Results for 'Tej Tadi'

71 found
Order:
 1. Video Ergo Sum: Manipulating Bodily Self-Consciousness.Bigna Lenggenhager, Tej Tadi, Thomas Metzinger & Olaf Blanke - 2007 - Science 317 (5841):1096-1099.
  Genes adjacent to species-specific loci are 6.2% older than genes adjacent to other dynamic loci (P < 10−2 by randomization; gray bars in Fig. 3); thus, species-specific genes are not randomly distributed but are found preferentially in the older regions, indicating that the incipient Escherichia and Salmonella lineages continued to participate in recombination at loci unlinked to lineage-specific genes.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   48 citations  
 2. Solidarność – w poszukiwaniu ideowej tradycji interpretacyjnej tej kategorii konstytucyjnej.Marek Piechowiak - 2012 - In Anna Łabno (ed.), Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 145-185.
 3.  16
  Moralność, reprodukcja i homoseksualizm. Krytyczna analiza argumentów przeciwko związkom osób tej samej płci.Mateusz Klinowski - 2005 - Diametros 5:21-50.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  14
  Wiedza jako Prawdziwe Uzasadnione Przekonanie. Czy twierdzy tej wciąż warto bronić?Mateusz W. Oleksy - 2005 - Diametros 6:19-48.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  1
  Robert M. MARTIN, W tytule tej książki są są dwa błędy. Katalog zagadek, problemów i paradoksów filozoficznych. [REVIEW]Alicja Kukuła - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (1):223-226.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. O strukturze i terminologii nauk filozoficznych. Uwagi i dyskusje w tej kwestii na łamach „Ruchu Filozoficznego\" (lata 1911-1937). [REVIEW]Dariusz Barbaszyński - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Czy powołanie kogoś do życia może być dla tej osoby dobrodziejstwem.Derek Parfit - 1994 - Nowa Krytyka 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Prakseologia i pragmatyzm. O poglądach F. Byrona Nashera w stulecie tej pierwszej.Jacek Sójka - 1998 - Prakseologia 138 (138).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good].Marek Piechowiak - 2013 - In Wojciech Arndt, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 23-45.
  Opracowanie dotyczy relacji konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne” z art. 1 Konstytucji RP, do pozaprawnych pojęć dobra wspólnego. Bezpośredni asumpt do jego przygotowania dało zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Cieślaka do wyroku TK z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Kp 7/09, dotyczącej zmian w prawie budowlanym. Jest to w ogóle najobszerniejsza wypowiedź w całym dotychczasowym orzecznictwie TK poświęcona wprost problematyce dobra wspólnego. Sędzia Z. Cieślak wyraźnie odróżnił prawne pojęcie dobra wspólnego – jego zdaniem właściwe dla interpretacji klauzuli dobra (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności [Limitation Clause and the Inviolability of Rights and Dignity].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (2 (91)):55-77.
  The author examines the arguments for applicability of the limitation clause which specifies the requirements for limitation of constitutional freedoms and rights (Article 31 para. 3 of the Constitution) to the right to protection of life (Article 38). Even if there is almost a general acceptance of such applicability, this approach does not hold up to criticism based on the rule existing in the Polish legal order that treaty commitments concerning human rights have supremacy over national statutory regulations. Due to (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Sprawiedliwość a prawo w nauczaniu Jana Pawła II [Justice and Law in the Teaching of John Paul II].Marek Piechowiak - 2014 - Przegląd Tomistyczny 20:209-237.
  The contribution focuses on philosophical issues of justice of positive law in the light of the social teaching of John Paul II. The analyses start with consideration of anthropological foundations of justice as virtue, develop with the reflexion upon justice of actions realizing justice and finally arrive at examination of the criteria of justice of law. -/- It is argued that relations between a human being and goods (ends of actions) form ontological basis of natural law and justice of actions (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność człowieka? [Axiological Consistency of the Polish Constitution: Common Good or Human Dignity?].Marek Piechowiak - 2011 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. pp. 111-124.
  The author poses a question: which of the two fundamental, constitutional values – common good or human dignity – can be considered to be the cornerstone, the unifying value in the Constitution of the Republic of Poland from 1997. The paper shows the crucial reasons for accepting each of these values as primary and also presents the underlying relationships between these values . The prominence of a given value for defining the aim of the constitution and the legal order based (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Koniec kryzysu, początek dramatu – Marcel Gauchet o kondycji współczesnej polityki.Paulina Karbownik - 2011 - Hybris. Revista de Filosofía 13.
  Marcel Gauchet to mało znany w Polsce historyk i filozof francuski. Żadna z jego książek nie została do tej pory przetłumaczona na język polski. Dostępny w tym języku jest jeden z esejów pochodzący z La démocratie contre elle-même (Demokracja przeciwko sobie samej), opublikowany w kwartalniku „Res Publica Nowa” w grudniu 2002 r. pt. Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej, przełożony i opracowany przez Wiktora Dłuskiego. W tekście tym Gauchet stawia tezę o mającej miejsce we współczesnym świecie rewolucji antropologicznej, polegającej na (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Pojęcie praw człowieka [The Notion of Human Rights].Marek Piechowiak - 1997 - In Leszek Wiśniewski (ed.), Podstawowe prawa jednostki oraz ich sądowa ochrona. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 7-37.
  W opracowaniu tym poszukiwana jest odpowiedź na dwa pytania: „co to są prawa człowieka?” oraz „jakie są zasadnicze elementy konstytucyjnej koncepcji tych praw?” Odpowiadając na pierwsze pytanie, zmierzać będę do wskazania zasadniczych elementów współczesnej – opartej przede wszystkim na prawie międzynarodowym – koncepcji służącej ujęciu tych praw, czyli do eksplikacji pojęcia praw człowieka. Odpowiadając na drugie, będę poszukiwać zasadniczych konsekwencji, które dla konstytucyjnych regulacji ma uznanie tej koncepcji. Analizy mają charakter projektujący. Nie jest moim celem rekonstrukcja koncepcji praw człowieka zawartej (...)
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Platońskie widziadło sprawiedliwości [Plato's Semblance of Justice].Marek Piechowiak - 2013 - Themis Polska Nova (1 (4)):5-18.
  Platon w dialogu "Państwo" sam określił mianem widziadła model sprawiedliwości oparty na konstrukcji "państwa idealnego", w oczywisty sposób dystansując się do tego modelu. Jedynie widziadłem sprawiedliwości jest zatem to, że każdy ma się zajmować czymś jednym, że "człowiek, który jest szewcem z natury, najlepiej zrobi, jeżeli zostanie przy swoim kopycie i nic innego nie będzie próbował"; jedynie widziadłem jest także to, że jednostka jest dla państwa a nie państwo dla jednostki. Argumentuje się, że - zdaniem Platona - jeden i ten (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Problem Aksjologicznej Legitymizacji Uniwersalnego Systemu Ochrony Praw Człowieka.Marek Piechowiak - 2015 - In Elżbieta Karska (ed.), Globalne problemy ochrony praw człowieka. Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego UKSW. pp. 86-100.
  Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights Summary In this paper it is argued that legitimization of the universal system (UN-system) of the protection of human rights depends primary not from the content of values recognised as fundamental but rather from metaaxiological solutions related to the way of existence and to the possibility of cognition of these values. Legitimisation is based on the recognition of an objective nature and of cognoscibility of basic values. (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Konstytucja wobec wykluczenia społecznego [The Constitution and Social Exclusion].Marek Piechowiak - 2009 - In Zdzisław Kędzia & Antoni Rost (eds.), Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego. Wydawnictwo Naukowe UAM. pp. 125-145.
