Results for 'Sikorska-­Bujnowicz Katarzyna'

520 found
Order:
 1.  11
  Sachgruppe presse und druckwesen im gegenwartspolnischen und ihre Felder unter dem aspekt der entlehnungen aus der deutschen sprache.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7.
  Kontakty z innymi narodami na przestrzeni dziejów przyczyniają się do przejmowania przez dany system językowy leksyki obcego pochodzenia. W tym momencie zanikają ich pierwotne powiązania z innymi leksemami, które miały w języku wyjściowym. Wchodzą one w nowe relacje semantyczne w danym polu wyrazowym i w ten sposób stają się jego nieodłącznym elementem. Na płaszczyźnie semantycznej podlegają procesowi asymilacji, co znacznie wpływa na strukturę danego pola wyrazowego i przyczynia się do zmian w jego obrębie. Zapożyczenia z innego języka mogą ze względu (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2.  8
  Altes und Neues im Wortschatz. Einige Bemerkungen zu den deutschen Entlehnungen im Polnischen.Sikorska-­Bujnowicz Katarzyna - 2013 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 9.
  The matter under consideration in this article is the problem of borrowed German lexical elements and their existence in Polish language. The starting point is a short overview of the extralingual mechanism of the change in meaning of this borrowed vocabulary in Polish.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  8
  Deutscher Pressewitz und seine gesellschaftskritische Funktion.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7.
  W świecie współczesnych mediów prasa nadal odgrywa znaczącą rolę w przekazywaniu informacji ze świata polityki, kultury, nauki i życia społecznego. Obok funkcji poznawczej ma ona za zadanie wprowadzić elementy rozrywki – w postaci karykatury, żartów rysunkowych czy krótkich śmiesznych tekstów, piętnujących ludzkie zachowania, przedstawiających w krzywym zwierciadle rzeczywistość, w której żyjemy. Ciekawą rzeczą jest znaczenie niemieckiego określenia Pressewitz, które może być rozumiane jako `żart prasowy` oraz `żart o prasie`. Niniejszy artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywają żarty (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Einige Bemerkungen zur Adaptation der deutschen Entlehnungen aus dem Bereich der Wissenschaft im Polnischen.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2014 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 10.
  The matter under consideration in this article is the problem of borrowed German lexical elements and their life in the borrowing Polish language. The starting point is a short overview of the elements of the lexical field of science and their change of meaning in the Polish language.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  Frauen–Männer–Witz Früher und heute. Einige Bemerkungen zum deutschen Kalauer.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2015 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 11.
  In this article an attempt is made to discuss the German joke regarding its assignment to the class of bad jokes in German. The question of what is a pun and what determines that a humorous text can be classified as bad or good is also important and very interesting. No less important are questions about the possibility of breaking all rules and norms, both of linguistic and social natures. These considerations are documented by examples of German jokes; on the (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  34
  Sprachwandel und Wortfeld.Katarzyna Sikorska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4.
  Zmiany dokonujące się w języku na przestrzeni dziejów są wynikiem zmian w rzeczywistości pozajęzykowej. Nowe elementy leksyki są m. in. efektem procesu zapożyczenia z innych języków. Słowa te w momencie przejmowania ich przez inny język tracą swe wszelkie pierwotne powiązania z innymi leksemami, które miały w języku, z jakiego zostały przejęte, i wchodzą w nowe relacje semantyczne z istniejącymi już w danym poiu wyrazowym słowami, stając się jego nieodłącznym elementem. W procesie asymilacji na płaszczyźnie semantycznej wchodzą one w nowe dla (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  5
  Zum Problem des Bedeutungswandels deutscher Substantive im Polnischen.Katarzyna Sikorska - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  W wyniku kontaktów polsko-niemieckich na płaszczyźnie kultury, polityki i gospodarki na przestrzeni dziejów pojawiły się w języku polskim liczne wyrazy pochodzenia niemieckiego. We współczesnej polszczyźnie występuje bardzo wiele zapożyczeń niemieckich, z czego większość stanowią rzeczowniki. Najczęściej jednak ich obce pochodzenie nie jest znane przeciętnemu użytkownikowi języka polskiego, gdyż wyrazy te zasymilowały się w polszczyźnie zarówno na płaszczyźnie fonologicznej, graficznej, jak i morfologicznej. Największą grupę rzeczowników pochodzenia niemieckiego stanowią te, w których przypadku zachowane zostało ich pierwotne znaczenie, co wiąże się z (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  5
  Veränderungen im Bedeutungsbereich der aus dem Deutschen entlehnten Lemmata im Vergleich zu ihren neuhochdeutschen Pendants.Katarzyna Sikorska - 1997 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1.
  We współczesnej polszczyźnie występuje wiele słów, będących zapożyczeniami z języka niemieckiego. Najstarsze zapożyczenia pojawiły się w języku polskim wraz z nowymi przedmiotami codziennego użytku i były jednocześnie zapożyczeniami fonetycznymi. Obecnie nie wyczuwa się już ich obcego pochodzenia. Słowa przejęte z niemieckiego podlegały w języku polskim licznym i różnorodnym procesom adaptacyjnym, dotyczącym m. in. ich formy gramatycznej, fonetycznej czy też morfologii. Ulegały one również licznym zmianom znaczeniowym, tzn. rozszerzały bądź zawężały swe pierwotne znaczenie, zmieniały również zabarwienie stylistyczne. Poza tym można też (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  12
  Brain Functional Asymmetry of Chimpanzees : The Example of Auditory Laterality.Julia Sikorska, Maciej Kapusta, Katarzyna Wejchert, Anna Jakucińska, Maciej Trojan & Justyna Szymańska - 2017 - Polish Psychological Bulletin 48 (1):87-92.
  The aim of this study was to verify whether chimpanzees demonstrate an auditory laterality during the orientation reaction, and which hemisphere is responsible for processing the emotional stimuli and which for the species-specific vocalizations. The study involved nine chimpanzees from the Warsaw Municipal Zoological Garden. They were tested individually in their bedrooms. Chimpanzees approached a tube filled with food, located in the centre of the cage. Randomly selected sounds were played from the speakers when the subject was focused on getting (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zur Sprache der deutschen Comedy-Show.Katarzyna Sikorska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:29-37.
  Współczesny świat, zdominowany przez elektroniczne środki przekazu, to już zupełnie inne pojmowanie komunikacji językowej, zarówno tej w formie pisanej, jak i mówionej. Dominują w nim skrótowe i kompaktowe wypowiedzi; język z jednej strony traci na znaczeniu, z drugiej zaś - chłonie nowinki z innych systemów językowych, z którymi wchodzi w interakcje na różnych płaszczyznach. Niewątpliwe ogromną rolę odgrywają w tym procesie różnice kulturowe i związane z tym nie tylko kwestie mentalności, stereotypy, lecz także odmienne pojmowanie zjawisk dnia codziennego, w tym (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Discourse, Beliefs, and Intentions: Semantic Defaults and Propositional Attitude Ascription.Katarzyna Jaszczolt - 1999 - Elsevier.
  This book is about beliefs, language, communication and cognition. It deals with the fundamental issue of the interpretation of the speaker's utterance expressing a belief and reporting on beliefs of other people in the form of oratio obliqua. The main aim of the book is to present a new account of the problem of interpreting utterances expressing beliefs and belief reports in terms of an approach called Default Semantics.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 12.  67
  Non-Inferential Aspects of Ad Hominem and Ad Baculum.Katarzyna Budzynska & Maciej Witek - 2014 - Argumentation 28 (3):301-315.
  The aim of the paper is to explore the interrelation between persuasion tactics and properties of speech acts. We investigate two types of arguments ad: ad hominem and ad baculum. We show that with both of these tactics, the structures that play a key role are not inferential, but rather ethotic, i.e., related to the speaker’s character and trust. We use the concepts of illocutionary force and constitutive conditions related to the character or status of the speaker in order to (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 13.  67
  Circularity in Ethotic Structures.Katarzyna Budzynska - 2013 - Synthese 190 (15):3185-3207.
  The aim of this paper is to provide a model that allows the representation and analysis of circularity in ethotic structures, i.e. in communication structures related to the speaker’s character and in particular, his credibility. The paper studies three types of cycles: in self-referential sentences, embedded testimony and ethotic begging the question. It is shown that standard models allow the reconstruction of the circularities only if those circular utterances are interpreted as ethotic arguments. Their alternative, assertive interpretation requires enriching the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 14.  21
  Voice Modulation: A Window Into the Origins of Human Vocal Control?Katarzyna Pisanski, Valentina Cartei, Carolyn McGettigan, Jordan Raine & David Reby - 2016 - Trends in Cognitive Sciences 20 (4):304-318.
 15. Krzyż Konstantyna w tradycji bułgarsko-serbskiej i ruskiej.Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  23
  Microbiota-Gut-Brain Research: A Critical Analysis.Katarzyna B. Hooks, Jan Pieter Konsman & Maureen A. O'Malley - 2019 - Behavioral and Brain Sciences 42:1-40.
  Microbiota-gut-brain research is a fast-growing field of inquiry with important implications for how human brain function and behaviour are understood. Researchers manipulate gut microbes to reveal connections between intestinal microbiota and normal brain functions or pathological states. Many claims are made about causal relationships between gut microbiota and human behaviour. By uncovering these relationships, MGB research aims to offer new explanations of mental health and potential avenues of treatment. So far, limited evaluation has been made of MGB's methods and its (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17.  44
  The Omissions Account of the Knobe Effect and the Asymmetry Challenge.Katarzyna Paprzycka - 2015 - Mind and Language 30 (5):550-571.
  The characteristic asymmetry in intentionality attributions that is known as the Knobe effect can be explained by conjoining an orthodox theory of intentional action with a normative account of intentional omission. On the latter view: omissions presuppose some normative context; there are good reasons why the intentionality of omissions requires agents' knowledge rather than intention. The asymmetry in intentionality attributions in Knobe's cases can be seen to be derivative from an asymmetry in intentional omissions. The omissions account further explains the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 18.  4
  Theoretical Foundations for Illocutionary Structure Parsing1.Katarzyna Budzynska, Mathilde Janier, Chris Reed & Patrick Saint-Dizier - 2016 - Argument and Computation 7 (1):91-108.
 19.  68
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 20. The Point of View of the Universe: Sidgwick and Contemporary Ethics.Katarzyna de Lazari-Radek & Peter Singer - 2014 - Oxford University Press.
  What does the idea of taking 'the point of view of the universe' tell us about ethics? Lazari-Radek and Singer defend objectivism in ethics, and hedonistic utilitarianism, following Henry Sidgwick's lead. They explore how to justify an ethical theory; conflicts of self-interest and universal benevolence; and whether we should discount the future.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 21.  3
  Age-Related Changes in Resting-State EEG Activity in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Cross-Sectional Study.Katarzyna Giertuga, Marta Z. Zakrzewska, Maksymilian Bielecki, Ewa Racicka-Pawlukiewicz, Malgorzata Kossut & Anita Cybulska-Klosowicz - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 22.  18
  Medievalisms: Making the Past in the Present.Liliana Sikorska - 2016 - The European Legacy 21 (4):453-454.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  The Mission Possible: Towards a Comprehensive Legal Framework Regulating Safety Issues of Point to Point Suborbital Flights.Paulina E. Sikorska - 2015 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 21 (4):1055.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  17
  Analysis and Applications of Complex Social Networks.Katarzyna Musial, Piotr Bródka & Pasquale De Meo - 2017 - Complexity:1-2.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  94
  Collectivism on the Horizon: A Challenge to Pettit's Critique of Collectivism.Katarzyna Paprzycka - 1998 - Australasian Journal of Philosophy 76 (2):165 – 181.
 26.  36
  Preface: From Pragmatics and Dialectics to Argument Studies.Katarzyna Budzynska, Frans H. Van Eemeren & Marcin Koszowy - 2014 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 36 (1):7-22.
  Pragmatics and dialectics are two disciplines which have been amongst the first and most important partners for argument studies in the exploration of the complex realm of communication. Treating argumentation as a construct consisting of premises and conclusion allows for investigating some interesting properties of the phenomenon of reasoning, but does not capture a variety of aspects related to the usage of natural language and dialogical context in which real-life argumentation is typically embedded. This special issue explores some of the (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 27.  76
  False Consciousness of Intentional Psychology.Katarzyna Paprzycka - 2002 - Philosophical Psychology 15 (3):271-295.
  According to explanatory individualism, every action must be explained in terms of an agent's desire. According to explanatory nonindividualism, we sometimes act on our desires, but it is also possible for us to act on others' desires without acting on desires of our own. While explanatory nonindividualism has guided the thinking of many social scientists, it is considered to be incoherent by most philosophers of mind who insist that actions must be explained ultimately in terms of some desire of the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 28.  25
  Algebraic Semantics for the (↔,¬¬)‐Fragment of IPC.Katarzyna Słomczyńska - 2012 - Mathematical Logic Quarterly 58 (1-2):29-37.
  We show that the variety of equivalential algebras with regularization gives the algebraic semantics for the -fragment of intuitionistic propositional logic. We also prove that this fragment is hereditarily structurally complete.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 29.  29
  Finite Basis Theorem for Filter-Distributive Protoalgebraic Deductive Systems and Strict Universal Horn Classes.Katarzyna Pałasińska - 2003 - Studia Logica 74 (1-2):233 - 273.
  We show that a finitely generated protoalgebraic strict universal Horn class that is filter-distributive is finitely based. Equivalently, every protoalgebraic and filter-distributive multidimensional deductive system determined by a finite set of finite matrices can be presented by finitely many axioms and rules.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 30.  16
  People’s Financial Choice Depends on Their Previous Task Success or Failure.Katarzyna Sekścińska - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31.  13
  Developmental Dynamics of General and School-Subject-Specific Components of Academic Self-Concept, Academic Interest, and Academic Anxiety.Katarzyna Gogol, Martin Brunner, Franzis Preckel, Thomas Goetz & Romain Martin - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32. The Objectivity of Ethics and the Unity of Practical Reason.Katarzyna de Lazari-Radek & Peter Singer - 2012 - Ethics 123 (1):9-31.
  Evolutionary accounts of the origins of human morality may lead us to doubt the truth of our moral judgments. Sidgwick tried to vindicate ethics from this kind of external attack. However, he ended The Methods in despair over another problem—an apparent conflict between rational egoism and universal benevolence, which he called the “dualism of practical reason.” Drawing on Sidgwick, we show that one way of defending objectivity in ethics against Sharon Street’s recent evolutionary critique also puts us in a position (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 33.  15
  Memory, Metamemory, and Social Cues: Between Conformity and Resistance.Katarzyna Zawadzka, Aleksandra Krogulska, Roberta Button, Philip A. Higham & Maciej Hanczakowski - 2016 - Journal of Experimental Psychology: General 145 (2):181-199.
 34.  21
  Limitations of Trans‐Species Inferences: The Case of Spatial‐Numerical Associations in Chicks and Humans.Katarzyna Patro & Hans‐Christoph Nuerk - 2017 - Cognitive Science:2267-2274.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  5
  Can Recycling Compensate for Speeding on Highways? Similarity and Difficulty of Behaviors as Key Characteristics of Green Compensatory Beliefs.Katarzyna Kaminska & Katarzyna Byrka - 2015 - Polish Psychological Bulletin 46 (3):477-487.
  People believe that the effects of unecological behaviors may be compensated for by engaging in alternative conservation activities. The problem is, however, that those who hold such beliefs are less likely to engage in real behaviors. Understanding the structure of compensatory beliefs could potentially minimize this negative effect. In a pair of studies we explored two aspects that appear key for compensatory beliefs 1) the similarity and 2) the relative difficulty of behaviors. We found that people spontaneously proposed compensatory behaviors (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Normative Expectations, Intentions, and Beliefs.Katarzyna Paprzycka - 1999 - Southern Journal of Philosophy 37 (4):629-652.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 37. Model Checking of Persuasion in Multi-Agent Systems.Katarzyna Budzyńska & Magdalena Kacprzak - 2011 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 23 (36).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 38.  28
  The Influence of Different Social Roles Activation on Women’s Financial and Consumer Choices.Katarzyna Sekścińska, Agata Trzcińska & Dominika A. Maison - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  10
  No Evidence for Memory Decontextualization Across One Night of Sleep.Katarzyna Jurewicz, Maren Jasmin Cordi, Tobias Staudigl & Björn Rasch - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 40.  63
  Flickers of Freedom and Frankfurt-Style Cases in the Light of the New Incompatibilism of the Stit Theory.Katarzyna Paprzycka - 2002 - Journal of Philosophical Research 27:553-565.
  Frankfurt-style examples aim to undermine the principle that moral responsibility requires the ability to do otherwise, which in turn requires the availability of alternate possibilities.1 They are thus considered a reason for refuting incompatibilism. One lesson drawn from Frankfurt-style examples is exemplified by the compatibilist account of Fischer and Ravizza.2 They accept the impact of Frankfurt-style cases and hold that the incompatibilist requirement of regulative control, which involves the agent’s ability to perform the action and her ability to perform the (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41.  37
  Lowe's Argument Against the Psychoneural Token Identity Thesis.Katarzyna Paprzycka - 2014 - Pacific Philosophical Quarterly 95 (3):372-396.
  E. J. Lowe argues that the mental event token cannot be identical to the complex neural event token for they have different counterfactual properties. If the mental event had not occurred, the behavior would not have ensued, while if the neural event had not occurred, the behavior would have ensued albeit slightly differently. Lowe's argument for the neural counterfactual relies on standard possible world semantics, whose evaluation of such counterfactuals is problematic. His argument for the mental counterfactual relies on a (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  43
  No Matrix Term-Equivalent to Wroński's 3-Element Matrix is Finitely Based.Katarzyna Pałasińska - 2004 - Studia Logica 77 (3):413 - 423.
  Motivated by a question of W. Rautenberg, we prove that any matrix that is term-equivalent to the well-known nonfinitely based matrix of A. Wroski is itself also nonfinitely based.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  28
  Ginet on the Problem of Action Externalization.Katarzyna Paprzycka - 2012 - Philosophia 40 (4):841-855.
  Two questions have been discussed within the context of the action individuation debate. First, the question of action individuation proper - how many actions have been performed when one kills someone by shooting, for example. Second, the question of action externalization - what are the spatial and temporal boundaries of the killing and of the shooting. The internalists (Davidson, Hornsby) argue that the boundaries of actions do not reach beyond the skin of the individual. The externalists (e.g. Ginet) argue that (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  21
  Free Spectra of Linear Equivalential Algebras.Katarzyna Slomczyńska - 2005 - Journal of Symbolic Logic 70 (4):1341 - 1358.
  We construct the finitely generated free algebras and determine the free spectra of varieties of linear equivalential algebras and linear equivalential algebras of finite height corresponding. respectively, to the equivalential fragments of intermediate Gödel-Dummett logic and intermediate finite-valued logics of Gödel. Thus we compute the number of purely equivalential propositional formulas in these logics in n variables for an arbitrary n ∈ N.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45. Secrecy in Consequentialism: A Defence of Esoteric Morality.Katarzyna de Lazari-Radek & Peter Singer - 2010 - Ratio 23 (1):34-58.
  Sidgwick's defence of esoteric morality has been heavily criticized, for example in Bernard Williams's condemnation of it as 'Government House utilitarianism.' It is also at odds with the idea of morality defended by Kant, Rawls, Bernard Gert, Brad Hooker, and T.M. Scanlon. Yet it does seem to be an implication of consequentialism that it is sometimes right to do in secret what it would not be right to do openly, or to advocate publicly. We defend Sidgwick on this issue, and (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 46. Default Semantics, Pragmatics, and Intentions.Katarzyna M. Jaszczolt - 1999 - In Ken Turner (ed.), The Semantics/Pragmatics Interface From Different Points of View. Elsevier. pp. 199--232.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. Retoryczne strategie poznawcze.Katarzyna Budzyńska - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 86 (2):253-274.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  24
  How Space-Number Associations May Be Created in Preliterate Children: Six Distinct Mechanisms.Hans-Christoph Nuerk, Katarzyna Patro, Ulrike Cress, Ulrike Schild, Claudia K. Friedrich & Silke M. Göbel - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
 49. Utilitarianism: A Very Short Introduction.Katarzyna de Lazari-Radek & Peter Singer - 2017 - Oxford University Press UK.
  Utilitarianism may well be the most influential secular ethical theory in the world today. It is also one of the most controversial. It clashes, or is widely thought to clash, with many conventional moral views, and with human rights when they are seen as inviolable. Would it, for example, be right to torture a suspected terrorist in order to prevent an attack that could kill and injure a large number of innocent people? In this Very Short Introduction Peter Singer and (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  29
  Restorative Qualities of and Preference for Natural and Urban Soundscapes.Krzywicka Paulina & Byrka Katarzyna - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
1 — 50 / 520