Results for 'Neni Panourgi��'

35 found
Order:
 1. Introduction.Neni Panourgiá & George E. Marcus - 2008 - In E. Neni K. Panourgia & George E. Marcus (eds.), Ethnographica Moralia: Experiments in Interpretive Anthropology. Fordham University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Ethnographica Moralia: Experiments in Interpretive Anthropology.Neni Panourgiá & George E. Marcus (eds.) - 2008 - Fordham University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Fragments of Oedipus : Anthropology at the Edges of History.Neni Panourgiá - 2008 - In E. Neni K. Panourgia & George E. Marcus (eds.), Ethnographica Moralia: Experiments in Interpretive Anthropology. Fordham University Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Nic není samo o sobě jedno.Štěpán Špinka - 2004 - Filosoficky Casopis 52:991-1015.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Interview with Clifford Geertz.Neni Panourgiá & Pavlos Kavouras - 2008 - In E. Neni K. Panourgia & George E. Marcus (eds.), Ethnographica Moralia: Experiments in Interpretive Anthropology. Fordham University Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Bad Souls [Κακóψυχοι]. An Ethnography of Madness and Responsibility in Greek Thrace. Elizabeth Anne Davis. Duke University Press: Durham, NC. 2012. X + 331 Pp. [REVIEW]Neni Panourgiá - 2013 - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 41 (2):1-2.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  14
  Colonizing the Ideal: Neoclassical Articulations and European Modernities.Neni Panourgiá - 2004 - Angelaki 9 (2):165 – 180.
 8.  5
  Bad Souls [Κακóψυχοι]. An Ethnography of Madness and Responsibility in Greek Thrace. ElizabethAnne Davis. Duke University Press: Durham, NC. 2012. X + 331 Pp. [REVIEW]Neni Panourgiá - 2013 - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 41 (2):1-2.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Éros et Civilisation, Contribution à Freud.Herbert Marcuse, Jean-guy Nény & Boris Fraenkel - 1964 - Les Etudes Philosophiques 19 (2):312-313.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ethnographica Moralia: Experiments in Interpretive Anthropology.E. Neni K. Panourgia & George E. Marcus (eds.) - 2008 - Fordham University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  10
  Můžeme Mluvit o Tom, Co Není?Lukáš Novák - 2014 - Studia Neoaristotelica 11 (3):36-72.
  The aim of the article is twofold: to document how what the author labels the “Principle of Reference” – viz. the claim that that which is not cannot be referred to – inspires both actualist and possibilist philosophical conceptions in the analytic tradition as well as in scholasticism, and to show how Duns Scotus’s rejection of the Principle allows us to see that there are two distinct and logically independent meanings of the actualism–possibilism distinction: viz. metaphysical actualism/…possibilism, and semantic actualism/possibilism. (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. ČLÁNKY, NÁZORY, POLEMIKY Mloš Balabán: Globální vládnutí není hrozba.Mf Dnes - forthcoming - Dilema.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. O Definici A Pojmu Toho, Co Není.Pavel Materna & Petr Kolář - 1994 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 1 (1):4-16.
  In the paper, Priorś well-known \'tonk\' argument is examined and taken as a basis for general considerations regarding the logical status of implicit definition, and the semantical status of the \'tonk\'-like expressions. Further, the whiff of logical vanity attendant upon Priorś conclusions is dispelled by employing a new theory of concept. In particular, the authors argue that: a) Priorś \'tonk\' argument discredits neither the concept of analytical validity nor the role of implicit definition. The arguments underlying the authors\' view draw (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  28
  Lubomír Valenta: Problémy Analytické Filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2003, 223 S.Jaroslav Peregrin - unknown
  Není tomu tak dávno, co se ti, kdo vzývali termín "analytická filosofie", v naší zemi jevili jako příslušníci nějaké divné sekty, kteří smysl termínu "filosofie" jakýmsi úchylným způsobem překrucují. Není-li však člověk zrovna Valihrachem, nemůže o tom, co slova znamenají, svévolně rozhodovat; a faktem je, analytická filosofie tvoří podstatnou část toho, co se ve světě pod hlavičkou "filosofie" učí a provozuje. (Já bych řekl, že dokonce většinu, ale statistické údaje samozřejmě k dispozici žádné nemám.) Během posledních zhruba deseti let se (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  60
  Holistické Pojetí Jazyka.Jaroslav Peregrin - manuscript
  Zdá se, že není nic přirozenějšího, než se spolu s Russellem domnívat, že „máme-li smysluplně hovořit a ne pouze vydávat zvuky, musíme slovům, která užíváme, dávat nějaký význam; a významem, který svým slovům dáváme, musí být něco, s čím jsme přišli do styku“. Naše slova přece musí, aby byla skutečně smysluplná, něco představovat! Od toho se odvíjí běžná poučka, která nám říká, že slova jazyka jsou symboly, to jest (podle Encyklopedie Britannica), „prvky komunikace, které mají představovat osobu, předmět, skupinu, proces (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  45
  Antiscientismus, konceptuální analýza, naturalismus.Filip Tvrdý - 2018 - Pro-Fil 19 (1):49-61.
  Filozofie ve 20. století ztratila velkou část svých kompetencí a pro svou údajnou neužitečnost se stala terčem kritiky ze strany přírodních vědců. Vztah mezi filozofií a vědou lze řešit pomocí tří stanovisek, kterými jsou antiscientismus, konceptuální analýza a naturalismus. Obsahem článku je charakteristika jednotlivých přístupů a identifikace problémů, s nimiž se musí jejich zastánci potýkat. Autorovi se jako nejslibnější jeví Quinem inspirovaný naturalismus, podle něhož má veškeré poznání povahu syntetických aposteriorních výroků, a filozofie je proto kontinuální s přírodní vědou. Není (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Stoická teorie jednání: pojem přitakání.Vladimir Mikes - 2008 - Reflexe: Filosoficky Casopis 34:3-28.
  Již letmý pohled na filosofii 20. století, která se snaží promýšlet podstatu lidského jednání, budí dojem, že patří k její metodě vrátit se k antickým teoriím a představit je jako historické východisko, jehož nové uchopení povede k lepšímu porozumění aktuálního problému. Tyto návraty, jak je lze sledovat u Heideggera, Gadamera, Ricoeura nebo Arendtové, směřují – nakolik se jedná o teorii jednání – především k Aristotelovi a jeho základnímu rozlišení mezi poiésis a praxis. Cílem následující stati je představit základ teorie jednání, (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Vznik z nutnosti v Platónově Timaiovi.Martin Ritter - 2006 - Reflexe: Filosoficky Casopis 31:45-60.
  Studie se snaží určit, co přesně v Platónově Timaiovi znamená ”vznik z nutnosti”, z jakého důvodu je k popisu nutnosti nezbytné postulovat existenci chóry, jak máme tuto entitu chápat, a konečně v jakém smyslu je matematická konstituce stoicheiai živlů dílem nutnosti, resp. rozumu. Výklad bere v potaz některé textové nesrovnalosti a nejprve ukazuje, že z nutnosti vznikají parciální tělesa, tento materiál vjemového světa, a zákonitosti jejich střetů, které jsou alogon. Tyto fenomény jsou sice jistým, jim přiměřeným způsobem logizovány, a to (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  19
  Význam a Struktura.Jaroslav Peregrin - 1999 - Oikoymenh.
  V knize konfrontuji běžné pojetí jazyka, podle kterého je význam záležitostí vztahu slovo-věc, se strukturalistickým pohledem, podle kterého význam nemůže existovat bez toho, aby byly výrazy určitým způsobem provázány mezi sebou. Ukazuji, že takový strukturalismus není jen věcí Ferdinanda de Saussura, ale že se vyskytuje (pod jménem holismus) i v základech (post)analytické filosofie Quina, Davidsona, Sellarse a Brandoma. Ukazuji také, že není neslučitelný s formálně-logickým přístupem k významu, jaký byl rozpracován Carnapem, Montaguem a dalšími.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 20. Obhajoba alegorického výkladu u novoplatonika Prokla.Radek Chlup - 2008 - Reflexe: Filosoficky Casopis 34:53-79.
  Alegorický výklad patří v dějinách evropského myšlení k nejstarším a nejvlivnějším interpretačním metodám. Jeho počátky sahají do 6. stol. př. Kr. a velkého rozkvětu dosáhl zejména v rukou stoiků a středoplatoniků i novoplatoniků, jejichž prostřednictvím posléze hluboce pronikl i do křes_anské a židovské filosofie. Z dnešního hlediska se nicméně na první pohled jedná o výkladovou metodu značně problematickou. Jejím základním předpokladem je, že básník chce svými obraznými vyjádřeními „říci něco jiného“ . Cílem interpretace je stanovit, jaký byl skutečný „skrytý úmysl“ (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  32
  Co Je to (Fregovská) Logika?Jaroslav Peregrin - manuscript
  Filosofové odedávna snili o jazyce, který by byl z hlediska řešení těch problémů, se kterými se potýkají (případně všech lidských problémů vůbec), vhodnější než jazyk, jímž nás obdařila příroda. Mnozí z nich si představovali, že filosofické problémy vznikají zčásti nebo zcela v důsledku toho, že přirozený jazyk není dostatečně přesným prostředkem vyjádření našich idejí a myšlenek - a že by se tedy vše spravilo, kdyby byl k dispozici jazyk, jehož výrazivo by bylo s našim myšlením - případně s naším světem (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  15
  Praktiky Řízené Pravidly.Jaroslav Peregrin - unknown
  O nějaké činnosti v rámci nějakého lidského společenství říkám, že je řízená pravidly , jsou‐li určité způsoby provozování této činnosti systematicky brány členy tohoto společenství, nebo nějakou jeho podskupinou, za správné, a jiné za nesprávné. Braní za správné či nesprávné (neboli normativní postoje ) beru v podstatě za dále neanalyzovatelné behaviorální vzorce, není to tedy pojem, který by primárně odkazoval k něčemu jako je kognitivní výbava účastníků, rozhodně nepředpokládá nic takového, jako že jsou tyto postoje věcí něčeho jako jsou plnohodnotná (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  59
  Petr Nigri z Kadaně a jeho pojetí „pomyslného jsoucna“.Efrem Jindracek - 2011 - Filosoficky Casopis 59 (5):717-732.
  Petrus Nigri (Schwarz) se narodil západočeské Kadani (něm. Kaaden) kolem roku 1435 a spolu se svými třemi bratry vstoupil v Německu do dominikánského řádu. Během svého studia prošel velkou část Evropy (Německo, Itálii, Španělsko, Čechy a Maďarsko) a nakonec se stal rektorem generálního studia v Budíně (1481). Obecně je znám spíše jako význačný středověký hebraista. Do dějin filosofie se zapsal zvláště jako autor Clipeus thomsitarum (před r. 1474), což je filosofický komentář na Porfýriův Úvod (Isagoge) a na aristotelovské Kategorie, formou (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Non-Isolated Types in Stable Theories.Predrag Tanović - 2007 - Annals of Pure and Applied Logic 145 (1):1-15.
  We introduce notions of strong and eventual strong non-isolation for types in countable, stable theories. For T superstable or small stable we prove a dichotomy theorem: a regular type over a finite domain is either eventually strongly non-isolated or is non-orthogonal to a NENI type . As an application we obtain the upper bound for Lascar’s rank of a superstable theory which is one-based or trivial, and has fewer than 20 non-isomorphic countable models.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Teleologie v Theofrastově Metafyzice.Jakub Jirsa - 2008 - Reflexe: Filosoficky Casopis 35:55-75.
  Ve svém textu bych rád zodpověděl jednu z otázek týkajících se Theofrastova spisu Metafyzika. Tento spis se nám dochoval v několika rukopisech, a všechny jej připisují Theofrastovi. Původně se předpokládalo, že se jedná o pouhý zlomek větší knihy, avšak vzhledem ke kompaktnosti celého spisu a připojené poznámce, která o něm hovoří jako o „knize“ , se většina současných interpretů přiklání k tezi, že se jedná o krátký, ale kompletní spis. Moje otázka zní: jakou roli v tomto textu hraje pasáž z (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  38
  Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence.Filip Tvrdý - 2014 - Prague: Togga.
  Kniha se zabývá problematikou připisování myšlení jiným entitám, a to pomocí imitační hry navržené v roce 1950 britským filozofem Alanem Turingem. Jeho kritérium, známé v dějinách filozofie jako Turingův test, je podrobeno detailní analýze. Kniha popisuje nejen původní námitky samotného Turinga, ale především pozdější diskuse v druhé polovině 20. století. Největší pozornost je věnována těmto kritikám: Lucasova matematická námitka využívající Gödelovu větu o neúplnosti, Searlův argument čínského pokoje konstatující nedostatečnost syntaxe pro sémantiku, Blockův návrh na použití brutální síly pro řešení (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  70
  Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence.Filip Tvrdý - 2011 - Dissertation, Palacky University
  Disertační práce se zabývá problematikou připisování myšlení jiným entitám, a to pomocí imitační hry navržené v roce 1950 britským filosofem Alanem Turingem. Jeho kritérium, známé v dějinách filosofie jako Turingův test, je podrobeno detailní analýze. Práce popisuje nejen původní námitky samotného Turinga, ale především pozdější diskuse v druhé polovině 20. století. Největší pozornost je věnována těmto kritikám: Lucasova matematická námitka využívající Gödelovu větu o neúplnosti, Searlův argument čínského pokoje konstatující nedostatečnost syntaxe pro sémantiku, Blockův návrh na použití brutální síly pro (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Přirozený zákon ve filosofii 20. století a jeho zdroje.Miroslav Vacura - 2011 - E-Logos 18 (1):1-20.
  Přirozený zákon je jednou z nejvýznamnějších idejí, která stojí v základech evropského filosofického, etického a právního myšlení. Předložený článek podává stručnou expozici vývoje ideje přirozeného zákona ve filosofickém myšlení s důrazem na jeho klíčové momenty a vyjádření nosných tezí, které předurčily rozumění tomuto pojmu v následujících obdobích. Jeho cílem není detailní probádání některé z jednotlivých etap či některého z autorů, ale naopak podat souhrnný a přehledný obraz vývoje této ideje. Východiskem je zde stručné načrtnutí hlavních zdrojů ideje přirozeného zákona v (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  55
  Současné Vědecké Poznatky o Vnímání: Voda Na Mlýn Pragmatismu?Jaroslav Peregrin - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):431-442.
  Nedávné vědecké poznatky týkající se lidského vnímání a lidského konání naznačují, že nejenom není konání bez vnímání, ale že není ani vnímání bez konání. Zcela se mění pohled na to, jak lidé vnímají ; a objevují se dokonce i extrémní názory, že vnímání a konání jsou vlastně jednou a toutéž věcí. Podobně se v důsledku zkoumání motivačních struktur stojících v základu tvorby teorií rozmývá ostrou hranici mezi teorií a praxí. Zdá se mi, že tohle všechno je poněkud překvapivá voda na (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  47
  Člověk jako normativní tvor.Jaroslav Peregrin - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):3-23.
  Člověk se od jiných živočišných druhů odlišuje mnoha způsoby, k nejpodstatnějším z nichž patří rozum, jazyk a také schopnost řídit se pravidly. V tomto textu argumentuji, že je to především ta poslední schopnost, která je klíčová a bez které jsou ty další nepředstavitelné. Člověk je společenská bytost nejenom v tom smyslu, že žije ve společenstvích, ale i v tom, že tato společenství jsou strukturována složitým pletivem pravidel, která zásadním způsobem determinují modus vivendi lidí, kteří je tvoří, a v důsledku toho (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  25
  Simple Groups and the Number of Countable Models.Predrag Tanović - 2013 - Archive for Mathematical Logic 52 (7-8):779-791.
  Let T be a complete, superstable theory with fewer than ${2^{\aleph_{0}}}$ countable models. Assuming that generic types of infinite, simple groups definable in T eq are sufficiently non-isolated we prove that ω ω is the strict upper bound for the Lascar rank of T.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  34
  Rozpaky Nad Vopěnkovými Meditacemi o Základech Vědy.Jaroslav Peregrin - unknown
  V kontextu české filosofie, kde není nouze o vzdělané a chytré lidi, ale kde se to nijak nehemží skutečnými individualitami, představuje Petr Vopěnka zcela zvláštní případ. Je matematik nejenom vzděláním, ale v matematice i leccos dokázal. Jeho knihy o filosofii matematiky, zejména jeho tetralogie Rozprav s geometrií1, jsou velice vyhraněné: Vopěnka v nich předkládá svůj originální obraz a příliš se nestará o to, aby ho konfrontoval s tím, co si o tom myslí jiní. Jak sám připouští, i historické osoby, o (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  34
  Ivan Blecha: Fenomenologie a Kultura Slepé Skvrny, Triton, Praha, 2002, 119 S.Jaroslav Peregrin - unknown
  Ve své knížce Fenomenologie a kultura slepé skvrny předkládá Ivan Blecha tři eseje, jejichž společným jmenovatelem je konfrontace různých aspektů postmodernistické filosofie s filosofií fenomenologickou. Proti obratu k jazyku a z něj často vyvozovaného pluralismu nebo dokonce relativismu staví Blecha tezi, že svět, ve kterém člověk žije, je determinován způsobem, kterým v kadlubu své intencionální mysli konstituuje věci ze svého bezprostředního prožívání, a že tudíž tento svět není v žádném podstatném slova smyslu ani tvarován jazykem, ani otevřen žádným velkým pluralistickým (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  29
  Pavel Materna: Concepts and Objects. Acta Philosophica Fennica Vol 63, Societas Philosophica Fennica, Helsinky 1998; 177 Pp. [REVIEW]Jaroslav Peregrin - manuscript
  Pavel Materna je logikem a filosofem, na kterého se, domnívám se, mimořádně hodí anglický přívlastek single-minded, který bohužel nemá v češtině skutečný ekvivalent. Materna již dávno přijal za svůj ten pojmový rámec, který stojí v základě systému transparentní intenzionální logiky (TIL) vyvinuté Pavlem Tichým, a tento rámec se mu stal měřítkem všech věcí, jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou. Ani jeho poslední kniha Concepts and Objects, která vyšla v ediční řadě vydávané Filosofickou společností Finska, není v tomto směru výjimkou: (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  20
  Politizace Rozumu, Nebo Jeho Depolitizace?Jaroslav Peregrin - unknown
  Knihu Kritika depolitizovaného rozumu (podtitul Úvahy (nejen) o nové normalizaci, Václav Bělohradský a kol., Grimmus, Všeň 2010) jsem si kupoval s vědomím, že s její- mi autory se asi nebudu ve všem shodovat, nicméně také s přesvědčením, že problém, na který poukazuje její název, je skutečně závažný, a s nadějí, že se o něm třeba dozvím něco z úhlu pohledu, který mi není vlastní, a tak se mi podaří ho nahlédnout plastičtěji. Bohužel jsem zjistil, že název knihy je pouze krycí; (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark