Order:
 1.  44
  GRETNA: A Graph Theoretical Network Analysis Toolbox for Imaging Connectomics.Jinhui Wang, Xindi Wang, Mingrui Xia, Xuhong Liao, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 2.  25
  Corrigendum: GRETNA: A Graph Theoretical Network Analysis Toolbox for Imaging Connectomics.Jinhui Wang, Xindi Wang, Mingrui Xia, Xuhong Liao, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 3.  34
  Spontaneous Functional Network Dynamics and Associated Structural Substrates in the Human Brain.Xuhong Liao, Lin Yuan, Tengda Zhao, Zhengjia Dai, Ni Shu, Mingrui Xia, Yihong Yang, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 4.  22
  Connectomic Insights Into Topologically Centralized Network Edges and Relevant Motifs in the Human Brain.Mingrui Xia, Qixiang Lin, Yanchao Bi & Yong He - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.