Results for 'N. Norchung'

1000+ found
Order:
 1.  7
  No Detectable Electroencephalographic Activity After Clinical Declaration of Death Among Tibetan Buddhist Meditators in Apparent Tukdam, a Putative Postmortem Meditation State.Dylan T. Lott, Tenzin Yeshi, N. Norchung, Sonam Dolma, Nyima Tsering, Ngawang Jinpa, Tenzin Woser, Kunsang Dorjee, Tenzin Desel, Dan Fitch, Anna J. Finley, Robin Goldman, Ana Maria Ortiz Bernal, Rachele Ragazzi, Karthik Aroor, John Koger, Andy Francis, David M. Perlman, Joseph Wielgosz, David R. W. Bachhuber, Tsewang Tamdin, Tsetan Dorji Sadutshang, John D. Dunne, Antoine Lutz & Richard J. Davidson - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  Recent EEG studies on the early postmortem interval that suggest the persistence of electrophysiological coherence and connectivity in the brain of animals and humans reinforce the need for further investigation of the relationship between the brain’s activity and the dying process. Neuroscience is now in a position to empirically evaluate the extended process of dying and, more specifically, to investigate the possibility of brain activity following the cessation of cardiac and respiratory function. Under the direction of the Center for Healthy (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  7
  Organización del poder político y jerarquía de la autoridad.Armando Rendón Corona - 1977 - [Mexico City?]: Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias Sociales y Humanidades.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  8
  Compilación sobre la enseñanza de la filosofía.Héctor Sahagún González (ed.) - 1986 - Guadalajara, Jalisco, México: Gobierno de Jalisco, Secretaría General, Unidad Editorial.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Racionalidad y acción humana.Jesús Mosterín - 1978 - Madrid: Alianza Editorial.
 5. Organización peronista.Juan Domingo Perón - 1976 - Buenos Aires: Editorial de la Reconstrucción.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Grub mthaʾi rnam bśad kun bzaṅ źiṅ gi ñi ma.ʾjam-Dbyaṅs-BźAd-Pa ṄAg-Dbaṅ-Brtson-ʾgrus - 1994 - [Lanzhou]: Kan-suʾu mi rigs dpe skrun khaṅ.
  Comparative study of the philosophical positions (siddhānta) of the Vaibhāṣika, Sautrāntika, Yogācārya, and Mādhyamika schools of Buddhism with Hinduism.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Virtudes de la imposición teórica: reflexiones sobre la verdad.Carlos Parajón - 1989 - Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Introducción al estudio del derecho.Manuel Núñez Encabo - 1979 - Madrid: Alhambra.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Siwŏn ŭroŭi hoegwi: kojŏn kwaŭi taehwa.Ho-gŭn Song & Pyŏng-hun Sŏ (eds.) - 1999 - Sŏul: Nanam Chʻulpʻan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Mutual Knowledge.N. V. Smith & Colloquium on Mutual Knowledge - 1982
 11.  4
  Is It Painful to Think? Conversations with Arne Næss.David Rothenberg & Arne Næss - 1993 - U of Minnesota Press.
  This is the compelling story of one of the most fascinating thinkers of the twentieth century- a richly toned portrait of a modern-day Thoreau.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 12. Hsin jên shêng kuan chiang hua.Chih-yüan Shên - 1949
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Chosŏn hugi Sŏngho hakpʻa ŭi hakpʻung yŏnʼgu.Chae-rin Wŏn - 2003 - Sŏul-si: Hyean.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Chosŏn hugi sirhak ŭi saengsŏng, palchŏn yŏnʼgu.Yu-han Wŏn - 2003 - Sŏul-si: Hyean.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Sāṅkhya tattva manoramā: Īśvarakr̥ṣṇakr̥ta Sāṅkhyakārikā [vyākhyā].Dīnānātha Pāṇḍeya - 1991 - Vārāṇasī: Manoramā Prakāśana. Edited by Īśvarakr̥ṣṇa.
  Commentary on the Sāṅkhyakārikā of Īśvarakr̥ṣṇa, compendium of the Sāṅkhya school in Hindu philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Văn hóa thẩm mỹ và sự phát triển con người Việt Nam trong thế kỷ mới.Văn Huyên Nguyễn & Huy Đỗ (eds.) - 2001 - Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Introducción a la historia de la filosofía.Ramón Xirau - 1964 - México,: Universidad Nacional Autónoma de México.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Nguyễn Sinh Sắc, cụ phó bảng xứ Nghệ, một nhân cách lớn.Nhu Trần - 2014 - Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học.
  Biography of Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929), the father of President Ho Chi Minh.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  Sāṅkhyapratimā: Ramā-Kalākhyasvopajñaṭīkādvayopetā.Śrīrāma Pāṇḍeya - 2014 - Vārāṇasī: Sampūrṇānanda Saṃskr̥ta Viśvavidyālaya.
  Comprehensive work with Hindi and Sanskrit commentaries on fundamentals of Sankhya philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Vaidikavāṅmaye jīvaḥ.Śatrughna Pāṇigrāhī - 2013 - Verāvalam, Jūnāgaḍhajanapadam, Gujarātam: Śrīsomanāthasaṃskr̥tayunivarsiṭī.
  On concept of Jīva in Hindu philosophy and Vedic literature.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Formación clásica y formación romántica.José Pemartín Sanjuan - 1942 - Madrid,: Espasa-Calpe, S.A..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Introducción a una filosofía de lo temporal.José Pemartín Sanjuan - 1941 - Madrid,: Espasa-Calpe, S. A..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Tuyển tập.Đức Thảo Trần - 2017 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
  Works of Tran Duc Thao, a Vietnamese philosopher.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Vấn đề con người và chủ nghĩa "lý luận không có con người".Đức Thảo Trần - 2000 - Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. N.N. Trubnikov o smysle zhizni i smerti.N. N. Trubnikov - 1996 - Moskva: ROSSPEN.
 26.  8
  ʻIrfānʹhā-yi vāridātī: Fālūn Dāfā, ʻirfānʹhā-yi surkhpūstī = Falun Dafa.Dāvud Ranjbarān - 2009 - Tihrān: Sāḥil-i Andīshah-i Tihrān (SĀT).
  Chinese philosphy of cults, Falun Gong and Indian mysticism.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  José Sazbón: una antología comentada de su obra.José Sazbón - 2020 - [Argentina]: Consejo de Decanas y Decanos, de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas. Edited by Daniel Lvovich & Alberto Pérez.
  Tomo I. Una antología comentada de su obra -- Tomo II. Una antología comentada.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Presentación.por Guillermo Morón - 1985 - In Mario Briceño Iragorry (ed.), La historia como elemento creador de la cultura. Academia Nacional de la Historia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Atvaita ñānamirtam.Irāmmacāmi N̄ānatēcikar - 1966
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ñān̲ak kaḷañciyam.Karuṇaiyān̲anta Ñān̲apūpati - 1999 - Cen̲n̲ai: Vir̲pan̲ai urimal maṭṭum, Pāri Nilaiyam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Hallyŏ ihu Chosŏn hugi Nakchunghak ŭi chŏn'gae.Hong Wŏn-sik - 2018 - In Wŏn-sik Hong (ed.), Chosŏn hugi 'Nakchunghak' ŭi chŏn'gae wa 'Hallyŏ hakp'a'. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  6
  Introducción a la lógica y al análisis formal.Manuel Sacristán Luzón - 1973 - Barcelona [etc.]: Ariel.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Pān̐ca Bauddha dārśanika.Rāhula Sāṅkr̥tyāyana - 1994 - Nayī Dillī: Vāṇī Prakāśana.
  On views of five Buddhist Nyāya philosophers on Buddhist logic; includes brief biographical sketches and a list of their works.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  63
  Central issues in jurisprudence: justice, laws, and rights.N. E. Simmonds - 1986 - London: Sweet & Maxwell. Edited by Joshua Neoh.
  This second edition has been revised to provide additional coherence to the themes examined and introduces sections on topical issues, for example the chapter on Utilitarianism now includes a discussion on law and economics.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 35.  1
  Vaiśeshika pramāṇa darśana.Vipina Kumāra Pāṇdeya - 2016 - Dillī: Amara Grantha Pablikeśansa.
  Description of pramāṇa (evidence) in Vaiśeṣika school of Hindu philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  La ley según Domingo de Soto: (estudio teológico-jurídico).Domingo Ramos-Lissón - 1976 - Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Con mắt nhìn cái đẹp: mỹ thuật học dùng cho sinh viên mỹ thuật, kiến trúc và design.Quân Nguyễn - 2004 - [Hanoi?]: Nhà xuất bản Mỹ thuật.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Tính thiện trong tư tưởng Đông phương.Thu Phong Nguyễn - 1997 - Thành phố Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  4
  Navam and the Kaṛṇāṭak group kṛtis.N. K. Padma - 2002 - New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors. Edited by Līlā Ōñcēri.
  With reference to significance of number nine in the musical compositions of Carnatic music of India; a study.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Navam and the Kaṛṇāṭak Group Kṛtis.N. K. Padma & Låilåa åoäncåeri - 2002 - New Delhi: Kanishka Publishers Distributors. Edited by Līlā Ōñcēri.
  With reference to significance of number nine in the musical compositions of Carnatic music of India; a study.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Bauddha vāṅmaya meṃ Rāhula Sāṅkr̥tyāyana kā yogadāna.Nīraja Kumāra Pāṇḍeya - 2009 - Paṭanā: Kāśī Prasāda Jayasavāla Śodha Saṃsthāna. Edited by Vijaya Kumāra Caudharī.
  Contribution of Rāhula Sāṅkr̥tyāyana, 1893-1963, Hindi to Buddhist philosophy and literature; includes description of his travel to various places.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  8
  Filosofii︠a︡ N.N. Strakhova: opyt intellektualʹnoĭ biografii: monografii︠a︡.N. V. Snetova - 2010 - Permʹ: Permskiĭ gos. universitet.
  Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  al-Insān wa-maṣīruhu fī al-fikr al-ʻArabī al-Islamī al-ḥadīth.Kamāl ʻUmrān - 2001 - Manūbah: Jāmiʻat Manūbah, Kullīyat al-Ādāb.
  Man; destiny; Islamic philosophy; Ph. D. dissertation.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Pirrón de Ellis: un pingüino y un rinoceronte en el reino de las maravillas.Ramón Román Alcalá - 2011 - Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. La Ilustración y sus enemigos.Ramón Soriano - 1988 - Madrid: Fundación Cultural Enrique Luño Peña.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  6
  Views of a Physicist: Selected Papers of N.G. Van Kampen.N. G. Van Kampen & Paul Herman Ernst Meijer - 2000 - World Scientific.
  NG van Kampen is a well-known theoretical physicist who has had a long and distinguished career. His research covers scattering theory, plasma physics, statistical mechanics, and various mathematical aspects of physics. In addition to his scientific work, he has written a number of papers about more general aspects of science. An indefatigable fighter for intellectual honesty and clarity, he has pointed out repeatedly that the fundamental ideas of physics have been needlessly obscured. As those papers appeared in various journals, partly (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  24
  Luhmann, N. Social Systems. [REVIEW]N. Luhmann, John Bednarz & Dirk Baecker - 1998 - Human Studies 21 (2):227-234.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   252 citations  
 48. Cuvāmi Nittiyān̲antarin̲ pon̲moḷikaḷ.N. Pasumporkizhar - 1970
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Ŭmak kwa kwahak: P'it'agorasŭ esŏ Nyut'ŏn kkaji.Chun-sik Wŏn - 2022 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Sŏnggyun'gwan Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
  1. P'it'agorasŭ Hakp'a ŭi ŭmangnon kwa ujuron -- 2. Arisŭt'ok'ŭsenusŭ ŭi kyŏnghŏm kwahakchŏk ŭmak iron -- 3. P'ŭllat'on-P'it'agorasŭjŏk chŏnt'ong -- 4. Kŭndae roŭi ihaeng -- 5. K'ep'ŭllŏ ŭi ŭmakchŏk ujuron -- 6. Sirhŏm kwahak kwa ŭmak ŭi hamnihwa -- 7. Nyut'ŏn ŭi ŭmakchŏk yubi -- Maejŭmmal : Nyut'ŏn ihu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Hàn Phi tử.Hiến Lê Nguyễn - 1994 - [Hanoi?]: Văn hóa thông tin. Edited by Giản Chi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000