Order:
 1. Kibō No Hajimari: Ryūdōkasuru Sekai De.Yūji Genda & Shigeki Uno (eds.) - 2009 - Tōkyō Daigaku Shuppankai.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Jissensuru Seiji Tetsugaku.Shigeki Uno, Akira Inoue & Nozomu Yamazaki (eds.) - 2012 - Nakanishiya Shuppan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Tokuviru, Byōdō to Fubyōdō No Rironka.Shigeki Uno - 2007 - Kōdansha.