Results for 'Muhammed Ejei'

144 found
Order:
 1.  7
  Muhammed b. Ahmed el-H'rizmî’nin Mef'tîhu’l-‘Ulûm Adlı Eserinde Felsefe.Sadi Yilmaz & Mehmet Sami Baga - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):975-992.
  Ansiklopedik tarzda kaleme alınan eserler, yazıldıkları dönemindeki ilmi seviyeyi göstermek ve muhataplarının ihtiyaç duydukları pratik bilgileri bir araya getirmek bakımından büyük öneme sahiptir. Zira bu tür eserlerin, hem müellifin çeşitli ilim dallarına vukufiyetini ortaya koyma hem de eserden istifade edecek kesimlerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini tespit etme noktasında kıymetli veri kaynakları oldukları aşikârdır. İslam dünyasında erken dönemde kaleme alınan bu türdeki eserlerden biri de müellifin tek eseri olarak günümüze gelmiş ve şöhreti ile müellifini geride bırakmış olan Muhammed b. Ahmed (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Muhammed Hamidullah’In Aziz Kur’an Adlı Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Selim Ayday - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):1-25.
  Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bugüne hem muhtevası hem de üslubuyla gerek inananların gerekse inanmayanların hep ilgisini çekmiştir. Bu ilgi zamanla onun başka dillere tercümesini beraberinde getirmiştir. Bu tercüme faaliyetleri aynı şekilde hem Müslümanlar hem de Gayr-i Müslimler tarafından yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in kendine has ve tarih boyunca benzerinin getirilemediği eşsiz bir üslubu vardır. Onun üslubunun eşsiz olması aynı zamanda başka dillere tercümesini de zorlaştırmaktadır. Ancak Kur’an hitabının tüm insanlara yönelik olması onun başka dillere tercümesini de zorunlu kılmıştır. Bugüne kadar farklı dillere (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  İbn Kutluboğa’nın İbn Hacer’e İtirazları Özelinde Hadis İlminde Tenkit Kültürü.Muhammed Emin Güller - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):911-941.
  İbn Hacer’in Nuhbetü’l-Fiker ’i ve onun şerhi olan Nüzhetü’n-Nazar ’ının, kendisinden sonra yazılan hadis usûlü eserlerine kaynaklık etmesi ve onları etkilemesi açısından usûl tarihinde önemli bir yeri vardır. Nitekim mezkûr eserler üzerine yapılan şerh ve hâşiye çalışmalarının çokluğu bu önemi ortaya koymaktadır. Fıkıh ve hadis başta olmak üzere çeşitli ilim dallarında 100’ün üzerinde eser kaleme alan ve aynı zamanda İbn Hacer’in de talebelerinden olan Kasım b. Kutluboğa da bahsedilen eser üzerine çalışma yapan âlimlerden biridir. İbn Kutluboğa, hocası İbn Hacer’i birçok (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Filozofski Eseji.Muhamed Filipović - 2007 - Prosperitet.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Muhammed El-H'c Müslim’s “Commentary Of Şefîk-N'me”.Turgut KOÇOĞLU - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:549-554.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Khabarī Attributes in Tabarī's Works.Muhammed Yuşa YAŞAR - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):655-683.
  İslami ilimlerin hemen hemen hepsinde eserler veren Taberî çok yönlü bir alim özelliğini haizdir. Kelâm konularında özellikle tefsiri ve akaid risalelerinde konu hakkındaki bütün bilgi ve rivayetleri verdikten sonra varsa kendi görüşünü de aktarmak suretiyle kelam alanında söz sahibi olduğunu hissettirmektedir. Bunu yaparken Kur’an ve Sünnetten gelen haberlerin olduğu gibi kabul edilmesini savunurken, buna uygun olarak selefe ittiba vurgusunu oldukça sık yapmaktadır. Kelam ilminin özellikle uluhiyyet konuları Allah hakkında konuşma temasını içermesinden dolayı dikkat edilmesi gereken bir alandır. Allah’ın zatı ve (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  13
  Muhammed ferîd vecdî’ni̇n makâmeleri̇nde ahlâkî ve sosyal konular.Fatma Hayrünnisa ÇİL - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (33):143-143.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Muhammed B. Mustafa El-Al'î’Ye Nispet Edilen Şerḥu İr'de-I Cüzʾiyye’Nin Aidiyeti Hakkında Bir Değerkendirme.Mustafa Borsbuğa - forthcoming - Atebe.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  14
  Muhammed'in Siret'ün-Nebî'sindeki Mi'r'ç Mucizesi Bölümü Üzerine.Altan Can - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):257-257.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  79
  South[Ern] Africa’s Dar Ul-‘Ulums: Institutions of Social Change for the Common Good?Muhammed Haron - 2013 - Studies in Philosophy and Education 33 (3):251-266.
