Results for 'Tej Tadi'

108 found
Order:
 1. Video Ergo Sum: Manipulating Bodily Self-Consciousness.Bigna Lenggenhager, Tej Tadi, Thomas Metzinger & Olaf Blanke - 2007 - Science 317 (5841):1096-1099.
  Genes adjacent to species-specific loci are 6.2% older than genes adjacent to other dynamic loci (P < 10−2 by randomization; gray bars in Fig. 3); thus, species-specific genes are not randomly distributed but are found preferentially in the older regions, indicating that the incipient Escherichia and Salmonella lineages continued to participate in recombination at loci unlinked to lineage-specific genes.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   98 citations  
 2.  9
  The Architectonic Experience of Body and Space in Augmented Interiors.Isabella Pasqualini, Maria Laura Blefari, Tej Tadi, Andrea Serino & Olaf Blanke - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Solidarność – w poszukiwaniu ideowej tradycji interpretacyjnej tej kategorii konstytucyjnej.Marek Piechowiak - 2012 - In Anna Łabno (ed.), Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 145-185.
 4. Moralność, reprodukcja i homoseksualizm. Krytyczna analiza argumentów przeciwko związkom osób tej samej płci.Mateusz Klinowski - 2005 - Diametros 5:21-50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Wiedza jako Prawdziwe Uzasadnione Przekonanie. Czy twierdzy tej wciąż warto bronić?Mateusz W. Oleksy - 2005 - Diametros 6:19-48.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  12
  Robert M. MARTIN, W tytule tej książki są są dwa błędy. Katalog zagadek, problemów i paradoksów filozoficznych. [REVIEW]Alicja Kukuła - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (1):223-226.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. O strukturze i terminologii nauk filozoficznych. Uwagi i dyskusje w tej kwestii na łamach „Ruchu Filozoficznego\" (lata 1911-1937). [REVIEW]Dariusz Barbaszyński - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Czy powołanie kogoś do życia może być dla tej osoby dobrodziejstwem.Derek Parfit - 1994 - Nowa Krytyka 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Prakseologia i pragmatyzm. O poglądach F. Byrona Nashera w stulecie tej pierwszej.Jacek Sójka - 1998 - Prakseologia 138 (138).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności [Limitation Clause and the Inviolability of Rights and Dignity].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (2 (91)):55-77.
  The author examines the arguments for applicability of the limitation clause which specifies the requirements for limitation of constitutional freedoms and rights (Article 31 para. 3 of the Constitution) to the right to protection of life (Article 38). Even if there is almost a general acceptance of such applicability, this approach does not hold up to criticism based on the rule existing in the Polish legal order that treaty commitments concerning human rights have supremacy over national statutory regulations. Due to (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good].Marek Piechowiak - 2013 - In Wojciech Arndt, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 23-45.
  Opracowanie dotyczy relacji konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne” z art. 1 Konstytucji RP, do pozaprawnych pojęć dobra wspólnego. Bezpośredni asumpt do jego przygotowania dało zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Cieślaka do wyroku TK z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Kp 7/09, dotyczącej zmian w prawie budowlanym. Jest to w ogóle najobszerniejsza wypowiedź w całym dotychczasowym orzecznictwie TK poświęcona wprost problematyce dobra wspólnego. Sędzia Z. Cieślak wyraźnie odróżnił prawne pojęcie dobra wspólnego – jego zdaniem właściwe dla interpretacji klauzuli dobra (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Pojęcie praw człowieka [The Notion of Human Rights].Marek Piechowiak - 1997 - In Leszek Wiśniewski (ed.), Podstawowe prawa jednostki oraz ich sądowa ochrona. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 7-37.
