Results for 'Onur G��nt��rk��n'

1000+ found
Order:
 1. Ėtika: ėnt︠s︡iklopedicheskiĭ slovarʹ.R. G. Apresi︠a︡n & A. A. Guseĭnov (eds.) - 2001 - Moskva: Gardariki.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  33
  Heidegger'de Sanat Eserinin Yeri: Sanal Müzeler Çağında Sanat ve Mekan.Onur Karamercan - 2021 - In Aysun Gür (ed.), Sanat Eserlerine Heidegger’le Bakmak: Dünya, Yeryüzü, Zaman, Mekân. Bursa: Sentez Yayıncılık. pp. 50-76.
  Onur Karamercan, Heidegger'de Sanat Eserinin Yeri: Sanal Müzeler Çağında Sanat ve Mekân adlı yazısında, iki yıldır yaşamakta olduğumuz salgınla birlikte çok daha sık biçimde görülmeye başlayan “sanal müze” veya “elektronik müze” uygulamalarına yakından bakar. Dünyanın en meşhur müzelerinin ve sanat galerilerinin sanatsal ve kültürel etkinliklerden mahrum kalmak istemeyen ziyaretçilerine "kapılarını" elektronik ortamda açtığı ve birçok müzenin de koleksiyonlarını tamamen ya da kısmen dijitalleştirdiği bu ortamda, şu iki soruyu yanıtlamayı amaçlar: 1) Bir mekân olarak bir müzeyi uzaktan ziyaret etmek ve (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Mak'sıdu’ş-Şeri' Işığında Modern Medyanın Öncelikleri.Mahmoud Alnaffar - 2022 - Atebe 8:265-298.
  Modern dönemde iletişim ve ulaşımda teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya küçük bir köy haline gelmiştir. Bu dönemde Batı sistemi maneviyatı ve ahireti bırakıp maddiyat ve dünya için belli araç ve gereçleri üreterek modern medya alanına egemen olma gücünü elde etmiştir. Bu durum özellikle İslam’a saldıran söylemlerin tırmanması, dini gruplara saldırıların artması ve İslami içeriklerle savaşın büyümesiyle birlikte İslami medyayla uğraşanların hitap önceliklerini tekrar gözden geçirmelerini gerekli kılmıştır. Aslında bu meydan okumalar İslam medyasının daha önce sıkıntısını yaşadığı ve halen de devam eden (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Ayn Rand’ın Egoizminde Ahlakın Temellendirilmesi ve Bağlayıcılığı Problemi.Cemre Demirel - 2021 - Felsefe Arkivi 54:63-80.
  Bireyciliğe ve rasyonel egoizme dayalı objektivizm felsefesi ile Ayn Rand, bugün bile tartışmalı bir filozoftur. Ayn Rand her tür kolektivist ahlaka karşı çıkar ve temele toplumun faydası yerine bireyin kişisel faydasını yerleştirir. Ona göre her insan kendi mutluluğundan sorumludur ve bireyin amacı kişisel fayda maksimizasyonunu sağlamak olmalıdır. Rand, “Yemin ederim ki ne bir başkası için yaşayacağım ne de bir başkasının benim için yaşamasını isteyeceğim” sözü ile fedakarlığın zannedildiği gibi erdemli olmadığını, aksine bir ahlaksızlık olduğunu ve iyi yaşama arzusunda olan insanın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Neo-Kantçı Ahlak Felsefesi Bağlamında Sosyal Demokrat Revizyonizm Tartışmaları.Onur Yılmaz - 2021 - Felsefe Arkivi 54:97-116.
  Kant, bir 18. yüzyıl filozofu olmasına karşın, görüşleri kendi döneminde olduğu kadar sonraki yüzyıllarda da yankı uyandırmış ve birçok kişiye ilham kaynağı olmuştur. Kant’ın ahlak felsefesi üzerinden yürüttüğü tartışmalar, onun siyaset felsefesi de dahil olmak üzere tüm felsefesinin mihverini oluşturmuştur. Kant’ın birey odaklı felsefesi, bir yandan liberal ideolojinin takipçileri arasında tartışma konusu olurken, diğer yandan da 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sosyal demokratlar arasında tartışmalara konu olmuştur. Almanya’da Lassalle’le başlayan bu tartışmalar, Fabian Hareketi’yle sürmüş ve Bernstein’le doruk noktasına ulaşmıştır. Bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  80
  Thomas Nagel’ın 'Fizikalizm' ve 'Yarasa Olmak Nasıl Bir Şeydir' Makalelerinin Bilince Nesnel Bir Açıklama Verme Arayışı Açısından Kıyaslanması.Serdal Tümkaya - 2017 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 7 (1):23-41.
  Thomas Nagel’ın “Yarasa Olmak Nasıl bir Şeydir” makalesi ve “Hiçbir Yerden Bakış” adlı kitabı aşırı derecede alıntılanmış iki eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin öznel boyutunun nesnel-bilimsel bir açıklamasının tümüyle yapılabilmesinin mümkün olmadığını gösteren, veya fizikalizmin sıkıntılarını dile getiren, veya düpedüz fizikalizmin bir reddi olarak algılanmış veya kullanılmışlardır. Bu çalışmamda her üç algının da, değişen oranlarda, hatalı olduğunu savunuyorum. Tezimi savunabilmek için, söylediğim üç ana yorumun, her birini özetliyor ve bunların her birinin neden yanlış olduğunu gösteriyorum. Böylelikle Nagel’ın ana projesi olan (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  3
  en-Nedîm’in [İbnü’n-Nedîm] el-Fihrist Adlı Eserinde Sûfîlere ve Tasavvufa Yaklaşımı.Betül İZMİRLİ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1183-1216.
  En-Nedîm IV./X. asırda yaşamış Bağdatlı bir varrâk ve müelliftir. Onun el-Fihrist adlı kitabı ilk bilimler tarihi eseri olarak düşünülmektedir. Eser İslâm İlimleri yanında Felsefe, Kadim İlimler, Şiir, Edebiyat, Kimya gibi birçok farklı disiplinlerde de önemli veriler ihtiva etmektedir. El-Fihrist, ilahiyat alanı için temel kaynak niteliğinde bir bibliyografik eserdir. Müellifler ve telifleri hakkında bilgiler veren kitap, bu mânada tabakāt türü eserlerin metoduyla yazılmıştır. Hadîs, Kelâm, Fıkıh gibi İslâmî ilimlere, âlimlerine ve tasniflerine has kıymetli ve ayrıntılı bilgiler içeren bu kitapta Tasavvuf ilmine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Tütün Kullanımına Mutedil Bir Yaklaşım: Şevkiz'de Süleyman Efendi’nin Duh'n Risalesi.Şenol Saylan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1399-1439.
  18. yüzyılın başlarında vefat ettiği düşünülen Şevkizâde Süleyman Efendi, tütün kullanımının yaygınlaştığı ve şiddetli yasaklamalar sonrası yasakların gevşediği bir dönemde yaşamış bir Osmanlı âlimidir. Bu dönem, Şeyhülislam Bahâî Mehmed Efendi’nin tütünün mubahlığına dair verdiği fetvası ve devletin tütünü resmen vergilendirmesi sonrasına tekabül eder. Söz konusu dönemde tütün kullanmanın hükmüyle ilgili tartışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte olup, lehte ve aleyhte pek çok risâle kaleme alınmıştır. Konuyla ilgili risale kaleme alan müelliflerden biri olan Şevkizâde risalesinde, tütün kullanımı ile ilgili tartışmalarda uygun (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Tefsir Kaynaklarının İzzet ve Mülk Sahibi Olma Keyfiyetine Bakışı ve S'lih Amelin Bu Keyfiyet Üzerindeki Etkisine Dair Bir Değerlendirme.Hüseyin Yakar - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):107-147.
  Çalışmamızda Kur’ân’da izzet ve mülk kavramlarının nasıl bir üslupla sunulduğu ve tefsir kaynaklarımızda izzet ve mülkün elde edilme keyfiyetine nasıl yaklaşıldığı hususu ele alınmıştır. Bu kapsamda mülk ve izzetin teminine dair âyetler incelenmiş, Fâtır sûresinin 10. âyeti ise diğer âyetlere nispetle daha ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Zikri geçen âyetin çalışmanın merkezinde olmasına bağlı olarak konuyla ilgili kavramsal çerçeveye söz konusu âyetteki kavramlar da dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda izzet, mülk, amel, sâlih ve kelime kavramları makalenin sınırlı alanı kapsamında incelenmiştir. Sözü edilen (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ernst Mach’ın Anti-Realizminin Fenomenalist Temeli ve Öznel İdealist Sonucu: Mach Solipsist Bir Düşünür Olabilir Mi?Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (2):469-487.
  This article initially presents Ernst Mach's anti-realist or instrumentalist stance that underpin his opposition to atomism and reveal his idea that science should be based totally on objectively observable facts. Then, the details of Mach's phenomenalist arguments which recognize only sensations as real are revealed. Phenomenalist thought is not compatible with the idea of realism, which evaluates unobservable entities such as atom, molecule and quark as mind-independent things. In this context, Mach considers the atom as a thought symbol or a (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Nesnel fenomenoloji projesi aracılığıyla Thomas Nagel, bilinci nesnel bir șekilde açiklamay çalișir.Serdal Tümkaya - 2017 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 10 (2).
  Thomas Nagel’ın “Hiçbir-Yerden Bakış Açısı” adlı kitabı çok alıntılanmış bir eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin nesnel-bilimsel bir açıklamasının yapılabilmesinin, en iyi ihtimalle, önündeki büyük ve yapısal sorunların dile getirilişi veya tümüyle imkansız olduğunu gösteren akıl yürütmeler olarak algılanır. Bu iki yanlış algıyı özetlememin ardından her ikisinin de neden hatalı olduğunu gösteriyorum. Bunu yaptıktan sonra her iki hatanın nedenlerini birden yaratan ortak bir neden daha olduğunu gösteriyorum. Bu nedenin Thomas Nagel’ın nesnel fenomenoloji önerisinin ya belirsiz veya saçma bulunarak bir kenara bırakılması (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Türkiyeʹnin göreli gerilemesine tanılar: dinci paradigmanın iflası: kadını aşağılayan erkek egemen toplumun çöküşü.Çetin Kaya - 2009 - İstanbul: Yalın Yayıncılık.
  Türk milleti dünyanın en zengin kültürüne sahip olduğu gibi en zengin diline de sahiptir. Ancak daha eski çağların dil verileri ne yazık ki, yazılı vesikalara aktarılmamış, karanlık dönem olarak kalmıştır. O bakımdan Türkçenin Altay veya Proto-Türk devri hakkında bilgimiz sınırlıdır ve sahip olduğumuz kelime sayısı da çok azdır. Eski Türkçe adlanan bu lügat sadece Orhun-Yenisey yazıtları ile tespit edilen ve Uygur yazıtları ile devam eden Türkçenin malum en eski yazılı kaynaklarının sözlüğüdür. Yer yüzündeki diller arasında Türkçenin yerine baktığımızda, Ural-Altay dil (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. 250. Yılında Kant’ın Duyulur ve Anlaşılır Dünyanın Form ve İlkeleri Eseri Üstüne.Özgüç Güven - 2020 - Felsefe Arkivi 53:123-151.
  Kant, 1770 yılında Duyulur ve Anlaşılır Dünyanın Form ve İlkeleri eserini kaleme aldıktan sonra on yıl boyunca sessiz kalıp ardından Saf Aklın Eleştirisi’ni yazar. Bu bakımdan 1770 tezi Kant’ın eleştirel döneme geçiş eseri olarak değerlendirilir. Eser Kant’ın bitmez uğraşı metafiziği sağlam bir eksene yerleştirmek için giriş önerisidir. Bu bağlamda Kant duyusallığın konusu olan dünya ile anlayışın konusu olan dünyayı ayırarak metafizik için bir yol arar. Duyusallığa konu edilen dünya uzay ve zaman formları yoluyla kavranabilir. Anlaşılır dünya ise duyuların sızıntılarından uzak (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. OSMANLI AİLE HUKUKU, Yazar, Mehmet Akif Aydın (İstanbul: Klasik Yayınları, 2018), 284 sayfa, ISBN: 978-975-8740-55-0.Yusuf Balta - 2022 - Atebe 8:351-359.
  Yazar bu eserde, Osmanlı Aile Hukuku’nun kaynağını, uygulama örneklerini ve dönüşüm serüvenini, farklı şehirlerdeki mahkeme sicillerinden hareketle ele almaktadır. İslam aile hukukunun, özel de Hanefî mezhebinin Osmanlı imparatorluğundaki pratik uygulamalarının sicillere yansıyan somut tarafının örneklerini aksettirmektedir. Genel itibariyle fıkıh kaynaklarındaki görüşlerle uygulamanın problemsizdir. Ancak, bazı ihtilaflı konularda Hanefî mezhebine ait furû kaynaklardaki görüşler uygulamada sıkıntıya sebep olmuştur. Devlet erki, sıkıntılı durumları bertaraf etmek için Şeyhülislam’ın talebiyle kanunnâme, adâletnâme ve fermanlarla devreye girerek çare aradığı açıklanmıştır. İslam Aile Hukuku’nun uygulamasıyla ilgili olarak (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. VESEY, G. N. A. - "The Embodied Mind". [REVIEW]A. G. N. Flew - 1966 - Mind 75:602.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Filosofii︠a︡ prava i konstitut︠s︡ionalizm: materialy chetvertykh filosofsko-pravovykh chteniĭ pami︠a︡ti akademika V.S. Nersesi︠a︡nt︠s︡a, 2 okti︠a︡bri︠a︡ 2009 g., Moskva.V. S. Nersesi︠a︡nt︠s︡, V. G. Grafskiĭ & M. M. Slavin (eds.) - 2010 - Moskva: Institut gosudarstva i prava RAN.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  26
  The Antecedents of Moral Imagination in the Workplace: A Social Cognitive Theory Perspective. [REVIEW]Brian G. Whitaker & Lindsey N. Godwin - 2013 - Journal of Business Ethics 114 (1):61-73.
  As corporate scandals proliferate, organizational researchers and practitioners have made calls for research providing guidance for those wishing to influence positive moral decision-making and behavior in the workplace. This study incorporates social cognitive theory and a vignette-based cognitive measure for moral imagination to examine (a) moral attentiveness and employee creativity as important antecedents of moral imagination and (b) creativity as a moderator of the positive relationship between moral attentiveness and moral imagination. Based on the results from supervisor–subordinate dyadic data (N (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 18. Chŏnt'ong chisik ŭi kŭndae chisik ŭroŭi pyŏnhwan kyŏngno sarye : Yang Kae=do ŭi 'Chungguk hyangyak chedo' yŏn'gu.Ch'oe Ŭn-jin - 2022 - In Yŏng-sun Pak (ed.), Chungguk Chisik Hyŏngsŏng Ŭi Pyŏnhwa Wa Yuhyŏng T'amsaek. Hakkobang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  12
  Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İffet Romanında Yer Alan Şiir Alıntılarının Metne Katkıları.Fatma Sönmez - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1853-1853.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. You Bet Your Life: Pascal’s Wager Defended.William G. Lycan & George N. Schlesinger - 1988 - In Joel Feinberg (ed.), Reason and Responsibility. Wadsworth.
 21. Conclusion. Kjellén's life and work: tensions between opposites.Ragnar Björk & Thomas Lundén - 2021 - In Ragnar Björk & Thomas Lundén (eds.), Territory, state and nation: the geopolitics of Rudolf Kjellén. Berghahn Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Rudolf Kjellén : academic, publicist, politician.Ragnar Björk, Bert Edströmand & Thomas Lundén - 2021 - In Ragnar Björk & Thomas Lundén (eds.), Territory, state and nation: the geopolitics of Rudolf Kjellén. Berghahn Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Buddyn filosofiĭn tu̇u̇khėės: khamtyn bu̇tėėl.G. Luvsant︠s︡ėrėn & G. Lkhagvasu̇rėn (eds.) - 1987 - Ulaanbaatar: Ulsyn Khėvlėliĭn Gazar.
  On history of Buddhist philosophy; contributed articles.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  11
  "Ak Sakallı Söylencesi" Bağlamında Kıbrıs'taki Alevi/Türkmen İnanç Öğelerinin Kalıntılarının İncelen.Şevket Öznur - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1787-1787.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Perfer et obdura: Multo graviora tulisti (tr. 5.11. 7): Ovid's rejection of ulysses'endurance.G. D. Williams & N. Holzberg - 2008 - Classical Quarterly 58:196-205.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. What Does God Know? Supernatural Agents' Access to Socially Strategic and Non-Strategic Information.Benjamin G. Purzycki, Daniel N. Finkel, John Shaver, Nathan Wales, Adam B. Cohen & Richard Sosis - 2012 - Cognitive Science 36 (5):846-869.
  Current evolutionary and cognitive theories of religion posit that supernatural agent concepts emerge from cognitive systems such as theory of mind and social cognition. Some argue that these concepts evolved to maintain social order by minimizing antisocial behavior. If these theories are correct, then people should process information about supernatural agents’ socially strategic knowledge more quickly than non-strategic knowledge. Furthermore, agents’ knowledge of immoral and uncooperative social behaviors should be especially accessible to people. To examine these hypotheses, we measured response-times (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 27.  30
  Barth or Bultmann?: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1978 - Religious Studies 14 (3):275-290.
  In his book on Karl Barth Professor T. F. Torrance spoke at one point of ‘the great watershed of modern theology’. ‘There are,’ he wrote, 1 ‘two basic issues here. On the one hand, it is the very substance of the Christian faith that is at stake, and on the other hand, it is the fundamental nature of scientific method, in its critical and methodological renunciation of prior understanding, that is at stake. This is the great watershed of modern theology: (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  21
  Generic Complexity of Undecidable Problems.Alexei G. Myasnikov & Alexander N. Rybalov - 2008 - Journal of Symbolic Logic 73 (2):656 - 673.
  In this paper we study generic complexity of undecidable problems. It turns out that some classical undecidable problems are, in fact, strongly undecidable, i.e., they are undecidable on every strongly generic subset of inputs. For instance, the classical Halting Problem is strongly undecidable. Moreover, we prove and analog of the Rice theorem for strongly undecidable problems, which provides plenty of examples of strongly undecidable problems. Then we show that there are natural super-undecidable problems. i.e., problem which are undecidable on every (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  24
  After Wittgenstein: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1976 - Religious Studies 12 (4):493-507.
  In recent years the writings of Ludwig Wittgenstein have received much attention from philosophers in general and especially from philosophers interested in religion; and there is no doubt that Wittgenstein's legacy of thought is both highly suggestive and highly problematical. It seems likely, however, that the vogue which Wittgenstein now enjoys owes not a little to his peculiar place in the development of modern philosophy and, in particular, of that empiricist tradition in philosophy which stems from what has been called (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  17
  Antecedents of organizational engagement: exploring vision, mood and perceived organizational support with emotional intelligence as a moderator.Edward G. Mahon, Scott N. Taylor & Richard E. Boyatzis - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 31. Collingwood, R. G. and J. N. L. Myres, Roman Britain and the English Settlements.W. A. Johnson - 1936 - Classical Weekly 30:236-237.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  10
  Surrogates' decisions regarding CPR, and the fallacy of substituted judgment.G. M. Sayers, N. Beckett, H. Waters & C. Turner - 2004 - Journal of Clinical Ethics 15 (4):334.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  Review: G. S. Cejtin, N. A. Sanin, Eine Darstellungsweise der Theorie der Algorithmen und der Rekursiv Aufzahlbaren Mengen. [REVIEW]P. Schreiber - 1970 - Journal of Symbolic Logic 35 (3):478-479.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Aktualʹnye problemy filosofii nauki: kollektivnai︠a︡ monografii︠a︡: k i︠u︡bilei︠u︡ G.N. Oboturovoĭ.G. N. Oboturova (ed.) - 2009 - Vologda: Vologodskiĭ gos. pedagog. universitet.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  18
  Embden, G. 271 Engels, E 57 (n. 11).R. M. Evans, R. Galambos, N. Geschwind, K. Grelling, K. Gunderson, L. Hartshorn, W. Heisenberg, G. Hinton, G. H. Hogeboom & P. Hoyningen-Huene - 1992 - In Ansgar Beckermann, H. Flohr & Jaegwon Kim (eds.), Emergence or Reduction?: Essays on the Prospects of Nonreductive Physicalism. W. De Gruyter.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  18
  Cross-Frequency Coupling in Developmental Perspective.Gennady G. Knyazev, Alexander N. Savostyanov, Andrey V. Bocharov, Sergey S. Tamozhnikov, Elena A. Kozlova, Irina V. Leto & Helena R. Slobodskaya - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 37. Academe's secret problem: The tug of war between privilege and equal opportunity.J. G. R. Martinez & N. C. Martinez - 1997 - Journal of Thought 32:73-84.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  13
  The church and poverty alleviation in Nigeria.Nkechi G. Onah, Lawrence N. Okwuosa & Favour C. Uroko - 2018 - HTS Theological Studies 74 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39.  12
  Training children’s theory-of-mind: A meta-analysis of controlled studies.Stefan G. Hofmann, Stacey N. Doan, Manuel Sprung, Anne Wilson, Chad Ebesutani, Leigh A. Andrews, Joshua Curtiss & Paul L. Harris - 2016 - Cognition 150 (C):200-212.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 40.  11
  Electron theory of interaction between point defects in metals.G. K. Corless & N. H. March - 1961 - Philosophical Magazine 6 (70):1285-1296.
 41.  18
  A gene for speed? The evolution and function of α‐actinin‐3.Daniel G. MacArthur & Kathryn N. North - 2004 - Bioessays 26 (7):786-795.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42.  11
  Early Buddhism and the Bhagavadgita.B. G. Gokhale & K. N. Upadhyaya - 1973 - Journal of the American Oriental Society 93 (2):245.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 43. Klassifikat︠s︡ii︠a︡ stepennykh nilʹpotentnykh grupp po ėlementarnym svoĭstvam.A. G. Mi︠a︡snikov & V. N. Remeslennikov - 1982 - In S. L. Sobolev (ed.), Matematicheskai︠a︡ logika i teorii︠a︡ algoritmov. Izd-vo "Nauka," Sibirskoe otd-nie.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Chance in human affairs.Jerome G. Manis & Bernard N. Meltzer - 1994 - Sociological Theory 12 (1):45-56.
  Under the sway of the postulate of determinism, sociologists (with some exceptions) have given little direct attention to sheerly fortuitous events. Such events are analytically distinguishable from those which are considered the results of chance only because we currently lack knowledge of their causation. Exemplifications of pure chance abound in the various arts and sciences, including sociology (especially in work by symbolic interactionists). Direct, explicit consideration of random, accidental, or chance phenomena requires approaches that emphasize both the processes of behavior (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  37
  Descartes and the Wax--two rejoinders to mr. Smart.Peter G. Lucas & J. N. Wright - 1951 - Philosophical Quarterly 1 (4):348-355.
 46.  25
  Ethics committees in greece.Spyros G. Marketos & Tina N. Garanis - 1994 - HEC Forum 6 (2):121-124.
 47.  5
  Supreme Court Impacts in Public Health Law: 2021-2022.James G. Hodge, Erica N. White, Rebecca Freed & Nora Wells - 2022 - Journal of Law, Medicine and Ethics 50 (3):608-612.
  In a dynamic term of the United States Supreme Court in 2021-2022 a series of critical cases raise manifold changes and impacts on individual and communal health through 10 key areas ranging from abortions to vaccinations.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  5
  Thermoelectric power of ice containing HF or NH3.G. W. Bryant & N. H. Fletcher - 1965 - Philosophical Magazine 12 (115):165-176.
 49.  22
  Lahuti D. G. and Stážkin N. I.. O različnyh vzgládah na sovréménnuú matématičéskuú logiku . Voprosy filosofii, no. 3 , pp. 208–211. [REVIEW]David D. Comey & George L. Kline - 1959 - Journal of Symbolic Logic 24 (3):232-233.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Review of the Monograph “Gerhard Oberhammer: Indologist and Philosopher. Part II”. [REVIEW]Liliya G. Roman, Valentina N. Putyagina & Nadezhda D. Danilova - 2022 - RUDN Journal of Philosophy 26 (2):470-477.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000