  Choć samo zjawisko wykluczenia społecznego nie jest nowe, to jego waga, zwłaszcza w perspektywie praw człowieka, została doceniona stosunkowo niedawno. „Wykluczenie społeczne” nie jest kategorią konstytucyjną. Celem opracowania jest ogólne usytuowanie problematyki wykluczenia w kontekście zagadnień konstytucyjnych. Zmierza się do dookreślenia, czym jest wykluczenie społeczne oraz do wskazania zasadniczych konstytucyjnych punktów odniesienia, pozwalających na podjęcie tego problemu. Właściwe wykluczeniu społecznemu jest złożoność przyczyn - sam brak środków finansowych nie musi prowadzić do wykluczenia, choć proces wykluczania może być zainicjowany jednym wydarzeniem. (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy].Marek Piechowiak - 2011 - Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  22
  Plato and the Universality of Dignity.Marek Piechowiak - 2015 - Themis Polska Nova 9 (2):5-25.
  An important argument in favour of recognising the cultural relativism and against universality of dignity and human rights, is the claim that the concept of dignity is a genuinely modern one. An analysis of a passage from the Demiurge’s speech in Timaeus reveals that Plato devoted time to reflecting on the question of what determines the qualitative difference between certain beings (gods and human being) and the world of things, and what forms the basis for the special treatment of these (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Co osobie po prywatności? [What's the Use of Privacy?].Marek Piechowiak - 2009 - In Barbara Chyrowicz (ed.), Prywatność w dobie globalizacji. Towarzystwo Naukowe KUL. pp. 33-69.
  Celem opracowania jest dookreślenie tego, czym jest prywatność. Interesuje mnie prywatność w aspekcie nor¬matywnym, jako coś, co uważamy za nasze dobro; coś, czego się domagamy, co jest naszym prawem, i to nie tylko w sensie moralnym, ale także chronionym prawem pozytywnym. Prywatność jest czymś relacyjnym, i to przynajmniej w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, konstytuowana jest poprzez relację oddzielenia od czegoś - państwa, zakładu pracy (pracodawcy), rozmaitych instytucji. Po drugie, to, co prywatne z punktu widzenia jednych relacji - np. relacji jednostki (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  62
  Problem Aksjologicznej Legitymizacji Uniwersalnego Systemu Ochrony Praw Człowieka [Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights].Marek Piechowiak - 2015 - In Elżbieta Karska (ed.), Globalne Problemy Ochrony Praw Człowieka. Katedra Ochrony Praw Człowieka I Prawa Międzynarodowego Uksw. pp. 86-100.
  Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights Summary In this paper it is argued that legitimization of the universal system of the protection of human rights depends primary not from the content of values recognised as fundamental but rather from metaaxiological solutions related to the way of existence and to the possibility of cognition of these values. Legitimisation is based on the recognition of an objective nature and of cognoscibility of basic values. Realisation (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  71
  Prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego [Natural–Law Character of a Common Good Claus in the Polish Constitution].Marek Piechowiak - 2010 - In Agnieszka Choduń & Stanisław Czepita (eds.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. pp. 597-611.
  W NINIEJSZYM opracowaniu analizuję klauzulę dobra wspólnego zawartą w art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., zmierzając do uwyraźnienia, w jakim sensie można mówić o jej prawnonaturalnym charakterze (zatem i do zarysowania możliwych znaczeń zwrotu "prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego") oraz do ujawnienia „momentów" prawnonaturalnych, które mogą wchodzić w grę przy interpretacji tej klauzuli.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  10
  Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa.Tomasz Kubalica - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia:23-36.
  Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza teorii świadomości rozumianej jako dwuczłonowa relacja asymetryczna. Koncepcja taka została sformułowana przez Paula Natorpa w Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Według tej teorii świadomość nie jest ani aktem, ani czynnością, ani stanem, lecz czystym stosunkiem podmiotu do przedmiotu. Świadomość jako relacja różnicująca jest w tym ujęciu relacją asymetryczną, to znaczy, że nie można podmiotu ująć jako przedmiotu i odwrotnie, czyli tylko przedmiot może być uświadomiony przez podmiot.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  69
  Moderately Pluralistic Methodology.Pawel Kawalec - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (4):233-247.
  The paper outlines and discusses the major tenets of moderately pluralistic methodology. The latter is juxtaposed to J. Życiński’s principle of natural interdisciplinarity. It instantiates scientific pluralism as a domain-specific agenda for research. The symbolic and causal understanding are integrated in this methodological conception by means of a specific kind of counterfactual reasoning, which is coined the delimiting counterfactual. It makes the moderately pluralistic methodology applicable to non-experimental research. -/- Streszczenie Tytuł: “Umiarkowanie pluralistyczna metodologia” -/- Artykuł prezentuje i omawia zasadnicze (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  4
  Robert Schindels Beginn des Romans "Der Kalte" - Erstes Kapitel - Fortschreibung seines früheren Romans "Gebürtig"?Patrycja Anna Wojciechowska-Iżykowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5.
  W niniejszym tekście autorka podjęła próbę analizy początku, jako jedynej opublikowanej do tej pory części, zapowiadanej przez Roberta Schindla powieści Der Kalte. Chodziło m. in. o odnalezienie odniesień do wcześniejszych utworów Roberta Schindla, w szczególności zaś do opublikowanej w roku 1992 i przeniesionej na ekran w roku 2001 powieści Gebürtig. Z jednej strony zwrócono uwagę na symbolikę „zimna”, obecną w obu utworach, z drugiej strony na tematykę rozliczenia z narodowosocjalistyczną przeszłością Austrii. W artykule wskazano również na nawiązania w Der Kalte (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  3
  Die Situation der Juden in der Richard-Wagner-Stadt - Bayreuth 1933-1945.Edyta Domagała - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2.
  W swoim artykule przedstawiłam w skróconej formie problem społeczeństwa żydowskiego z przełomu lat 1933-1945 na terenie niemieckiego miasta Bayreuth, znanego w świecie jako miejsce corocznych festiwali wagnerowskich. Osoby zajmujące się historią, a w szczególności okresem II wojny światowej oraz ci, których pasjonuje z różnych powodów muzyka Ryszarda Wagnera, natkną się z pewnością na ślady historii miasta Bayreuth, będącego w tym czasie niemal świątynią kultu ideologii nazistowskiej. To tu właśnie tworzył wybitny, a zarazem uwielbiany przez Hitlera Niemiec: Ryszard Wagner. Fakt ten (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  3
  Die literarische Variation des Tristan-Mythos im Gedicht August von Platens.Artur Pełka - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2.
  Tristan Augusta von Platena jako jedyny utwór biedermeierowskiego poety znalazł się w ścisłym kanonie liryki niemieckiej. Wiersz doczekał się jednak do tej pory niewielu wnikliwych analiz; nadto zarówno starsze, jak i najnowsze propozycje interpretacyjne koncentrowały się głównie na kontekście biograficznym. Artykuł jest próbą poszerzenia istniejącej literatury przedmiotowej o nowe aspekty. Stawia on przede wszystkim pytanie o obecność mitu w strukturze utworu. Szczegółowa analiza formalna oraz rozważania o warstwie filozoficzno-estetycznej wiersza konsekwentnie ukazują indywidualny gest, z jakim autor adaptuje mityczny topos o (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Umysł poczwórnie ograniczony. Bariery i kompensacje w poznawaniu.Czesław Nosal - 2010 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  W artykule przedstawiono funkcjonalny model struktury umysłu z perspektywy ograniczeń poznawczych i mechanizmów ich kompensacji. W ramach tej struktury centralne miejsce zajmuje pamięć robocza charakteryzowana jako „mały umysł”, który poprzez cztery kierunki przetwarzania informacji tworzy różne organizacje funkcjonalne reprezentowane jako sieci „pełnego umysłu”. W ramach tej organizacji bieżące przetwarzanie jest relatywnie odizolowane i chronione z czterech stron: od strony pola uwagi, od strony zasobów pamięci trwałej, wiedzy deklaratywnej i doświadczenia personalnego, od strony struktur poznawczych i emocjonalnych podświadomości i nieświadomości, od (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  12
  Fictions of Knowledge: Fact, Evidence, Doubt.Tej N. Dhar - 2016 - The European Legacy 21 (1):91-93.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  11
  Literary Form, Philosophical Content: Historical Studies of Philosophical Genres.Tej N. Dhar - 2016 - The European Legacy 21 (2):214-216.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  19
  Offspring Fictions: Salman Rushdie's Family Novels. By Matt Kimmich.Tej N. Dhar - 2012 - The European Legacy 17 (4):542 - 543.
