok eskilere dayanmakla birlikte, tartışma platformlarında gün-celliğini korumaya devam eden bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Ateistlerin, Teistleri en çok eleştirdiği konuların başında kötülük problemi gelmekle birlikte, onların da bu konuda tatmin edici bir cevapları bulunma-maktadır. Filozofların farklı olmakla birlikte bu probleme dair mutlaka bir görüşü vardır. Kimine göre iyiliğin bilinmesi için gerekli, kimine göre de belli oranda var olması bu alemin estetiği (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Tefsîru ve’d-Duh' li’l-Hamm'mî Adlı Eseri Bağlamında Muhammed Tevfîk Bosnevî’nin Tefsir Metodu.Mehmet Kiliçarslan - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):185-214.
  19. yüzyıl askerî, siyasî ve ilmî anlamda Osmanlı’nın en çalkantılı döne-mini teşkil eder. Bununla birlikte önceki asırlar kadar olmasa da bu yüzyılda da saygın ilim adamları ve mutasavvıflar yetişmeye devam etmiştir. Mu-hammed Tevfîk Bosnevî de mezkûr dönemde Osmanlı ilim ve irfân ikliminde yetişmiş önde gelen âlim mutasavvıflardan biridir. İstanbul’da aktif irşâd faaliyeti yürüten on bir tarikatta hilafet makamına yükseldikten sonra dönemin meşhur Halvetî-Şabanî Şeyhi Kuşadalı İbrahim Efendi’nin mübtedî müridi olmaya rıza göstermiş, onun gözetiminde baştan sona seyrüsülûkunu ikmâl ederek icâzet almıştır. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  60
  Bilimde Keşif ve Gerekçelendirme Bağlamı Ayrımı Tartışmaları.Ş. Mert Ünal & Mehmet Ali Sarı - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 1 (36):27-38.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper’ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn’un 1962 yılında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  İhlas Sûresi’nin Fazileti Hakkında Zikredilen Mu'viye b. Mu'viye Riv'yetinin Kaynak Değeri Üzerine.Mehmet Ayhan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):887-929.
  Bu makalede İhlas Sûresi’nin faziletiyle ilgili olarak nakledilen Muâviye b. Muâviye rivâyeti ele alınmıştır. Söz konusu rivâyette İhlâs Sûresini sürekli okuduğu için yüksek derecelere erişen ve cenazesine Cebrâil’le birlikte 70 bin meleğin saflar halinde katıldığı Muâviye b. Muâviye’den bahsedilmektedir. Muâviye vefat ettiği sırada Tebük Gazvesi’nde bulunan Hz. Peygamber’e Cibrîl bizzat gelerek onun vefatını haber vermiştir. Cibrîl ayrıca Resûlullah’ın Muâviye’nin cenaze katılması için dağları tepeleri aralayarak yeryüzünü dürmüştür. İhlâs Sûresi’nin faziletiyle ilgili olağanüstü hallerden bahseden Muâviye b. Muâviye rivâyeti Enes b. Mâlik (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  7
  Kel'm Atomculuğunun Tümel Modeli: Cüveynî Örneğinde H'ller Teorisi.Mehmet Aktaş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):53-82.
  İmâmü’l-Haremeyn Ebü’l-Meâlî el-Cüveynî ve öncesi Eş‘arî kelâm sisteminde yer alan hâller teorisi, bu sistemin tümeller anlayışı şeklinde değerlendirilebileceği gibi ortak hakikatler şeklinde de değerlendirilebilir. Ancak bu dönemde söz konusu teoriyi savunanlar ve savunmayanlar olmak üzere iki farklı hakikat anlayışı göze çarpar. Hâlleri reddedenler hakikatleri nominal çerçevede değerlendirirken, bu teoriyi savunanlar ise realist bir tavırla mevcutlar için ortak hâl ve hakikatten bahseder. Bu doğrultuda onlar her ne kadar hâller teorisi üzerinden realist bir yöntem takınarak Aristotelesçi tümel anlayışına yaklaşmış olsalar da aralarında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Hadislerde Yevm-i Şek (Şek Günü) Orucu.Fatih Mehmet Yilmaz - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):107-132.
