Results for 'Rub��n S��nchez Mu��oz'

1000+ found
Order:
 1.  6
  Demographic and Health Patterns in a Rural Community From the Basque Area in Spain.Miguel A. Alfonso S.??Nchez, Victoria Panera Mendieta, Jos?? A. Pe??A. & Rosario Calder??N. - 2002 - Journal of Biosocial Science 34 (4):541-558.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  18
  Öğretmenlik Uygulamasının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik Kaynaklarına Etkisi.Canan KOÇ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1037-1037.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  22
  İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okur Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.H. Özgür İnnali - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):651-651.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  14
  Sınıf Yönetimi Öz Yeterlik İnançları Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması.Şaban ÇETİN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):299-299.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Bazı Değişk.Oğuz GÜRBÜZTÜRK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):787-787.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnançlarına Fenomenolo.Alper Çorapçigi̇l - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):209-209.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  Eş‘Arî Ve Ş'fiî Bir Âlim Olarak İlkiy' El-Herr'sî Ve Ahk'mü’L- Kur’'N Adlı Eserinin Kel'mî Boyutu.Ahmet Çelik - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:489-489.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  10
  Sir William Jones: A Study in Eighteenth-Century British Attitudes to India.Rosane Rocher & S. N. Mu-Kherjee - 1969 - Journal of the American Oriental Society 89 (1):195.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  9
  Arap Şiirinde Lügaz ve Muʿamm'nın Yapısı: İbnü’l-F'rız’ın Dîv'n’ına Teorik Bir Bakış.Murat Tala - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):939-967.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  İslam İnanç Ekollerinde “Emr-I Bi’L- Ma’Ruf Ve Nehyi Ani’L-Münker”.Bayram Çinar - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):87-109.
  Öz: Bu çalışmama İslam’da bireyin kamuya karşı sorumluluk alanı ile bağlantılı bir ilkesini; “Emr-i bi’l- Ma’ruf ve Nehyi Ani’l-Münker”i İslam İnanç Ekolleri içerisinde nasıl algılandığını ve nasıl uygulandığını ele alacaktır. Bundaki amacım birey- kamu ilişkisinde, bireyin özgürlük alanlarının ihmal edildiği yönündeki varsayımımdır. Bu girişten sonra, çalışmada İslam inanç ekollerinin konuya ilişkin yaklaşımları ve bu yaklaşımlarına kaynak teşkil eden metinlere yer verilecektir. Çalışmamızda ekollerin kronolojik tarihlerini göz önünde bulunduran bir sıralama takip edeceğiz. Bundaki amacımız özellikle “Emr-i bi’l- Ma’ruf ve Nehyi Ani’l- (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  35
  Ahlaktan Tanrı'ya Ulaşılabilir mi? Enis Doko'nun “Allah'sız Ahlak Mümkün mü?” Kitabı Üzerine Bir İnceleme. [REVIEW]Hasan G. Bahçekapili - manuscript
  Enis Doko bu kitapta 1) ahlakın doğasından hareketle nesnel ahlaki olguların varlığına (ahlaki gerçekçilik), 2) ahlaki gerçekçilikten hareketle ahlaki olguların doğal olgular olamayacağına, 3) doğal olmayan ahlaki olguların varlığından hareketle de Tanrı'nın varlığına ulaşmaya çalışıyor. Göreceğimiz gibi bu üç adımın her biriyle ilgili ciddi sorunlar var.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Tahki̇ki̇ Ve Takli̇di̇ İman Perspekti̇fi̇nde Mü’Mi̇n Ki̇şi̇li̇k.Süleyman Yavuzer - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (16):48-70.
  İman kavramı e-m-n kökünden gelen inanmak, güvenmek,bağlanmak, boyun eğmek, itaat ve takip etmek vb anlamlara gelen bir kelimedir. Arap dili grameri ve semantiği içerisinde farklı bağlaç/harflerle kullanılan ve birlikte kullanıldığı bağlaca/harfe göre farklı anlamlar kazanan, ayrıca çıkış noktalarına ve yaklaşım biçimlerine bağlı olarak farklılık ve çeşitlilik arz eden, anlam daralmaları ve genişlemeleri yanında özel alan kullanımları da bulunan bir kavramdır. Tahkiki iman, vahiyle bildirilen ve Allah Resulü’nün tebliğ ettiği bütün emir/nehiyler hususunda kalbi itmi’nan sağlayan, güven telkin eden, kesin itimat veren, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  81
  Interpreting Davidson’s Omniscient Interpreter.Richard N. Manning - 1995 - Canadian Journal of Philosophy 25 (3):335-374.
  Donald Davidson infamously claims that belief is in its nature veridical, and that skepticism is for this reason fundamentally incoherent. To those who take the issue of external world skepticism seriously, Davidson's arguments may seem to involve a conjuring trick. In particular, his invocation of an ‘omniscient interpreter’, whose intelligibility supposedly ensures that our beliefs must be largely true, has the air of incense and lantern-rubbing about it. Davidson's claim has received considerable critical response in the literature, almost all of (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15.  11
  The $\mu$ -Measure as a Tool for Classifying Computational Complexity.Karl-Heinz Niggl - 2000 - Archive for Mathematical Logic 39 (7):515-539.
  Two simply typed term systems $\sf {PR}_1$ and $\sf {PR}_2$ are considered, both for representing algorithms computing primitive recursive functions. $\sf {PR}_1$ is based on primitive recursion, $\sf {PR}_2$ on recursion on notation. A purely syntactical method of determining the computational complexity of algorithms in $\sf {PR}_i$ , called $\mu$ -measure, is employed to uniformly integrate traditional results in subrecursion theory with resource-free characterisations of sub-elementary complexity classes. Extending the Schwichtenberg and Müller characterisation of the Grzegorczyk classes ${\mathcal{E}}_n$ for $n\ge (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16.  4
  Nass ile Tayin Fikrine Mu‘tezilî Bir Eleştiri: Ebû T'hir Rüknüddin et-Tureysisî Örneği.Özkan ŞİMŞEK - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1117-1150.
  Bu çalışmada İslam düşünce tarihinde çokça ele alınan yönetime gelmede “nass ile tayin” anlayışına yönelik genelde Mu‘tezile’nin özelde ise bir Mu‘tezilî âlim Ebû Tâhir Rüknüddin et-Tureysisî’nin eleştirileri konu edinilmektedir. “Nass ile tayin” anlayışı Kur’ân âyetleri ve hadisler üzerinden temellendirilmeye çalışılan bir husustur. Şii çevrelerle özdeşleşen bu anlayış bazı Sünnî ekollerde de dillendirilmiştir. Genelde dördüncü halife Ali’nin imâmeti çerçevesinde konu tartışılsa da bazı çevrelerde birinci halife Ebû Bekir’in imâmeti için de nass ile tayin iddia edilmiştir. Mu‘tezile temelde Şîa’nın imâmet anlayışına birçok (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Âlemin Ötesine Uzanan El: Mu‘tezile’nin Basra ve Bağdat Ekolleri Arasında Boşluk/Hal' Tartışmaları.Ahmet Mekin Kandemir - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):1-34.
  Kelâmda boşluk fikrini atomculuğun kabulüyle başlatmak mümkün olsa da konuyla ilgili asıl tartışmaların Yunan felsefî mirasının İslam dünyasına aktarılmasından sonra gün yüzüne çıktığı görülmektedir. Kelâm literatüründe, felsefî gelenekte olduğu gibi boşluğun iki türü olduğu kabul edilmiştir. Bunların ilki âlemin dışında/ötesinde bulunan haricî boşluktur, ki bu tarz bir boşluğun olup olmadığı problemi kelâm kaynaklarında “âlemin ötesine bakan kimse bir şey görebilir mi” veya “âlemin dışına elini uzatan kimsenin eli hareket eder mi” soruları etrafında tartışılmıştır. İkincisi ve kelâmcıların gündemini daha çok meşgul (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. K-Pop'un Ergenlerde Dini Değerlere Etkileri.Handan Arici & Hacer Çeti̇n - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):561-598.
  Son yıllarda dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlık kazanan K-Pop mü-ziği, şarkıcı ve gruplarına olan hayranlık dikkat çekici hâle gelmekte ve birçok çalışmaya konu olmaktadır. Bu müzik tarzını ve gruplarını temsil eden kişilerin günlük yaşam ve hayat biçimlerinin genç kuşakların gündeminde fazlaca yer alması ve taklit edilmesi, K-Pop müziğinin araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de yapılan araştırmalar, K-Pop’un gençler üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Endüstriyel ve kültürel formlarla desteklenen bu akım, gençlerin dikkatini çekmekte ve hayat anlayışlarını etkilemektedir. Dinamik besteleri, hareketli (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Tinsel Bilimlerin Yöntemi Olarak Hermeneutiğin Tarihsel Seyri ve Pozitivist Anlayışın Neden Olduğu Yöntemsel Kriz.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Hermeneutik tarihsel süreç içerisinde hukuk, teoloji, tarih, sanat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda farklı şekillerde tanımlanmış ve kullanılmış bir kavramdır. Bu doğrultuda, hermeneutiğin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla, hermeneutik kelimesinin kökenine ve bu disiplinin tarihine mümkün olduğunca öz bir şekilde bakma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çünkü hermeneutik disiplinini tek bir perspektiften değerlendirmek, onun temel gerçekliğini anlamamıza engel olacak çarpıtmaların gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Genel anlamda bir ifadenin, anlamın, metnin ya da sanat eserinin belirli bir çerçeve içerisinde yorumlanması olarak değerlendirilen hermeneutik, felsefe (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Eşarî Akāid Literatüründe Selçuklu ve Osmanlı Medreseleriyle Özdeşleşen İki Eserin Karşılaştırılması.Abdullah Ömer Yavuz - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):387-412.
  İslam düşünce tarihinde mezhepleri belirli olgulara göre incelemek öne çıkmaktadır. Bu araştırmada, akāid metinlerini merkeze alarak mezhebi gelişimi, akāid eserleri üzerinden okumak amaçlanmaktadır. Eş‛arîliği merkeze alarak bu mezhebin akāid literatürünü genel hatlarıyla belirleyip iki Eş‛arî akāid eserini merkeze almaktayız. İncelediğimiz bu iki akāid metni Selçuklu ve Osmanlı medreseleriyle özdeşleşmiş eserlerdir. Cüveynî’nin el-Akīdetü’n-Nizâmiyye’si ve Îcî’nin el-Akāidü’l-Adudiyye’si Eş‛arî akāid geleneği açısından son derece kıymetli kimlik metinlerdir. Selçuklu düşünce dünyasının bir ürünü olarak Cüveynî’nin eseri, akāid konularını çok daha geniş başlıklar ve açıklamalarla ele (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Güncel Algıyla Kur’an’ın İtibarsızlaştırılmaya Çalışılması: Hz. Peygamber’in Evlilikleri ve Kölelik Meselesi.Muhammet Karaosman - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1491-1519.
  Günümüzde insan zihni çeşitli algı yönetimi metodlarıyla saldırıya mâruz kalmaktadır. Medya insan algılarını yönetmekte sıkça başvurulan bir araçtır. Bu yöntemlerin etkisiyle insanlar gerçeklerden daha çok algılarına göre hareket etmektedir. Oysa algılar her zaman gerçeğe tekabül etmez. Bu bağlamda Batı dünyasının yeni ötekisi/düşmanı Müslümanlar hakkındaki olumsuz algı en çok Kur’an-ı Kerim üzerinden oluşturulur. Araştırmamızda güncel algılara aykırı görünen iki örnek Kur’an perspektifinden incelenmektedir. Bu meseleler Hz. Muhammed’in Hz. Aişe ve Hz. Zeyneb’le yaptığı evlilikler, çok evlilik mevzusu ve kölelik meselesidir. Çalışmamız nitel (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  59
  Etkileşimci Metafor Kuramının Eleştirisi.Alper Yavuz - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 1 (1):1-14.
  Öz: Bu yazıda Elisabeth Camp'in metafor kuramını eleştireceğim. Bu kurama göre metaforik anlam metaforik olarak kullanılan terimin işaret ettiği şeyin karakterizasyonunun bir başka şeyin karakterizasyonu ile etkileşimi yoluyla ortaya çıkar. Bu etkileşim beraberinde metaforun önemli bilişsel özelliklerinden biri olan olarak-görme etkisini zorunlu olarak getirir. Ben bu kuramın açıklamaya çalıştığı dilsel olguyu gereksiz yere karmaşıklaştırdığını savunacağım. Söz konusu olgu etkileşime gerek olmadan da açıklanabilir. Camp'in tersine, olarak-görme etkisinin metafor için özsel olmadığını savunacağım. Bunların yanı sıra Camp'in metafor kuramının kimi değillenmiş metafor (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Kur’'n’ı Anlama ve Yaşamaya Dair.Musa BİLGİZ - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):611-655.
  İlahî vahyin son halkası olan Kur’ân, şirk, küfür, nifak ve zulmün her türlüsünden insanlığı kurtarmak için gönderilmiştir. Kur’ân, kendini yeni bir medeniyyet tasavvuru olarak insanlığa takdim etmiştir. Bunun için kendisine inananların, onu okuma, anlama ve hayatlarına rehber olmasını istemektedir. Müslümanlar, Kur’ân’ı sadece telaffuz ederek onun istediği bu rehberliği yerine getirmiş olamazlar. Müslümanlar, hem ellerinde bulunan Kur’ân âyetlerinden ve hem de çevrelerinde yer alan ve her gün yüz yüze kaldıkları kâinattaki âyetlerden gereğince istifade etmek zorundadırlar. Kur’ân, kendisini kabul edenlerin inanç, ibadet, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  12
  ‘Bilimsel İlerlemeler Tanrı’yı Yok mu Ediyor?’ Sorusu ve Kel'mî Açıdan Değerlendirilmesi.Murat Akin - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):701-730.
  Rönesans ve ardında Aydınlanma dönemiyle beraber gerçekleşen bilimsel ilerlemeler fazlaca dikkat çekmeyi başarmıştır. Bunun sonucunda modern bilim, bilginin en güvenilir kaynağı olarak kabul edilerek onun her meseleyi çözebileceği bir zemine oturtturulmuştur. Öyle ki bilim, Tanrı’nın var olup olmadığına dair de bilgi üretebileceği dillendirilmiştir. Bu aşamada ideolojik yaklaşımların ve din adına sergilenen bazı temelsiz akıl dışı argümanların katkısıyla da bilim artık kutsal bir müesseseye dönüştürülmüştür. Kutsala dönüştürülen bilim, bir diğer kutsal olan dinle artık ortak bir zeminde buluşamayacak hale dönüşmüş ve yanlış (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  İhlas Sûresi’nin Fazileti Hakkında Zikredilen Mu'viye b. Mu'viye Riv'yetinin Kaynak Değeri Üzerine.Mehmet Ayhan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):887-929.
  Bu makalede İhlas Sûresi’nin faziletiyle ilgili olarak nakledilen Muâviye b. Muâviye rivâyeti ele alınmıştır. Söz konusu rivâyette İhlâs Sûresini sürekli okuduğu için yüksek derecelere erişen ve cenazesine Cebrâil’le birlikte 70 bin meleğin saflar halinde katıldığı Muâviye b. Muâviye’den bahsedilmektedir. Muâviye vefat ettiği sırada Tebük Gazvesi’nde bulunan Hz. Peygamber’e Cibrîl bizzat gelerek onun vefatını haber vermiştir. Cibrîl ayrıca Resûlullah’ın Muâviye’nin cenaze katılması için dağları tepeleri aralayarak yeryüzünü dürmüştür. İhlâs Sûresi’nin faziletiyle ilgili olağanüstü hallerden bahseden Muâviye b. Muâviye rivâyeti Enes b. Mâlik (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Mehmet Akif İnan’ın Sûfî Kişiliği.Ali Teni̇k - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1075-1108.
  Mehmet Akif İnan, Türkiye sendikacılığının önde gelen bir siması olarak bilinmesinin yanı sıra şâir ve yazarlığıyla da toplumun ekseriyeti tarafından tanınan bir şahsiyettir. Fakat sûfî kişiliği pek bilinmemektedir. Yapılan araş-tırmada İnan’a daha mücadeleci ve aktif karakter sağlayan hakikat, bilinmeyen tasavvuf ve tarîkat yönüdür. O, tasavvuf terbiyesinin kazandırdığı ahlâkla, insanlara önceden gösterdiği fedakârlığın daha fazlasını gösterir. İnan, tasavvuf ilmiyle benlik dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra hem sendika çalışmalarında hem yazılarında ve şiirlerinde neslin kendi öz kültürü ve medeniyetiyle yetişmesi için gayret göstermiştir. İnan’ın tarîkata (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  17
  Being and Creation in the Theology of John Scottus Eriugena: An Approach to a New Way of Thinking.Sergei N. Sushkov - unknown
  The work aims to demonstrate that at the heart of Eriugena’s approach to Christian theology there lies a profoundly philosophical interest in the necessity of a cardinal shift in the paradigms of thinking – namely, that from the metaphysical to the dialectical one, which wins him a reputation of the ‘Hegel of the ninth century,’ as scholars in Post-Hegelian Germany called him. The prime concern of Eriugena’s discourse is to prove that the actual adoption of the salvific truth of Christ’s (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Psikhoanaliz I Nauki o Cheloveke Po Materialam Rossiisko-Frantsuzskoi Konferentsii "Psikhoanaliz I Nauki o Cheloveke" : 30 Marta-3 Aprelia 1992 G. [REVIEW]N. S. Avtonomova & V. S. Stepin - 1995
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Moscou Aller-Retour.Jacques Derrida, N. S. Avtonomova, V. A. Podoroga & M. K. Ryklin - 1995
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 30.  18
  The Explanation of Behaviour.N. S. Sutherland - 1965 - Philosophical Quarterly 15 (61):379-381.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   40 citations  
 31. SOAL, S. G. And Bateman, F. -Modern Experiments in Telepathy. [REVIEW]N. S. Sutherland - 1956 - Mind 65:561.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  96
  Separating Care and Cure: An Analysis of Historical and Contemporary Images of Nursing and Medicine.N. S. Jecker & D. J. Self - 1991 - Journal of Medicine and Philosophy 16 (3):285-306.
  This paper provides a philosophical critique of professional stereotypes in medicine. In the course of this critique, we also offer a detailed analysis of the concept of care in health care. The paper first considers possible explanations for the traditional stereotype that caring is a province of nurses and women, while curing is an arena suited for physicians and men. It then dispels this stereotype and fine tunes the concept of care. A distinction between ‘caring for’ and ‘caring about’ is (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 33.  12
  Ebûbekir B. El-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv Ve Konuları-Betimsel Ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  52
  Gurvitch's Philosophy of Social Law.N. S. Timasheff - 1942 - Thought: Fordham University Quarterly 17 (4):709-722.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  35
  Russia's Postwar Economy.N. S. Timasheff - 1948 - Thought: Fordham University Quarterly 23 (4):758-759.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  14
  In-N's Wil-Malik: People and King; Folk Tales in the Cairene Dialect in Roman TranscriptionIn-Nas Wil-Malik: People and King; Folk Tales in the Cairene Dialect in Roman Transcription.Ernest T. Abdel-Massih, Motie Ibrahim Hassan & Karl-G. Prasse - 1976 - Journal of the American Oriental Society 96 (1):153.
 37. Elements of Episodic-Like Memory in Animals.N. S. Clayton, D. P. Griffiths, N. J. Emery & A. Dickenson - 2001 - In Alan Baddeley, John Aggleton & Martin Conway (eds.), Episodic Memory: New Directions in Research. Oxford University Press.
 38.  30
  The Problem with Rescue Medicine.N. S. Jecker - 2013 - Journal of Medicine and Philosophy 38 (1):64-81.
  Is there a rational and ethical basis for efforts to rescue individuals in dire straits? When does rescue have ethical support, and when does it reflect an irrational impulse? This paper defines a Rule of Rescue and shows its intuitive appeal. It then proceeds to argue that this rule lacks support from standard principles of justice and from ethical principles more broadly, and should be rejected in many situations. I distinguish between agent-relative and agent-neutral reasons, and argue that the Rule (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 39.  5
  Tanpınarın Günlüğü: Kurgu Mu Gerçek Mi?Mustafa Ahmet Düzdağ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):477-477.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Escaping Emersonian Egocentrism : Poe's Moral Tales of the Haunting Other.N. S. Boone - 2009 - In Donald R. Wehrs & David P. Haney (eds.), Levinas and Nineteenth-Century Literature: Ethics and Otherness From Romanticism Through Realism. University of Delaware Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  46
  Russia and the U. S. A.N. S. Timasheff - 1944 - Thought: Fordham University Quarterly 19 (2):197-200.
 42.  39
  I Was Stalin’s Prisoner.N. S. Timasheff - 1952 - Thought: Fordham University Quarterly 27 (3):478-479.
 43.  80
  The Origins and Meanings of Names Describing Investment Practices That Integrate a Consideration of ESG Issues in the Academic Literature.N. S. Eccles & S. Viviers - 2011 - Journal of Business Ethics 104 (3):389-402.
  The aim of this study was to reflect on the origins and meanings of names describing investment practices that integrate a consideration of environmental, social and corporate governance issues in the academic literature. A review of 190 academic papers spanning the period from 1975 to mid-2009 was conducted. This exploratory study evaluated the associations and disassociations of the primary name assigned to this genre of investment with variables grouped into five domains, namely Primary Ethical Position, Investment Strategy, Publication Date, Regions (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 44.  18
  Mutezilî Ahlâk Nazariyesinde Bilgi-Değer Münasebetine Bir Bakış.Fethi Kerim Kazanç - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):103-125.
  Mu‘tezilî kelâmcıların ortaya attıkları ahlâk nazariyesi Ortaçağ İslâm dünyasında önemli bir yer işgal eder. Bundan dolayı, bu makale bilgi-değer münasebeti sorununa ayrılmıştır. Eş‘arî kelâmcıların aksine, Mu‘tezilîler, bilgi-değer münasebetinden yola çıkmak suretiyle, din gönderilsin ya da gönderilmesin, iyi, kötü ve zorunlu gibi bazı objektif değer terimlerinin akıl kanalıyla bilinebilirliği tezini öne sürmüşlerdir. Mu‘tezilîler, ahlâkî değerler alanında nesnelciliği savunurlar, ancak onların savunduğu ve zorunluluğunu bütünüyle Tanrı’dan alan bu türden bir nesnelcilik anlayışını, deyim yerindeyse, “ilâhî nesnelcilik” diye nitelendirmek mümkündür. Onlarca, değerler daha başlangıçta (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  25
  Drives and the C. N. S.D. O. Hebb - 1955 - Psychological Review 62 (4):243-254.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   142 citations  
 46.  16
  The Black Book of Winchester. W. H. B. BirdThe Ancient Usages of the City of Winchester From the Anglo-French Version Preserved in Winchester College. J. S. Furley. [REVIEW]N. S. B. Gras - 1928 - Speculum 3 (2):264-265.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Faith and Reason in Al-Ghazali's Doctrine.N. S. Kirabaev & M. Al-Janabi - 2009 - In M. T. Stepani͡ant͡s (ed.), Knowledge and Belief in the Dialogue of Cultures. Council for Research in Values and Philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  4
  I Was Stalin’s Prisoner. [REVIEW]N. S. Timasheff - 1952 - Thought: Fordham University Quarterly 27 (3):478-479.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  The Physician's Role in Completing Advance Directives: Ensuring Patients' Capacity to Make Healthcare Decisions in Advance.N. S. Wenger & J. Halpern - 1994 - Journal of Clinical Ethics 5 (4):320.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. The Nyāya-Vaiśe $\underset{\raise0.3em\hbox{$\underset{\raise0.3em\hbox{\smash{\scriptscriptstyle\cdot}$}}{s}$}}{s} " />Ika Explanation of Illusion. [REVIEW]N. S. Dravid - 1996 - Journal of Indian Philosophy 24 (1).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000