Results for 'Onur G��nt��rk��n'

1000+ found
Order:
 1.  2
  Heidegger'de Sanat Eserinin Yeri: Sanal Müzeler Çağında Sanat ve Mekan.Onur Karamercan - 2021 - In Aysun Gür (ed.), Sanat Eserlerine Heidegger’le Bakmak: Dünya, Yeryüzü, Zaman, Mekân. Bursa: Sentez Yayıncılık. pp. 50-76.
  Onur Karamercan, Heidegger'de Sanat Eserinin Yeri: Sanal Müzeler Çağında Sanat ve Mekân adlı yazısında, iki yıldır yaşamakta olduğumuz salgınla birlikte çok daha sık biçimde görülmeye başlayan “sanal müze” veya “elektronik müze” uygulamalarına yakından bakar. Dünyanın en meşhur müzelerinin ve sanat galerilerinin sanatsal ve kültürel etkinliklerden mahrum kalmak istemeyen ziyaretçilerine "kapılarını" elektronik ortamda açtığı ve birçok müzenin de koleksiyonlarını tamamen ya da kısmen dijitalleştirdiği bu ortamda, şu iki soruyu yanıtlamayı amaçlar: 1) Bir mekân olarak bir müzeyi uzaktan ziyaret etmek ve (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  65
  Thomas Nagel’ın 'Fizikalizm' ve 'Yarasa Olmak Nasıl Bir Şeydir' Makalelerinin Bilince Nesnel Bir Açıklama Verme Arayışı Açısından Kıyaslanması.Serdal Tümkaya - 2017 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 7 (1):23-41.
  Thomas Nagel’ın “Yarasa Olmak Nasıl bir Şeydir” makalesi ve “Hiçbir Yerden Bakış” adlı kitabı aşırı derecede alıntılanmış iki eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin öznel boyutunun nesnel-bilimsel bir açıklamasının tümüyle yapılabilmesinin mümkün olmadığını gösteren, veya fizikalizmin sıkıntılarını dile getiren, veya düpedüz fizikalizmin bir reddi olarak algılanmış veya kullanılmışlardır. Bu çalışmamda her üç algının da, değişen oranlarda, hatalı olduğunu savunuyorum. Tezimi savunabilmek için, söylediğim üç ana yorumun, her birini özetliyor ve bunların her birinin neden yanlış olduğunu gösteriyorum. Böylelikle Nagel’ın ana projesi olan (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  5
  Aklın İmk'nı Ve Sınırı: Fahreddin R'zî’Ye Göre Genel Ve Özel Metafizik Bilginin İmk'nı.Eşref Altaş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):109-139.
  Bu makalede Râzî’nin metafizik bilginin imkânı hakkındaki görüşleri incelendi. Öncelikle Râzî’nin metafizik bilinenleri, zat ve varlık, genel ve ayrıntılı bilinenler şeklinde bölümlemesi betimlendi. Râzî’nin genel metafizik bilgiyi mümkün gördüğü birkaç başlık altında incelendi. Bu başlıklar altında varlık kümesinin duyulur âlemden daha geniş olduğu, teorik düşüncenin metafizik bilgi verdiği, nazarî delillerin bir yaratıcının varlığı hakkında zorunlu bilgi verdiği iddiaları ele alındı. Râzî’nin, erken dönemde yazdığı eserlerde mühendisiyyûn dediği bir gruba atfettiği meta- fizik bilginin inkârının delillerini, el-Metâlib’de ancak Tanrı’nın zatının bilinmesi konusuna (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ernst Mach’ın Anti-Realizminin Fenomenalist Temeli ve Öznel İdealist Sonucu: Mach Solipsist Bir Düşünür Olabilir Mi?Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (2):469-487.
  This article initially presents Ernst Mach's anti-realist or instrumentalist stance that underpin his opposition to atomism and reveal his idea that science should be based totally on objectively observable facts. Then, the details of Mach's phenomenalist arguments which recognize only sensations as real are revealed. Phenomenalist thought is not compatible with the idea of realism, which evaluates unobservable entities such as atom, molecule and quark as mind-independent things. In this context, Mach considers the atom as a thought symbol or a (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Tütün Kullanımına Mutedil Bir Yaklaşım: Şevkiz'de Süleyman Efendi’nin Duh'n Risalesi.Şenol Saylan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1399-1439.
  18. yüzyılın başlarında vefat ettiği düşünülen Şevkizâde Süleyman Efendi, tütün kullanımının yaygınlaştığı ve şiddetli yasaklamalar sonrası yasakların gevşediği bir dönemde yaşamış bir Osmanlı âlimidir. Bu dönem, Şeyhülislam Bahâî Mehmed Efendi’nin tütünün mubahlığına dair verdiği fetvası ve devletin tütünü resmen vergilendirmesi sonrasına tekabül eder. Söz konusu dönemde tütün kullanmanın hükmüyle ilgili tartışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte olup, lehte ve aleyhte pek çok risâle kaleme alınmıştır. Konuyla ilgili risale kaleme alan müelliflerden biri olan Şevkizâde risalesinde, tütün kullanımı ile ilgili tartışmalarda uygun (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Nesnel fenomenoloji projesi aracılığıyla Thomas Nagel, bilinci nesnel bir șekilde açiklamay çalișir.Serdal Tümkaya - 2017 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 10 (2).
  Thomas Nagel’ın “Hiçbir-Yerden Bakış Açısı” adlı kitabı çok alıntılanmış bir eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin nesnel-bilimsel bir açıklamasının yapılabilmesinin, en iyi ihtimalle, önündeki büyük ve yapısal sorunların dile getirilişi veya tümüyle imkansız olduğunu gösteren akıl yürütmeler olarak algılanır. Bu iki yanlış algıyı özetlememin ardından her ikisinin de neden hatalı olduğunu gösteriyorum. Bunu yaptıktan sonra her iki hatanın nedenlerini birden yaratan ortak bir neden daha olduğunu gösteriyorum. Bu nedenin Thomas Nagel’ın nesnel fenomenoloji önerisinin ya belirsiz veya saçma bulunarak bir kenara bırakılması (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Tefsir Kaynaklarının İzzet ve Mülk Sahibi Olma Keyfiyetine Bakışı ve S'lih Amelin Bu Keyfiyet Üzerindeki Etkisine Dair Bir Değerlendirme.Hüseyin Yakar - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):107-147.
  Çalışmamızda Kur’ân’da izzet ve mülk kavramlarının nasıl bir üslupla sunulduğu ve tefsir kaynaklarımızda izzet ve mülkün elde edilme keyfiyetine nasıl yaklaşıldığı hususu ele alınmıştır. Bu kapsamda mülk ve izzetin teminine dair âyetler incelenmiş, Fâtır sûresinin 10. âyeti ise diğer âyetlere nispetle daha ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Zikri geçen âyetin çalışmanın merkezinde olmasına bağlı olarak konuyla ilgili kavramsal çerçeveye söz konusu âyetteki kavramlar da dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda izzet, mülk, amel, sâlih ve kelime kavramları makalenin sınırlı alanı kapsamında incelenmiştir. Sözü edilen (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  en-Nedîm’in [İbnü’n-Nedîm] el-Fihrist Adlı Eserinde Sûfîlere ve Tasavvufa Yaklaşımı.Betül İZMİRLİ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1183-1216.
  En-Nedîm IV./X. asırda yaşamış Bağdatlı bir varrâk ve müelliftir. Onun el-Fihrist adlı kitabı ilk bilimler tarihi eseri olarak düşünülmektedir. Eser İslâm İlimleri yanında Felsefe, Kadim İlimler, Şiir, Edebiyat, Kimya gibi birçok farklı disiplinlerde de önemli veriler ihtiva etmektedir. El-Fihrist, ilahiyat alanı için temel kaynak niteliğinde bir bibliyografik eserdir. Müellifler ve telifleri hakkında bilgiler veren kitap, bu mânada tabakāt türü eserlerin metoduyla yazılmıştır. Hadîs, Kelâm, Fıkıh gibi İslâmî ilimlere, âlimlerine ve tasniflerine has kıymetli ve ayrıntılı bilgiler içeren bu kitapta Tasavvuf ilmine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. What Does God Know? Supernatural Agents' Access to Socially Strategic and Non-Strategic Information.Benjamin G. Purzycki, Daniel N. Finkel, John Shaver, Nathan Wales, Adam B. Cohen & Richard Sosis - 2012 - Cognitive Science 36 (5):846-869.
  Current evolutionary and cognitive theories of religion posit that supernatural agent concepts emerge from cognitive systems such as theory of mind and social cognition. Some argue that these concepts evolved to maintain social order by minimizing antisocial behavior. If these theories are correct, then people should process information about supernatural agents’ socially strategic knowledge more quickly than non-strategic knowledge. Furthermore, agents’ knowledge of immoral and uncooperative social behaviors should be especially accessible to people. To examine these hypotheses, we measured response-times (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 10.  23
  The Antecedents of Moral Imagination in the Workplace: A Social Cognitive Theory Perspective. [REVIEW]Brian G. Whitaker & Lindsey N. Godwin - 2013 - Journal of Business Ethics 114 (1):61-73.
  As corporate scandals proliferate, organizational researchers and practitioners have made calls for research providing guidance for those wishing to influence positive moral decision-making and behavior in the workplace. This study incorporates social cognitive theory and a vignette-based cognitive measure for moral imagination to examine (a) moral attentiveness and employee creativity as important antecedents of moral imagination and (b) creativity as a moderator of the positive relationship between moral attentiveness and moral imagination. Based on the results from supervisor–subordinate dyadic data (N (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 11.  12
  Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İffet Romanında Yer Alan Şiir Alıntılarının Metne Katkıları.Fatma Sönmez - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1853-1853.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  17
  Antecedents of Organizational Engagement: Exploring Vision, Mood and Perceived Organizational Support with Emotional Intelligence as a Moderator.Edward G. Mahon, Scott N. Taylor & Richard E. Boyatzis - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 13.  16
  Cross-Frequency Coupling in Developmental Perspective.Gennady G. Knyazev, Alexander N. Savostyanov, Andrey V. Bocharov, Sergey S. Tamozhnikov, Elena A. Kozlova, Irina V. Leto & Helena R. Slobodskaya - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 14. You Bet Your Life: Pascal’s Wager Defended.William G. Lycan & George N. Schlesinger - 1988 - In Joel Feinberg (ed.), Reason and Responsibility. Wadsworth.
 15.  12
  Training Children’s Theory-of-Mind: A Meta-Analysis of Controlled Studies.Stefan G. Hofmann, Stacey N. Doan, Manuel Sprung, Anne Wilson, Chad Ebesutani, Leigh A. Andrews, Joshua Curtiss & Paul L. Harris - 2016 - Cognition 150:200-212.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16. VESEY, G. N. A. - "The Embodied Mind". [REVIEW]A. G. N. Flew - 1966 - Mind 75:602.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  29
  Barth or Bultmann?: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1978 - Religious Studies 14 (3):275-290.
  In his book on Karl Barth Professor T. F. Torrance spoke at one point of ‘the great watershed of modern theology’. ‘There are,’ he wrote, 1 ‘two basic issues here. On the one hand, it is the very substance of the Christian faith that is at stake, and on the other hand, it is the fundamental nature of scientific method, in its critical and methodological renunciation of prior understanding, that is at stake. This is the great watershed of modern theology: (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  10
  "Ak Sakallı Söylencesi" Bağlamında Kıbrıs'taki Alevi/Türkmen İnanç Öğelerinin Kalıntılarının İncelen.Şevket Öznur - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1787-1787.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  24
  After Wittgenstein: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1976 - Religious Studies 12 (4):493-507.
  In recent years the writings of Ludwig Wittgenstein have received much attention from philosophers in general and especially from philosophers interested in religion; and there is no doubt that Wittgenstein's legacy of thought is both highly suggestive and highly problematical. It seems likely, however, that the vogue which Wittgenstein now enjoys owes not a little to his peculiar place in the development of modern philosophy and, in particular, of that empiricist tradition in philosophy which stems from what has been called (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  9
  A Hellenistic Anthology. [REVIEW]G. O. Hutchinson & N. Hopkinson - 1989 - Journal of Hellenic Studies 109:236-237.
 21.  12
  The Church and Poverty Alleviation in Nigeria.Nkechi G. Onah, Lawrence N. Okwuosa & Favour C. Uroko - 2018 - Hts Theological Studies 74 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  11
  Electron Theory of Interaction Between Point Defects in Metals.G. K. Corless & N. H. March - 1961 - Philosophical Magazine 6 (70):1285-1296.
 23.  29
  Vlastos Exegesis and Argument. Studies in Greek Philosophy Presented to Gregory Vlastos. Ed. E. N. Lee, P. D. Mourelatos and R. M. Rorty. Assen: Van Gorcum & Co.1973. Pp. Xviii + 452. Frontis. Fl. 75. [REVIEW]G. E. R. Lloyd, G. Vlastos, E. N. Lee, P. D. Mourelatos & R. M. Rorty - 1975 - Journal of Hellenic Studies 95:226-227.
 24.  7
  Early Buddhism and the Bhagavadgita.B. G. Gokhale & K. N. Upadhyaya - 1973 - Journal of the American Oriental Society 93 (2):245.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 25.  18
  A Gene for Speed? The Evolution and Function of Α‐Actinin‐3.Daniel G. MacArthur & Kathryn N. North - 2004 - Bioessays 26 (7):786-795.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26.  22
  H. Ringgren and Å. V. Ström, Religions of Mankind Today and Yesterday, Edit. J. C. G. Greig, Trans. N. L. Jensen. Pp. 426. 63s. [REVIEW]C. G. Williams - 1969 - Religious Studies 4 (2):308.
 27.  14
  Effects of Hydrogen and Impurities on Void Nucleation in Copper: Simulation Point of View.M. G. Ganchenkova, Y. N. Yagodzinskyy, V. A. Borodin & H. Hänninen - 2014 - Philosophical Magazine 94 (31):3522-3548.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28.  37
  Achieving Incremental Semantic Interpretation Through Contextual Representation.Julie C. Sedivy, Michael K. Tanenhaus, Craig G. Chambers & Gregory N. Carlson - 1999 - Cognition 71 (2):109-147.
 29.  13
  Is an Intervention Using Computer Software Effective in Literacy Learning? A Randomised Controlled Trial.G. Brooks, J. N. V. Miles, C. J. Torgerson & D. J. Torgerson - 2006 - Educational Studies 32 (2):133-143.
  Background: computer software is widely used to support literacy learning. There are few randomised trials to support its effectiveness. Therefore, there is an urgent need to rigorously evaluate computer software that supports literacy learning.Methods: we undertook a pragmatic randomised controlled trial among pupils aged 11–12 within a single state comprehensive school in the North of England. The pupils were randomised to receive 10 hours of literacy learning delivered via laptop computers or to act as controls. Both groups received normal literacy (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30.  5
  Thermoelectric Power of Ice Containing HF or NH3.G. W. Bryant & N. H. Fletcher - 1965 - Philosophical Magazine 12 (115):165-176.
 31. Collingwood, R. G. And J. N. L. Myres, Roman Britain and the English Settlements.W. A. Johnson - 1936 - Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 30:236-237.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Collingwood, R. G. And J. N. L. Myres, Roman Britain and the English Settlements.W. A. Johnson - 1936 - Classical Weekly 30:236-237.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Chance in Human Affairs.Jerome G. Manis & Bernard N. Meltzer - 1994 - Sociological Theory 12 (1):45-56.
  Under the sway of the postulate of determinism, sociologists (with some exceptions) have given little direct attention to sheerly fortuitous events. Such events are analytically distinguishable from those which are considered the results of chance only because we currently lack knowledge of their causation. Exemplifications of pure chance abound in the various arts and sciences, including sociology (especially in work by symbolic interactionists). Direct, explicit consideration of random, accidental, or chance phenomena requires approaches that emphasize both the processes of behavior (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  22
  Lahuti D. G. and Stážkin N. I.. O različnyh vzgládah na sovréménnuú matématičéskuú logiku . Voprosy filosofii, no. 3 , pp. 208–211. [REVIEW]David D. Comey & George L. Kline - 1959 - Journal of Symbolic Logic 24 (3):232-233.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  24
  Ethics Committees in Greece.Spyros G. Marketos & Tina N. Garanis - 1994 - HEC Forum 6 (2):121-124.
 36. Academe's Secret Problem: The Tug of War Between Privilege and Equal Opportunity.J. G. R. Martinez & N. C. Martinez - 1997 - Journal of Thought 32:73-84.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  25
  The Problem of Natural Theology: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1972 - Religious Studies 8 (4):319-333.
  It is a curious fact that the much maligned ontological argument to prove the existence of God has in recent times enjoyed a revival of interest to which even Karl Barth, the arch-enemy of natural theology has contributed; but since the revival of interest has appared in a wide diversity of intellectual contexts, both philosophical and theological, the revival is itself almost as problematic as the argument itself.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  25
  The Rationalist and His Critics: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1975 - Religious Studies 11 (3):345-348.
  In his article ‘Professor Bartley's Theory of Rationality and Religious Belief’ Mr W. D. Hudson has brought considerable clarification to the rather confused situation occasioned by Professor W. W. Bartley's book The Retreat to Commitment and its subsequent discussion; but the process can, I think, be carried still further.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  34
  Descartes and the Wax--Two Rejoinders to Mr. Smart.Peter G. Lucas & J. N. Wright - 1951 - Philosophical Quarterly 1 (4):348-355.
 40.  12
  Intertask Delay as a Parameter of Perceptual Deficit in Divided Attention.Harvey G. Shulman, Seth N. Greenberg & JonPaul Martin - 1971 - Journal of Experimental Psychology 88 (3):439-440.
 41.  7
  Legal and Policy Interventions to Address Social Isolation.James G. Hodge, Erica N. White & Claudia M. Reeves - 2020 - Journal of Law, Medicine and Ethics 48 (2):360-364.
 42.  20
  Generic Complexity of Undecidable Problems.Alexei G. Myasnikov & Alexander N. Rybalov - 2008 - Journal of Symbolic Logic 73 (2):656 - 673.
  In this paper we study generic complexity of undecidable problems. It turns out that some classical undecidable problems are, in fact, strongly undecidable, i.e., they are undecidable on every strongly generic subset of inputs. For instance, the classical Halting Problem is strongly undecidable. Moreover, we prove and analog of the Rice theorem for strongly undecidable problems, which provides plenty of examples of strongly undecidable problems. Then we show that there are natural super-undecidable problems. i.e., problem which are undecidable on every (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  21
  Escape and Intervention in Multi-Agent Systems.G. B. Roest & N. B. Szirbik - 2009 - AI and Society 24 (1):25-34.
  This paper describes the escape/intervention concept as it is used in the agent growing environment framework. The Escape and Intervention is used in many multi-disciplinary areas, including agent research, artificial intelligence, groupware and workflow, process support, software engineering, and social sciences. Based on an ontological perspective, this paper explains how an interaction-oriented agent architecture and language (used for modelling, simulation, and development) makes use of an interaction pattern that is inspired from social contexts seen as multi-agent systems.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  10
  Surrogates' Decisions Regarding CPR, and the Fallacy of Substituted Judgment.G. M. Sayers, N. Beckett, H. Waters & C. Turner - 2004 - Journal of Clinical Ethics 15 (4):334.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  38
  Something in the Way She Moves.Kevin G. Munhall & Julie N. Buchan - 2004 - Trends in Cognitive Sciences 8 (2):51-53.
  A recent study using a crossmodal matching task showed that the identity of a talker could be recognized even when the auditory and visual stimuli that were being matched were different sentences spoken by the talker. This finding implies that general temporal features of a person's speech are shared across the auditory and visual modalities.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  32
  Nisbet (R.G.M.), Rudd (N.) A Commentary on Horace: Odes Book III . Pp. Xxx + 389. Oxford: Oxford University Press, 2004. Cased, £70. ISBN: 0-19-926314-. [REVIEW]John Henderson - 2006 - The Classical Review 56 (01):108-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  11
  Health and Medicine in the Hindu Tradition: Continuity and Cohesion.Kenneth G. Zysk & Prakash N. Desai - 1991 - Journal of the American Oriental Society 111 (3):597.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  5
  Review: G. S. Cejtin, N. A. Sanin, Eine Darstellungsweise der Theorie der Algorithmen und der Rekursiv Aufzahlbaren Mengen. [REVIEW]P. Schreiber - 1970 - Journal of Symbolic Logic 35 (3):478-479.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  14
  Perceptual Deficit Due to Division of Attention Between Memory and Perception.Harvey G. Shulman & Seth N. Greenberg - 1971 - Journal of Experimental Psychology 88 (2):171.
 50.  16
  History of the Tantric Religion: An Historical, Ritualistic and Philosophical Study.E. G. & N. N. Bhattacharyya - 2002 - Journal of the American Oriental Society 122 (1):193.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000