36 found
Order:
 1. Tomasz Żuradzki (2016). Meta-Reasoning in Making Moral Decisions Under Normative Uncertainty. In Dima Mohammed & Marcin Lewiński (eds.), Argumentation and Reasoned Action. College Publications. pp. 1093-1104.
  I analyze recent discussions about making moral decisions under normative uncertainty. I discuss whether this kind of uncertainty should have practical consequences for decisions and whether there are reliable methods of reasoning that deal with the possibility that we are wrong about some moral issues. I defend a limited use of the decision theory model of reasoning in cases of normative uncertainty.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Tomasz Żuradzki (2016). Time-Biases and Rationality: The Philosophical Perspectives on Empirical Research About Time Preferences. In Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek & Łukasz Kurek (eds.), The Emergence of Normative Orders. Copernicus Press. pp. 149-187.
  The empirically documented fact is that people’s preferences are time -biased. The main aim of this paper is to analyse in which sense do time -biases violate the requirements of rationality, as many authors assume. I will demonstrate that contrary to many influential views in psychology, economy and philosophy it is very difficult to find why the bias toward the near violates the requirements rationality. I will also show why the bias toward the future violates the requirements of rationality in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Tomasz Żuradzki (2014). Moral Uncertainty in Bioethical Argumentation: A New Understanding of the Pro-Life View on Early Human Embryos. Theoretical Medicine and Bioethics 35 (6):441-457.
  In this article, I present a new interpretation of the pro-life view on the status of early human embryos. In my understanding, this position is based not on presumptions about the ontological status of embryos and their developmental capabilities but on the specific criteria of rational decisions under uncertainty and on a cautious response to the ambiguous status of embryos. This view, which uses the decision theory model of moral reasoning, promises to reconcile the uncertainty about the ontological status of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   5 citations  
 4. Tomasz Żuradzki (2012). Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony. Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   8 citations  
 5.  83
  Tomasz Żuradzki (2014). Preimplantation Genetic Diagnosis and Rational Choice Under Risk or Uncertainty. Journal of Medical Ethics 40 (11):774-778.
  In this paper I present an argument in favour of a parental duty to use preimplantation genetic diagnosis (PGD). I argue that if embryos created in vitro were able to decide for themselves in a rational manner, they would sometimes choose PGD as a method of selection. Couples, therefore, should respect their hypothetical choices on a principle similar to that of patient autonomy. My thesis shows that no matter which moral doctrine couples subscribe to, they ought to conduct the PGD (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 6. Tomasz Zuradzki (2015). Targeted Killings: Legal and Ethical Justifications. In Marcelo Galuppo (ed.), Human Rights, Rule of Law and the Contemporary Social Challenges in Complex Societies. pp. 2909-2923.
  The purpose of this paper is the analysis of both legal and ethical ways of justifying targeted killings. I compare two legal models: the law enforcement model vs the rules of armed conflicts; and two ethical ones: retribution vs the right of self-defence. I argue that, if the targeted killing is to be either legally or ethically justified, it would be so due to fulfilling of some criteria common for all acceptable forms of killing, and not because terrorist activity is (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  53
  Tomasz Żuradzki (2012). Internalizm i eksternalizm w metaetyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Książka dotyczy trzech powiązanych z sobą zagadnień: internalizmu racji działania, internalizmu motywacyjnego i tzw. hume’owskiej teorii motywacji. Próbuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Czy wolno nam stwierdzić, że ktoś powinien coś zrobić, nawet gdy nie może być motywowany do tego działania? Czy można szczerze akceptować jakiś osąd moralny i nie być motywowanym do postępowania zgodnie z jego zaleceniami? Czy normy moralne służą tak naprawdę realizacji egoistycznych pragnień, czy może są fikcją wpajaną przez instytucje społeczne? Autor pokazuje, jak wiele współcześnie dyskutowanych (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 8. Tomasz Żuradzki (2010). Etyka wojny a dopuszczalność zabijania. Diametros 25:103-117.
  W artykule wykażę, że szeroko rozpowszechnione poglądy na temat norm, które obowiązują żółnierzy na wojnie, pozostają w sprzeczności z moralnością ogólną. Etyka wojny dopuszcza działania, które w zwyczajnych sytuacjach nie tylko są uznawane za moralnie niedopuszczalne, ale wydają się czynami godnymi najwyższego moralnego potępienia. Zwracam uwagę na dwie wybrane rozbieżności między etyką ogólną a etyką wojny, tj. na problem związany z istnieniem asymetrii pomiędzy atakującymi i atakowanymi oraz na kwestię tego, kto jest właściwym celem moralnie usprawiedliwionego aktu przemocy. Odrzucając stanowiska (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 9. Tomasz Żuradzki (2014). Trzeci rodzaj normatywności – wymóg reagowania na racje. Filozofia Nauki 88 (4):35-51.
  Celem artykułu jest krytyka przyjętego przez niektórych filozofów podziału na normatywność w podstawowym sensie oraz normatywność wymogów wąsko rozumianej racjonalności. Pokazuję, że podział taki nie jest wyczerpujący, ponieważ pomija ważny typ wymogów normatywnych, a mianowicie reagowanie na racje. Z jednej strony tego rodzaju wymogi nie przypominają wymogów normatywnych w podstawowym sensie, a z drugiej — istotnie różnią się od racjonalności rozumianej jako spójność między nastawieniami. Dochodzę do wniosku, że reagowanie na racje należy uznać za trzeci typ wymogów normatywnych.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 10. Tomasz Żuradzki (2010). Internalizm racji do działania a granice relatywizmu. Etyka 43:20-39.
  Celem niniejszego artykułu jest obrona internalizmu racji do działania. Zaczynam od omówienia internalizmu w wersji przedstawionej przez Bernarda Williamsa i przedstawiam główny argument na rzecz tego stanowiska. Następnie sprawdzam, czy ten rodzaj internalizmu prowadzi do relatywizmu. Twierdzę, że stanowisko to prowadzi do ograniczonego relatywizmu, ponieważ stwierdzenia dotyczące racji do działania nie są zrelatywizowane do wiedzy podmiotu działającego. Zwracam też uwagę na rozmaite ograniczenia relatywizacji subiektywnych układów motywacyjnych.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 11. Tomasz Żuradzki (2013). Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 22 (1):31-46.
  Wedle Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8. czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) jednym z głównych problemów wiążących się z prawnym uregulowaniem PDG jest nierozstrzygalność sporu na temat statusu moralnego ludzkich zarodków. Stanowisko i zgłoszone do niego zdania odrębne stwierdzają, że ci, którzy uznają, że wczesne zarodki mają pełny status moralny, nie mogą się zgodzić na diagnostykę preimplantacyjną. W artykule pokazuję, że przyjęcie nawet skrajnie konserwatywnego poglądu na status wczesnych embrionów ludzkich, czyli (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 12.  84
  Tomasz Żuradzki (2012). Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna. Diametros 34:179-189.
  W tekście omawiam tę część internetowej dyskusji, przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, która dotyczyła niepewności na temat moralnego statusu embrionów ludzkich. W trakcie dyskusji PTB na temat Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) pojawił się następujący argument: skoro spór o moralny status embrionu jest nierozstrzygalny, to powinniśmy opowiedzieć się przeciwko moralnej dopuszczalności wykonywania PDG na embrionach, a także przeciwko prawnej dopuszczalności tego rodzaju diagnostyki. W tekście omawiam tezy Stanowiska i (...)
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 13.  43
  Tomasz Żuradzki (2014). A Situation of Ethical Limbo and Preimplantation Genetic Diagnosis. Journal of Medical Ethics 40 (11):780-781.
  In my previous paper I argued that if in vitro fertilization (IVF) is legal and practiced there is no moral ground to object to legalization of preimplantation genetic diagnosis (PGD). My opponent raises an objection that my paper “fails to address the ethical argumentation of one key opponent of IVF – the Catholic Church”. In this reply I show that her/his thesis that embryos created during IVF are in ‘ethical limbo’ and “fall outside the moral universe of Christian ethics” does (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 14. Tomasz Żuradzki (2014). Nowa propozycja kategoryzowania międzynarodowych czasopism filozoficznych. Nauka 4:111-119.
  Obecny ranking czasopism humanistycznych jest skrajnie niesprawiedliwy: za publikację w najlepszych czasopismach w swoich dziedzinach humaniści mogą otrzymać tylko 10 pkt (lista C); za publikacje w najsłabszym w danej dziedzinie czasopiśmie indeksowanym przez Thomson Reuters (TR) i posiadającym Impact Factor (IF) dostaje się obecnie 15, a w najlepszym – 50 (lista A). W tym tekście najpierw omawiam trzy możliwości sporządzenia rankingu czasopism filozoficznych, a potem przedstawiam własną propozycję rankingu opartego na liście ERIH i indeksie SCImago (Scopus). Główna zaleta mojego rozwiązania (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Tomasz Żuradzki (2014). Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne. In Maciej Marszałek & Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Akademia Obrony Narodowej.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  12
  Tomasz Żuradzki (2014). Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej. Diametros 42:204-226.
  Celem artykułu jest krytyka kilku popularnych argumentów przeciwko wykorzystywaniu współczesnych osiągnięć biomedycznych do poprawiania ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej. Na przykładzie prac Habermasa, Sandela, Fukuyamy omówię trzy argumenty tego typu odwołujące się do: 1) autonomii; 2) życia jako daru; 3) naturalnej równowagi. Na koniec pokażę, że sprzeciw względem niektórych propozycji biomedycznego polepszenia kondycji ludzkiej może być wynikiem swoistego błędu poznawczego, który psychologowie określają jako efekt status quo.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 17.  48
  Tomasz Żuradzki (2007). Własność to złudzenie. Rzeczpospolita 12 (19).
  Własność prywatna nie jest żadnym naturalnym uprawnieniem, ale prawną konwencją zdefiniowaną przez system podatkowy. Stopień ingerencji w rzekomo naturalne prawo własności nie może być podstawą oceniania systemów podatkowych, bo sama własność jest wytworem takich systemów. Podatki nie odbierają nam własności, tylko umożliwiają jej istnienie.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  71
  Tomasz Żuradzki (2010). Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume'a. Kwartalnik Filozoficzny 26 (4):85-109.
  David Hume jest powszechnie uważany za prekursora metaetycznego nonkognitywizmu, a jego filozofia moralności jest traktowana jako klasyczny przykład motywacyjnego internalizmu. W artykule omawiam poglądy Hume'a na problem motywacji do działania moralnego odwołując się do cnót naturalnych i sztucznych. Dochodzę do wniosku, że choć Hume może być traktowany jako nonkognitywista, to jest to nonkognitywizm bardzo różny od współczesnych wersji tego stanowiska. Główna różnica polega na tym, że Hume nie uważał, by poczucie powinności z konieczności motywowało do działania.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 19. Tomasz Żuradzki (2013). Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę. Etyka 46:125-139.
  Tekst Naprawdę jaki jest Bernard Williams utwierdza mnie w przekonaniu, że moje odczytanie tezy internalizmu jest właściwe. Autorka polemiki opiera swą interpretację Williamsa na jednym jego tekście, nie uwzględnia też dyskusji, która toczy się od lat 80. na temat internalizmu, a jej zarzuty dotyczące poprawności mojej argumentacji wynikają z nietrafnego odczytania tego, co napisałem. Podtrzymuję tez tezę, wyrażoną wielokrotnie również przez Williamsa, że racje działania nie są zrelatywizowane względem wiedzy podmiotu. Zgadzam się natomiast z uwagą terminologiczną dotyczącą relatywizmu: wiele stanowisk, (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  71
  Tomasz Żuradzki (2014). Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych. Ethos 2:279-298.
  Przemocy jest coraz mniej – zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojen. Na przykładzie trzech konfliktów zbrojnych z ostatnich lat zastanawiam się, czy decydenci powinni prowadzić działania zbrojne w taki sposób, by zminimalizować całkowitą liczbę ofiar. Pokazuję, że ani obowiązujące obecnie normy prawa międzynarodowego, ani osądy moralne na temat dopuszczalności stosowania przemocy nie wymagają od decydentów ograniczania całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych w każdym przypadku.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  12
  Tomasz Żuradzki (2015). Klauzula sumienia: lekarze jak poborowi. Filozofia W Praktyce 1 (1).
  „Skoro powszechnie przyjmuje się, że sumienie jest suwerenne, to nie wiadomo, po co lekarz miałby uzasadniać pisemnie swój światopogląd” – napisała Naczelna Izba Lekarska w skardze do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał tę część skargi oddalił w wyroku z 7 października 2015 r., ale stwierdził, że „Celem prowadzenia dokumentacji medycznej nie jest (…) utrwalanie na piśmie poglądów filozoficzno-prawnych lekarza”. Uznał też, że uzasadnienie „powinno mieć charakter medyczny, a nie służyć wyjaśnieniu światopoglądu lekarza, czy też wskazaniu zasady moralnej leżącej u podstaw jego zachowania”. (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  46
  Tomasz Żuradzki (2009). Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych? Diametros 20:132-148.
  Artykuł poświęcony jest omówieniu i krytyce stanowiska motywacyjnego internalizmu przekonań, które głosi, że przekonania moralne z konieczności motywują do działania. Teza ta odróżniona zostaje od innych stanowisk metaetycznych, które czasami także określa się jako "internalizm". Pokazany zostaje też związek powyższej tezy z ważnymi sporami metaetycznymi. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest przedstawieniu pewnego typu argumentów odwołujących się do przypadków indyferentyzmu moralnego, które wymierzone są w tak rozumianą tezę internalizmu.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 23.  4
  Tomasz Żuradzki & Katarzyna Marchewka (2016). Organ Donor Registration Policies and the Wrongness of Forcing People to Think of Their Own Death. American Journal of Bioethics 16 (11):35-37.
  MacKay and Robinson (2016) claim that some legal procedures that regulate organ donations (VAC, opt-in, opt-out) bypass people's rational capacities and thus are “potentially morally worse than MAC”, which only employs a very mild form of coercion. We provide a critique of their argumentation and defend the opposite thesis: MAC is potentially morally worse than the three other options.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  10
  Tomasz Żuradzki (2016). Moralna niepewność w argumentacji bioetycznej. Filozofia W Praktyce 2 (14).
  Niektórzy twierdzą, że nawet jeśli ktoś nie wierzy, że embriony lub płody ludzkie mają jakiś szczególnie wyróżniony status moralny, to z ostrożności powinien traktować je tak, jak gdyby miały pełny status moralny. Pokażę, dlaczego takie rozumowanie jest niepoprawne.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  58
  Tomasz Żuradzki (2010). Granice troski o przyszłe pokolenia. Diametros 26:206-225.
  W artykule rozważam następujący problem: czy powinniśmy przykładać taką samą wagę do interesów i dobrobytu ludzi istniejących w przyszłości, jak do interesów i dobrobytu jednostek żyjących obecnie? Staram się wykazać, że traktowanie wymiaru czasowego analogicznie do przestrzennego jest problematyczne, zarówno jeśli chodzi o wymogi moralne, jak i o zasady sprawiedliwości, którymi powinny kierować się instytucje społeczne. Analizuję problem społecznej stopy dyskontowej, a także wskazuję na ograniczenia, jakie napotyka w związku z nim konsekwencjalistyczny rachunek zysków i strat w kontekście sprawiedliwości międzypokoleniowej.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  11
  Tomasz Żuradzki (2016). Uzasadnienie Sprzeciwu Sumienia: Lekarze, Poborowi I Żołnierze. Diametros 47:98-128.
  I will argue that physicians have an ethical obligation to justify their conscientious objection and the most reliable interpretation of the Polish legal framework claims that conscientious objection is permissible only when the justification shows the genuineness of the judgment of conscience that is not based on false beliefs and arises from a moral norm that has a high rank. I will demonstrate that the dogma accepted in the Polish doctrine that the reasons that lie behind conscientious objection in medicine (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  22
  Tomasz Żuradzki (2008). Genetic Engineering and The Non-Identity Problem. Diametros 16:63-79.
  In my essay I consider the imaginary case of a future mother who refuses to undergo genetic alteration on her germline although she knows that her, as yet unconceived, child will have a serious genetic disorder. I analyze the good and bad points of two branches of arguments directed against her decision, consequentialist and rights-based. Then I discuss whether accepting one line of these arguments or the other makes a difference in moral assessment. I conclude that, although from the preanalytical (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 28.  18
  Tomasz Żuradzki (2008). Własność jako konwencja. Diametros 15:102-110.
  Recenzja książki: Liam Murphy, Thomas Nagel, The Myth of Ownership. Taxes and Justice, Oxford University Press, Oxford – New York 2002.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  10
  Tomasz Żuradzki (2015). The Preference Toward Identified Victims and Rescue Duties. American Journal of Bioethics 15 (2):25-27.
  Jeremy R. Garrett claims that the nature and scope of our rescue duties cannot be properly understood and addressed without reference to social context or institutional background conditions. In my comment I focus not on social or institutional but on psychological background conditions that are also necessary for the conceptualization of rescue cases. These additional conditions are of crucial importance since an entire paradigm of “rescue medicine” is founded, as Garret notices, on the powerful and immediate “impulse to rescue” (Garrett (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  26
  Tomasz Zuradzki (2010). Ethics on war, terrorism and political violence. Diametros 23:1-4.
 31.  13
  Tomasz Żuradzki (2011). Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych. Rocznik Kognitywistyczny 5:191-198.
  Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego sugerują, że przynajmniej niektórzy pacjenci w tzw. stanie wegetatywnym mogą być bardziej „świadomi”, niż to się do tej pory wydawało. W artykule zamierzam omówić te badania; następnie rozważę, o jakie rozumienie pojęcia świadomości może w nich chodzić; a wreszcie zastanowię się nad etycznymi implikacjami tych odkryć. Zamierzam też rozważyć, czy posiadanie wyższych form świadomości zawsze ma być dodatkową racją przemawiającą przeciwko zaprzestaniu podtrzymywaniu funkcji życiowych. Tym samym, w artykule chciałbym wskazać istotność badań z zakresu kognitywistyki (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Tomasz Żuradzki (2003). Charles Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Principia 34.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  2
  Tomasz Żuradzki & Tomasz Kuniński (eds.) (2009). Etyka wojny. Antologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Antologia tekstów poświęconych etycznym aspektom agresji i przemocy stosowanej przez państwo. Obejmuje teksty najwybitniejszych naukowców z dziedziny etyki praktycznej i filozofii politycznej.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Tomasz Żuradzki (2010). Normatywność, internalizm, wyjaśnianie działania. Ruch Filozoficzny 4 (4):661-670.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Tomasz Żuradzki (2007). Utylitarystyczna utopia jednego świata. Etyka 40:176-82.
  Recenzja książki Petera Singera, Jeden świat. Etyka globalizacji, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 2006.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Tomasz Żuradzki (2007). Wolność jako przekleństwo najsłabszych. Civitas 10 (10):247-255.
  Recenzja książki Michaela Walzera, Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, Muza, Warszawa 2006.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography