Results for 'Ond��ej Dadej��k'

1000+ found
Order:
 1. Překonávání dualismu života a umění ve filosofii Johna Deweyho a A.N. Whiteheada = The overcoming of the dualism between art and life in the philosophy of John Dewey and Alfred North Whitehead.Ondřej Dadejík - 2018 - In Ondřej Dadejík & Vlastimil Zuska (eds.), Studia aesthetica. Nakladatelství Karolinum.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Studia aesthetica.Ondřej Dadejík & Vlastimil Zuska (eds.) - 2014 - Praha: Nakladatelství Karolinum.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. A model of immiscibility in 1 −xxglass based on spinodal decomposition.Ond[Rbreve]Ej Mare[Sbreve] & Richard Kerner ‡ - 2004 - Philosophical Magazine 84 (6):565-578.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Bouwsma, Oets K. Braithwaite, Richard Brandom, Robert 33 Brouwer, Luitzen EJ 275–277, 279–280, 284.Theodor W. Adorno, Steven G. Affeldt, Rogers Albritton, Alice Ambrose, Erich Ammereller, Alan R. Anderson, Chrisoula Andreou, Julia Annas, Elizabeth Anscombe & Karl-Otto Apel - 2007 - In Guy Kahane, Edward Kanterian & Oskari Kuusela (eds.), Wittgenstein and His Interpreters: Essays in Memory of Gordon Baker. Blackwell. pp. 345.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  16
  Srevermch M und K P Seif Schuld ond Umkehr m den Weltrehgwnen Mamz Mattbias Grunewald 1983 , 139 S 22,80 DM.Theo Sundermeter - 1988 - Zeitschrift Für Evangelische Ethik 32 (1):155-155.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Intensional Logic, preliminary draft of initial chapters by EJ Lemmon, July 1966, Nowadays available as An Introduction to Modal Logic (American Philosophical Quarterly Monograph No. 11) edited by K. Segerberg. [REVIEW]E. J. Lemmon & D. Scott - 1977 - American Philosophical Quarterly Monograph 11.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Mehmet Akif İnan’ın Sûfî Kişiliği.Ali Teni̇k - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1075-1108.
  Mehmet Akif İnan, Türkiye sendikacılığının önde gelen bir siması olarak bilinmesinin yanı sıra şâir ve yazarlığıyla da toplumun ekseriyeti tarafından tanınan bir şahsiyettir. Fakat sûfî kişiliği pek bilinmemektedir. Yapılan araş-tırmada İnan’a daha mücadeleci ve aktif karakter sağlayan hakikat, bilinmeyen tasavvuf ve tarîkat yönüdür. O, tasavvuf terbiyesinin kazandırdığı ahlâkla, insanlara önceden gösterdiği fedakârlığın daha fazlasını gösterir. İnan, tasavvuf ilmiyle benlik dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra hem sendika çalışmalarında hem yazılarında ve şiirlerinde neslin kendi öz kültürü ve medeniyetiyle yetişmesi için gayret göstermiştir. İnan’ın tarîkata (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  57
  O guia medicinal Primitive Physick de John Wesley de 1747: ciência, charlatania ou medicina social? (John Wesley's medical guide Primitive Physic[k] from 1747: science, charlatanism or social medicine?) - DOI: 10.5752/P.2175-5841.2011v9n21p339. [REVIEW]Helmut Renders - 2011 - Horizonte 9 (21):339-353.
  Resumo Em 1747, John Wesley, spiritus rector do movimento metodista, publicou a primeira edição do seu guia medicinal Primitive Physic[k] . Qual era o seu propósito num mundo onde a academia real, herbalistas, curandeiros/as, exorcistas e charlatães competiam pela atenção da população? O artigo apresenta os diferentes grupos que atuaram, ou pretendiam atuar, em prol da saúde na Inglaterra do século 18, e compara o conteúdo do guia Primitive Physic[k] com suas propostas e estratégias terapêuticas. Conclua-se que uma parte significativa (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Yahudi Düşüncesinde İbn Sîn'’nın Etkisi ve İbn Sîn'cılık.A. Z. Mehmet Ata - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (3):1091-1109.
  XI. yüzyılda başlayan özellikle de XII. yüzyılın ilk çeyreğinde hızlanan Arapçadan İbraniceye tercüme süreci XVI. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir. Bu süreçte Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd gibi önde gelen Müslüman filozofların felsefe ve teolojiye dair eserleri doğrudan ya da aracı diller üzerinden İbraniceye tercüme edilmiştir. Bu tercüme sürecinde Arapça bilen Yahudi düşünür ve mütercimler bir yandan farklı alanlardan seçtikleri eserleri İbraniceye tercüme ederken, diğer yandan da Arapça eserlerden yararlanarak yazdıkları İbranice eserleriyle Yahudi düşünürlerin İslam düşünce mirasıyla tanışmalarında (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  37
  Hanefî Mezhebi’nin Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer b. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):35-64.
  Mezheplerin teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren istihsanın bir istidlal yöntemi olup olmadığı tartışılagelmiştir. Bu tartışmaların temelinde kavramsallaşma sürecini henüz tamamlamamış olan istihsan teriminin çağrıştırdığı keyfiliğin/sübjektivitenin etkisi çok fazladır. Bu yüzden istihsanı bir yöntem olarak benimseyenler, ağır ithamlara maruz kalmışlardır. İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b. Hüzeyl’in istihsana yaklaşımıyla ilgili iki farklı yaklaşım tespitedilmiştir. Yaptığımız (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Kültür ve Değerlerin Bilimdeki Rolü: Popper ve Kuhn’un Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilime ve onun bilgisine akademik, politik, ekonomik ve kamusal alanlar olmak üzere birçok alanda diğer bilgi iddialarına kıyasla daha fazla güven duyulmaktadır. Bilime duyulan bu güvenin temelinde büyük ölçüde bilimsel süreçlerin ve yöntemlerin nesnel bir şekilde yürütülmesi ve bu nesnel sürecin bir ürünü olarak bilimsel bilginin tarafsız bilim insanları tarafından ortaya konulduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu bakımdan toplum tarafından bilimin tartışılmaz statüsünün ve bilimsel bilgiye verilen değerin belirleyicisi olarak nesnellik özelliği ön plana çıkmaktadır. Bilhassa doğa bilimleri söz konusu olduğunda bilimsel yöntemin (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Kutbüddîn-i Sirâzî: Selçuklu dönemi Anadolu'da bilimin günesi.Mahmut Recep Keleş - 2018 - Istanbul: Rağbet Yayınları.
  "Bu araştırmada Meraga Rasathanesi'nin kurucusu Nasîrüddin Tûsî'nin öğrencisi, meşhur alim, matematikçi, astronom ve İşrâkî filozof Kutbüddîn-i Şîrâzî'nin hayatı, eserleri, öğrencileri ile XIII. Yüzyılın son çeyreğinde İlhanlı nüfuzu altında bulunan Selçuklu Türkiye'sindeki faaliyetleri incelenmiştir. Şîrâzî, Sivas'ta kadılık ve Gök Medrese'de müderrislik yapmış, daha sonra İslamı kabul eden ilk İlhanlı hükümdarı Ahmed Tekudar tarafından elçi olarak Memluk sultanı Kalavun'a gönderilmiştir. Siyasi görevleri bununla sınırlı olmayan Şirazî, Argun Han tarafından Yakın-Doğu haritasını çizmekle vazifelendirilmiş, o da bu görevi başarıyla ifa ederek İlhanlı Devletinde önemli (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  32
  A "recensão a aenesidemus" E a génese da doutrina da ciência de Fichte.Fernando Manuel Ferreira da Silva - 2015 - Kriterion: Journal of Philosophy 56 (132):335-353.
  RESUMO O presente ensaio aborda o período anterior às obras tidas como as diferentes reescrições da Doutrina da Ciência, de J. G. Fichte, e aí tenta não só perceber a origem da necessidade de um princípio da identidade, como ela surge aquando das primeiras ocorrências do mesmo, mas também discernir os primeiros passos de todo o problema da possibilidade de um princípio absoluto de toda a filosofia, que sempre animaria a empresa. O foco em questão é a «Aenesidemus-Rezension», onde Fichte (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Demet Teorisi, Işınlanma Paradoksu ve Zaman Felsefesinde Dört-Boyutçuluk Açısından Bir Yaklaşım.Turan Sezer - 2019 - Felsefe Arkivi 56:73-97.
  Zamanda özdeşlik problemi felsefe tarihinin en önemli ve temel problemlerinden birisidir. Fakat bu özdeşlik problemi sadece fiziksel nesnelerde değil, bilincin özdeşliğinde de kendisini gösterir. Bilincin özdeşliği problemi onun salt bir tanımlama mı yoksa kendi içinde bir varlık olarak ontolojik bir statüsü olup olmadığı mı sorusuyla ilgilidir. Bu makalede demet teorisi gibi önde gelen bilinç teorilerinin bilincin geçişi veya bölünmüş zihin gibi temel problemlerin çözümünün açıklanmasında yetersiz olduklarını zaman felsefesinin bir kuramı olan dört-boyutçuluğun özdeşliğin geçişi konusundaki çözümlere yönelik yaklaşımını uyarlayarak savunacağım. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. HAAKONSSEN, K.: "The Science of a Legislator: The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith". [REVIEW]K. Campbell - 1982 - Australasian Journal of Philosophy 60:389.
 17. K. Mainzer.K. Mainzer, Symmetrica der Natur & Studieo zur Natur-und Wissenschaftsphilosophie - 1994 - In Dag Prawitz & Dag Westerståhl (eds.), Logic and Philosophy of Science in Uppsala. Kluwer Academic Publishers. pp. 453.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Ramesh K. Sharma, J. M. E. McTaggart: Substance, Self, and Immortality (Lanham: Lexington Books, 2015), pp. 544+xviii, $130. [REVIEW]K. C. Pandey - 2020 - Journal of the Indian Council of Philosophical Research 37 (3):501-504.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. K. J. WU "Discovering formal logic". [REVIEW]K. G. Ferguson - 1995 - History and Philosophy of Logic 16 (2):285.
 20. K. Wigginton," Computer Crime: Assessing the Lawyer's Perspective.K. Forcht & D. Thomas - 1989 - Journal of Business Ethics 8 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. K, t, Maslin.K. Smith - 1995 - Cogito 9:79.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. K. WENZEL, HoboPilgrim, ISBN 978-3-7867-2876-4.K. Vechtel - 2011 - Theologie Und Philosophie 86 (4):624.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Lehrer, K.-Self-Trust.K. Meeker & R. Van Woudenberg - 1999 - Philosophical Books 40:252-255.
 24.  36
  K. I. Kalliphatides: (1) Ἑρμηνευτικὲς Παρατηρήσεις στὸν Διάλογο τν Mηλίων. (2) Ἑρμηνευτικὲς Παρατηρήσεις στὸν Διάλογο τν Mηλίων, i. Pp. 48, 12. Thessaloniki: privately printed, 1965. Paper. - R. Weil: Thucydide: La Guerre du Péloponnèse: Périclès. Pp. 105; map. Paris: Presses Universitaires de France, 1965. Paper, 9 fr. [REVIEW]K. J. Dover - 1968 - The Classical Review 18 (01):109-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  19
  Prof. K. borinski on W. B. Smith's biblical criticism.K. Borinski - 1911 - The Monist 21 (2):307.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Lowe, EJ-Subjects of Experience.J. Brown - 1998 - Philosophical Books 39:56-57.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. EJ Lowe, Locke on Human Understanding.D. W. Hamlyn - 1997 - Philosophical Investigations 20:155-155.
 28. K. Satchidananda Murty: Vedic Hermeneutics.K. Werner - 1996 - Asian Philosophy 6:79-80.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  12
  W. K. C. Guthrie's "A History of Greek Philosophy". Volume IV: "Plato: The Man and his Dialogues: Earlier Period". [REVIEW]K. W. Harrington - 1978 - Philosophy and Phenomenological Research 38 (3):431.
 30.  17
  Jungmann, K. René Descartes.K. Jungmann - 1908 - Kant Studien 13 (1-3).
 31.  10
  Kıbrısta BM Tarafından Gerçekleştirilen.Soyalp Tamçeli̇k - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):733-778.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  41
  K. Brodersen (ed.): Große Gestalten der griechischen Antike. 58 historische Portraits von Homer bis Kleopatra. Pp. 507. Munich: C. H. Beck, 1999. Cased. ISBN: 3-406-44893-3. [REVIEW]K. Kapparis - 2000 - The Classical Review 50 (1):380-381.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. K̲h̲irad afrozī aur raushan k̲h̲ayālī.Rifʻat Iqbāl K̲h̲ān - 2021 - Ḥaidarābād: Fikshan Hāʼūs.
  Study of rationalism in Urdu literature.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. K Probleme Filosofii I͡azyka.K. Kh Khanazarov - 2007 - Uzbekistan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  16
  K'aokuhsue yu Kechishih . Hsia Nai.K. C. Chang - 1981 - Isis 72 (2):317-318.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  11
  Yuri K. Melvil's "Charles Peirce and Pragmatism". [REVIEW]Paul K. Crdsser - 1971 - Philosophy and Phenomenological Research 32 (2):271.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  17
  k.L. N. & K. I. - manuscript
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Ahlâk-ı alâ'î : Kınalızâde'nin ahlâk kitabı (inceleme - çeviri yazı - tıpkıbasım).Kınalızade Ali Çelebi - 2014 - Fatih, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. K. E. KAEHLER "Leibniz' Position der Rationalität. Die Logik im metaphysischen Wissen der 'natürlichen Vernunft'". [REVIEW]G. K. Frey - 1991 - History and Philosophy of Logic 12 (1):123.
 40. Misdirected visual-motion-mae and phi.Ej Hiris, Rh Cormack & R. Blake - 1991 - Bulletin of the Psychonomic Society 29 (6):484-484.
 41. Into-the-boundless+ american poetry-Frost, Robert ulteriorities and ultimates.Ej Ingebretsen - 1992 - Ultimate Reality and Meaning 15 (2):126-144.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. LOWE, EJ-An Introduction to the Philosophy of Mind.H. Langsam - 2001 - Philosophical Books 42 (3):229-231.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Basir 0 A, Hassanein K, Kamel M.K. B. Shaban - 2002 - Infor Mation Fusion in a Cooperative Multi——Agent System for Web in for M Ation Re—Trieval [Ai. In: Proceedings of the Fifth Inter National Conference on Infor Mation Fusion (Fusio 2002), Annapolis, Mar Yland, Usa, 8—1 1 July 2:1256-1262.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  38
  K.-J. Hölkeskamp Die Entstehung der Nobilität. Studien zur sozialen und politischen Geschichte der Römischen Republik im 4. Jh. v. Chr. 2., erweiterte Auflage. Pp. xxxiv + 344, map. Stuttgart: Franz Steiner, 2011 . Paper, €47. ISBN: 978-3-515-09883-0. [REVIEW]Marleen K. Termeer - 2013 - The Classical Review 63 (1):298-299.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  50
  Chryselephantine statues K. D. S. lapatin: Chryselephantine statuary in the ancient mediterranean world . Pp. XVI + 242, ills, 3 colour pls. Oxford: Oxford university press, 2001. Cased, £75. Isbn: 0-19-815311-. [REVIEW]K. W. Arafat - 2002 - The Classical Review 52 (02):339-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  22
  I. K. R aubitschek : Isthmia: Excavations by the University of Chicago under the Auspices of the American School of Classical Studies at Athens: Vol. VII. The Metal Objects (1952–1989) . Pp. xxxv + 200, 8plans, 96 pls. Princeton: The American School of Classical Studies at Athens, 1998. Cased, $150. ISBN: 0-87661-937-. [REVIEW]John K. Papadopoulos - 1999 - The Classical Review 49 (02):615-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  24
  Freudenburg (K.) (ed.) The Cambridge Companion to Roman Satire. Pp. xvi + 352. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Paper, £18.99, US$29.99 (Cased, £45, US$75). ISBN: 978-0-521-00627-9 (978-0-521-80359-5 hbk). [REVIEW]Barbara K. Gold - 2007 - The Classical Review 57 (01):121-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  8
  I. K. Raubitschek: Isthmia: Excavations by the University of Chicago under the Auspices of the American School of Classical Studies at Athens: Vol. VII. The Metal Objects . Pp. xxxv + 200, 8plans, 96 pls. Princeton: The American School of Classical Studies at Athens, 1998. Cased, $150. ISBN: 0-87661-937-5. [REVIEW]John K. Papadopoulos - 1999 - The Classical Review 49 (2):615-616.
 49.  3
  Zum vortrag von K. Grelling und P. Oppenheim (Der gestaltbegriff im lichte der neuen logik).K. Dürr - 1937 - Erkenntnis 7 (1):357-357.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  11
  Yuri K. Melvil.Yuri K. Melvil - 1960 - Atti Del XII Congresso Internazionale di Filosofia 3:493-496.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000