  W opracowaniu tym poszukiwana jest odpowiedź na dwa pytania: „co to są prawa człowieka?” oraz „jakie są zasadnicze elementy konstytucyjnej koncepcji tych praw?” Odpowiadając na pierwsze pytanie, zmierzać będę do wskazania zasadniczych elementów współczesnej – opartej przede wszystkim na prawie międzynarodowym – koncepcji służącej ujęciu tych praw, czyli do eksplikacji pojęcia praw człowieka. Odpowiadając na drugie, będę poszukiwać zasadniczych konsekwencji, które dla konstytucyjnych regulacji ma uznanie tej koncepcji. Analizy mają charakter projektujący. Nie jest moim celem rekonstrukcja koncepcji praw człowieka zawartej (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Koniec kryzysu, początek dramatu – Marcel Gauchet o kondycji współczesnej polityki.Paulina Karbownik - 2011 - Hybris. Revista de Filosofía 13.
  Marcel Gauchet to mało znany w Polsce historyk i filozof francuski. Żadna z jego książek nie została do tej pory przetłumaczona na język polski. Dostępny w tym języku jest jeden z esejów pochodzący z La démocratie contre elle-même (Demokracja przeciwko sobie samej), opublikowany w kwartalniku „Res Publica Nowa” w grudniu 2002 r. pt. Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej, przełożony i opracowany przez Wiktora Dłuskiego. W tekście tym Gauchet stawia tezę o mającej miejsce we współczesnym świecie rewolucji antropologicznej, polegającej na (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Sprawiedliwość a prawo w nauczaniu Jana Pawła II [Justice and Law in the Teaching of John Paul II].Marek Piechowiak - 2014 - Przegląd Tomistyczny 20:209-237.
  The contribution focuses on philosophical issues of justice of positive law in the light of the social teaching of John Paul II. The analyses start with consideration of anthropological foundations of justice as virtue, develop with the reflexion upon justice of actions realizing justice and finally arrive at examination of the criteria of justice of law. -/- It is argued that relations between a human being and goods (ends of actions) form ontological basis of natural law and justice of actions (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność człowieka? [Axiological Consistency of the Polish Constitution: Common Good or Human Dignity?].Marek Piechowiak - 2011 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. pp. 111-124.
  The author poses a question: which of the two fundamental, constitutional values – common good or human dignity – can be considered to be the cornerstone, the unifying value in the Constitution of the Republic of Poland from 1997. The paper shows the crucial reasons for accepting each of these values as primary and also presents the underlying relationships between these values . The prominence of a given value for defining the aim of the constitution and the legal order based (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Fenomenologia a problem „w sobie” przedmiotu.Piotr Łaciak - forthcoming - Diametros:1-15.
  Autor prezentuje własną interpretację fenomenologicznej zagadki „w sobie” przedmiotu rzeczywistego i samego świata. Rozwiązanie tej zagadki ma rozstrzygające znaczenie dla właściwego zrozumienia fenomenologii transcendentalnej. Według Husserla, rzecz transcendentna jest „w sobie” w odniesieniu do faktycznego doświadczenia, ponieważ jej esse nie rozpływa się w percipi i może istnieć nawet wtedy, gdy nie jest faktycznie doświadczana. „W sobie” przedmiotu realnego nie oznacza jednak jego istnienia poza wszelkim możliwym sposobem dania w świadomości, ale jest idealną jednością daną w nieskończonej wielości rzeczywistych i możliwych (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Heideggera myślenie nicości.Cezary WOŹNIAK - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):301-312.
  Niniejszy tekst jest poświęcony kwestii nicości w myśleniu Heideggera. Dokonana w Byciu i czasie analiza struktury Dasein wydobywa na jaw wiele jej istotnych aspektów, a właściwie egzystencjałów, z których jednym byłaby trwoga. W trwodze świat „staje się” nicością, ukazuje się w sposób pusty i bezlitosny, ale zarazem odsłania to Dasein możliwość jego autentycznej egzystencji, możliwość zin¬dywidualizowanego bycia-w-świecie. W wykładzie Czym jest metafizyka? Heidegger powraca do problematyki nicości, rozumiejąc ją już inaczej niż czyniła to metafizyka: mianowicie nicość była warunkiem umożliwiającym jawność (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  37
  Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 19.  83
  Sprawiedliwe prawo – niesprawiedliwe wyroki. Uwagi na marginesie Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu wobec władzy [Just Laws and Unjust Judgments: Notes on Arthur Kaufmann’s Conception of a Right to Civil Disobedience].Marek Piechowiak - 2017 - In Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska & Katarzyna Sękowska-Kozłowska (eds.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego. Warszawa: Wolters Kluwer. pp. 107-127.
