Results for 'Piotr ��aciak'

1000+ found
Order:
 1. Teoria gry źródłowej czy pojęciowej?Piotr Łaciak - Dekonstruktywizm - 1998 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla.Piotr Łaciak - 2016 - Studia Philosophiae Christianae 51 (4):123.
  W artykule poddano badaniu pojęcie przesądu w teoriach Kanta i Husserla. Według Kanta, przesądy należy odróżnić od sądów tymczasowych, które można nazwać antycypacjami lub maksymami wszelkiego badania. Wydajemy sąd tymczasowy o jakiejś rzeczy, zanim poznamy ją za pomocą sądu określającego. Z kolei przesądy są sądami tymczasowymi błędnie uznanymi za sądy określające, to znaczy sądami, które przyjmujemy jako zasady bez badania warunków ich prawdziwości. Kanta pojęcie przesądu ma zatem konotacje negatywne a celem filozofii krytycznej jest przezwyciężeniewszelkich przesądów. W przeciwieństwie do Kanta, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Od metafizycznej neutralności do metafizyki problemów. Status metafizyki w filozofii Husserla.Piotr Łaciak - 2022 - Ruch Filozoficzny 78 (1):51-74.
  Od metafizycznej neutralności do metafizyki problemów. Status metafizyki w filozofii Husserla Streszczenie Artykuł prezentuje przejście filozofii Husserla od psychologii fenomenologicznej do fenomenologii transcendentalnej jako zwrot metafizyczny. Husserlowska fenomenologia przedtranscendentalna jako deskryptywna analiza fenomenów mentalnych wyklucza wszelkie metafizyczne pytania dotyczące istnienia świata zewnętrznego, podczas gdy fenomenologia transcendentalna nie jest metafizycznie neutralna, ponieważ ma za zadanie odsłonięcie ostatecznego sensu świata w jego faktycznym istnieniu. Z jednej strony, zgodnie z pierwszeństwem ejdetycznych możliwości przed rzeczywistością, fenomenologia transcendentalna jako nauka ejdetyczna poprzedza metafizykę jako naukę (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Metoda sceptycka w filozofii Kanta i Husserla.Piotr Łaciak - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:5-23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  Irracjonalność jako argument przeciwko idealizmowi. Transcendentalizm Kanta i Husserla w świetle rozumienia irracjonalności Hartmanna.Piotr Łaciak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):33-49.
  Artykuł prezentuje filozofie Kanta i Husserla w odniesieniu do Hartmannowskiego rozumienia irracjonalności. W metafizyce poznania Hartmanna irracjonalność, która odpowiada częściowej niepoznawalności bytu, okazuje się argumentem przeciwko idealizmowi, który zakłada całkowitą racjonalność naszego poznania ijego przedmiotu. W artykule autor pokazuje, że można wskazać podobieństwa między Kanta ideą niepoznawalności przedmiotu transcendentalnego, Husserla koncepcją transcendentalnej konstytucji świata i Hartmanna pojęciem gnoseologicznej irracjonalności. W transcendentalizmie Kanta irracjonalność implikuje asymetria między warunkami możliwości doświadczenia i warunkami możliwości przedmiotów doświadczenia, jako że niepoznawalność przedmiotu transcendentalnego i rzeczy (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Eugena Finka rozumienie Ja transcendentalnego.Piotr Łaciak - 2011 - Folia Philosophica 29:205--223.