  İslâm’da emredilen ve tavsiye edilen oruçların yanı sıra belirli zaman ve durumlarda yasaklanmış veya tutulması hoş karşılanmamış oruçlar da söz konusu olmuştur. Ramazan ayının başladığına hükmedilemediği şâban ayının otuzuncu günü orucu da bunlardan birisidir. Hz. Peygamber, Allah Teâlâ’nın hilâlleri insanların vakitleri ayarlamaları için tahsis ettiğinden bahsetmiş, prensip olarak hilâlin görülmesi ile oruca başlanılmasını, havanın bulutlu olması durumunda ise herhangi bir şüphenin meydana gelmemesi için ayın miktarının takdir/hesap edilmesini istemiştir. Buna rağmen şek günü tutulacak/tutulan oruçla ile ilgili birbirinden farklı rivayetler varid (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  Muhammed b. Ahmed el-H'rizmî’nin Mef'tîhu’l-‘Ulûm Adlı Eserinde Felsefe.Sadi Yilmaz & Mehmet Sami Baga - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):975-992.
  Ansiklopedik tarzda kaleme alınan eserler, yazıldıkları dönemindeki ilmi seviyeyi göstermek ve muhataplarının ihtiyaç duydukları pratik bilgileri bir araya getirmek bakımından büyük öneme sahiptir. Zira bu tür eserlerin, hem müellifin çeşitli ilim dallarına vukufiyetini ortaya koyma hem de eserden istifade edecek kesimlerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini tespit etme noktasında kıymetli veri kaynakları oldukları aşikârdır. İslam dünyasında erken dönemde kaleme alınan bu türdeki eserlerden biri de müellifin tek eseri olarak günümüze gelmiş ve şöhreti ile müellifini geride bırakmış olan Muhammed b. Ahmed el-Hârizmî’nin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  13
  Kirdeci Ali and Kirdeci Ali’s Short Masnavi Called D'st'n-I Ömer İbni Hatt'b.Halit Bi̇lteki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Bos̩ Adlar Ve Dil Felsefesinin Ontolojik Yükü.Yavuz Recep Bas̩oğlu & Mehmet Taylan Cüyaz - 2017 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 10 (1).
  Bu metnin gayesi, dil felsefesi, mantık ve ontoloji alanlarında ortak olarak karşılaşılan boş adlar problemini ele almaktır. Metinde, çağdaş semantik kuramlarının ve dil felsefesinin ortaya çıkışında önemli rolü olan J. S. Mill’in özel adlar üzerine düşüncelerinden başlanarak, analitik felsefenin temelini atan, köşe taşları diyebileceğimiz G. Frege ve B. Russell’ın semantik kuramlarına değinilecektir. Daha sonra, kendi dil felsefesi pozisyonunu bu iki isimin eleştirisi üzerinden kurgulayan S. Kripke’nin, bu isimlere karşı olan argümanları incelenecektir. Metinde, bu incelemeyi gerçekleştirdikten sonra, S. Kripke ve B. (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  Ii. Abdülhami̇d Ve İslamcilar; Muhalefet, Yanilgi Ve Pi̇şmanliklar.İbrahim Halil Ozan & Mehmet Salih Ari - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):257-277.
  İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Meşrutiyet’in yeniden ilanı için II. Abdülhamid’e karşı yürüttükleri muhalefete dönemin bazı ulema ve İslamcı aydınlarının da katıldığı bilinmektedir. İslamcıların bu muhalefete katılmalarının en önemli nedeni, ulema sınıfının geleneksel gücünü kaybetmesinin yarattığı endişelerden kaynaklanmış ve buna bağlı olarak da modernleşmeyle beraber devletin giderek laikleşen yapısına bir müdahale olarak düşünülmüştür. İslamcı aydınların muhalefete katılmasıyla beraber hem dindar halk kesiminin Meşrutiyet’e bakışı değişmiş, hem de Abdülhamid karşıtı muhalefet güçlenip artan bir toplumsal desteğe sahip olmuştur. Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Sosyoloji̇k açidan dünden bugüne si̇verek karakeçi̇li̇leri̇’nde deği̇şi̇m.Nazmi Avci & Fırat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Sosyolojik Açıdan Dünden Bugüne Siverek Karakeçilileri’nde Değişim.Nazmi Avci & Ferhat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  38
  An Introduction to Legal Reasoning. [REVIEW]E. N. G. - 1951 - Journal of Philosophy 48 (5):167-168.
 30.  3
  Emotions and Reasons: An Inquiry Into Emotional Justification.B. N. G. - 1996 - Philosophical Quarterly 46 (183):281-282.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   34 citations  
 31.  12
  Freedom of the Press: A Framework of Principle. [REVIEW]E. N. G. & William E. Hocking - 1948 - Journal of Philosophy 45 (11):305.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 32.  5
  Analysis of Relationship Between Favoritism and Officer Motivation: Evidence From Turkish Police Force.Mehmet Ali Tekiner & Recai Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  9
  The Myth of the State. [REVIEW]E. N. G. - 1949 - Journal of Philosophy 46 (26):870.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 34.  20
  A Strict Implication Calculus for Compact Hausdorff Spaces.G. Bezhanishvili, N. Bezhanishvili, T. Santoli & Y. Venema - 2019 - Annals of Pure and Applied Logic 170 (11):102714.
 35.  17
  Towards a More Perfect Union. A Program for the Control of Inter-Group Discrimination in the United States. [REVIEW]E. N. G. - 1949 - Journal of Philosophy 46 (11):368-368.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  39
  Inevitable Peace. [REVIEW]E. N. G. - 1950 - Journal of Philosophy 47 (10):304-306.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  27
  Freedom of the Press: A Framework of Principle. [REVIEW]E. N. G. - 1948 - Journal of Philosophy 45 (11):305-307.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  30
  Judicial Decision and Practical Judgment. [REVIEW]E. N. G. - 1947 - Journal of Philosophy 44 (2):51-52.
 39.  13
  De la Justice. [REVIEW]E. N. G. - 1946 - Journal of Philosophy 43 (19):529-530.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  9
  The Principles of Moral Judgement. [REVIEW]E. N. G. & W. D. Lamont - 1950 - Journal of Philosophy 47 (9):272.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  13
  Reason and Law. Studies in Juristic Philosophy. [REVIEW]E. N. G. - 1951 - Journal of Philosophy 48 (6):198-198.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  10
  Olympic Victor Monuments and Greek Athletic Art.E. N. G. & Walter Woodburn Hyde - 1922 - Journal of Hellenic Studies 42:123.
 43.  11
  Exploring the Boundary Conditions of Unconscious Numerical Priming Effects with Continuous Flash Suppression.G. Hesselmann, N. Darcy, P. Sterzer & A. Knops - 2015 - Consciousness and Cognition 31:60-72.
 44.  12
  G. Metcalfe, N. Olivetti and D. Gabbay. Proof Theory for Fuzzy Logics. Applied Logic Series, Vol. 36. Springer, 2009, Viii + 276 Pp. [REVIEW]Bartosz Więckowski - 2010 - Bulletin of Symbolic Logic 16 (3):415-419.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  5
  An Analysis of Volitional Life. [REVIEW]E. N. G. & C. Lambek - 1949 - Journal of Philosophy 46 (14):456.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  10
  The Pure Theory of Law. [REVIEW]E. N. G. & William Ebenstein - 1946 - Journal of Philosophy 43 (18):500.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  10
  Philosophy in Post-War Reconstruction. [REVIEW]E. N. G. - 1945 - Journal of Philosophy 42 (6):166.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  8
  Public and Private Government. [REVIEW]E. N. G. - 1945 - Journal of Philosophy 42 (2):54.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  9
  Isocrates: De Pace and PhilippusNemesios von Emesa: AnthropologiePhilonis Byzantii IndexPlutarch: Moralische Schriften. III. Politische SchriftenLogiosVon Land und Leuten in Ost-TurkistanDer Sport im Altertum.E. N. G., M. L. W. Laistner, Emil Orth, M. Arnim, O. Apelt, A. von Le Coq, Bruno Schröder & Bruno Schroder - 1928 - Journal of Hellenic Studies 48:124.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  Recent Trends in English Precedent. [REVIEW]E. N. G. & Julius Stone - 1946 - Journal of Philosophy 43 (19):529.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000