Results for 'Nam-Deok Cho'

1000+ found
Order:
 1. Hybrid Information Technology Using Computational Intelligence-Security Intelligence: Web Contents Security System for Semantic Web.Nam-Deok Cho, Eun-ser Lee & Hyun-gun Park - 2006 - In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer Verlag. pp. 4252--819.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  A criticitic for understanding of Jiang Qing’s understanding of Yang ming study.Cho Nam-Ho - 2017 - THE JOURNAL OF ASIAN PHILOSOPHY IN KOREA 48:125-153.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  An philosophical evaluation of Wang Tong ―center on Zhu Xi and Zhen Liang's debate―.Cho Nam-Ho - 2009 - 동서철학연구(Dong Seo Cheol Hak Yeon Gu; Studies in Philosophy East-West) 51:103-125.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  The Human universality and differential nationalism in Neo-Confucianism.Cho Nam-Ho - 2014 - 동서철학연구(Dong Seo Cheol Hak Yeon Gu; Studies in Philosophy East-West) 73:161-190.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  The Study of Cheon, Byeong Hun's Moral Philosophy-in the view of traditional and modern.Cho Nam-Ho - 2010 - Journal of Eastern Philosophy 62:143-170.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  The Study of Chunbukyung note by Kim Taek Young.Cho Nam-Ho - 2007 - 동서철학연구(Dong Seo Cheol Hak Yeon Gu; Studies in Philosophy East-West) 45:89-105.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Zhu Xi's View of Nature.Cho Nam-Ho - 2013 - 동서철학연구(Dong Seo Cheol Hak Yeon Gu; Studies in Philosophy East-West) 69:139-157.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  33
  Mapping the Neural Dynamics of Korean–English Bilinguals With Medium Proficiency During Auditory Word Processing.JeYoung Jung, Kichun Nam, Hyesuk Cho & Sunmi Kim - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Marŭtʻin Pubŏ.Chŏng-gil Nam - 1977 - Sŏul: Taehan Kidokkyo Chʻulpʻansa.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Hanʼguk sasang kwa inʼgan chonjung.Nam-guk Cho - 1999 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Kyoyuk Kwahaksa.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Han'guk sŏndo sasang ŭi 3-su munhwa: sŏndo munhŏn kwa Taejonggyo kyeyŏl ŭi hakchadŭl ŭl chungsim ŭro.Nam-ho Cho - 2017 - Kyŏnggi-do Koyang-si: Sonamu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sṅa-ʼgyur bstan paʼi gsal byed ʼdul ʼdzin mkhas grub gñis ldan Glag-bla Bsod-nams-chos-ʼgrub kyi gsuṅ ʼbum. Bsod-Nams-Chos-®Grub - 1997 - Delhi: Dkon-mchog-lha-bris dpar las sri źu khaṅ Ldilli.
  Predominantly on Tibetan Buddhist doctrines and philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Yi Hwang & Yi I: Chosŏn ŭi chŏngsin ŭl seuda.Nam-ho Cho - 2013 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Kimyŏngsa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Kyoyuk ŭro kanŭn ch'ŏrhak ŭi kil: maŭm ŭn ŏdi sŏ wasŏ ŏdi ro kanŭn'ga.Mu-nam Cho - 2013 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Idam Books.
 15.  2
  Unveiling nurses’ end-of-life care experiences: Moral distress and impacts.Myung Nam Lee, So-Hi Kwon, SuJeong Yu, Sook Hyun Park, Sinyoung Kwon, Cho Hee Kim, Myung-Hee Park, Sung Eun Choi, Sanghee Kim & Sujeong Kim - forthcoming - Nursing Ethics.