  The paper deals with Eugen Fink’s interpretation of transcendental I. Fink does not make do with traditional phenomenological distinction between natural I and transcendental I, but within transcendental I he looks for the distinction between constitutive I i phenomenologizing I. Hence, according to Fink, we should distinguish three kinds of I: natural I, transcendental I which constitutes the world and transcendental-phenomenologizing I as theoretical spectator, who meets the conditions of phenomenological reduction but does not contribute to the constitution of the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Derrida a problem materialnego a priori.Piotr Łaciak - 2001 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 20.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Husserl a idea materialnego a priori.Piotr Łaciak - 2000 - Principia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Jacquesa Derridy dehumanizacja fenomenologii.Piotr Łaciak - 1999 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kant i Husserl a problem materialnego a priori.Piotr Łaciak - 2005 - Nowa Krytyka 18.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Pojęcie a priori w fenomenologii Mikela Dufrenne'a.Piotr Łaciak - 1999 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 17:254.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Pojęcie horyzontu w fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2000 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 18:254.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Pismo o idealność i transcendentność.Piotr Łaciak - 1999 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 16:254.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Pojęcie \"oczywistości\" w fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2007 - Fenomenologia 5:27-50.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Rozumienie języka w Badaniach logicznych E. Husserla.Piotr Łaciak - 1995 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Struktura i rodzaje poznania A PRIORI w rozumieniu Kanta i Husserla.Piotr Łaciak - 2003 - Katowice: Edited by Immanuel Kant & Edmund Husserl.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Status podmiotowości w fenomenologii Husserla.Piotr Łaciak - 2009 - Fenomenologia 7:61-78.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  19
  Fenomenologia a problem „w sobie” przedmiotu.Piotr Łaciak - 2019 - Diametros 62 (62):18-32.
  Autor prezentuje własną interpretację fenomenologicznej zagadki „w sobie” przedmiotu rzeczywistego i samego świata. Rozwiązanie tej zagadki ma rozstrzygające znaczenie dla właściwego zrozumienia fenomenologii transcendentalnej. Według Husserla, rzecz transcendentna jest „w sobie” w odniesieniu do faktycznego doświadczenia, ponieważ jej esse nie rozpływa się w percipi i może istnieć nawet wtedy, gdy nie jest faktycznie doświadczana. „W sobie” przedmiotu realnego nie oznacza jednak jego istnienia poza wszelkim możliwym sposobem dania w świadomości, ale jest idealną jednością daną w nieskończonej wielości rzeczywistych i możliwych (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Husserlowski model aprioryzmu: ontologizacja, deformalizacja i relatywizacja a proiri.Piotr Łaciak - 2007 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Miejsce i funkcja poznania istotnościowego w transcendentalnej fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2004 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 49.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Anonimowość transcendentalnej subiektywności a koncepcja filozofii jako ścisłej nauki.Piotr Łaciak - 2012 - Folia Philosophica 30:125-152.
  In the paper I present the Husserl’s idea of philosophy as a strict science which he understood as universal and ultimately justified knowledge, free from any prejudices coming from naturalistic attitude. The prejudice of such an attitude is a thesis of the existence of the world. By complying with this thesis unreflectively, one becomes immersed in the world, which means that in the natural attitude the transcendental character of subjectivity remains unconscious and anonymous. This anonymity might be razed by transcendental (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Fenomenologia Husserla — filozofia podejrzenia czy pewności?Piotr Łaciak - 2015 - Folia Philosophica 33:103-127.
  The aim of the article is to question the Cartesian interpretation of Husserl’s philosophy. In that interpretation Husserl is regarded as a representative of epistemological fundamentalism characterized by searching for the foundations of cognition in the transcendental consciousness given in the absolute and adequate evidence. The thesis of this article states that the essential anonymity which Husserl ascribes to consciousness is the crucial argument for his questioning of the Cartesian myth of the self-transparency of consciousness and thus allows for regarding (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Husserl a problem istnienia świata.Piotr Łaciak - 2014 - Folia Philosophica 32:129-156.
  In my paper I discuss Husserl’s standpoint on the existence of world. Addressing this issue the philosopher thinks of the kind of being, outer of consciousness, which is realized in the general thesis of natural attitude. The aim of phenomenological research is to reveal correlation of consciousness and the world, which according to Husserl, becomes transcendental constitution. In the course of explaining this correlation Husserl reveals that the existence of world might be recognized as a correlate of the general thesis (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Wspomnienia o Profesorze Andrzeju J. Norasie.Gabriela Besler, Marcin Furman, Andrzej Gniazdowski, Artur Jochlik, Agnieszka Kotulska, Tomasz Kubalica, Piotr Łaciak, Alicja Pietras, Barbara Szotek & Marta Ples-Bęben - 2023 - Folia Philosophica 47:1-13.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  Wspomnienie - Piotr K. Stengert.Piotr Stengert - 2011 - Etyka 44:99-100.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  31
  The Letter from Piotr Jaroszewicz, Chairman of the Council of Ministers.Piotr Jaroszewicz - 1976 - Dialectics and Humanism 3 (2):5-5.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  47
  What are the limits of mathematical explanation? Interview with Charles McCarty by Piotr Urbańczyk.David Charles McCarty & Piotr Urbańczyk - 2016 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 60:119-137.
  An interview with Charles McCarty by Piotr Urbańczyk concerning mathematical explanation.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. O procesie wartościowania i wartościach estetycznych.Piotr Graff - 1970 - Warszawa,: Państwowe Wydawn. Naukowe.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  6
  Horyzonty i perspektywy monoseologii: filozoficzne studium samotności = Horizons and perspectives of monoseology: a philosophical study of loneliness.Piotr Domeracki - 2018 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Rozprawa Doktora Piotra Domerackiego zatytułowana Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności stanowi ciekawą i oryginalną propozycję intelektualną. Jako oczywiste plusy przedstawionego opracowania wskazać należy oryginalność tematyki, rozległość studiów oraz dojrzały charakter refleksji autora. Samotność stanowi temat ciągle aktualny i powracający, a jednocześnie zaskakujący złożonością i wielowymiarowością. Jest to przy tym temat, który prowokuje do pytań o naszą własną tożsamość, stanowi punkt wyjścia dla autoanalizy i pytania o relacje z innymi. Odpowiedzi na pytanie o mechanizm rozprzęgania się tych więzi i (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Half a century of bioethics and philosophy of medicine: A topic‐modeling study.Piotr Bystranowski, Vilius Dranseika & Tomasz Żuradzki - 2022 - Bioethics 36 (9):902-925.
  Topic modeling—a text‐mining technique often used to uncover thematic structures in large collections of texts—has been increasingly frequently used in the context of the analysis of scholarly output. In this study, we construct a corpus of 19,488 texts published since 1971 in seven leading journals in the field of bioethics and philosophy of medicine, and we use a machine learning algorithm to identify almost 100 topics representing distinct themes of interest in the field. On the basis of intertopic correlations, we (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31.  2
  Friedrich Schleiermacher's pathways of translation: issues of language and communication.Piotr de Bończa Bukowski - 2023 - Boston: De Gruyter. Edited by Daniel Sax.
  This interdisciplinary study introduces readers to Friedrich Schleiermacher's diverse pathways of reflection and creative practice that are related to the field of translation. By drawing attention to Schleiermacher's various writings on a range of subjects (including philology, criticism, hermeneutics, dialectics, rhetoric and religion), the author makes it clear that the frequently cited lecture Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens (On the Different Methods of Translating) represents but a fraction of Schleiermacher's contributions to modern-day insights into translation. The analysis of Schleiermacher's (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Między renesansem a kontrreformacją: poglądy filozoficzne Szymona Starowolskiego 1588-1656.Piotr Szydłowski - 1978 - Kraków: Państwowe Wydawn. Naukowe.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  17
  Eye Movement Correlates of Expertise in Visual Arts.Piotr Francuz, Iwo Zaniewski, Paweł Augustynowicz, Natalia Kopiś & Tomasz Jankowski - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 34.  2
  Credibilidad e identidad. En torno a la Teología de la Fe en Santo Tomás de Aquino.Piotr Roszak - 2014 - Pamplona: Eunsa.
 35.  17
  O wolności człowieka w aspekcie metafizycznym.Piotr Cyciura - 2013 - Filo-Sofija 13 (20).
  Piotr Cyciura Human Freedom and MetaphysicsHuman freedom is in a sense the topic of metaphysics. Freedom is usually regarded as what is the most perfect in the reality. For man being perfect is the same as acting in the way which is proper for him only, viz., acting in a rational manner. However, what man desires is more perfect than what he is. The human existence is participated whereas what man aims at in the most rational manner is the (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  24
  Automated discovery systems, part 1: Historical origins, main research programs, and methodological foundations.Piotr Giza - 2021 - Philosophy Compass 17 (1):e12800.
  Philosophy Compass, Volume 17, Issue 1, January 2022.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37.  5
  Wybór pism.Piotr Chojnacki - 1987 - Warszawa: Instytut Wydawniczy "Pax". Edited by Maria Szyszkowska & Czesław Tarnogórski.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Czas i ortodoksja: hermeneutyka teologii w świetle "Prawdy i Metody" Hansa-Georga Gadamera = Time and orthodoxy: theological hermeneutics in the context of Hans-Georg Gadamer's "Truth and Method".Piotr Feliga - 2014 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Teologia już niejednokrotnie składała współczesnej myśli filozoficznej obietnicę poszerzenia horyzontów czy też otwarcia jej na transcendencję. Jednak obietnica ta nie spotkała się – jak dotąd – z przychylnym przyjęciem, gdyż teologia sama nie zdołała przekonać filozofii o swojej racjonalności. Filozofia przestała być bowiem, z jednej strony, wrażliwa na argumentację natury metafizycznej, z drugiej zaś, teologia jest skłonna poddawać się metodologiom nauk szczegółowych, rezygnując przy tym z własnej odrębności. Zarysowana tu hermeneutyka teologii jest w pierwszym rzędzie badaniem teologii jako nauki, próbą (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Metafizyka piękna: próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej.Piotr Jaroszyński - 1986 - Lublin: Red. Wydawnictw KUL.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Nowa gnoza Arthura Koestlera.Piotr Marciszuk - 1987 - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Konkretyzacja pojęcia rozwój zrównoważony na podstawie doświadczeń państw Uni Europejskiej.Piotr Rogala - 2004 - Prakseologia 144 (144):95-104.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Anatomía del placer lúdico en Santo Tomás de Aquino.Piotr Roszak - 2013 - Pensamiento y Cultura 16 (2):50-71.
  El artículo hace el análisis del vocabulario lúdico utilizado en los escritos de Tomás de Aquino, que permite descubrir una “hermenéutica del buen humor” que caracteriza su manera de pensar sobre el ser humano. El objetivo del estudio consiste en sondear la base filosófica tomista de lo lúdico, destacando su contexto antropológico , epistemológico y ético. En este marco, aparece en el pensamiento del Aquinate una “racionalidad lúdica”, que percibe lo lúdico como dirigibile, y que, además, a través del placer (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Filozofia katolicka w Polsce 1918-1983: bibliografia przedmiotowa.Piotr Szydłowski - 1986 - Kraków: Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Sprawozdanie z uroczystego seminarium zorganizowanego z okazji setnej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.Piotr Teodorczuk - 2004 - Ruch Filozoficzny 3 (3).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  19
  Automated Discovery Systems, part 2: New developments, current issues, and philosophical lessons in machine learning and data science.Piotr Giza - 2021 - Philosophy Compass 17 (1):e12802.
  Philosophy Compass, Volume 17, Issue 1, January 2022.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  16
  Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Urządzenie elementów.Piotr Bosacki - 2012 - Poznań: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Komunikacji Multimedialnej.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Estetyka / inestetyka: współczesne teorie działań artystycznych.Piotr Graczyk, Woźniak Cezary & Mateusz Falkowski (eds.) - 2020 - Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Culture: A Drama of Nature and PersonKultura: dramat natury i osoby.Piotr Jaroszynski - 2024 - BRILL.
  This is a monograph on the philosophy of culture. Based on philosophical realism, the book's classical-philosophy approach to culture allows it to embark on a journey through the centuries to show human culture as an ongoing drama of nature and person, and evaluate its main actors.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Wokół koncepcji dobra we współczesnym neoarystotelizmie anglosaskim: normatywność, działanie, praktyki = Framing the concept of the good in contemporary Neo-Aristotelianism: normativity, actions, practices = Die Idee des Guten dem gegenwärtigen angelsächsischen Neuaristotelismus zufolge: Normativität, Massnahmen, Praxis.Piotr Machura - 2019 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000