Results for 'Próba Zdarzeniowej Teorii Znaku'

771 found
Order:
 1. Rozprawy I Artykuły.Leon Koj, Próba Zdarzeniowej Teorii Znaku & I. Uwagi Wstępne - 1998 - Studia Semiotyczne 21:27.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Próba zdarzeniowej teorii znaku.Leon Koj - 1998 - Studia Semiotyczne 21:27-46.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  18
  Próba Ogólnej Teorii Systemów Znakowych. I.O. Wojtasiewicz - 1962 - Studia Logica 13 (1):100-100.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  17
  Próba Ogólnej Teorii Systemow Znakowych. II.О Войтасевич - 1967 - Studia Logica 21 (1):89-89.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Dzieło sztuki w sieci komunikacji – próba zastosowania teorii estetycznej Karola Irzykowskiego.Maria Gołębiewska - 2004 - Sztuka I Filozofia 25:254.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Koncepcja podmiotu w teorii Julii Kristevej - próba rekonstrukcji.Agata Czernacka - 2007 - Idea 19 (19).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Pojęcie znaku egzystencji i szyfru transcendencji w filozofii Jaspersa (próba komentarza).Mirosław Żelazny - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Automat psychiczny i duchowy na tle współczesnej audiowizualnej kultury. Próba interpretacji wybranych wątków z teorii kina Gillesa Deleuze'a.Małgorzata Jakubowska - 2000 - Principia 26.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Rozwój i znaczenie teorii relacji w systemie filozoficznym i semeiotyce C.S. Peirce'a. Niektóre implikacje znaku jako relacji triadycznej. [REVIEW]Tomasz Michaluk - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia:37-50.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Kazimierz Twardowski (1866-1938) o znaku i języku ze stanowiska psychologii i teorii poznania.Jerzy Pelc - 1998 - Studia Semiotyczne 21:265-270.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Nowa próba wyjścia poza relatywizm w teorii wartości.Witold Rubczyński - 1925 - Kwartalnik Filozoficzny 3 (3):300-373.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji.Dorota Sepczyńska - 2013 - Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  Książka stanowi syntetyczną próbę spojrzenia na libertarianizm. Porządkując sposoby rozumienia i opisywania libertarianizmu podejmuje dyskusje z tezami utożsamiającymi libertarianizm z doktryną prokapitalistyczną czy prosocjalistyczną, identyfikującymi go z anarchizmem. Wykazuje jego obecność również w metafizyce, naturyzmie, postępowej edukacji i teorii wolnej miłości, liberalizmie, socjalizmie, marksizmie i feminizmie. Prezentacja historii użycia pojęć „libertarianin”, „libertarianizm” i im podobnych od XVIII wieku do XX wieku (w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Rosji, Włoszech, Hiszpanii), koncentruje się przede wszystkim na aspekcie myśli, ale także odwołuje się (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  8
  Kant a Rewolucja Francuska – przyczynek do teorii politycznego entuzjazmu.Rafał Michalski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (3):159-185.
  Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia pojęcia politycznego entuzjazmu, za pomocą którego Immanuel Kant wyraził stosunek do rewolucji francuskiej. Entuzjazm jako czysto rozumowy afekt, a nie jako kolektywnie przeżywana, irracjonalna euforia, pełni w rozważaniach królewieckiego filozofa ważną heurystyczną funkcję. Pozwala mu bowiem uzasadnić pozytywne znaczenie rewolucji, która na poziomie empirycznych faktów okazała się godną moralnego potępienia eskalacją przemocy. W pierwszej części przedstawiono definicję polityki, przydatne w dalszej analizy kategorii entuzjazmu. Głównym punktem odniesienia jest tu teoria polityczna Hannah Arendt. W drugiej części (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Wojciech Kalaga.Przedmiot Znaku - 1993 - Studia Semiotyczne 18:91.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  3
  Zur Typologisierung der Partizipien im deutschen und polnischen.Łukasz Marek Plęs - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5.