  Background Nurses providing care to patients with end-of-life or terminal illnesses often encounter ethically challenging situations leading to moral distress. However, existing quantitative studies have examined moral distress using instruments that address general clinical situations rather than those specific to end-of-life care. Furthermore, qualitative studies have often been limited to participants from a single unit or those experiencing moral distress-induced circumstances. A comprehensive and integrated understanding of the overarching process of moral distress is vital to discern the unique circumstances surrounding (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Chŏng Yŏ-chʻang: Chosŏnjo silchʻŏn Yuhak ŭi sŏnʼguja.Nam-uk Cho - 2003 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Sŏnggyunʼgwan Taehakkyo Chʻulpʻanbu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  한국사상과인간존중.Nam-guk Cho - 1999 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Kyoyuk Kwahaksa.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Hanʼguk sasang kwa kyŏngje yulli.Nam-guk Cho - 1994 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Kyoyuk Kwahaksa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Hyŏndaein ŭi Yugyo ilki.Nam-uk Cho (ed.) - 1999 - Sŏul-si: Asea Munhwasa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Yulgok ŭi sam kwa chʻŏrhak kŭrigo kyŏngje, yulli.Nam-guk Cho - 1997 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Kyoyuk Kwahaksa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  39
  ‘Screening audit’ as a quality assurance tool in good clinical practice compliant research environments.Sinyoung Park, Chung Mo Nam, Sejung Park, Yang Hee Noh, Cho Rong Ahn, Wan Sun Yu, Bo Kyung Kim, Seung Min Kim, Jin Seok Kim & Sun Young Rha - 2018 - BMC Medical Ethics 19 (1):30.
  With the growing amount of clinical research, regulations and research ethics are becoming more stringent. This trend introduces a need for quality assurance measures for ensuring adherence to research ethics and human research protection beyond Institutional Review Board approval. Audits, one of the most effective tools for assessing quality assurance, are measures used to evaluate Good Clinical Practice and protocol compliance in clinical research. However, they are laborious, time consuming, and require expertise. Therefore, we developed a simple auditing process and (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  조선 의 유학.Tåoru Takahashi & Nam-ho Cho - 1999 - Sŏul: Sonamu. Edited by Nam-ho Cho.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  알기쉽게해설한성학십도.Hwang Yi & Nam-guk Cho - 2000 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Kyoyuk Kwahaksa. Edited by Nam-guk Cho.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Kanghwa Hakp'a yŏn'gu munhŏn haeje.Su-Jung Kim, Nam-ho Cho & Pyŏng-don Ch'ŏn (eds.) - 2007 - Inch'on Kwangyŏksi: Inch'ŏn Taehakkyo Inch'ŏnhak Yŏn'guwŏn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  Sin Nam-ch'ŏl munjang sŏnjip.Nam-ch'ŏl Sin - 2013 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Sŏnggyun'gwan Taehakkyo Ch'ulp'anbu. Edited by Chong-hyŏn Chŏng.
  I. Singminji sigi p'yŏn -- II. Chŏnhwan'gi ŭi iron oe.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. T'aksa Ch'oe Pyŏng-hŏn ŭi munmyŏngnon kwa kukka kŏnsŏl sasang.Hŏ Nam-jin - 2022 - In Kyŏng-sŏk Kang (ed.), Kaebyŏk ŭi sasangsa: Ch'oe Che-u esŏ Kim Su-yŏng kkaji, munmyŏng chŏnhwan'gi ŭi Han'guk sasang. Kyŏnggi-do P'aju-si: Ch'angbi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Nam-Pukhan inyŏm tʻonghap ŭi panghyang kwa kwaje.Min Cho - 2001 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Tʻongil Yŏnʼguwŏn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Sŏng ŭi ponjil kwa kŭ chŏngchʻijŏk inyŏm e kwahan il yŏnʼgu.Nam-gu Yi - 1971
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Chŏnjaeng iron kwa kunsa kyori: kunsa-chŏnjaeng hyŏnsang ŭi ironjŏk t'amgu.Po-ram Nam - 2011 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Chimundang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Hagok Chŏng Che-du ŭi hyŏnsil insik.Yi Nam-ok - 2020 - In In-ho Pak (ed.), Yŏksa rŭl parabonŭn sirhakcha ŭi sisŏn. Kyŏnggi-do P'aju-si: Kyŏngin Munhwasa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Mal ŭi chilsŏ wa kukka: kŭndae sŏgu chŏngchʻi chʻŏrhak ŭi pipʻan kwa chaehaesŏk.Kyŏng-hŭi Nam - 1997 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Ihwa Yŏja Taehakkyo Chʻulpʻanbu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Sŏ Myŏng-ŭng ŭi yŏksahak kwa yŏksa pip'yŏng : "Chach'i t'onggam kangmok samp'yŏn" ŭi p'yŏnch'an paegyŏng kwa chŏngt'ongnon ŭi sidaejŏk ŭimi.Kim Nam-il - 2020 - In In-ho Pak (ed.), Yŏksa rŭl parabonŭn sirhakcha ŭi sisŏn. Kyŏnggi-do P'aju-si: Kyŏngin Munhwasa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Yŏnam ŭi 'Kwanong soch'o' e taehan chonghapchŏk kŏmt'o.Yŏm Chŏng-sŏp - 2012 - In Im Hyŏng-T'aek (ed.), Yŏnam Pak Chi-wŏn yŏn'gu. Saram ŭi Munŭi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Kobong hangmu ŭi sansil Kwijŏnam kwa Nagam.Ki Ho-ch'ŏl & Cho Kŭn-U. - 2015 - In P'ung-gi Kim (ed.), Kobong Ki Tae-sŭng, paeum kwa karŭch'im ŭi hŭnjŏktŭl. Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Kyŏngin Munhwasa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Sin Nam-ch'ŏl esŏ Tongyang sasang kwa chŏnt'ong ŭi ŭimi.Kim Chae-hyŏn - 2019 - In Chŏng-gil Han (ed.), Sahoe sasang kwa tongsŏ chŏppyŏn. Kyŏnggi-do Koyang-si: Tong kwa Sŏ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Về khả năng ứng dụng của hệ xử lý thông tin 3D và nguyên lý bán dẫn giá trị trong tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ở Việt Nam.Quy Khuc - 2022 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo 1:1-9.
  Giải quyết biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang và sẽ là thách thức lớn của nhân loại trong thế kỷ 21. Con người không còn nhiều thời gian để sửa chữa, phục hồi đưa hệ sinh thái môi trường (tự nhiên) trở về trạng thái an toàn. Trong khi các nỗ lực trong thời gian qua chưa thực sự hiệu quả thì COP26 mở ra cơ hội lớn để nhân loại tiến gần đến mục tiêu kiềm (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37. Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam.Nguyễn Phương Tri, Nguyễn Văn Quý, Giang Hoàng & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo 864 (1):55-63.
  Cảm xúc là yếu tố cơ bản thúc đẩy con người đưa ra quyết định và xử lý thông tin. Sợ hãi là một trong những cảm xúc phổ biến nhất ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để khám phá tác động của nỗi sợ hãi đối với hiệu quả đầu tư và hành vi giao dịch của nhà đầu tư cá (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0.Vương Quân Hoàng - 2019 - Trang Thông Tin Điện Tử Hội Đồng Lý Luận Trung Ương 2019 (8):1-15.
  Cách mạng 4.0 đã và đang mang đến sự thay đổi lớn trong đời sống của người dân Việt Nam. Sự tiện dụng của Grab, khả năng cập nhật 24/24 của Facebook, hay sự đa dạng về nội dung của YouTube thúc đẩy xã hội tiến tới thời đại mới của khởi nghiệp điện toán (Vuong, 2019). Ở đó, mỗi cá nhân đều có cơ hội để khởi nghiệp thông qua sự kết nối đến khắp mọi nơi trên thế giới (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  13
  The Psychological and Methodological Mechanisms of Play : The Relighting of Piaget’s Theory of Play.Deok-Young Kim - 2017 - The Journal of Moral Education 29 (3):173-198.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  13
  Saam Chŏng Yag-yong chŏn'gi.Hae-ryŏm Chŏng - 2022 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Ch'angbi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Kyŏgam yurok.Sa-go Nam - 1977 - Edited by Che-U. Chʻfoe & Il-sun Kang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Chosŏn sidae ŭi Yangmyŏnghak yŏnʼgu.Nam-han Yun - 1982 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Chimmundang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Chŏnhwanʼgi ŭi chʻŏrhak.Chong Chŏng - 1973
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Chabonjuŭi kukka wa kyegŭp munje: chibae ŭi wigi wa chabonjuŭi kukka ŭi pyŏnmo.Ku-hyŏn Nam - 1985 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Hanul.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Chʻŏrhak kaeron.Ki-yŏng Nam (ed.) - 1984 - Sŏul: Posŏng Munhwasa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Kyosaron.Ŏg-U. Nam (ed.) - 1985 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Kyoyuk Chʻulpʻansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  8
  A Korean Confucian's advice on how to be moral: Tasan Chŏng Yagyong's reading of the Zhongyong.Yag-Yong ChŏNg - 2023 - Honolulu: University of Hawaiʻi Press. Edited by Don Baker & Yag-Yong ChŏNg.
  Tasan Chong Yagyong (1762-1836) is one of the most creative thinkers Korea has ever produced, one of the country's first Christians, and a leading scholar in Confucian philosophy. Born in a staunchly Neo-Confucian society, in his early twenties he encountered writings by Catholic missionaries in China and was fascinated. However, when he later learned that the Catholic Church condemned the Confucian practice of placing a spirit tablet on a family altar to honor past generations, he left the small Catholic community (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  7
  Chilli wa kŭ chubyŏn: Sŏsan Chŏng Sŏk-hae ch'ŏrhak nonjip.Sŏk-hae Chŏng - 2016 - Kyŏnggi-do Koyang-si: Sawŏl ŭi Ch'aek.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  5
  Yŏnbo ro pon Tasan Chŏng Yag-yong: satsach'i p'ahech'in kŭ ŭi sam.Sŏng-ŭl Cho - 2016 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Chisik Sanŏpsa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  25
  $$I_0$$ I 0 and combinatorics at $$\lambda ^+$$ λ +.Nam Trang & Xianghui Shi - 2017 - Archive for Mathematical Logic 56 (1-2):131-154.
  We investigate the compatibility of I0\documentclass[12pt]{minimal} \usepackage{amsmath} \usepackage{wasysym} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsbsy} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{upgreek} \setlength{\oddsidemargin}{-69pt} \begin{document}$$I_0$$\end{document} with various combinatorial principles at λ+\documentclass[12pt]{minimal} \usepackage{amsmath} \usepackage{wasysym} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsbsy} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{upgreek} \setlength{\oddsidemargin}{-69pt} \begin{document}$$\lambda ^+$$\end{document}, which include the existence of λ+\documentclass[12pt]{minimal} \usepackage{amsmath} \usepackage{wasysym} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsbsy} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{upgreek} \setlength{\oddsidemargin}{-69pt} \begin{document}$$\lambda ^+$$\end{document}-Aronszajn trees, square principles at λ\documentclass[12pt]{minimal} \usepackage{amsmath} \usepackage{wasysym} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsbsy} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{upgreek} \setlength{\oddsidemargin}{-69pt} \begin{document}$$\lambda $$\end{document}, the existence of good scales at λ\documentclass[12pt]{minimal} \usepackage{amsmath} \usepackage{wasysym} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsbsy} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{upgreek} \setlength{\oddsidemargin}{-69pt} \begin{document}$$\lambda $$\end{document}, stationary reflections (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000