  The European Legacy, Volume 17, Issue 4, Page 542-543, July 2012.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Bierna zasobowa regulacja zakresu aktywności umysłowej oderwanej od zadania.Marek Kowalczyk - 2010 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  Badania dotyczące pojawiania się myśli oderwanych od zadania wykonywanego przez podmiot pokazują, że takich myśli jest tym mniej, im większe wymagania stawia ono systemowi poznawczemu, jeśli chodzi o zaangażowanie procesów zarządczych, złożoność, trudność bądź częstość wykonywanych operacji. Jednym z możliwych wyjaśnień tych zależności jest hipoteza biernej regulacji zasobowej: aktywność umysłowa oderwana od zadania rozwija się w takim zakresie, w jakim procesy realizujące zadanie pozostawiają wolne zasoby niezbędne do jej rozwoju. Analizy przedstawione w artykule motywowane są pytaniem o teoretyczną konkretyzację tej (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  13
  Aksjomatyzacja Pewnych Problemów Minimalizacji.S. Rudeanu - 1967 - Studia Logica 20 (1):61-61.
  W pierwszej części tej pracy określa się pewien abstrakcyjny analogon problemu minimalizacji dla funkcji Boole’owskich oraz pojęcia implikantu pierwszego, w taki sposób, że ten ogólny problem może być rozwiązany za pomocą tych samych kroków co w przypadku klasycznym, tzn. przez: 1) znalezienie implikantów pierwszych, 2) znalezienie wszystkich rozwiązań utworzonych z implikantów pierwszych. W drugiej części pokazuje się, że klasyczny problem minimalizacji oraz pewne problemy teorio-mnogościowe a nawet pewne problemy z zakresu teorii grafów są szczególnymi przypadkami ogólnego problemu sformułowanego w części (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Iluzja sprawczej funkcji intencji działania a mechanizm ustanawiania i osiągania celu.Marcin Cichosz - 2010 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  W 1983 roku Benjamin Libet wraz ze współpracownikami po raz pierwszy wykazał, że w prostym działaniu dobrowolnym świadoma intencja nie pełni funkcji inicjującej. Czasowy przebieg tego typu działania wskazuje również, że intencja oraz samo działanie to produkty procesów nieświadomych. Na podstawie wyniku Libeta oraz wybranych koncepcji psychologicznych Daniel Wegner zaproponował teorię pozornej mentalnej przyczynowości, w ramach której intencja to rodzaj konstruktu umożliwiającego agentowi zrozumienie własnego zachowania w kategoriach przyczynowych, gdzie jego stan mentalny (intencja) jawi mu się jako przyczyna, a działanie (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki.Piotr Przybysz & Wioletta Dziarnowska - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  W artykule podejmujemy zagadnienie udziału emocji w~podejmowaniu decyzji w sytuacjach dylematów moralnych. Prezentujemy stanowisko, jakie w tej sprawie głosi współczesna neuroetyka. Według badaczy-neuroetyków podczas podejmowania decyzji w sytuacji dylematów osobistych biorą górę czynniki emocjonalne, natomiast w dylematach nieosobistych — czynniki poznawczo-kontrolne. Postulują oni też istnienie specjalnej klasy emocji — emocji moralnych — uczestniczących w wydawaniu sądów moralnych w sytuacjach dylematów moralnych. W artykule proponujemy własne odróżnienie dwóch rodzajów emocji moralnych — emocji nie-epistemicznych i epistemicznych.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Ekotypy poznawcze człowieka.Maciej Błaszak - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Artykuł oferuje nowe rozwiązanie problemu usytuowania umysłu (situated cognition), polegające na wykazaniu, jak i dlaczego ludzki umysł wydobywa z otoczenia nie informację, lecz wiedzę. Wiedza jest definiowana jako informacja posiadająca dla organizmu określoną wartość. Zaprezentowany został mechanizm, za pomocą którego owa wartość zostaje do bodźca informacyjnego wprowadzona. Usytuowanie – według tej interpretacji – polega na tym, że część poznania procesów człowieka wykonują za niego inni ludzie, mianowicie ci, którzy wytworzyli jego otoczenie poznawcze. Otoczenie poznawcze jest definiowane jako suma wartościowych bodźców (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  2
  Ausbildung phonetischer Merkmale des Deutschen als Fremdsprache unter Anwendung von Pressetexten. Einige Prämissen.Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7.
  Podstawowym warunkiem udanej komunikacji za pomocą języka jest opanowanie sprawności mówienia. Z tego względu rozwój języka mówionego stanowić powinien nadrzędny cel również w kształceniu obcojęzycznym. Mówienie, które uchodzi za bardzo złożony fenomen ludzkiego działania, obejmuje w pierwszym rzędzie tzw. procesy elementarne: oddychanie, artykulację, prozodię, myślenie-mówienie, rozumienie ze słuchu oraz głośne czytanie. Ich poprawny przebieg wpływa z kolei pozytywnie na tzw. procesy kompleksowe, czyli formy dialogowe oraz monologowe w aspekcie retorycznym, a także na warunki produkcji oraz percepcji języka mówionego. Jednym z (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  2
  Die Polarität der Rechts- und Gemeinsprache als Gegenstand der sprachwissenschaftlichen Forschung.Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5.
  W językoznawstwie wiele miejsca poświęca się w ostatnim czasie językom fachowym. Językoznawcy najczęściej podejmują badania dotyczące języka medycyny, ekonomii czy w ostatnim czasie Unii Europejskiej. Rzadziej, choć wymaga tego rzeczywistość, analizuje się język prawny czy też prawniczy. Trzeba zaznaczyć, że język prawny nie jest językiem fachowym w ogólnie przyjętym tego słowa znaczeniu. Opisuje on sytuacje, które są ważne dla opinii publicznej, które muszą być, dla dobra obywateli, uregulowane poprzez przepisy. Przepisy są wprawdzie tworzone przez prawników, powinny być jednak rozumiane przez (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  2
  Lässt sich Urteilssprache als ein Teilgebiet der Rechtssprache eindeutig definieren?Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4.
  Tekst ten ma na celu przybliżenie problemu jednoznaczności języka prawa na podstawie niemieckich i polskich wyroków sądowych. Język prawa jest tak bogaty i różnorodny, że trudno o jego jednoznaczną, definicję. Język wyroków sądowych wydaje się zaprzeczać temu stwierdzeniu. Wyrok sądowy jako pewien schematyczny rodzaj tekstu jest bardziej uporządkowany i jednolity. Wyrok jako produkt myślowego procesu prowadzącego sprawę sędziego cechuje pewna budowa. Każda część wyroku sądowego charakteryzuje się odpowiednim stylem i w zależności od jej przeznaczenia odpowiednimi środkami wyrazu. Na podstawie badań (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  2
  Die lexikographische Auffassung des Valenzphänomens - deutsche Verbvalenzwörterbücher.Małgorzata Żytyńska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4.
  Już w latach sześćdziesiątych zjawisko walencji znacznie zyskało na znaczeniu. Przyczyną tego mógł być fakt, iż gramatyka oparta na teorii walencji w coraz większym stopniu znajdowała swoje miejsce w nauczaniu języków obcych. W procesie uczenia się języka obcego istnieje bowiem zależność pomiędzy przyswajaniem znaczeń słów a zapamiętywaniem ich struktur syntaktycznych, co niewątpliwie bazuje na zjawisku walencji. Punktem wyjścia tej tezy jest zasada, według której wyrazy o podobnym znaczeniu tworzą konstrukcje o podobnej składni, co z kolei wypływa z faktu, iż wyrazy (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  1
  Heideggera myślenie nicości.Cezary WOŹNIAK - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):301-312.
  Niniejszy tekst jest poświęcony kwestii nicości w myśleniu Heideggera. Dokonana w Byciu i czasie analiza struktury Dasein wydobywa na jaw wiele jej istotnych aspektów, a właściwie egzystencjałów, z których jednym byłaby trwoga. W trwodze świat „staje się” nicością, ukazuje się w sposób pusty i bezlitosny, ale zarazem odsłania to Dasein możliwość jego autentycznej egzystencji, możliwość zin¬dywidualizowanego bycia-w-świecie. W wykładzie Czym jest metafizyka? Heidegger powraca do problematyki nicości, rozumiejąc ją już inaczej niż czyniła to metafizyka: mianowicie nicość była warunkiem umożliwiającym jawność (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  13
  Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych.Tomasz Żuradzki - 2011 - Rocznik Kognitywistyczny 5:191-198.
  Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego sugerują, że przynajmniej niektórzy pacjenci w tzw. stanie wegetatywnym mogą być bardziej „świadomi”, niż to się do tej pory wydawało. W artykule zamierzam omówić te badania; następnie rozważę, o jakie rozumienie pojęcia świadomości może w nich chodzić; a wreszcie zastanowię się nad etycznymi implikacjami tych odkryć. Zamierzam też rozważyć, czy posiadanie wyższych form świadomości zawsze ma być dodatkową racją przemawiającą przeciwko zaprzestaniu podtrzymywaniu funkcji życiowych. Tym samym, w artykule chciałbym wskazać istotność badań z zakresu kognitywistyki (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43.  14
  Tchnąć nowe życie w kognitywistykę.Tom Froese - 2011 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (1).
  [Przekład] W artykule tym opowiadam się za zunifikowaną kognitywistyką, przyjmując dla swej argumentacji niecodzienny punkt wyjścia: stanowisko określane czasem jako „teza o kontinuum życia-umysłu”. Zamiast więc traktować jako pewnik powszechnie akceptowane założenia początkowe, a następnie proponować odpowiedzi na pewne dobrze określone pytania, muszę najpierw dowieść, że koncepcja kontinuum życia-umysłu może w ogóle stanowić właściwy punkt startowy. Zacznę zatem od oceny pojęciowych narzędzi, odpowiednich do budowania teorii umysłu na tej podstawie. Czerpiąc spostrzeżenia z wielu różnych dziedzin – szczególnie z połączenia egzystencjalistycznej (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  12
  Od immunologicznego „ja” do działania moralnego. Komentarze.Alfred I. Tauber - 2012 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (1).
  [Przekład] Autor komentuje zmiany w filozofii immunologii, które zaszły od czasu opublikowania jego książki The Immune Self: Theory or Metaphor?, a także istniejące w tej dziedzinie zagrożenia, nieporozumienia i oczekiwania. Wreszcie – przedstawia w tym kontekście własne ujęcie działania moralnego, odnosząc się do własnych prac.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  11
  Patentowanie ludzkich genów.Gabriela Kawłatow - 2012 - Diametros 32:77-90.
  Patentowanie ludzkich genów jest zjawiskiem, które w obecnych czasach nabrało intensywności i znaczenia. Jest jedną z kluczowych form zabezpieczania praw własności przemysłowej, zwłaszcza dla ośrodków badawczych i koncernów farmaceutycznych. Ze względu na naturę produktu podlegającego opatentowaniu, pomysł patentowania genów budzi wiele kontrowersji i rodzi spory na różnych płaszczyznach. Celem artykułu jest naszkicowanie ram prawnych dla tego zjawiska (m.in. porównanie regulacji europejskich i amerykańskich) oraz krytyczne omówienie argumentów przemawiających zarówno w obronie tej procedury, jak i przeciwko niej, wysuwane z różnych perspektyw: (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  1
  Fernsehen als multikulturelles Medium. Am Beispiel des Deutschen Fernsehen.Aleksander Kozłowski - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  Telewizja określana jest jako najważniejszy środek masowego przekazu a zarazem najważniejszy wynalazek XX w., który - według socjologów - zrewolucjonizował m.in. nasz styl życia oraz sposób percepcji informacji a jednocześnie ma ogromne możliwości kształtowania naszych poglądów i opinii. Powstanie telewizji nie jest związane - jak mogłoby się to wydawać - z okresem powojennym, lecz jest wynalazkiem, dla którego przesłanki technologiczne zostały stworzone już w połowie XIX w. Szersze znaczenie zdobyła ona jednak dopiero w latach trzydziestych w Niemczech jako potencjalny instrument (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. O relacjach logos-praxis na marginesie definicji liberalizmu.Dorota Sepczyńska - 2010 - In Mieczysław Jagłowski (ed.), Logos i praxis. O skuteczności myślenia. Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. pp. 191-210.
  Istnieją przynajmniej dwa powody zajęcia się liberalizmem w pracy poświęconej zależnościom pomiędzy myślą a rzeczywistością. Centralnym problemem filozofii polityki jest najlepszy ustrój, który stanowi owoc spotkania ludzkiego umysłu z życiem społeczno-politycznym. To po pierwsze. Po drugie, liberalne ujecie związków teoria – praktyka stanowi jeden z wyznaczników doktryny liberalnej w ogóle. Liberalizm był i jest filozofią, która wywiera potężny wpływ na charakter nowoczesnych społeczeństw i nowożytnej myśli społecznej. Liczne hasła, które stanowiły kiedyś o jego odrębności, weszły na stałe do abecadła zachodniej (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  2
  V Bran Izraznemu Pojmovanju Pravil.Andrej Kristan - 2014 - Revus 22:67-87.
  Razprava je napisana v odgovor kritikam, ki so zadnja tri desetletja letele na ekspresivno ali izrazno pojmovanje pravil. Avtor najprej dokazuje, da ob izraznem pojmovanju lahko obravnavamo fakultativna dejanska stanja, ne da bi se v opisu normativnega sistema pri tem porodilo kakršnokoli protislovje. Nato pokaže, da je mogoče opisati (i) propozicijsko vsebino metapravil, ne da bi semantizirali kazalnik ilokucijske (normativne) moči predmetnega pravila, in (ii) dovolilno zaporo normativnega sistema, tudi če zanikamo pojmovno avtonomijo dovolitvenih dejanj. Na tej podlagi v sklepu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Innowacje wdrażane w przedsiębiorstwach państw członkowskich Unii Europejskiej.Jerzy Baruk - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (185):533-550.
  W publikacji autor analizuje powszechność wdrażania określonych kategorii innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej. Analizy dokonano w dwóch przekrojach: 1) państw członkowskich Unii Europejskiej, 2) przynależności sektorowej przedsiębiorstw. Podstawą dla tej analizy są wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w kwietniu 2009 r. przez the Gallup Organization wśród 5034 przedsiębiorstw. Respondentami byli przedstawiciele zarządów tych przedsiębiorstw. Celem publikacji jest dokonanie statystycznej analizy odpowiedzi respondentów na temat powszechności wdrażania innowacji.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. O naturze konsekwencji epistemologicznych mechaniki kwantowej.Stanisław Butryn - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (185):461-480.
  Mechanika kwantowa jest źródłem wielu różnorodnych i bardzo istotnych konsekwencji epistemologicznych. Zgodnie z dominującą współcześnie kopenhaską interpretacją tej teorii, konsekwencje te mają charakter absolutny. Artykuł pokazuje, że istnienie innych zasadnych metodologicznie interpretacji mechaniki kwantowej świadczy o tym, że zarówno jej twierdzenia fizyczne, jak i ich konsekwencje epistemologiczne są względne.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 71