49 found
Order:
 1.  13
  Die kerk, die huwelik en seks – ’n morele krisis?T. F. J. Dreyer - 2008 - HTS Theological Studies 64 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 2.  11
  Statistieke vertel ’n storie: ’n Visie vir die Hervormde Kerk op pad na 2010.T. F. J. Dreyer - 2003 - HTS Theological Studies 59 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3.  8
  Spiritualiteit, identiteit en die etas van die Nederduitsch Hervarmde Kerk.T. F. J. Dreyer - 1998 - HTS Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4.  6
  Die akkommodering en bestuur van diversiteit in gemeenteverband.T. F. J. Dreyer - 2006 - HTS Theological Studies 62 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  16
  Boekbespreking.M. J. Du P. Beukes, D. J. Booysen, P. S. Dreyers, T. F. J. Dreyer, J. A. Loader, A. D. Pont, D. J. S. & H. G. Van der Westhuizen - 1981 - HTS Theological Studies 37 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  25
  Boekbespreking.S. J. Botha, P. J. Van der Merwe, D. J. C. Van Wyk, C. J. Viljoen, H. G. Van der Westhuizen, A. D. Pont, H. F. Stander, W. S. Vorster, J. J. Steenkamp, T. F. J. Dreyer, M. J. Schoeman & G. C. Velthuysen - 1984 - HTS Theological Studies 40 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  13
  Die benutting van vraelyste met die oog op meer effektiewe toerusting tydens huweliksvoorbereiding.P. J. Botha & T. F. J. Dreyer - 2006 - HTS Theological Studies 62 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  13
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, T. F. J. Dreyer, Johannes J. Engelbrecht, J. A. Loader, H. G. V. D. Westhuizen & C. J. Viljoen - 1976 - HTS Theological Studies 32 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Die dogmatiese binding van die prediking.T. F. J. Dreyer - 1985 - HTS Theological Studies 41 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  11
  Die Departement Praktiese Teologie : Die ‘De Wet-era’ en daarna.T. F. J. Dreyer - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Die homiletiek van Karl Barth.T. F. J. Dreyer - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):121-137.
  Karl Barth's homiletical viewsKarl Barth is well-known for his theology and dogmatics. His struggle as a young preacher to proclaim the word of God, inspired his theological views, especially his homiletics. This paper is an attempt to pay tribute to his homiletical views. In order to do this research it is necessary to evaluate his works against the background of the theological trends of his time. The conclusions of this paper are formed by putting Barth's homiletical principles to the test, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  9
  Die 'kanon' in die kanon as probleem vir die prediking.T. F. J. Dreyer - 1988 - HTS Theological Studies 44 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Die kerugmatiese struktuur as bolwerk teen moralisme in die prediking.T. F. J. Dreyer - 1994 - HTS Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Die noodsaaklike onderskeiding tussen pastoraat en evangelisasie ten opsigte van die probleem van kerklosheid en kerkloosheid.T. F. J. Dreyer - 1984 - HTS Theological Studies 40 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Die verhouding prediking-belydenis in 'n post-moderne konteks: 'n 'Huwelik' 'saamwoon'?T. F. J. Dreyer - 1997 - HTS Theological Studies 53 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  9
  Die verband tuseen prediking/erediens en die lewe van die gemeente.T. F. J. Dreyer - 1984 - HTS Theological Studies 40 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Erotiese oordrag en teenoordrag as psigologiese fenomeen in ’n pastorale relasie.T. F. Dreyer & T. F. J. Dreyer - 2004 - HTS Theological Studies 60 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  Eerste treë in die Praktiese Teologie - waarheen?T. F. J. Dreyer - 1991 - HTS Theological Studies 47 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  7
  God, die Allerhoogste, woon nie in mensgemaakte konstruksies nie.T. F. J. Dreyer - 2004 - HTS Theological Studies 60 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  10
  Geloofskommunikasie in ’n pluriforme wêreld.Yolanda Dreyer, P. M. Venter & T. F. J. Dreyer - 2002 - HTS Theological Studies 58 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  6
  Huldigingswoord.T. F. J. Dreyer - 2004 - HTS Theological Studies 60 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  8
  Homiletiese releksie - 1 Korintiërs 15:1-20.T. F. J. Dreyer - 2000 - HTS Theological Studies 56 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  8
  Implikasies van die kommunikatiewe handelingsteorie vir In prakties-teologiese perspektief op die ekklesiologie.T. F. J. Dreyer - 1995 - HTS Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  Karl Barth as a homilist.T. F. J. Dreyer - 2007 - HTS Theological Studies 63 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Kategismusprediking in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.T. F. J. Dreyer - 1992 - HTS Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  “Kenotiese” prediking – die katalisator vir liturgiese verdieping in die huidige konteks?T. F. J. Dreyer - 2005 - HTS Theological Studies 61 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  6