  Muslim communities in principally non-Muslim nation states (e.g. South Africa, United States of America, the United Kingdom and the Netherlands) established a plethora of Muslim theological institutions. They have done so with the purpose of educating and reinforcing their Muslim identity. These educational structures have given rise to numerous questions that one encounters as one explores the rationale for their formation. Some are: have these institutions contributed towards the growth of Muslim extremism as argued by American and European Think Tanks? (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  12
  Late Mughul Illustrations to the Iqbāl-Nāmah'i JahāngīrīLate Mughul Illustrations to the Iqbal-Namah'i Jahangiri.Muhammed A. Simsar & W. Norman Brown - 1938 - Journal of the American Oriental Society 58 (2):354.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  14
  Muhammed İkbal’e Göre Şahsiyet Eğitiminde Fiziksel Çevrenin Yeri.Ramazan Gürel - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):1941-1972.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  50
  Organizational Cronyism: A Scale Development and Validation From the Perspective of Teachers.Muhammed Turhan - 2014 - Journal of Business Ethics 123 (2):295-308.
  Organizational cronyism refers to favoring some employees within an organization based on non-performance-related factors. Although it is highly likely to encounter many attitudes and behaviors meeting this description within public and private institutions, there are limited studies on this issue. Thus, the purpose of this study is to develop a valid and reliable scale to assess the perception of cronyism among organizational members. To this end, an item pool was formed based on current literature as well the views of teachers (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 14.  9
  Muhammed Emin Eş-Şınkîtî'nin "Men'u Cev'zi'l-Mec'z Fi'l-Munezzeli Li't-Te'Abbudi.Hasan UÇAR - 2011 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):515-515.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Oil and Culture: Interviews With Gulf Poets and Journalists.Muhammed Shoukany & Barbara Harlow - 1987 - Bulletin of Science, Technology and Society 7 (3-4):550-560.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Elif Şafak's "Love" in the Postmodern Novel as a Mystical Elements.Muhammed HÜKÜM - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:621-643.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  15
  "Muhammed Hanefi Hazretleri Cengi" Tabut Savaşı Hik'yesi Motif Denemesi Ve Transkripsiyonlu Metin.Emrah GÜLÜM - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):301-301.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  İslam Dünyasına Gönderilen Misyon Elçisi Samuel Marinus Zwemer Ve İslam’a Bakışı.Muhammed Güngör - 2014 - Dini Araştırmalar 17 (44):189-208.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Hıristiyanlıkta Yedi Ölümcül Günah.Muhammed Güngör - 2014 - Dini Araştırmalar 17 (45):36-59.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Seyyid Muhammed Ali Rıza’nın Gencü’l-Esr'r’ındaki Cennet Tasviri.Duygu Kayalik Şahi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Türk İslam Edebiyatında, dinî-tasavvufî muhtevalı çok sayıda telif veya tercüme nasihatname kaleme alınmıştır. İslam kültürü ve klasik Türk edebiyatı dairesinde manzum ya da mensur formda yazılan bu eserlerde İslam inanç ve ibadet esasları hakkında bilgiler verilmiş; insanların ahlaklı, imanlı, dinin emir ve yasaklarına riayet eden, Hz. Peygamber’in hadislerini önceleyen, yardımsever ve hoşgörülü bir birey olmaları öğütlenmiştir. Bu nasihatnamelerden biri, farklı nazım türleri ve şekillerinden oluşan manzumelerin vasıta beyitleriyle birbirine bağlandığı Gencü’l-Esrâr’dır. Sufi geleneğin bir halkası olan müellif Gaziantepli Seyyid Muhammed (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. ABHANDLUNGEN-Muhammed Iqbals Bewertung von Friedrich Nietzsche in Dschawid-Name (Buch des Dschawid oder Buch der Ewigkeit).Arslan Topakkaya - 2007 - Theologie Und Philosophie 82 (4):481.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Martin Buber’de Diyalog Felsefesi ve Ontolojik Etik Arasındaki İlişki.Muhammed Toprak & Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 38:37-47.
  Bu çalışmanın amacı Martin Buber etiğinin özgünlüğünü keşfetmek ve geliştirmektir. Buber varlığı ilişki temelinde ele alarak Ben-O ve Ben-Sen ilişkisi olarak ayırmıştır. Ben-O ilişkisi insanın varlıkla sıradan tecrübesine karşılık gelirken, Ben-Sen ilişkisi insanın ötekiyle diyalog kurduğu anda ortaya çıkan daha derin bir ilişkidir. Ötekiyle ilişki; tüm etik değerlendirmeleri içinde barındıran, yaşamın dinamizmine uygun, insanlık tarihinin mitolojik ve etik dinamiklerini de içeren bir ilişkinin temellerini içermektedir. Ben-Sen ilişkisi yalnızca insanın insanlarla kurduğu bir ilişkiyi değil insanın canlı, cansız ve manevi tüm varlıklarla (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  13
  Free Verse Discussions in Iraqi Turkmen Literature.Hayder Muhammed - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1597-1605.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  32
  Cosmetic Neurology: The Role of Healthcare Professionals. [REVIEW]Kinan Muhammed - 2014 - Medicine, Health Care and Philosophy 17 (2):239-240.
  In an age of modern technology and an increasing movement towards a 24-h working culture, life for many is becoming more stressful and demanding. To help juggle these work commitments and an active social life, nootropic medication, (the so-called ‘smart pills’) have become a growing part of some people’s lives. Users claim that these drugs allow them to reach their maximal potential by becoming more efficient, smarter and requiring less sleep. The use of these medications and the role of health (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  3
  Multimedia Informed Consent Tool for a Low Literacy African Research Population: Development and Pilot-Testing.Muhammed Olanrewaju - 2014 - Journal of Clinical Research and Bioethics 5 (3).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  9
  Muhammed Hev'î Uskufî And His Turkish-Bosnian Verse Dictionary Makbûl-i Arıf.Sait Okumuş - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:823-844.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Muhammed Mur'd-I Buh'rî Ve Müridi Karababa-Z'de İbrahim Bursevî'nin İstinsah Ettiği "Ris'le-I Nakşib.Mehmet Ünal - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):1535-1535.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Musikişinas Bir Divan Şairi: Hızırağaz'd.Muhammed Duman - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):685-704.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  4
  Muhammed Coşkun. Tefsirin İlk Çağları Kur’an Yorumunun Hazırlık Ve Oluşum Dönemleri. İstanbul: İFAV Yayınları, 2019, 528 S. [REVIEW]Ömer DİNÇ - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:261-266.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  21
  Muhammed Hamdi Yazır'ın Ruh Anlayışı.Kamil Saritaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 12):199-199.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  31
  Türkiye'de Harf Devrimi Öncesinde Basına Yansıyan Görüşler.Muhammed Sari - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):485-485.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Eleşti̇rel teori̇ ve di̇l.Muhammed Karamolla - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 34:64-70.
  Ockhamlı William’dan bu yana çeşitli biçim alışlarla karşımıza çıkan dilde sadeleşme hareketi, 20. Yüzyılda analitik dil felsefesinin kurucuları tarafından farklı bir boyuta taşınmış, mantıksal pozitivizmde ise zirveye ulaşmıştır. Doğa bilimsel yöntemlerin etkisiyle şekillenen ve modern mantık alanında yapılan özgün ve nitelikli çalışmaların etkisiyle yetkinleşen bu anlayış, felsefenin metafizik problemlerini dil bağlamında ele almaktadır. Bu görüşün savunucuları, getirmiş oldukları bir dizi ölçüt aracılığıyla anlamlı olan ve olmayan ifadeler arasında ayrım yapmayı hedeflemişlerdir. Felsefi gelenekteki çözümsüz görünen “anlamsız” metafizik tartışmaları “elimine etmeyi” amaçlayan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  6
  Metafizik, Wittgenstein ve James.Muhammed Karamolla - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:75-83.
  Tarihte Aydınlanma adıyla bilinen dönemden bu yana metafizik, “bilimsel” olanın karşısına konumlandırılmıştır. Kabaca söyleyecek olursak Aydınlanma düşüncesi, bir zamanlar dünyayı açıklama ve onu anlamlandırmanın yegane yolu olan metafiziği hurafe ve safsata olarak görme, buna karşılık deneyime ve olgulara itibar etme eğilimindedir. Biz bu çalışmada, metafiziğe mesafeli olmak konusunda birleşen ve felsefelerinde genel olarak deneyimden ve olgulardan yana tavır takındığını söyleyebileceğimiz iki filozof olan Ludwig Wittgenstein ve William James’i karşılaştırdık. Herhangi iki şey arasında kıyaslama yapabilmek, ortak unsurların asgari düzeyde varlığını gerektirir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Psychological Impact of the Civil War and COVID-19 on Libyan Medical Students: A Cross-Sectional Study.Muhammed Elhadi, Anis Buzreg, Ahmad Bouhuwaish, Ala Khaled, Abdulmueti Alhadi, Ahmed Msherghi, Ahmed Alsoufi, Hind Alameen, Marwa Biala, Alsafa Elgherwi, Fatimah Elkhafeefi, Amna Elmabrouk, Abdulmuez Abdulmalik, Sarah Alhaddad, Moutaz Elgzairi & Ahmed Khaled - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Kur’an’da Yer Alan ‘Şeytan’ın Adımlarını İzlemeyin’ İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine.Muhammed Ersöz - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (1):639-639.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  18
  Muhammed B. Yûsuf Es-Senûsî’Nin Kel'm Anlayışında M'rifetullah-Akıl İlişkisi.Ahmet Çelik - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (2):1355-1382.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  7
  Günümüz sâmi̇rîleri̇nde di̇nî hayata dai̇r bazi uygulamalar.Muhammed Ali BAĞIR - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:151-181.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  3
  Vahiy Çeşitlerine Dair Zemahşerî ve Beyz'vî’nin Yaptığı Tasniflerin Ulûmü’l-Kur’'n Açısından Analizi.Muhammed İsa Yüksek - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:437-453.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  13
  Tefsir Metodolojisinde Anlam-Yorum Ayrımının Temelleri.Muhammed Yüksek - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):131-164.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  9
  Mahiyet Ve Muhatap Açısından Mübhem'tu’L-Kur’'N.Muhammed Bahaeddin Yüksel - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  10
  Kur’'n’da Hitabın Geçişliliğinin İmk'nı.Muhammed İsa Yüksek - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:273-290.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  11
  Mücmeli̇n beyani bağlaminda kur’ân’in kur’ân’la tefsi̇ri̇ni̇n bi̇lgi̇ değeri̇.Muhammed İsa Yüksek - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:173-198.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  5
  Seçmeli Din Derslerini Seçen Öğrencilerin Seçmeli Din Dersleri Hakkındaki Değerlendirmeleri: Kırıkkale Örneği.Muhammed Yazibaşi - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Kur’an Kursu Öğreticilerine Göre 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticisi, Öğrencisi ve Öğrenci Velisinin İhtiyaç ve Beklentileri (Kırıkkale Örneği. [REVIEW]Muhammed Ali Yazibaşi - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  8
  Muhammed Esedin Kur'n Mesajıında Bazı Ayet Ve Kavramlara Yaptığı Birey Ve Top.Mustafa Kayhan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):401-401.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  6
  Data Ethics in Digital Health and Genomics.Muhammed Erkan Karabekmez - 2021 - The New Bioethics 27 (4):320-333.
  The digital revolution has disruptively reshaped the way health services are provided and how research is conducted. This transformation has produced novel ethical challenges. The digitalization of...
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  8
  Muhammed Esed'de Dini Değişimin Psikoloj.Saffet Kartopu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):345-364.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Ebû Ca’fer Muhammed bin Abdullah el-İsk'fî’nin Hayatı, Şahsiyeti ve Kel'mî Görüşleri.Yasin Ulutaş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1107-1136.
  Erken dönem Mu’tezile kelâmcılarından biri olan Ebû Ca’fer Muhammed b. Abdullah el-İskâfî, kelâm ilmi ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak İslam inanç ilkelerini daha çok akli ilkelerle savunmuştur. Mu’tezilenin genel metoduna uygun olarak tevhid, zat sıfat ilişkisi, halku’l-Kur’an, adalet, hüsün ve kubuh gibi konuları teşbihten uzak tenzihi önceleyen bir bakış açısıyla açıklamaya çalışmıştır. Allah’ın varlığını akli olarak ispat etmek amacıyla âlemin bütün unsurlarıyla hâdis olduğunu savunmuştur. Ayrıca yaşadığı dönemde sosyal bir problem olan imâmet konusu ile ilgili daha faziletli (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. The Coinages of Muhammed I (238-273 H.).Rafael Frochoso Sanchez - 2006 - Al-Qantara 27 (2):375-389.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  8
  Muhammed Hamîdullah’ın Mescid-i Aks'’nın Yerine Dair Görüşlerine Eleştirel Bir Yaklaşım.İsmail Altun - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):353-382.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 144