Results for 'Mehmet G��lteki��n'

1000+ found
Order:
 1.  32
  Walter G. Andrews and Mehmet Kalpakli, The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture and Society. Durham, N.C., and London: Duke University Press, 2005. Pp. Xiii, 426; Black-and-White Figures. [REVIEW]Robert Dankoff - 2006 - Speculum 81 (2):471-472.
 2.  8
  Kur'an'ın Işığında Fuzûlî.Mehmet Ünal - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):1049-1049.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  8. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Taslakları Aracılığıyla Metin Tutarlıklarının Sağlanması: Bir Eylem Ar.Mehmet Tok - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1005-1005.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Türkiye'nin Madde Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Politikasının Değerlendirilmesi ve Yeni Bir.Mehmet IŞIK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):461-461.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Medya Okuryazarlığı Dersi Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğrenci Ve Yönetici Görüşleri.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):265-265.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  13
  Hareketli İçiciden Hareketsiz İçiciye: Osmanlı İmparatorluğunda Nargile Alışkanlığının Terkibi.Mehmet Kiliç - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):193-193.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Biliş Üstü Farkındalıklarının Çeşi.Mehmet Kilinç - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1385-1385.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  14
  Etibank Ergani Bakır İşletmesi'nin Kuruluşu Ve Elazığ'ın Maden İlçesine Getirdikleri.Mehmet ÇEVİK - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):27-27.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  7-10 Yaş Grubu Çocukların Şiddet Algılarının Resimler Aracılığı İle Sosyal Güçler Bağlamında İncelen.Mehmet Akif İNCİ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):503-503.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Muhammed Hamidullah’In Aziz Kur’an Adlı Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Selim Ayday - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):1-25.
  Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bugüne hem muhtevası hem de üslubuyla gerek inananların gerekse inanmayanların hep ilgisini çekmiştir. Bu ilgi zamanla onun başka dillere tercümesini beraberinde getirmiştir. Bu tercüme faaliyetleri aynı şekilde hem Müslümanlar hem de Gayr-i Müslimler tarafından yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in kendine has ve tarih boyunca benzerinin getirilemediği eşsiz bir üslubu vardır. Onun üslubunun eşsiz olması aynı zamanda başka dillere tercümesini de zorlaştırmaktadır. Ancak Kur’an hitabının tüm insanlara yönelik olması onun başka dillere tercümesini de zorunlu kılmıştır. Bugüne kadar farklı dillere (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Jean Jacques Rousseau’da Bilim ve Sanatın Yeri.Mehmet Evren - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:16-27.
  18. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin Romantik filozofu Jean Jacques Rousseau pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada Rousseau’nun özellikle başta “Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev” adlı çalışması esas alınarak onun bilim ve sanatlara bakışı ele alınmıştır. Rousseau, söz konusu eserinde ele aldığı bilim ve sanat hakkındaki düşünceleri nedeniyle çok kez eleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Rousseau’nun bilim ve sanata karşı olduğu yönündeki bir eleştiriyi tartışmaya açmaktır. Çalışma, Rousseau’ya yöneltilen eleştirilere karşı suçlamalara nasıl tepki verdiğini bizzat onun eserlerinden yola çıkarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  44
  İslam Dini Açısından Reenkarnasyon : Tarihi Ve Günümüz Açısından Bir Karşılaştırma.Mehmet Bulğen - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):127-162.
  Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde İslam dini ile Hint kıtası dinleri arasında Tanrı, evren, insan tasavvurları ve ölümsüzlük doktrinleri ekseninde genel bir karşılaştırma yapılacak, böylelikle tenâsüh ve âhiret inancının ait olduğu dinî gelenek içindeki yeri gösterilmeye çalışılacaktır. İkinci bölümde İslam düşünce tarihinde tenâsüh inancıyla ilişkilendirilen gruplar ve bunlara gösterilen tepkiler ortaya koyulacaktır. Üçüncü bölümde ise kadîm tenâsüh inancının günümüzdeki şekli olan reenkarnasyon düşüncesi ele alınacak; bu bağlamda ülkemizde çeşitli dernek ve vakıflar vasıtasıyla faaliyetlerini yürüten ruhçu akımların, reenkarnasyonun bilimsel (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Covid-19 Bağlamında Kötülük Probleminin Çeşitleri.Mehmet Sulhan - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):797-820.
  Covid-19 salgını, din felsefesinin önemli problemlerinden birisi olan kö-tülük problemini ve çeşitlerini tekrar gündeme getirmiştir. Kötülük problemi, tarihi kökeni çok eskilere dayanmakla birlikte, tartışma platformlarında gün-celliğini korumaya devam eden bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Ateistlerin, Teistleri en çok eleştirdiği konuların başında kötülük problemi gelmekle birlikte, onların da bu konuda tatmin edici bir cevapları bulunma-maktadır. Filozofların farklı olmakla birlikte bu probleme dair mutlaka bir görüşü vardır. Kimine göre iyiliğin bilinmesi için gerekli, kimine göre de belli oranda var olması bu alemin estetiği (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  İhlas Sûresi’nin Fazileti Hakkında Zikredilen Mu'viye b. Mu'viye Riv'yetinin Kaynak Değeri Üzerine.Mehmet Ayhan - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):887-929.
  Bu makalede İhlas Sûresi’nin faziletiyle ilgili olarak nakledilen Muâviye b. Muâviye rivâyeti ele alınmıştır. Söz konusu rivâyette İhlâs Sûresini sürekli okuduğu için yüksek derecelere erişen ve cenazesine Cebrâil’le birlikte 70 bin meleğin saflar halinde katıldığı Muâviye b. Muâviye’den bahsedilmektedir. Muâviye vefat ettiği sırada Tebük Gazvesi’nde bulunan Hz. Peygamber’e Cibrîl bizzat gelerek onun vefatını haber vermiştir. Cibrîl ayrıca Resûlullah’ın Muâviye’nin cenaze katılması için dağları tepeleri aralayarak yeryüzünü dürmüştür. İhlâs Sûresi’nin faziletiyle ilgili olağanüstü hallerden bahseden Muâviye b. Muâviye rivâyeti Enes b. Mâlik (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Muhammed b. Ahmed el-H'rizmî’nin Mef'tîhu’l-‘Ulûm Adlı Eserinde Felsefe.Sadi Yilmaz & Mehmet Sami Baga - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):975-992.
  Ansiklopedik tarzda kaleme alınan eserler, yazıldıkları dönemindeki ilmi seviyeyi göstermek ve muhataplarının ihtiyaç duydukları pratik bilgileri bir araya getirmek bakımından büyük öneme sahiptir. Zira bu tür eserlerin, hem müellifin çeşitli ilim dallarına vukufiyetini ortaya koyma hem de eserden istifade edecek kesimlerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini tespit etme noktasında kıymetli veri kaynakları oldukları aşikârdır. İslam dünyasında erken dönemde kaleme alınan bu türdeki eserlerden biri de müellifin tek eseri olarak günümüze gelmiş ve şöhreti ile müellifini geride bırakmış olan Muhammed b. Ahmed el-Hârizmî’nin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  13
  Kirdeci Ali and Kirdeci Ali’s Short Masnavi Called D'st'n-I Ömer İbni Hatt'b.Halit Bi̇lteki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  38
  An Introduction to Legal Reasoning.E. N. G. - 1951 - Journal of Philosophy 48 (5):167-168.
 19.  10
  Ii. Abdülhami̇d Ve İslamcilar; Muhalefet, Yanilgi Ve Pi̇şmanliklar.İbrahim Halil Ozan & Mehmet Salih Ari - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):257-277.
  İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Meşrutiyet’in yeniden ilanı için II. Abdülhamid’e karşı yürüttükleri muhalefete dönemin bazı ulema ve İslamcı aydınlarının da katıldığı bilinmektedir. İslamcıların bu muhalefete katılmalarının en önemli nedeni, ulema sınıfının geleneksel gücünü kaybetmesinin yarattığı endişelerden kaynaklanmış ve buna bağlı olarak da modernleşmeyle beraber devletin giderek laikleşen yapısına bir müdahale olarak düşünülmüştür. İslamcı aydınların muhalefete katılmasıyla beraber hem dindar halk kesiminin Meşrutiyet’e bakışı değişmiş, hem de Abdülhamid karşıtı muhalefet güçlenip artan bir toplumsal desteğe sahip olmuştur. Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Emotions and Reasons: An Inquiry Into Emotional Justification.B. N. G. - 1996 - Philosophical Quarterly 46 (183):281-282.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   34 citations  
 21.  3
  Sosyolojik Açıdan Dünden Bugüne Siverek Karakeçilileri’nde Değişim.Nazmi Avci & Ferhat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Sosyoloji̇k açidan dünden bugüne si̇verek karakeçi̇li̇leri̇’nde deği̇şi̇m.Nazmi Avci & Fırat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  12
  Freedom of the Press: A Framework of Principle.E. N. G. & William E. Hocking - 1948 - Journal of Philosophy 45 (11):305.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 24.  8
  The Myth of the State.E. N. G. - 1949 - Journal of Philosophy 46 (26):870.
 25.  9
  The Principles of Moral Judgement.E. N. G. & W. D. Lamont - 1950 - Journal of Philosophy 47 (9):272.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26.  8
  Olympic Victor Monuments and Greek Athletic Art.E. N. G. & Walter Woodburn Hyde - 1922 - Journal of Hellenic Studies 42:123.
 27.  9
  Exploring the Boundary Conditions of Unconscious Numerical Priming Effects with Continuous Flash Suppression.G. Hesselmann, N. Darcy, P. Sterzer & A. Knops - 2015 - Consciousness and Cognition 31:60-72.
 28.  18
  A Strict Implication Calculus for Compact Hausdorff Spaces.G. Bezhanishvili, N. Bezhanishvili, T. Santoli & Y. Venema - 2019 - Annals of Pure and Applied Logic 170 (11):102714.
 29.  5
  Analysis of Relationship Between Favoritism and Officer Motivation: Evidence From Turkish Police Force.Mehmet Ali Tekiner & Recai Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  9
  Should Physicians Fake Diagnoses to Help Their Patients?G. Helgesson & N. Lynoe - 2008 - Journal of Medical Ethics 34 (3):133-136.
  Are fake diagnoses and false or misleading certificates permissible means of helping patients? This question is examined in relation to four examples from Swedish health care: the sterilisation case, the asylum case, the virginity case, and the adoption case.We argue that both consequentialist and deontological ethical theories, to be reasonable, need to balance values, principles, and interests such as wellbeing, truthfulness, autonomy, personal integrity, trust in the medical profession, and abidance by national legislation.We conclude that it can be justifiable for (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31.  10
  Influence of Long-Range Order Upon Strain Hardening.R. G. Davies & N. S. Stoloff - 1965 - Philosophical Magazine 12 (116):297-304.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  7
  Strain Hardening of Ordered F.C.C. Alloys.R. G. Davies & N. S. Stoloff - 1964 - Philosophical Magazine 9 (98):349-354.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33.  34
  Sexuality Among Institutionalized Elderly Patients with Dementia.M. Ehrenfeld, G. Bronner, N. Tabak, R. Alpert & R. Bergman - 1999 - Nursing Ethics 6 (2):144-149.
  The subject of sexuality among elderly patients with dementia was examined, focusing on two main aspects: the sexual behaviour of institutionalized elderly people with dementia; and the reactions of other patients, staff and family members to this behaviour. The behaviour was found to be mostly heterosexual and ranged from love and caring to romance and outright eroticism. Reactions varied, being accepting of love and care but often objecting to erotic behaviour. Understanding of the sexual needs of elderly people should become (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34.  17
  Towards a More Perfect Union. A Program for the Control of Inter-Group Discrimination in the United States.E. N. G. - 1949 - Journal of Philosophy 46 (11):368-368.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  13
  Reason and Law. Studies in Juristic Philosophy.E. N. G. - 1951 - Journal of Philosophy 48 (6):198-198.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  13
  De la Justice.E. N. G. - 1946 - Journal of Philosophy 43 (19):529-530.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  39
  Inevitable Peace.E. N. G. - 1950 - Journal of Philosophy 47 (10):304-306.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  An Analysis of Volitional Life.E. N. G. & C. Lambek - 1949 - Journal of Philosophy 46 (14):456.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  30
  Judicial Decision and Practical Judgment.E. N. G. - 1947 - Journal of Philosophy 44 (2):51-52.
 40.  27
  Freedom of the Press: A Framework of Principle.E. N. G. - 1948 - Journal of Philosophy 45 (11):305-307.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  7
  Experiencing Bad Treatment: Qualitative Study of Patient Complaints Concerning Their Treatment by Public Health-Care Practitioners in the County of Stockholm.M. Wessel, G. Helgesson & N. Lynöe - 2009 - Clinical Ethics 4 (4):195-201.
  The aim of this study was to investigate patients' experiences of not being treated well in medical health care in Stockholm County, Sweden. The study was conducted by implementing qualitative content analysis using categorization of empirical material for 2006 and 2007 provided by the Patients' Advisory Committee (Patientnämnden) in Stockholm. Complaints about not being treated well accounted for 13% of all complaints to the Patients' Advisory Committee. A sample of those who complained about their medical treatment shows that about 30% (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  12
  G. Metcalfe, N. Olivetti and D. Gabbay. Proof Theory for Fuzzy Logics. Applied Logic Series, Vol. 36. Springer, 2009, Viii + 276 Pp. [REVIEW]Bartosz Więckowski - 2010 - Bulletin of Symbolic Logic 16 (3):415-419.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Science and Freedom.E. N. G. - 1948 - Journal of Philosophy 45 (10):273.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  5
  The Bill of Social Rights.E. N. G. - 1947 - Journal of Philosophy 44 (16):442.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  10
  The Pure Theory of Law.E. N. G. & William Ebenstein - 1946 - Journal of Philosophy 43 (18):500.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  2
  Greek Athletics.E. N. G. & F. A. Wright - 1925 - Journal of Hellenic Studies 45:145.
 47.  2
  Greek Physical CultureLa Danse Grecque.E. N. G., Clarence Forbes & Louis Sechan - 1930 - Journal of Hellenic Studies 50:350.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  9
  Isocrates: De Pace and PhilippusNemesios von Emesa: AnthropologiePhilonis Byzantii IndexPlutarch: Moralische Schriften. III. Politische SchriftenLogiosVon Land und Leuten in Ost-TurkistanDer Sport im Altertum.E. N. G., M. L. W. Laistner, Emil Orth, M. Arnim, O. Apelt, A. von Le Coq, Bruno Schröder & Bruno Schroder - 1928 - Journal of Hellenic Studies 48:124.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  2
  Justice and World Society.E. N. G. - 1944 - Journal of Philosophy 41 (25):697.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  6
  Körperkultur im AltertumKorperkultur im Altertum.E. N. G., Julius J. Jüthner & Julius J. Juthner - 1928 - Journal of Hellenic Studies 48:252.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000