  Prezentowany artykuł jest próbą usystematyzowania zróżnicowanych ujęć typologizacji imiesłowów w języku niemieckim i polskim. W pierwszej części artykułu autor stara się uporządkować terminologię dotyczącą imiesłowów w obydwu rozpatrywanych językach oraz omówić aktualny stan badań w tym zakresie. W dalszej kolejności autor próbuje sprowadzić do jednego mianownika wszystkie teorie odnoszące się do klasyfikacji imiesłowów jako zjawiska językowego, obecnego we wszystkich językach indoeuropejskich. Z rozważań zawartych w artykule wynika, że klasyfikacja imiesłowów w dalszym ciągu jest kwestią otwartą, choć próby jej rozstrzygnięcia pojawiły (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  2
  Etyka troski Daniela Engstera. Przypadek ekofilozofii.Dorota Sepczyńska - 2012 - In Między metafilozofią a ekofilozofią: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Hullowi. Instytut Filozofii UWM. pp. 151-167.
  Artykuł jest próbą ukazania etyki troski jako szczególnego i ciekawego przypadku ekologii społecznej i doktryny zrównoważonego rozwoju. Stawia sobie za cel również unaocznienie politycznego i ekologicznego wymiaru etyki troski. Rozpoczyna się prezentacją krótkiej historii stosunku do troski w zachodniej filozofii społecznej i źródeł kryzysu opieki. W części głównej, z perspektywy teorii Daniela Engstera, stara się odpowiedzieć na pytania: czym jest troska, dlaczego powinniśmy opiekować się innymi, jak powinniśmy dystrybuować obowiązki troski, jakie relacje zachodzą między troska a sprawiedliwością, co łączy (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Wiedza milcząca w nauce. Koncepcja M. Polany'ego.Danuta Chmielewska-Banaszak - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (183):13-26.
  Prezentacja koncepcji wiedzy milczącej Michaela Polanyi’ego poprzedzona jest krótkim – z konieczności – opisem złożonej teorii nauki i poznania, której koncepcja wiedzy milczącej jest zaledwie fragmentem. Dalsze części artykułu poświęcone są rekonstrukcji poglądów Polanyi’ego na wiedzę milczącą i jej rolę w nauce. W artykule podjęta została też próba dookreślenia wiedzy milczącej w odwołaniu do literatury przedmiotu.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  1
  Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej.Dorota Sepczyńska - 2008 - Zakład Wydawniczy Nomos.
  In the individual, social, and political dimensions, the shaping of the liberal tradition has met up with and will continue to meet up with the presence of the Roman Catholic Church with its own philosophy. Yet has this always led to sharp conflict between Catholicism and liberalism? Has the social thinking of the Church evolved in its assessment of the liberal tradition and vice versa? Have there been points in common in the two systems of thinking? In contrast, where have (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Jerzy Pelc.Kazimierz Twardowski, O. Znaku I. Języku Ze Stanowiska & Psychologii I. Teorii Poznania - 1998 - Studia Semiotyczne 21:265.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. 'Definiowanie natury wiedzy': ewolucja „tak”, biogeneza „nie”.Włodzimierz Ługowski - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (183):65-84.
  Wprowadzenie problematyki początków życia do obszaru badań naukowych stanowiło naruszenie ‘obowiązujących’ struktur wiedzy (zwłaszcza separacji filozofii i przyrodoznawstwa). Przez kilka dziesięcioleci prawo do badań w tym zakresie okupione było ze strony (części) uczonych milczącą zgodą na omijanie ‘drażliwej’ kwestii ich uwarunkowań ‘pozanaukowych’. Strategia ta okazuje się nieskuteczna. Nietrafna jest również próba sprowadzania dokonań całej dyscypliny do jednej teorii, rozmaicie nazywanej, ale w każdym razie kojarzonej z modelem „darwinowskiego małego stawu” (model ten, jak pokazuję, został w wielu teoriach znacznie (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Recepcja teorii Darwina w filozofii polskiej XIX wieku.Stefan Konstanczak - 2015 - In P. Bylica, K. Kilian, R. Piotrowski & D. Sagan (eds.), Filozofia-nauka-religia. Oficyna Uniwersytetu Zielonogorskiego. pp. 409-426.
  Artykuł przedstawia historię sporów i polemik naukowych na temat teorii ewolucji oraz publikacji Karola Darwina, jakie miały miejsce w w Polsce w drugiej połowie XIX wieku.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Wokół konstytucyjnej ochrony życia. Próba oceny propozycji nowelizacji Konstytucji RP [Constitutional Protection of Life: An Attempt to Assess the Proposal for Amendment of Poland’s Constitution].Marek Piechowiak - 2010 - Przegląd Sejmowy 18 (1 (96)):25-47.
  This article first of all attempts to assess the proposals of 2006–2007 to amend Poland’s Constitution, aimed mostly at strengthening constitutional protection of unborn human life. Parliamentary work on this proposal begins with the submission of the Deputy’s bill on amendment of the Constitution, published in the Sejm Paper No. 993 of September 5, 2006, and ends with a series of votes at the 39th sitting of the Sejm of the fifth term of office, held on April 13, 2007, on (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  6
  Paradoksy freudowskiej teorii wyparcia. Część I.Rafał Michalski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):179-208.
  Artykuł podejmuje próbę rekonstrukcji teorii wyparcia Sigmunda Freuda. Punktem wyjścia jest wykazanie sprzeczności pomiędzy dwoma odmiennymi ujęciami wyparcia: według pierwszego z nich, wyparcie polega na całkowitym wykluczeniu patogennego impulsu z obszaru świadomości, według drugiego zaś, wyparcie pozbawia odrzucany impuls energii emocjonalnej, ale nie odcina go od świadomości. W dalszej części artykułu omówione są paradoksy, które pojawiają się w topicznym i ekonomicznym modelu psychiki.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  9
  Proba's Cento: Its Date, Purpose, and Reception.R. P. H. Green - 1995 - Classical Quarterly 45 (02):551-.
  It may seem faintly absurd to claim or imply that a Vergilian cento has suffered unjustified neglect from scholars. These works—of which there are sixteen, covering a period of over three centuries within Late Antiquity—are usually treated at best with amused tolerance, and at worst with angry disdain. Though always ingenious, sometimes funny, and occasionally informative about the reception of Vergil, they are seldom admired. Even among Italian scholars, some of whom have paid much attention to centos, a recession has (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 25.  5
  Paradoksy freudowskiej teorii wyparcia Część II.Rafał Michalski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):209-241.
  Druga część artykułu omawia paradoksy teorii wyparcia w kontekście zakłóceń językowych oraz na przykładzie nerwicy natręctw. W obydwu przypadkach wykażemy sprzeczność polegającą na tym, że nieświadome wyparcie zostaje dokonane przez świadome Ja. Następnie analizie poddana zostaje koncepcja pierwotnego wyparcia oraz oparte na niej rozróżnienie między procesem wtórnym i pierwotnym. Na zakończenie podjęta zostanie problematyka utrwalenia w kontekście teorii seksualności i nerwicy pourazowej.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  1
  Leibnizjański kontekst teorii trzech światów K.R. Poppera.Halina Święczkowska - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):117-131.
  Popperowskie poglądy na temat języka i jego funkcji, omawiane w książce zatytułowanej Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu, są integralnie powiązane z jego teorią trzech światów. Zamierzam przedstawić podstawowe idee tej teorii, koncentrując się w szczególności na Popperowskiej koncepcji tzw. trzeciego świata i fundamentalnej roli języka w procesie tworzenia tego świata. W wyżej wspomnianej książce Popper opisuje swoją teorię trzech światów z perspektywy historycznej i porównuje tę teorię z koncepcjami Platona, Bolzano i Fregego. Wspominając Leibniza, jako swojego poprzednika, Popper (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  12
  Pierwszy krok W chmurach: O teorii siedliska wydarzeniowego alaina Badiou.O. Teorii - 2013 - Diametros 37:69 - 84.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  14
  Semantyka moralności a kryteria wyboru teorii metaetycznej.Krzysztof Saja - 2008 - Etyka 41:147-161.
  Od początku rozwoju stuletniej historii metaetyki rozważania językowe grały kluczową rolę przy wyborze dobrej teorii metaetycznej. Celem artykułu jest ukazanie i wyjaśnienie tego faktu poprzez wskazanie na najistotniejsze motywy rozwoju dociekań metaetycznych. Postawiona została również teza, że główny problem metaetyki ująć należy szerzej, niż uczynił to w ostatnich latach we wpływowy sposób M. Smith. W tym celu zaprezentowane zostały dwa kryteria dobrej teorii metaetycznej postulowane przez M. Timmonsa i T. Horgana: kryterium koherencji i doświadczenia oraz cechy języka moralności, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  11
  Victora Bascha interpretacja Kantowskiej teorii wzniosłości.Maria Werner - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):189-201.
  Author: Werner Maria Title: VICTOR BASCH’S INTERPRETATION OF KANTIAN THEORY OF THE SUBLIME (Victora Bascha interpretacja Kantowskiej teorii wzniosłości) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 189-201 Keywords: BASCH, KANT, THEORY OF THE SUBLIME Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The article shows the critical analysis of the analytics of the sublime from Kant’s Critique of Judgment, presented by V. Basch. In his work Essai critique sur l’esthetique de Kant (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  10
  U żródeł krytyki teorii poznania w szkole frankfurckiej.Witold Płotka - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):769-790.
  Author: Płotka Witold Title: AT ORIGINS OF THE CRITIQUE OF THE THEORY OF COGNITION IN THE FRANKFURT SCHOOL (U źródeł krytyki teorii poznania w szkole frankfurckiej) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 769-790 Keywords: THE FRANKFURT SCHOOL, ADORNO, HUSSERL, THEORY OF COGNITION, CRITIQUE OF TECHNIQUES, CRISIS OF CULTURE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The author argues that the Frankfurt School’s critique of phenomenology as the theory of cognition (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  7
  Ontologia versus metafizyka. Geneza, rozwój i różne postaci nowożytnej teorii bytu.Bogusław Paź - 2011 - Filo-Sofija 11 (15 (2011/4)).
  Author: Paź Bogusław Title: ONTOLOGY VERSUS METAPHYSICS. GENESIS, DEVELOPMENT AND DIFFERENT FORMS OF THE MODERN THEORY OF BEING (Ontologia versus metafizyka? Geneza, rozwój i różne postaci nowożytnej teorii bytu) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.15, number: 2011/4, pages: 817-847 Keywords: ONTOLOGY, MODERN METAPHYSICS, ESSENCE, ESSENTIALISM, IDEA, REPRESENTATIONISM, RATIONALISM Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The paper presents the process of modern metaphysics transforming into the ontology. The major points of this process (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  4
  „Późny” Rawls o pluralizmie teorii i stabilności politycznej.Dorota Sepczyńska - 2006 - In Sebastian Richert (ed.), Pluralizm filozofii, filozofia wobec pluralizmu. Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Modus. pp. 119-133.
  Różnorodność doktryn rodzi rozmaite problemy praktyczne. Dla filozofii polityki podstawowy jest dylemat: jak w warunkach wielości nie dających się ze sobą pogodzić teorii, wyznawanych przez obywateli i tworzone przez nich grupy, uzyskać i utrzymać stabilność państwa. Spróbuję rozwiązać go w ramach kategorii wypracowanych przez liberalizm polityczny Johna Rawlsa.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  4
  Status kategorii pracy w krytycznej teorii działania komunikacyjnego. Kontrowersje wokół Jürgena Habermasa interakcyjnego pojęcia pracy.Krzysztof Nowak - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):221-242.
  Author: Nowak Krzysztof Title: THE STATUS OF THE CATEGORY OF WORK IN THE CRITICAL THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION. THE CONTROVERSY OVER JÜRGEN HABERMAS’ INTERACTIVE CONCEPT OF WORK (Status kategorii pracy w krytycznej teorii działania komunikacyjnego. Kontrowersje wokół Jürgena Habermasa interakcyjnego pojęcia pracy) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 221-242 Keywords: HABERMAS, CATEGORY OF WORK, CRITICAL THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In this article I (...)
  Direct download (7 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  8
  Proba's Introduction to Her Cento.R. P. H. Green - 1997 - Classical Quarterly 47 (02):548-.
  The cento of Proba has recently enjoyed a remarkable upsurge of scholarly interest. A welcome translation was provided in 1981, and an article of five years later, scrutinizing the evidence for its date and authorship, has aroused much controversy. In two recent contributions vindicating the traditional date new or more precise suggestions have been made about the poem's historical context. In between these, yet another article has argued, without confirming or refuting the revised dating and attribution, that in various ways (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  3
  \"Nie błagałeś dla siebie o długie życie...\" - próba filozoficznej interpretacji snu Salomona.Ireneusz Ziemiński - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):47-64.
  Author: Ziemiński Ireneusz Title: “BECAUSE THOU HAST NOT ASKED FOR THYSELF LONG LIFE...” AN ATTEMPT AT PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF SALOMON’S DREAM („Nie błagałeś dla siebie o długie życie...” – próba filozoficznej interpretacji snu Salomona) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 33-43 Keywords: SALOMON, HUMAN CONDITION, GOD FOR LONG LIFE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The author of the article presents biblical Salomon as a man who does not (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Twórczość z punktu widzenia teorii czynności.Twórca czy szaleniec? Demiurg czy bricoleur?Jerzy Bobryk - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (190).
  Głównym celem artykułu jest ponowne przemyślenie pojęcia Kartezjańskiego cogito, podjęte w kontekście teorii czynności i wytworów, oraz ogólnej teorii ludzkiej twórczości. Końcowy wniosek to stwierdzenie, że Kartezjańskie cogito nie jest podmiotem lecz aktem albo czynnością. Ten akt, albo ciąg aktów (działalność), łączy podmiot z przedmiotem. Taki wniosek jest jednocześnie mostem prowadzącym od kartezjańskiego metodologicznym sceptycyzmu do teorii aktów intencjonalnych zaproponowanej przez Franciszka Brentana i jego następców.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Proba's Cento: Its Date, Purpose, and Reception.R. P. H. Green - 1995 - Classical Quarterly 45 (2):551-563.
  It may seem faintly absurd to claim or imply that a Vergilian cento has suffered unjustified neglect from scholars. These works—of which there are sixteen, covering a period of over three centuries within Late Antiquity—are usually treated at best with amused tolerance, and at worst with angry disdain. Though always ingenious, sometimes funny, and occasionally informative about the reception of Vergil, they are seldom admired. Even among Italian scholars, some of whom have paid much attention to centos, a recession has (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Proba's Introduction to Her Cento.R. P. H. Green - 1997 - Classical Quarterly 47 (2):548-559.
  The cento of Proba has recently enjoyed a remarkable upsurge of scholarly interest. A welcome translation was provided in 1981, and an article of five years later, scrutinizing the evidence for its date and authorship, has aroused much controversy. In two recent contributions vindicating the traditional date new or more precise suggestions have been made about the poem's historical context. In between these, yet another article has argued, without confirming or refuting the revised dating and attribution, that in various ways (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Eksplanacyjna Rola Teorii Filozoficznych W Badaniach Kognitywistycznych.Błażej Skrzypulec - 2013 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 7 (1).
  Tematem artykułu jest eksplanacyjna rola jaką mogą pełnić teorie filozoficzne w badaniach z zakresu kognitywistyki. Wyróżnione zostają cztery uzupełniające się role, powiązane z różnymi koncepcjami wyjaśniania. Zgodnie z pierwszą rolą eksplanacyjną teorie filozoficzne wyjaśniają na sposób opisywany w koncepcjach naukowego wyjaśniania. Uzyskanie tego rodzaju wyjaśnień przy użyciu teorii filozoficznych wymaga jednak przeformułowania ich tez, przy użyciu pewnych rozumowań analogicznych, w twierdzenia mające charakter naukowy. Wedle drugiej roli ekplanacyjnej teorie filozoficzne wyjaśniają poprzez sformułowanie koniecznych i wystarczających warunków, które muszą być (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Iracionalizmus V kuhnovej koncepcii vývinu vedeckých teórií.Vedeckých Teórií - 1987 - Filozofia 42 (1):96-106.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  8
  Stanowisko Heinricha Rickerta Wobec Teorii Odbicia.Tomasz Kubalica - 2009 - Folia Philosophica 27:51--66.
  The aim of the paper is to discuss primarily the epistemological theory of reflection as seen by Heinrich Rickert, the main representative of Neo-Kantianism Baden School. The most important arguments put forward by Rickert against taking the cognition as a reflection of the reality are being analysed. Rickert’s standpoint turns out to be moderate. He argues against the transcendental theory of reflection, but does not reject the idea of reflection as a model of cognition and takes the immanent theory of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  26
  Stanowisko Immanuela Kanta wobec teorii odbicia.Tomasz Kubalica - 2009 - Idea 21 (21).
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43.  16
  Przedmiot badań qua-teorii.Konrad Werner - 2012 - Diametros 31:113-132.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 44.  38
  O recepcji teorii ewolucji w filozofii rosyjskiej (W. Sołowjow, M Łosski).Teresa Obolevitch - 2003 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 33.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 45.  44
  Was kann ich wissen? - próba pogodzenia zwrotu dopodmiotowego z istnieniem rzeczywistości zewnętrznej w filozofii Rene Descartes'a.Marcin Jeziorski - 2007 - Hybris. Revista de Filosofía 6.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  38
  Doświadczenie nowości i nowość doświadczenia. Analiza podstaw metodologicznych teorii doświadczenia zmysłowego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska nowych doznań świadomych.Katarzyna Kobos - 2007 - Diametros 14:53-67.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  53
  Czy upływ czasu istnieje? Próba odpowiedzi na paradoks McTaggarta.Bartłomiej Czajka - 2011 - Hybris. Revista de Filosofía 12.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  43
  Racjonalne decyzje jednostek a samorzutne procesy społeczne. Krótka historia teorii spontanicznego rozwoju.Anna Markwart - 2011 - Hybris. Revista de Filosofía 14.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  43
  Funkcja pojęcia wyobraźni w Kantowskiej teorii doświadczenia (przeł. Katarzyna Kobos).Wilfrid Sellars - 2006 - Hybris. Revista de Filosofía 4.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  42
  Cassierer i Nelson Goodman w kontekście teorii odbicia.Tomasz Kubalica - 2011 - Diametros 30:13-28.
  Celem artykułu jest porównanie koncepcji poznania Ernsta Cassirera i Nelsona Goodmana, których łączy odrzucenie idei poznania jako odbicia rzeczywistości i przyjęcie koncepcji przekształcania. Owo przekształcanie nie jest całkowitym przeciwieństwem odbicia, lecz jego poszerzeniem w taki sposób, że poznanie oznacza zarówno twórcze wytwarzanie, jak i odtwórcze odbicie. Tym samym zniesiona zostaje tradycyjna epistemologiczna dychotomia: konstruowanie – odkrywanie. Wspólną dla obu filozofów przesłankę stanowi odrzucenie prymatu faktów i danych zmysłowych, a konsekwencją poszerzonej koncepcji poznania jest zaś dla nich irrealistyczna koncepcja reprezentacji symbolicznej. (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 771