  'n Prakties-teologiese evaluering van moontlike bedieningstrukture in die Nederduitsch Hervormde Kerk toegespits op die rol van die predikant.T. F. J. Dreyer - 1987 - HTS Theological Studies 43 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  Proefskrifbespreking.T. F. J. Dreyer, A. D. Pont & D. J. Booysen - 1984 - HTS Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Preaching and culture.T. F. J. Dreyer - 2005 - HTS Theological Studies 61 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  12
  Prof dr M J du P Beukes: In Terugblik op sy lewe en werk.T. F. J. Dreyer - 1999 - HTS Theological Studies 55 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Prediking en kultuur.T. F. J. Dreyer - 1996 - HTS Theological Studies 52 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  4
  Politieke en sosiale vraagstukke in die prediking.T. F. J. Dreyer - 1986 - HTS Theological Studies 42 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  Praktiese kerkwees in die nuwe Suid-Afrika.T. F. J. Dreyer - 1996 - HTS Theological Studies 52 (1).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  7
  Poging tot ’n herdefinisie van die prediking binne die raamwerk van die Reformatiese teologie.T. F. J. Dreyer - 1989 - HTS Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  8
  The University of Pretoria’s centenary celebration in 2008: A message of congratulation from the Netherdutch Reformed Church of Africa.T. F. J. Dreyer - 2008 - HTS Theological Studies 64 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  7
  Voorwoord deur die voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.T. F. J. Dreyer - 2010 - HTS Theological Studies 66 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  4
  Welkomswoord.T. F. J. Dreyer - 1943 - HTS Theological Studies 1 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  14
  Boekbespreking.Pieter Du Toit, T. F. J. Dreyer, D. J. Smith & S. J. Prins - 1984 - HTS Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  10
  Liturgiese koorsang as wyse van kerklike verkondiging: ’n Prinsipiële besinning vanuit hermeneutieshomiletiese perspektief.E. C. Kloppers & T. F. J. Dreyer - 1994 - HTS Theological Studies 50 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  15
  A service model for diakonia in the Hervormde Kerk in Suidelike Afrika 1.M. J. Manala & T. F. J. Dreyer - 2001 - HTS Theological Studies 57 (3/4).
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  6
  ’n Ondersoek na die aanwending van musiek as hulpmiddel in pastorale terapie binne ’n gespreksmodel.J. F. Maritz & T. F. J. Dreyer - 2002 - HTS Theological Studies 58 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  10
  Die implikasies van die Handves van Menseregte op die pastorale versorging van die homoseksueel.Charlene Nagel & T. F. J. Dreyer - 1997 - HTS Theological Studies 53 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  25
  Boekbespreking.D. J. Smith, P. S. Dreyer, A. D. Pont, T. F. J. Dreyer, G. M. M. Pelser, E. Brown, G. C. V., A. C. Barnard, J. J. Steenkamp, C. J. Wethmar, B. J. Van der Walt & J. C. Krüger - 1982 - HTS Theological Studies 38 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  4
  Godsbegrippe en die funksie van metafore in die rousmartproses 1.W. Smith & T. F. J. Dreyer - 2000 - HTS Theological Studies 56 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  12
  Boekbespreking.P. J. Van der Merwe, H. G. Van der Westhuizen, T. F. J. Dreyer, M. J. Du P. Beukes, Schalk Botha & P. S. Dreyer - 1980 - HTS Theological Studies 36 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  9
  Boekbespreking.H. G. Van der Westhuizen, T. F. J. Dreyer, J. A. Van Biljon, J. C. Van der Merwe & P. S. Dreyer - 1983 - HTS Theological Studies 39 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  3
  Die belangrikheid van besoeke aan nuwe intrekkers as deel van die werkprogram van die gemeentepredikant.P. J. Van Zyl & T. F. J. Dreyer - 1996 - HTS Theological Studies 52 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  6
  Die invloed van meta-teorieë op basisteorieë in die beoefening van die Praktiese Teologie.H. P. Van den Berg & T. F. J. Dreyer - 1995 - HTS Theological Studies 51 (1):207-223.
  Meta-theories, base-theories and theories of practice in Pratical Theology The problem of meta-theories and base-theories, their interaction and the influence of each on the scientific process, have widely been debated in practical theology. In South Africa two meta-theories namely the system- theory together with the theory that social science is busy with the study of actions, are having the greater deal of attention. The purpose of this article is to point out the fact that an early and absolute choice of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  9
  ’n Verkennende studie met die oog op die identifisering en kategorisering van leerteorieë met verwysing na die prediking.C. M. Van den Berg & T. F. J. Dreyer - 1994 - HTS Theological Studies 50 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark