Results for 'R��diger G��rner'

1000+ found
Order:
 1.  1
  İslam Borçlar Hukukunda İsticr'r Akdi ve Mezheplerin Konuyla İlgili Mülahazaları.Hüseyin Okur - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1251-1271.
  İnsanların günlük hayatlarında en çok kullandıkları muamelelerden biri olan alış veriş, toplumların örflerine göre çeşitlilik göstermiştir. Bu sebeple klasik füru fıkıh eserlerinde akitlerin çok bilinenlerine yer verilmiş, diğerleri için de genel şartları sağlaması kaydıyla caiz olabileceği kanaatine varılmıştır. Bununla beraber mezheplerin nasları anlama yöntemleri ve örfi uygulamaları değerlendirme biçimleri, akitlerin sıhhatini değerlendirmelerinde de ektili olmuştur. Mahiyeti itibariyle değişik formları bulunmasıyla birlikte kısaca, ürünün peyderpey alınıp ücretin ürünün tüketilmesinden sonra ödenmesinin taahhüt edilmesi şeklinde tarif edilen isticrâr akdi, İslam hukuk ekolleri tarafından (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Gırnata Benî Ahmer Devleti ile Merînîler Devleti Arasındaki İlişkiler.Kadir Türkmen & Adnan Adigüzel - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):803-836.
  Müslümanlar 8. yüzyılın başlarından 897/1492’e kadar Endülüs’te siyasî varlıklarını devam ettirmişlerdir. İber Yarımadası’ndaki Müslümanların ilk devleti olan Endülüs Emevî Devleti'nin 422/1031’de yıkılmasından sonra, çok sayıda şehir devleti kurulmuştur. Mülûku't-tavâif denilen bu küçük şehir devletleri, 5/11. yüzyıl sonlarında Hıristiyan güçler karşısında zaman zaman yok olma tehlikesi yaşamışlardır. Bu durum karşısında Mağrib'teki Berberî asıllı Murâbıtlardan yardım istemişlerdir. Mağrib’ten gelen yardımlar sonucunda Endülüs’te 483/1090 yılından itibaren Murâbıtlar, ardından 541/1147'den sonra da Muvahhidler hâkimiyeti başlamıştır. Muvahhidlerin 7/13. yüzyıl başlarında yıkılmasıyla Endülüs’te yeniden Mülûku’t-tavâif dönemi ortaya (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ḳuşeyrî’nin Leṭ'ifu’l-İş'r't’ında Ahk'm Âyetlerinin İş'rî Yorumu.İskender ŞAHİN - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1043-1074.
  Fıkıh ve tasavvuf, bir insanın günlük yaşamı ile doğrudan alakalı olan iki disiplindir. Bundan dolayı İslam âlimleri, hemen her devirde bu iki alan arasında dinamik bir ilişkinin varlığını fark etmişler ve bu durumu daima göz önünde bulundurmuşlardır. Diğer taraftan söz konusu alanların temel kaynağının Kur’ân ve sünnet olması gerçeği de bu ilişkinin göz ardı edilememesinin nedenlerden biri olarak görülebilir. Bu minvalde çıkış noktaları itibariyle fıkhı ve tasavvufu bir araya getiren Kur’ân olduğu için, mutlaka ona yönelmek gerekir. Bu durumda, mevcut ahkâm (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Siyasî Despotizmden Uzak Müsamahak'r Bir Emevî İdarecisi Profili: Ömer B. Abdülazîz.Mücahit Yüksel - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):27-48.
  Muâviye b. Ebû Süfyân’ın yönetimi ele geçirmesiyle başlayan Emevîler dönemi, hilâfetin saltanata dönüştüğü bir dönem olmuştur. Bu dönemde idarecilik yapan kişiler her ne kadar halife ünvanıyla anılsalar da yaptıkları icraatlar göz önüne alındığı zaman saltanat özelliği kendini bâriz şekilde hissettirmiştir. Bununla birlikte sekizinci Emevî Halifesi Ömer b. Abdülaâziz, yaklaşık iki yıl süren idareciliğiyle, Râşit halifelerin beşincisi ünvanını alacak şekilde diğer Emevî idarecilerinden ayrılmıştır. Ömer b. Abdulazîz’i diğer Emevî idarecilerinden ayıran en karakteristik özelliği ise, olaylara yeniden vahiy eksenli bir bakışla Râşit (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  20
  İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme. [REVIEW]Emrah Kaya - 2018 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20:283-290.
  İslam’ın toplum hayatındaki tezahürlerinin mahiyet ve işlevi hakkındaki tartışmalar neredeyse Hz. Peygamber’in vefatından hemen sonraya kadar uzanır. Kelamın ehl-i hadisi eleştirisinde, Müslüman filozofların kelamcıları eleştirisinde, Gazzâlî’nin (ö. 1111) filozofları eleştirisinde daima İslam’ın “nasıl” anlaşılması gerektiği sorusunu görmek mümkündür. Gazzâlî ve İbn Rüşd (ö. 1198) gibi birbirine muhalif olan iki âlimin dahi kendi dönemlerindeki fukahayı eleştirmede müttefik olmasında yine İslam’ın “nasıl” anlaşılması gerektiği ve toplum hayatında “nasıl” uygulanacağı sorusu görülebilir. Son yüz yıllık dönemde ise bu tartışmalar ve uğraşların zirve yaptığını söyleyebiliriz. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Structure and Interpretation of Quantum Mechanics.R. I. G. Hughes - 1989 - Harvard University Press.
  R.I.G Hughes offers the first detailed and accessible analysis of the Hilbert-space models used in quantum theory and explains why they are so successful.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   136 citations  
 7.  22
  Unpredictability, Information, and Chaos.Carlton M. Caves & R.�Diger Schack - 1997 - Complexity 3 (1):46-57.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. David Hume’un Nedensellik Eleştirisi Bağlamında Tümevarımsal Akıl Yürütmeye Yönelik Argümanlarının Yeniden Yapılandırılması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Gözlemlenenlerden gözlemlen(e)meyenlere diğer bir deyişle genel yasalara ulaşma imkânı veren çıkarım yöntemi olarak tümevarımsal ya da endüktif akıl yürütmenin rasyonel olarak temellendirilmesinin imkanına yönelik soruşturma tarih içerisinde tümevarım sorunu ya da endüksiyon problemi olarak tezahür etmiştir. Bu sorunun temel argümanı tarihsel okumalara baktığımızda İskoç ampirist filozof David Hume tarafından öne sürülmüştür. Hume, tümevarımsal çıkarımlar temelinde, gözlenmeyen meseleler hakkındaki inançlarımıza hangi gerekçelerle ulaştığımızı soruşturmaktadır. Hume soruşturmasının sonucunda gözlemlenenden gözlemlen(e)meyen durumlara ilişkin yapılan olgu meseleleri ile ilgili bütün tümevarımsal akıl yürütmelerin dolaylı ya (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  33
  Index of Names Abbarno, J., 122n, 128 Abetti, G., 184n, 202 Achterhuis, H., 37.R. Ackermann, G. Aichholzer, J. Alexander, T. J. Allen, H. Arendt, J. M. Atienza & Atting Tw - 2005 - In Wenceslao J. González (ed.), Science, Technology and Society: A Philosophical Perspective. Netbiblo.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Teft'z'nî’Nin Düşünce Sisteminde İnsanî Nefsin Varlığı Ve Hakikati.Ziya Erdinç - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):157-194.
  İnsanî nefsin mahiyeti/hakikati sorunu, İslâm düşüncesinde farklı yönleriyle inceleme konusu olmuş ve âlimler tarafından çeşitli yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Mütekaddimîn kelamcılarının aksine müteahhirîn kelâmcıları takip ettikleri yöntem ve telif üslubu gibi sebeplerden dolayı genelde nefsin mahiyetini tartıştıkları bölümde görüşlerini açıkça belirtmemişlerdir. Müteahhirîn döneminin önde gelen kelamcılarından Teftâzânî de eserlerinin nefisle ilgili bölümlerinde, bir taraftan cismânî nefis görüşünü benimsediğini gösteren ifadeler kullanırken diğer taraftan soyut nefse kapı aralayan açıklamalara da yer vermiştir. Konuyla ilgili görüşünü tam olarak tespit etmek için düşünce sistemini meydana (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  R E G I Ster.H. G. Thukydides - 1993 - In Geschichte des Peloponnesischen Krieges: Teil 1: Buch I-Iv. Teil 2: Buch V-Viii. Griechisch-Deutsch. De Gruyter. pp. 1287-1320.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ahlakî Gelişim Teorisinde Yarımlardan Bütünlere -Yeni Bir Basamak Sınışandırması Kohlberg'in Geçiş Basamaklar Olarak Adlandırdığı Basamaklarla Nasıl Bütünleştirilebilir?-.Gerhard Minnameier & İbrahim Kapaklikaya - 2003 - Değerler Eğitimi Dergisi 1 (1):139-169.
  Kohlberg basamakları çerçevesine uymayan ahlâkî yargı sıklıkla geçiş basamaklarında değerlendirilmektedir. Bu konuların bir denge basamağında olmayıp, daha çok iç çatışma düzeyinde oldukları farz edilmektedir. Bu makalede, sözü edilen görüşe karşı çıkılmakta, 4 1/2 yargısının diğer herhangi bir ahlakî yargı tipinden daha tutarsız olmadığı ve Basamak 4 1/2'un ayrı bir basamak olarak kabulü gerektiği savunulmaktadır. Bu kabul ancak; ahlakî biliş mimarisinde ayrı bir köşe taşı olarak Basamak 4 1/2' u içine alan yeni bir basamak sınışandırması çerçevesi içinde mümkün olacaktır.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  39
  The Theoretical Practices of Physics: Philosophical Essays.R. I. G. Hughes - 2009 - Oxford University Press.
  R.I.G. Hughes presents a series of eight philosophical essays on the theoretical practices of physics. The first two essays examine these practices as they appear in physicists' treatises (e.g. Newton's Principia and Opticks ) and journal articles (by Einstein, Bohm and Pines, Aharonov and Bohm). By treating these publications as texts, Hughes casts the philosopher of science in the role of critic. This premise guides the following 6 essays which deal with various concerns of philosophy of physics such as laws, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 14. The Structure and Interpretation of Quantum Mechanics.R. I. G. Hughes - 1992 - Tijdschrift Voor Filosofie 54 (4):735-736.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   119 citations  
 15. The Theoretical Practices of Physics: Philosophical Essays.R. I. G. Hughes - 2009 - Oxford University Press UK.
  R.I.G. Hughes presents a series of eight philosophical essays on the theoretical practices of physics. The first two essays examine these practices as they appear in physicists' treatises and journal articles. By treating these publications as texts, Hughes casts the philosopher of science in the role of critic. This premise guides the following six essays which deal with various concerns of philosophy and physics such as laws, disunities, models and representation, computer simulation, explanation, and the discourse of physics.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 16.  8
  Saf Hoşgörünün Bir Elestirisi.Soner Soysal, Robert Paul Wolff, J. R. Barrington Moore & Herbert Marcuse - 2014 - Ankara, Turkey: Heretik Yayıncılık.
  Cambridge’deki büyük akademik cemaatin sakinleri olan bizler bir araya geldik ve hoşgörü ve onun egemen politik iklim içerisindeki yeri hakkında dostça ama ateşli bir tartışma yürüttük. Okuyucu, bizim nerelerde aynı düşüncede olmadığımızı bulmakta hiçbir zorluk çekmeyecektir. Diğer taraftan, farklı başlangıç noktalarından ve farklı yollardan hareketle yaklaşık olarak aynı yere ulaştık. Her birimiz için, egemen hoşgörü kuramı ve pratiğinin, incelendiği takdirde, korkunç politik gerçekleri gizlemeye yarayan bir maske olduğu ortaya çıktı. Kızgınlığın tonu makaleden makaleye keskin bir şekilde artmakta; belki de boş (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Remarks on Colors. [REVIEW]M. G. R. - 1980 - Review of Metaphysics 33 (3):653-654.
  These remarks, which span the last eighteen months of Wittgenstein’s life, extend several of his well known themes from his so-called "later" writings. One such theme, which occurs as a unifying leitmotiv in this work, is that philosophical puzzlement arises from a failure to realize the indefiniteness and complexity of our concepts. Herein it takes the form of the claim that we have not one but several concepts of color. In fact, we have as many concepts of color as we (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Personal Moral Philosophies and the Moral Judgments of Salespeople.R. Tansey, G. Brown, M. R. Hyman & L. E. Dawson Jr - forthcoming - Journal of Personal Selling and Sales Management:59--75.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 19. The Structure and Interpretation of Quantum Mechanics.R. I. G. Hughes, James T. Cushing & Ernan Mcmullin - 1991 - Synthese 86 (1):99-122.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   70 citations  
 20.  94
  The Objectivity of Morality: R. G. Swinburne.R. G. Swinburne - 1976 - Philosophy 51 (195):5-20.
  If I say “we are now living in England” or “grass is green in summer’ or ‘the cat is on the mat’ what I say will normally be true or false—the statements are true if they correctly report how things are, or correspond to the facts; and if they do not do these things, they are false. Such a statement will only fail to have a truth-value if its referring expressions fail to refer ; or if the statement lies on (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 21. New Evidence of Animal Consciousness.Donald R. Griffin & G. B. Speck - 2004 - Animal Cognition 7 (1):5-18.
 22.  33
  Vlastos Exegesis and Argument. Studies in Greek Philosophy Presented to Gregory Vlastos. Ed. E. N. Lee, P. D. Mourelatos and R. M. Rorty. Assen: Van Gorcum & Co.1973. Pp. Xviii + 452. Frontis. Fl. 75. [REVIEW]G. E. R. Lloyd, G. Vlastos, E. N. Lee, P. D. Mourelatos & R. M. Rorty - 1975 - Journal of Hellenic Studies 95:226-227.
 23.  20
  A Hume Bibliography. [REVIEW]J. G. R. - 1973 - Review of Metaphysics 26 (3):535-535.
  Professor Hall with this work supplements the earlier bibliography of T. E. Jessop, who has collaborated on some of the entries in the current work. There is an overlap of some ten years, inasmuch as Hall’s work commences with the year 1930; entries run through early 1971. The bibliography is extensive, containing some 800 items in all the various Western languages as well as transliterated Japanese. In addition, attention is directed to critical studies of many of the listings. An eighteen-page (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  16
  An Introduction to Hegel's Metaphysics. [REVIEW]J. G. R. - 1972 - Review of Metaphysics 25 (4):768-769.
  The title of this work evokes suspicion: how can Soll aim at one "part"--metaphysics--of a philosophy such as Hegel's? How would one go about introducing only Hegel's metaphysics? One might, with some validity, go about discussing Hegel's metaphysics ; but how would one, assuming his reader's general unfamiliarity with Hegel, introduce his "metaphysics," and that alone? Alas, one's worst fears are soon realized: the opening sentence reads, "Hegel's method is best approached by asking what he was trying to accomplish with (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  12
  Contemporary European Thought and Christian Faith. [REVIEW]D. G. R. - 1959 - Review of Metaphysics 12 (3):488-488.
  A very readable translation of a highly interesting book which marks an important step in the dialogue between existential phenomenology and the philosophia perennis. The author's claim is that each can profit from the other. After representing first the main currents of existentialist thought, with emphasis on the importance of intentionality and historicity, and then the relevance of Thomism, he shows the part the former could play in the developing Christian tradition.--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  38
  The Christian Wager: R. G. SWINBURNE.R. G. Swinburne - 1969 - Religious Studies 4 (2):217-228.
  On what grounds will the rational man become a Christian? It is often assumed by many, especially non-Christians, that he will become a Christian if and only if he judges that the evidence available to him shows that it is more likely than not that the Christian theological system is true, that, in mathematical terms, on the evidence available to him, the probability of its truth is greater than half. It is the purpose of this paper to investigate whether or (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 27.  5
  Goethe: Life As A Work of Art. By Rϋdiger Safranski; Translated by David Dollenmayer. Pp. Xxvi, 651, London/NY, Liveright, W. W. Norton, 2017, £26.99. [REVIEW]Patrick Madigan - 2019 - Heythrop Journal 60 (2):323-323.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  10
  An Introduction to the Philosophy of Education. [REVIEW]D. G. R. - 1959 - Review of Metaphysics 12 (3):493-493.
  Written from the viewpoint of contemporary philosophical analysis, this book provides a simple--and biased--introduction "to philosophical thinking for those students of education in universities and training colleges who would otherwise have no formal contact with philosophy."--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  10
  Benedetto Croce's Earlier Aesthetic Theories and Literary Criticism. [REVIEW]D. G. R. - 1959 - Review of Metaphysics 12 (3):494-494.
  In this doctoral dissertation for the Free University at Amsterdam, the author presents Croce's early aesthetic works in the light of his life and of his general philosophical development. He concludes his "academic test" with some critical observations.--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Multiverses and Cosmology.W. R. Stoeger, G. F. R. Ellis & U. Kirchner - forthcoming - Philosophical Issues.
 31. Argumentation and Evidence.R. E. G. Upshur & Errol Colak - 2003 - Theoretical Medicine and Bioethics 24 (4):283-299.
  This essay explores the role of informal logicand its application in the context of currentdebates regarding evidence-based medicine. This aim is achieved through a discussion ofthe goals and objectives of evidence-basedmedicine and a review of the criticisms raisedagainst evidence-based medicine. Thecontributions to informal logic by StephenToulmin and Douglas Walton are explicated andtheir relevance for evidence-based medicine isdiscussed in relation to a common clinicalscenario: hypertension management. This essayconcludes with a discussion on the relationshipbetween clinical reasoning, rationality, andevidence. It is argued that (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 32.  27
  R.A.G. Carson: Principal Coins of the Romans: Volume I, The Republic C. 290–31 B.C. Pp. 88; 319 Coins Shown in Text. London: British Museum Publications, 1978. £15. [REVIEW]Daphne Nash - 1980 - The Classical Review 30 (1):173-173.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  28
  The Absolute Being. [REVIEW]D. G. R. - 1959 - Review of Metaphysics 12 (4):667-667.
  "The absolute is the total existence, the last key to existence is existence itself, the fact of existing. That does not say definitely anything. On the contrary it is an imprecise statement," the author tells us. But he does not elaborate.--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  27
  Hegel Et la Révolution Française. [REVIEW]J. G. R. - 1972 - Review of Metaphysics 26 (2):365-367.
  The point of departure in this work is a defense against that view which would hold Hegel to be a glorifier of the Prussian state, a reactionary, and an enemy of freedom. Hegel, as the work illustrates, recognized that the French Revolution only annihilated what was already in itself destroyed; and he saluted it with "rapture" as the coming of a "new dawn" in the preface of the Encyclopaedia. He continued to celebrate its anniversary even while at the same time (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  8
  Acte Et Être. [REVIEW]D. G. R. - 1959 - Review of Metaphysics 12 (3):494-494.
  Translated from the Italian, this work forms part of the author's La philosophie de l'intégralité; it deals dialectically with the essence of being and with existence and reality, throwing interesting light on values, love, and morality. A long appendix presents some critical reflexions on Gentile's "Actualism."--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  19
  Remarks on Colors. [REVIEW]M. G. R. - 1980 - Review of Metaphysics 33 (3):653-654.
  These remarks, which span the last eighteen months of Wittgenstein’s life, extend several of his well known themes from his so-called "later" writings. One such theme, which occurs as a unifying leitmotiv in this work, is that philosophical puzzlement arises from a failure to realize the indefiniteness and complexity of our concepts. Herein it takes the form of the claim that we have not one but several concepts of color. In fact, we have as many concepts of color as we (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  7
  An Introdution to Metaphysics. [REVIEW]D. G. R. - 1959 - Review of Metaphysics 13 (1):188-188.
  "Why are there essents rather than nothing?" is the central question of this work. Heidegger here uncovers the meaning of "being" and the history of man's understanding of "being," mainly through a discussion of the origin and overtones of the pertinent Greek and German terms. The style is difficult; the translation on the whole satisfactory.--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  22
  English Literature and British Philosophy. [REVIEW]J. G. R. - 1972 - Review of Metaphysics 26 (1):170-170.
  This book is a collection of essays, and is an exercise in literary criticism. Most of the entries couple a philosopher with a literary artist, and the majority of these have an emphasis on the philosophical partner which one frequently fails to find in this sort of study. While few of the critics are capable of sustaining their subtle distinctions, a task properly required of a philosopher, it is nonetheless true that few philosophers can likewise do this. The ability to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  20
  The Idea of Transcendence in the Philosophy of Karl Jaspers. [REVIEW]D. G. R. - 1958 - Review of Metaphysics 12 (2):325-325.
  In this study, which was his doctoral dissertation at the Free University of Amsterdam, Knudsen passes "through the entire range of Jaspers' idea of transcendence, from the first awareness of the boundaries in world orientation to the fullness of content in the transcendent."--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  6
  Existentialism and Education. [REVIEW]D. G. R. - 1959 - Review of Metaphysics 12 (3):491-491.
  Kneller holds that existentialism, as a humanism concerned with authentic human existence, may well throw light on many educational problems. Though open to challenge on many points of interpretation, the book remains interesting for its approach and for the novel viewpoint from which it appraises existentialist thinkers and themes.--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  16
  Recent Developments in Roman Catholic Thought. [REVIEW]D. G. R. - 1958 - Review of Metaphysics 12 (2):322-322.
  Documentation is generally lacking in this critique of Roman Catholic positions from the point of view of conservative Calvinism, and both through factual error and misplaced emphasis, the doctrines it discusses often become distorted. --R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  16
  St. Thomas Aquinas. [REVIEW]D. G. R. - 1959 - Review of Metaphysics 12 (3):492-492.
  Newly translated and revised, this book is as pertinent today as when it first appeared in 1930. In it Maritain presents some striking aspects of the personality and work of Aquinas and shows the continued relevance of Thomism. A generous appendix includes bibliographies and reprints of four pertinent papal documents.--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  5
  Discovering the Real Self. [REVIEW]D. G. R. - 1958 - Review of Metaphysics 12 (2):326-326.
  A "non-Aristotelean General Semantics" is proposed as a nostrum for civilization's ills.--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  15
  La Culpabilité. [REVIEW]D. G. R. - 1958 - Review of Metaphysics 12 (1):149-149.
  This volume is an introduction to the subject of guilt in the light of present day philosophic and psychoanalytic thought. The author presents a sweeping account of guilt "in the subject," the guilt "of the subject," guilt in relation to morality and in relation to the feeling of guilt in the psychological domain, guilt as illusion, and guilt as reality.-R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  15
  La Valeur Dans la Philosophie de Louis Lavelle. [REVIEW]D. G. R. - 1959 - Review of Metaphysics 13 (1):190-190.
  An uncritical presentation of Lavelle's theory of value. Though the author rightly attempts to relate Lavelle's axiology to his psychology and ontology, the relation of value to Lavelle's philosophy as a whole remains sketchy.--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Defining Science. William Whewell, Natural Knowledge, and Public Debate in Early Victorian Britain.R. Yeo & G. Cantor - 1995 - Annals of Science 52 (1):88-89.
 47.  14
  Introduzione Alla Metafisica Classica. [REVIEW]D. G. R. - 1958 - Review of Metaphysics 11 (4):695-696.
  An elementary presentation, scholastic in terminology, of metaphysics in the tradition of Aristotle and Aquinas. Justification of this system as the perennial metaphysics is attempted via an oversimplified contrast with modern and contemporary approaches.--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  14
  Theorie du Champ de la Conscience. [REVIEW]D. G. R. - 1958 - Review of Metaphysics 11 (4):692-692.
  Beginning from a psychological point of view, the author moves into a strictly phenomenological study of the organization of perception and of consciousness. His thesis is that every field of consciousness has three domains, viz., a theme, a field or background, and a fringe area, each of which has its own type of organization. The work breaks some new ground in phenomenology and contains a sketch of the ontological implications of the study.--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  13
  Il Pensiero Americano Contemporaneo. [REVIEW]D. G. R. - 1958 - Review of Metaphysics 12 (2):328-328.
  In the volume on philosophy Dewey is the only philosopher to rate an essay for himself. Emphasis is understandably placed on logic, language, and semantics; but neither ethics nor metaphysics is mentioned, while two essays--one on aesthetics and the other on historical methodology-reflect Italian rather than American preoccupations. The volume on the social sciences presents a hazy picture of American culture through essays on democracy, pragmatism, institutionalism, studies in personality, and fiscal jurisprudence. The longest paper of all deals with the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  13
  Linguaggio E Mondo Umano in Condillac. [REVIEW]D. G. R. - 1958 - Review of Metaphysics 12 (1):149-149.
  Condillac's view of language and its function in man's work of constructing the world receive a careful and well-documented though rather uncritical examination in this work. Salvucci concludes that Condillac had fought to guarantee the dignity of man, and that this is a good thing.--R. D. G.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000