  Tekst dotyczy zaproponowanej przez Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu (wobec władzy - wobec niesprawiedliwych ustaw) "w drobnej monecie". Koncepcja ta stanowi punkt wyjścia do refleksji nad formułą Radbrucha (nad czymś, co określam mianem "ciemnej strony" formuły Radbrucha), nad możliwością modyfikacji tej formuły i nad rozproszoną kontrolą konstytucyjności jako sposobem realizacji prawa do sprzeciwu "w drobnej monecie".
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Robert Schindels Beginn des Romans "Der Kalte" - Erstes Kapitel - Fortschreibung seines früheren Romans "Gebürtig"?Patrycja Anna Wojciechowska-Iżykowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:351-359.
  W niniejszym tekście autorka podjęła próbę analizy początku, jako jedynej opublikowanej do tej pory części, zapowiadanej przez Roberta Schindla powieści Der Kalte. Chodziło m. in. o odnalezienie odniesień do wcześniejszych utworów Roberta Schindla, w szczególności zaś do opublikowanej w roku 1992 i przeniesionej na ekran w roku 2001 powieści Gebürtig. Z jednej strony zwrócono uwagę na symbolikę „zimna”, obecną w obu utworach, z drugiej strony na tematykę rozliczenia z narodowosocjalistyczną przeszłością Austrii. W artykule wskazano również na nawiązania w Der Kalte (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Platońskie widziadło sprawiedliwości [Plato's Semblance of Justice].Marek Piechowiak - 2013 - Themis Polska Nova (1 (4)):5-18.
  Platon w dialogu "Państwo" sam określił mianem widziadła model sprawiedliwości oparty na konstrukcji "państwa idealnego", w oczywisty sposób dystansując się do tego modelu. Jedynie widziadłem sprawiedliwości jest zatem to, że każdy ma się zajmować czymś jednym, że "człowiek, który jest szewcem z natury, najlepiej zrobi, jeżeli zostanie przy swoim kopycie i nic innego nie będzie próbował"; jedynie widziadłem jest także to, że jednostka jest dla państwa a nie państwo dla jednostki. Argumentuje się, że - zdaniem Platona - jeden i ten (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Konstytucja wobec wykluczenia społecznego [The Constitution and Social Exclusion].Marek Piechowiak - 2009 - In Zdzisław Kędzia & Antoni Rost (eds.), Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego. Wydawnictwo Naukowe UAM. pp. 125-145.
  Choć samo zjawisko wykluczenia społecznego nie jest nowe, to jego waga, zwłaszcza w perspektywie praw człowieka, została doceniona stosunkowo niedawno. „Wykluczenie społeczne” nie jest kategorią konstytucyjną. Celem opracowania jest ogólne usytuowanie problematyki wykluczenia w kontekście zagadnień konstytucyjnych. Zmierza się do dookreślenia, czym jest wykluczenie społeczne oraz do wskazania zasadniczych konstytucyjnych punktów odniesienia, pozwalających na podjęcie tego problemu. Właściwe wykluczeniu społecznemu jest złożoność przyczyn - sam brak środków finansowych nie musi prowadzić do wykluczenia, choć proces wykluczania może być zainicjowany jednym wydarzeniem. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy].Marek Piechowiak - 2011 - Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zur Sprache der deutschen Comedy-Show.Katarzyna Sikorska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:29-37.
  Współczesny świat, zdominowany przez elektroniczne środki przekazu, to już zupełnie inne pojmowanie komunikacji językowej, zarówno tej w formie pisanej, jak i mówionej. Dominują w nim skrótowe i kompaktowe wypowiedzi; język z jednej strony traci na znaczeniu, z drugiej zaś - chłonie nowinki z innych systemów językowych, z którymi wchodzi w interakcje na różnych płaszczyznach. Niewątpliwe ogromną rolę odgrywają w tym procesie różnice kulturowe i związane z tym nie tylko kwestie mentalności, stereotypy, lecz także odmienne pojmowanie zjawisk dnia codziennego, w tym (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  75
  Podejście Umiarkowane W Sporze o Możliwość I Użyteczność Moraln¸a Kodyfikacji Norm Etycznych.Andrzej Klimczuk - 2014 - Annales. Ethics in Economic Life 17 (1):47--59.
  Popularyzacja tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych jest jedn¸a} z cech współczesnego świata. Wśród badaczy tego zjawiska nie ma jednak pełnej zgody na zasadność i użyteczność moraln¸a} tej działalności. Artykuł przybliża przegl¸a}d literatury przedmiotu w zakresie dotycz¸a}cym argumentów za stworzeniem umiarkowanego stanowiska na rzecz kodyfikacji norm etycznych. Przybliżono główne pojȩcia dotycz¸ace kodeksów etycznych i stanowiska za ich przyjȩciem i odrzuceniem. Zwrócono uwagȩ na sposoby zwiȩkszania skuteczności kodeksów oraz procedurȩ podejmowania decyzji etycznych w sposób godz¸acy podejścia zwolenników i przeciwników kodyfikacji. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 27.  4
  Poznanie, jakim dysponuje dusza oddzielona od ciała po śmierci, według bł. Jana Dunsa Szkota na podstawie analizy Ordinatio IV d. 45.Grzegorz Witold Salamon - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (2):31-58.
  Artykuł podejmuje problematykę gnozeologiczną w odniesieniu do intelektu duszy oddzielonej od ciała w rozumieniu Jana Dunsa Szkota. Tej problematyce są poświęcone cztery kwestie w Ordinatio IV d. 45. W tej konkretnej sytuacji poznawczej jest możliwe, według Doktora Subtelnego, poznanie nowych istot rzeczy, mimo braku poznania zmysłowego. Jest to odejście od poglądu empiryzmu genetycznego i przyznanie intelektowi większych zdolności poznawczych, niż było to w koncepcji Arystotelesa. W stanie po śmierci intelekt dysponuje również pamięcią o istotach rzeczy poznanych w stanie połączenia z (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Problem Aksjologicznej Legitymizacji Uniwersalnego Systemu Ochrony Praw Człowieka [Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights].Marek Piechowiak - 2015 - In Elżbieta Karska (ed.), Globalne Problemy Ochrony Praw Człowieka. Katedra Ochrony Praw Człowieka I Prawa Międzynarodowego Uksw. pp. 86-100.
  Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights Summary In this paper it is argued that legitimization of the universal system of the protection of human rights depends primary not from the content of values recognised as fundamental but rather from metaaxiological solutions related to the way of existence and to the possibility of cognition of these values. Legitimisation is based on the recognition of an objective nature and of cognoscibility of basic values. Realisation (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Problem Aksjologicznej Legitymizacji Uniwersalnego Systemu Ochrony Praw Człowieka.Marek Piechowiak - 2015 - In Elżbieta Karska (ed.), Globalne problemy ochrony praw człowieka. Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego UKSW. pp. 86-100.
  Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights Summary In this paper it is argued that legitimization of the universal system (UN-system) of the protection of human rights depends primary not from the content of values recognised as fundamental but rather from metaaxiological solutions related to the way of existence and to the possibility of cognition of these values. Legitimisation is based on the recognition of an objective nature and of cognoscibility of basic values. (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Co osobie po prywatności? [What's the Use of Privacy?].Marek Piechowiak - 2009 - In Barbara Chyrowicz (ed.), Prywatność w dobie globalizacji. Towarzystwo Naukowe KUL. pp. 33-69.
  Celem opracowania jest dookreślenie tego, czym jest prywatność. Interesuje mnie prywatność w aspekcie nor¬matywnym, jako coś, co uważamy za nasze dobro; coś, czego się domagamy, co jest naszym prawem, i to nie tylko w sensie moralnym, ale także chronionym prawem pozytywnym. Prywatność jest czymś relacyjnym, i to przynajmniej w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, konstytuowana jest poprzez relację oddzielenia od czegoś - państwa, zakładu pracy (pracodawcy), rozmaitych instytucji. Po drugie, to, co prywatne z punktu widzenia jednych relacji - np. relacji jednostki (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  82
  Die Polarität der Rechts- und Gemeinsprache als Gegenstand der sprachwissenschaftlichen Forschung.Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:117-125.
  W językoznawstwie wiele miejsca poświęca się w ostatnim czasie językom fachowym. Językoznawcy najczęściej podejmują badania dotyczące języka medycyny, ekonomii czy w ostatnim czasie Unii Europejskiej. Rzadziej, choć wymaga tego rzeczywistość, analizuje się język prawny czy też prawniczy. Trzeba zaznaczyć, że język prawny nie jest językiem fachowym w ogólnie przyjętym tego słowa znaczeniu. Opisuje on sytuacje, które są ważne dla opinii publicznej, które muszą być, dla dobra obywateli, uregulowane poprzez przepisy. Przepisy są wprawdzie tworzone przez prawników, powinny być jednak rozumiane przez (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego [Natural–Law Character of a Common Good Claus in the Polish Constitution].Marek Piechowiak - 2010 - In Agnieszka Choduń & Stanisław Czepita (eds.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. pp. 597-611.
  W NINIEJSZYM opracowaniu analizuję klauzulę dobra wspólnego zawartą w art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., zmierzając do uwyraźnienia, w jakim sensie można mówić o jej prawnonaturalnym charakterze (zatem i do zarysowania możliwych znaczeń zwrotu "prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego") oraz do ujawnienia „momentów" prawnonaturalnych, które mogą wchodzić w grę przy interpretacji tej klauzuli.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  72
  Plato and the Universality of Dignity.Marek Piechowiak - 2015 - Themis Polska Nova 9 (2):5-25.
  An important argument in favour of recognising the cultural relativism and against universality of dignity and human rights, is the claim that the concept of dignity is a genuinely modern one. An analysis of a passage from the Demiurge’s speech in Timaeus reveals that Plato devoted time to reflecting on the question of what determines the qualitative difference between certain beings (gods and human being) and the world of things, and what forms the basis for the special treatment of these (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  7
  Józefa Życińskiego Koncepcja Emergencji.Krzysztof Piekarski - 2019 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 24 (2):84-107.
  Emergentyzm jest teorią, która wyjaśnia mechanizm ewolucyjnych zmian zachodzących w przyrodzie. W tej teorii podkreśla się, że nowe funkcje i właściwości pojawiające się na wyższych poziomach złożonych systemów są nieredukowalne do tych na niższych poziomach, ale uwzględniają funkcje i właściwości niższych poziomów złożoności. Teoria emergencji wyjaśnia, w jaki sposób z wielu względnie prostych składników powstają złożone systemy. Idea emergentyzmu występuje w pismach filozoficznych Józefa Życińskiego w kontekście dyskusji o możliwości takiej interpretacji procesów ewolucyjnych, w której biologiczną teorię ewolucji można połączyć (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  30
  Zastosowanie Koncepcji Kapitału Społecznego W Badaniach Ludologicznych. Przykład Branży Gier Komputerowych.Andrzej Klimczuk - 2010 - Homo Ludens 2:51--59.
  More and more people around the world are using computer (video) games. The development of the gaming industry means increasing of its complexity in all aspects. Not only is the content represented in games continuously differentiating, but we also see the increasing diversity among their creators, users, researchers and the public. This article aims to draw attention to the possibility of using the concept of social capital in ludologists’ research as well as in improving the quality of games and of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Moderately Pluralistic Methodology.Paweł Kawalec - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (4):233-247.
  The paper outlines and discusses the major tenets of moderately pluralistic methodology. The latter is juxtaposed to J. Życiński’s principle of natural interdisciplinarity. It instantiates scientific pluralism as a domain-specific agenda for research. The symbolic and causal understanding are integrated in this methodological conception by means of a specific kind of counterfactual reasoning, which is coined the delimiting counterfactual. It makes the moderately pluralistic methodology applicable to non-experimental research. -/- Streszczenie Tytuł: “Umiarkowanie pluralistyczna metodologia” -/- Artykuł prezentuje i omawia zasadnicze (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  46
  Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa.Tomasz Kubalica - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):23-36.
  Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza teorii świadomości rozumianej jako dwuczłonowa relacja asymetryczna. Koncepcja taka została sformułowana przez Paula Natorpa w Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Według tej teorii świadomość nie jest ani aktem, ani czynnością, ani stanem, lecz czystym stosunkiem podmiotu do przedmiotu. Świadomość jako relacja różnicująca jest w tym ujęciu relacją asymetryczną, to znaczy, że nie można podmiotu ująć jako przedmiotu i odwrotnie, czyli tylko przedmiot może być uświadomiony przez podmiot.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  16
  Przeobrażenia idei sprawiedliwości społecznej. Część II: Sprawiedliwość społeczna jako sprawiedliwość wyrównawcza.Andrzej Stoiński - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):99-114.
  W latach 40 XIX wieku Luigi Taparelli i Antonio Rosmini wprowadzili do publicznego obiegu termin „sprawiedliwość społeczna”. Od tamtego czasu znaczenie tego pojęcia znacznie się poszerzyło. W tej części wskazane zostały utożsamienia sprawiedliwości społecznej ze sprawiedliwością wyrównawczą (w odmianach: karzącej, naprawczej i wymiennej). Niektóre z tego rodzaju identyfikacji zakładają istnienie podmiotów kolektywnych. Występują one jako czasowe bądź przestrzenne grupy społeczne i kohorty.
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  15
  „ tak wielbiłem obraz starego Geulincxa, zmarłego w młodym wieku, przyznającego mi wolność ” — Samuel Beckett czytający Arnolda Geulincxa.Joanna Usakiewicz - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):29-43.
  Arnold Geulincx, podobnie jak reprezentowany przez niego nurt siedemnastowiecznego okazjonalizmu, został odsunięty na margines filozofii i znany jest współcześnie właściwie tylko historykom filozofii. A jednak w swoich osobistych filozoficznych lekturach sięgnął po niego Samuel Beckett, wybitny pisarz i dramaturg. Świadectwem spotkania Becketta z myślą Geulincxa są notatki pozostawione z lektury Etyki Geulincxa oraz wzmianki o nim samym, a przede wszystkim nawiązania do poglądów i porównań eksplikacyjnych Geulincxa w prozie Becketta, jak na przykład, w powieściach: Murphy, Molloy czy noweli Koniec. Przypomnienie (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Krytyka oficjalnego chrześcijaństwa w późnych pismach Sørena Kierkegaarda.Maksymilian Roszyk - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (2):77-101.
  Artykuł ma na celu przedstawienie syntetycznego uporządkowania zawartej w późnych pismach Kierkegaarda krytyki oficjalnego chrześcijaństwa, czyli tego, co w świecie funkcjonuje pod nazwą „chrześcijaństwo”, a co w rzeczywistości zdaniem Duńczyka nim nie jest. Artykuł otwiera zarys niezbędnej dla zrozumienia tej krytyki pozytywnej koncepcji chrześcijaństwa u Kierkegaarda, w szczególności jego idei naśladowania Chrystusa. Dalej omówione są trzy główne zarzuty, jakie wysuwa Duńczyk: prowadzenie pogańskiego życia pod nazwą chrześcijaństwa, zastąpienie naśladowania Chrystusa rozmaitymi aktywnościami werbalnymi, m.in. uczynienie z chrześcijaństwa doktryny, oraz zastąpienie naśladowania (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  3
  Zmiany sensu pojęcia „sprawiedliwości społecznej” w perspektywie celów państwa socjalnego.Andrzej Stoiński - 2016 - Świat Idei I Polityki 15 (15):51-65.
  Począwszy od lat 40. XIX w. w refleksji o polityce coraz większej wagi nabiera termin sprawiedliwości społecznej. Podstawowa funkcja państwa, jaką jest zaprowadzanie sprawiedliwości, czyni rozumienie tego terminu rzeczą kluczową. W niniejszym tekście głównym przedmiotem zainteresowania jest znaczenie nadawane sprawiedliwości społecznej w perspektywie celów wyznaczanych państwu opiekuńczemu. Z tego względu obiektem badania będą sensy nadawane pojęciu sprawiedliwości społecznej. W tej dziedzinie można wyróżnić przynajmniej dwa nakładające się na siebie aspekty. Pierwszy dotyczy charakteryzowania samej sprawiedliwości. Da się ją bowiem ujmować jako (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  3
  Przegląd wybranych odmian konsekwencjalizmu w etyce.Andrzej Stoiński - 2016 - In Dorota Sepczyńska, Marek Jawor & Andrzej Stoiński (eds.), Etyka o współczesności, Współczesność w etyce. Olsztyn, Polska: pp. 63-82.
  Głównym przedmiotem tekstu jest prezentacja różnych mutacji tej teleologicznej teorii etycznej. Wywodzący się z klasycznego utylitaryzmu konsekwencjalizm posegregowany został według kilkunastu różnych kryteriów. Ukazany zarys uzupełniono też zestawieniem zalet i wad przypisywanych tej teorii.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Wybrane wątki krytyki utylitaryzmu.Andrzej Stoiński - 2014 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 20:369-384.
  Tekst dotyczy wybranych problemów związanych z utylitaryzmem jako koncepcją etyczną. Autor prezentuje krótki zarys tej teorii, z uwzględnieniem podstawowego jej podziału na utylitaryzm czynów i utylitaryzm reguł. Zasadniczym przedmiotem zainteresowania są jednak zarzuty formułowane w stosunku do tej doktryny. Przedstawiona krytyka oraz niektóre odpowiedzi na nią dotyczą różnych budzących kontrowersje punktów utylitaryzmu. Wśród nich znajdują się odniesienia do nadmiernych roszczeń wysuwanych wobec sprawców czynów. Inne ujemne oceny odwołują się do trudności przewidywania następstw działań. Kolejne głosy wiążą się z zarzutem ignorowania (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  6
  Ideologija kot ideologija »Očitnega«.Alenka Zupančič - 1994 - Filozofski Vestnik 15 (1).
  Avtorica se v svojem prispevku loteva hkrati najšibkejše in najmočnejše točke ideologije, sklicevanja na »očitno«, »evidentno«, pri čemer »očitno« vselej zastira mesto, kjer je ideologija najbolj ranljiva — na kar je v svoji analizi delovanja ideologije opozoril že Althusser. Althusser ideologijo sicer poskuša misliti kot diskurz, toda njegova teorija ideologije vseskozi niha med dvema točkama, med ireduktibilnostjo ideologije in idejo »epistemološkega reza«, skratka, med tem, kar je in med tem, kar ni več ideologija. Na tej točki, kjer se Althusser znajde (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Umysł poczwórnie ograniczony. Bariery i kompensacje w poznawaniu.Czesław Nosal - 2010 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  W artykule przedstawiono funkcjonalny model struktury umysłu z perspektywy ograniczeń poznawczych i mechanizmów ich kompensacji. W ramach tej struktury centralne miejsce zajmuje pamięć robocza charakteryzowana jako „mały umysł”, który poprzez cztery kierunki przetwarzania informacji tworzy różne organizacje funkcjonalne reprezentowane jako sieci „pełnego umysłu”. W ramach tej organizacji bieżące przetwarzanie jest relatywnie odizolowane i chronione z czterech stron: od strony pola uwagi, od strony zasobów pamięci trwałej, wiedzy deklaratywnej i doświadczenia personalnego, od strony struktur poznawczych i emocjonalnych podświadomości i nieświadomości, od (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  6
  Stoickie pojęcie oznaki według I. Dąmbskiej a C.S. Peirce'a koncepcja znaczenia.Piotr Janik - 2009 - In Jerzy Perzanowski & Piotr Janik (eds.), Rozum-Serce-Smak. Ignatianum, Wydawnictwo WAM. pp. 119-130.
  Publikacja składa się z dwu zasadniczych części, z których pierwsza zawiera rozprawy poświęcone twórczości Izydory Dąmbskiej, zaś druga - jej pracy własne, publikowane poprzednio w „Kwartalniku Filozoficznym". Tom otwiera wiersz Zbigniewa Herberta „Potęga smaku" dedykowany przez poetę tej wybitnej uczonej, który to utwór dobrze oddaje, w warstwie ideowej, wartości bliskie Dąmbskiej.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Idea sprawiedliwości społecznej w katolickiej nauce społecznej i jej związek z koncepcją wspólnoty politycznej.Andrzej Stoiński - 2017 - Nurt SVD 2:422-436.
  Głównym przedmiotem badań jest sens nadawany idei sprawiedliwości społecznej w katolickiej nauce społecznej. Równie ważną kwestię stanowi to, jaki wpływ wywiera jej rozumienie na koncepcję wspólnoty politycznej. Doktryna katolicka została w tej dziedzinie zestawiona z, jedynie szkicowo zarysowanymi, rozstrzygnięciami w innych tradycjach refleksji społecznej. Punktem odniesienia były propozycje zawarte w myśli liberalnej i lewicowej. Z racji rozległości tematyki konieczne stało się ograniczenie do prezentacji jedynie wybranych wątków tego zagadnienia.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  6
  Refleksja nad relacją: literatura a religia w krytyce literackiej Geoffreya Hartmana.Tomasz Garbol - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):51-65.
  Artykuł dotyczy ukształtowanej przez anglosaski romantyzm przemiany kulturowego obrazu doświadczenia religijnego — przemiany dostrzeżonej w literaturze przez amerykańskiego krytyka literackiego Geoffreya Hartmana. Najważniejsze aspekty tej przemiany to: zwycięstwo modelu poezji kreatywnej nad jej modelem mimetycznym, epitafijność oznaczająca uwrażliwienie na przemijalność świata, naturalizacja nadprzyrodzoności, a także rezygnacja z odpowiedzi na pytania ostateczne. Horyzont poszukiwań sensu tych przemian wyznaczany jest u Hartmana przez quasi-mesjanizm w ujęciu Adorna — przeświadczenie, że wyżej należy cenić różnorodność niepełnych i ułomnych odpowiedzi niż integralność prawd ostatecznych.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  7
  Drugie Życie, Czyli Problemy Z Przedłużaniem Rzeczywistości.Andrzej Klimczuk - manuscript
  Linden Lab studies massive online game "Second Life" unexpectedly gained worldwide fame after a few years after release. To the surprise of many game has met with great interest, despite the lack of promotional campaigns. It can be assumed that the reason why "second life" reached a wider audience was a special type of offered entertainment. Network game proved to be no longer a game that was known so far, but an example of a mass media, whose central element is (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Bierna zasobowa regulacja zakresu aktywności umysłowej oderwanej od zadania.Marek Kowalczyk - 2010 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  Badania dotyczące pojawiania się myśli oderwanych od zadania wykonywanego przez podmiot pokazują, że takich myśli jest tym mniej, im większe wymagania stawia ono systemowi poznawczemu, jeśli chodzi o zaangażowanie procesów zarządczych, złożoność, trudność bądź częstość wykonywanych operacji. Jednym z możliwych wyjaśnień tych zależności jest hipoteza biernej regulacji zasobowej: aktywność umysłowa oderwana od zadania rozwija się w takim zakresie, w jakim procesy realizujące zadanie pozostawiają wolne zasoby niezbędne do jej rozwoju. Analizy przedstawione w artykule motywowane są pytaniem o teoretyczną konkretyzację tej (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 108