Results for 'Mochammad Hatta'

15 found
Order:
 1.  44
  Poverty Reduction Policies in Malaysia: Trends, Strategies and Challenges.Zulkarnain A. Hatta & Isahaque Ali - 2013 - Asian Culture and History 5 (2):p48.
  Malaysia is a multi-ethnic religious country with a population of 28.5 million, it is characterised by mainly three ethnic groups-Malay and indigenous people, Chinese, and Indians. Ever since independence in 1957, Malaysia has successfully transformed itself from a poor country into a middle-income nation. The Malaysian economy has seen a periodic growth despite challenging external factors. It can also definitely claim its success of combat against poverty. Despite its poverty reduction success, there still remains a vulnerable group of people in (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  31
  How Do Environmental Factors Influence Life Cycles and Development? An Experimental Framework for Early-Diverging Metazoans.Thomas C. G. Bosch, Maja Adamska, René Augustin, Tomislav Domazet-Loso, Sylvain Foret, Sebastian Fraune, Noriko Funayama, Juris Grasis, Mayuko Hamada, Masayuki Hatta, Bert Hobmayer, Kotoe Kawai, Alexander Klimovich, Michael Manuel, Chuya Shinzato, Uli Technau, Seungshic Yum & David J. Miller - 2014 - Bioessays 36 (12):1185-1194.
 3.  10
  The Graduated Ḥaṭṭāʾt of Leviticus 5:1-13.Jacob Milgrom - 1983 - Journal of the American Oriental Society 103 (1):249.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. The Sufi Order Against Religious Radicalism in Indonesia.Maghfur Ahmad, Abdul Aziz, Mochammad N. Afad, Siti M. Muniroh & Husnul Qodim - 2021 - HTS Theological Studies 77 (4):1-11.
  This study aimed to analyse the contribution of the Sufi order in stemming religion-based violence as a form of the Sufis’ response to rampant violence, extremism and religious radicalism. This study used a qualitative method in which the data were obtained through interviews, observation and documentation. Then they were analysed by using an interactive model. This study was carried out in three Sufi communities of the Sufi order Qadariyah wan Naqshabandiyah in Indonesia, namely in Suryalaya Islamic Boarding School, Futuhiyyah Islamic (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Halal Food Industry in Southeast Asia’s Muslim Majority Countries: A Reference for Non-Muslim Countries.Sigid Widyantoro, Rafika Arsyad & Mochammad Fathoni - 2019 - Intellectual Discourse 27 (S I #1):767-781.
  This paper attempts to discuss Halal food industry in Southeast Asiaand its global role. The increasing number of Muslim tourists in non-Muslimcountries opened an opportunity to develop halal food Indonesia, Malaysia, andBrunei to become reference for non-Muslim majority countries in developingthis industry. The goal of this paper is to give a reference for non-Muslimcountries in developing similar industry in their home countries. This studyfocuses on: understanding halal food, how Muslim majority countriesregulate policy regarding halal food standardization, and, the opportunityto implementing (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Taṭawwur Al-Falsafah Al-Siyāsīyah Min Ṣūlūn Ḥattá Ibn Khaldūn.Muṣṭafá Ḥasan Nashshār - 2005 - Al-Dār Al-Miṣrīyah Al-Saʻūdīyah.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Tazminat Hukuku Çerçevesinde Tesebbüben Sorumlulukta İlliyet Bağının Kesilmesi: Kuyu Örneği.Feyzullah KAĞIT - 2021 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 7 (1):711-725.
  Ölümle sonuçlanan cinayetler kasıt, hata ya da tesebbüb ile öldürme şeklinde çeşitli taksimlere tabi tutulmuşlardır. Bu cinayetlerin her birinin de kendi içinde muhtelif şekilleri ve birbirlerinden farklı hükümleri bulunmuştur. Tesebbüb yoluyla öldürme, diğerlerine nispetle daha hafif görülmüş, buna bağlı olarak cezası da daha düşük takdir edilmiş, hatta yerine göre ceza sorumluluğunun tamamen düştüğü de ifade edilmiştir. Zira diğer öldürme çeşitlerinde doğrudan tasarruf bulunurken tesebbüb yoluyla öldürmede neticeye dolaylı yoldan tesir söz konusu olmaktadır. Biz bu makalede tazminat hukuku çerçevesinde tesebbüben (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Fiilî Tefsir Tarzları.Hikmet KOÇYİĞİT - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1393-1417.
  Müslümanlar Kur’ân’ı anlamak adına her asırda tefsirle iştigal etmişlerdir. Şüphesiz bu konuda onların en mühim modeli Hz. Peygamber ve onun ashabı olmuştur. Yakından incelendiğinde Hz. Peygamber’in, Kur’ân’ı sadece sözel olarak açıklamadığı görülmektedir. İyi bir eğitimci olan Hz. Peygamber Kur’ân’ı tefsir ederken çeşitli öğretim yöntemlerini kullanmıştır. Bunların içerisinde soru-cevap, temsili anlatım, beden dili, yaparak-yaşayarak öğretme, olayı ayetle ilişkilendirme gibi yöntemler bulunmaktadır. Sahabe ve tabiin dönemi âlimleri bu fiilî yöntemleri sonraki kuşaklara nazaran daha aktif kullanmışlardır. Hatta İbn Mes’ud bir nevi empati (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Mîl'dî 13. ve 20. Asırlar Arasında Te’lif Edilmiş Fas Tasavvuf Tabakāt Eserleri Üzerine Dönemsel Bir Bakış.Esma ÖZTÜRK - 2021 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 7 (1):115-144.
  Ülkemizde tasavvuf tarihi hakkında yapılan güncel çoğu akademik ça-lışmanın genellikle Mısır, Irak, Türkiye, İran, Hindistan ve Orta Asya coğrafyasını kapsayan ve İslâm Dünyası’nın Doğu kanadını oluşturan araştırmalar olduğu gözlenmektedir. İslâm’ın ve özelde de tasavvufun Batıdaki gelişimi ise ilkine nispetle daha az araştırmacı tarafından incelenmiş olduğu görünmektedir. Hatta bu doğrultudaki inceleme Mağrib gibi spesifik bir bölge özelinde ele alınınca, bu alandaki araştırmaların sayısının daha da azaldığı fark edilmektedir. Bu noktadan hareketle araştırmamız mîlâdî 13 ve 20. yüzyıllar arası Mağrib/Fas bölgesinde ortaya (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  15
  Namazın Önemi ile İlgili Bir Hadis ve Del'letiyle İlgili Tartışmalar.Hüseyin Kahraman & Serkan Başaran - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1217-1251.
  Namaz birçok âyet ve hadisin önemine vurgu yaptığı ibadetlerdendir. Hatta Kur’an’da namazla birlikte anılmak, diğer ibadetler için bir değer ölçüsü olarak görülmüştür. Hz. Peygamber’in sözlerinde namaz, kalbî bir eylem olan imanın görünür ve yaşanır ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Namazın terk edilmesi farklı yorumlar olmakla birlikte “küfür” kelimesiyle de ifade edilmiştir. Bu öneminden dolayı namazın kasten terkedilmesi, namaz vaktinin farkında olmadan kaçırılması veya gaflete düşüp namaz içerisinde birtakım yanlışlar yapılması gibi konuları içeren hadisler titizlikle ele alınıp anlaşılmaya çalışılmıştır. Üzerinde farklı (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  مفهوم الحرية عند الوجوديين ونقد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي لهم.Charif Murad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):1-34.
  İnsan hürriyyeti mefhumunun asırdan asıra değişen bir manası vardır. Bu mesele,selef ulemanın yanında cebir ve ihtiyar konusu olarak biliniyordu. Daha sonraları bu mesele genişleyerek tesyîrve tahyîr meselesi olarak isimlendirilmiştir. Modern çağda ise âlimler bu konuyu insan hürriyeti ismi altında ele almışlardır. Her fırkanın kendine has bir görüşü vardır. Varoluşçuluk felsefecileri de hürriyet hakkında konuşmuşlardır ve hatta şunu da söylemişlerdir: “Hürriyet, insanın maddi vücudiyetinin cevheridir.” Bu araştırmada bizzat bu düşünce münakaşa edilecektir. Bunu münakaşa etmeden önce de varoluşçuluk ve varoluşçuların ne (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  38
  Norton-Brown Tartışması Bağlamında Bilimsel Düşünce Deneyleri.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (4):1235-1255.
  The question of where the knowledge comes from when we conduct thought experiments has been one of the most fundamental issues discussed in the epistemological position of thought experiments. In this regard, Pierre Duhem shows a skeptical attitude on the subject by stating that thought experiments cannot be evaluated as real experiments or cannot be accepted as an alternative to real experiments. James R. Brown, on the other hand, states that thought experiments, which are not based on new experimental evidence (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  İbn Âşûr, TEFSİRE GİRİŞ Mukeddimetü’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr Mine’t-Tefsîr Mütercim: Harun Ünal, İstanbul: Ekin Yayınları, 2019, ss. 534. [REVIEW]Yakup Yüksel - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):565-569.
  Kitap, Çağdaş müfessirlerden Tâhir b. Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-tenvîr adlı oldukça hacimli tefsir eserinin mukaddime kısmının tercümesinden ibarettir. Tefsir ilmiyle ilgili geniş bir malumatın yer aldığı mukaddime bölümünün dilimize tercüme edilmiş olması tefsir akademyası açısından oldukça önemlidir. Zira son dönem tefsirle ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında İbn Âşûr’un ilgili eserinin referanslar arasında sıkça yer almış olması bu tercümeyi daha da önemli kılmakta hatta Ülkemiz açısından böyle bir tercümeye duyulan ihtiyacı da karşılamaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  en-Nedîm’in [İbnü’n-Nedîm] el-Fihrist Adlı Eserinde Sûfîlere ve Tasavvufa Yaklaşımı.Betül İZMİRLİ - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1183-1216.
  En-Nedîm IV./X. asırda yaşamış Bağdatlı bir varrâk ve müelliftir. Onun el-Fihrist adlı kitabı ilk bilimler tarihi eseri olarak düşünülmektedir. Eser İslâm İlimleri yanında Felsefe, Kadim İlimler, Şiir, Edebiyat, Kimya gibi birçok farklı disiplinlerde de önemli veriler ihtiva etmektedir. El-Fihrist, ilahiyat alanı için temel kaynak niteliğinde bir bibliyografik eserdir. Müellifler ve telifleri hakkında bilgiler veren kitap, bu mânada tabakāt türü eserlerin metoduyla yazılmıştır. Hadîs, Kelâm, Fıkıh gibi İslâmî ilimlere, âlimlerine ve tasniflerine has kıymetli ve ayrıntılı bilgiler içeren bu kitapta Tasavvuf ilmine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark