Did you mean: Saguaro, Shin
 1.  30
  Shin Sakuragi (2010). On Memory Knowledge. Kagaku Tetsugaku 43 (1):61-77.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  3
  Shin Sakuragi (2006). Frege's Redundancy Thesis. Kagaku Tetsugaku 39 (1):29-45.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography