Results for 'Użycie Znaku I. Jego Interpretacja Semiotyka'

1000+ found
Order:
 1. Mateusz Oleksy.Użycie Znaku I. Jego Interpretacja Semiotyka & Peircea W. Kontekście Krytyki Modelu Przedstawienia - 2004 - Studia Semiotyczne 25:273.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Użycie znaku i jego interpretacja. Semiotyka Peirce'a w kontekście "krytyki modelu przedstawienia".Mateusz Oleksy - 2004 - Studia Semiotyczne 25:273-289.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Rozprawy I Artykuły.Leon Koj, Próba Zdarzeniowej Teorii Znaku & I. Uwagi Wstępne - 1998 - Studia Semiotyczne 21:27.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Semiotyka form prostych: żart i jego ekspansywność w narracjach komediowych.Leszek S. Kolek - 1994 - Studia Semiotyczne 19:233-255.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  O pewnym matematycznym modelu Boga i jego zastosowaniu.Stanisław Krajewski - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):5-18.
  Przedstawiony jest nowy model Boga, a raczej relacji Bóg-człowiek, używający modelu płaszczyzny rzutowej. Ilustruje on dobrze koncepcje Martina Bubera, którego sformułowania zainspirowały ten model. Następnie pokazane jest użycie tego modelu do wizualizacji w trakcie żydowskiej modlitwy zawierającej werset „Słuchaj Izraelu…”. Po wskazaniu zalet opisanej konstrukcji następuje krytyczna dyskusja adekwatności tego modelu i w ogóle modeli matematycznych w teologii.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Kulturoznawstwo i jego źródła.Jacek Sójka - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):171-181.
  Author: Sójka Jacek Title: STUDIES IN CULTURE AND THEIR ORIGINS (Kulturoznawstwo i jego źródła) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 171-181 Keywords: STUDIES IN CULTURE, CULTURAL STUDIES, PHILOSOPHY OF CULTURE, SOCIOLOGY OF CULTURE, JÓZEF CHAŁASIŃSKI, JERZY KMITA Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In this paper the author traced the origins of studies in culture (in Polish: kulturoznawstwo). The first part deals with the philosophical tradition out of which (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  24
  Wstrząs estetyczny i jego terapeutyczne oblicza.Małgorzata A. Szyszkowska - 2018 - In Milo Lorenc, M. Rychter & M. Salwa (eds.), Między integracją i rozproszniem. Doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności. Warsaw, Poland: pp. 193-213.
  Autorka przedstawia analizę pojęcia wstrząsu jako kategorii estetycznej użytej przez Th. Adorno w kontekście niemożności odbioru muzyki nowej. Nawiązując do Filozofii nowej muzyki oraz Teorii estetycznej autorka wyznacza kilka sposobów opisu i rozumienia wstrząsu, jakie znaleźć można u Adorno. Przy okazji śledząc tok myślenia filozofa zadaje sobie pytanie o to, czy wstrząs, o którym pisze Adorno jest zasadniczo czymś negatywnym, czym też może autor widzi w tym, gwałtownym sposobie reakcji na muzykę nową – ratunek.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Wybrane teorie lęku egzystencjalnego i sposoby jego przezwyciężenia.Aleksandra Kondrat - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 6 (2):113-130.
  Lęk egzystencjalny stanowi podstawową właściwość człowieka. Jest bezprzedmiotowy, człowiek nie do końca jest w stanie określić przyczyny jego występowania, dlatego też uciekamy, chowamy się i nie potrafimy sobie z nim poradzić. Lęk doprowadza do zahamowania naszych funkcji poznawczych oraz obniża motywację do działania. Jego oddziaływanie ma znaczący wpływ na zdrowie psychicznie i relacje interpersonalne. Świadomość lęku przed śmiercią może konstruktywnie wpłynąć na jakość ludzkiej egzystencji. Niepokój natury egzystencjalnej może doprowadzić do obniżenia własnej wartości, by go zniwelować i neutralizować (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Historyczne uwarunkowania rozwoju logicznego empiryzmu i ahistoryczność jego dotychczasowej krytyki.Wiktor Krajniak - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 6 (2):131-150.
  W artykule przeanalizowano historyczne okoliczności narodzin i rozwoju logicznego empiryzmu. Jego główne założenia przedstawiono na tle stanowisk krytycznych, wobec tego nurtu. Podstawowym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z przedstawionej a artykule analizy jest teza, że nurt ten nie powinien być rozpatrywany, jako tradycyjnie pojmowana szkoła filozoficzna. Ujmowanie go w ten sposób było podstawową przyczyną ahistoryczności jego dotychczasowej krytyki. Bliższe prawdzie jest stwierdzenie, że logiczny empiryzm, ukształtowany w określonych realiach historycznych, jest specyficzną postawą naukową czy też zbiorem postulatów metodologicznych, ukształtowanych (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 27--40.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – osiągnięcie czy zadanie? [Subordination of the State to the Individual and to Human Rights as a Central Idea of Poland’s Constitution of 2 April 1997: A Goal or an Achievement?].Marek Piechowiak - 2007 - Przegląd Sejmowy 15 (4 (81)):65-91.
  The article deals with relations between the individual and human rights on the one hand, and the State on the other, in the context of the Constitution of the Republic of Poland. The author poses the question whether the idea of subordination of the State to the individual is really a central idea of that constitution. He puts forward many arguments against such suggestion. These arguments relate, above all, to the arrangement of the constitution: a chapter concerning human rights is (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  23
  Odniesienie intencjonalne i jego przedmiot w perspektywie transcendentalnego idealizmu Husserla.Marek Rosiak - 2016 - Diametros 50:25-42.
  The following issues are considered in the paper: The proper understanding of the ‘attempt to doubt’ recommended by Husserl in Ideas, Book I, as a point of departure on a way to the transcendental reduction. How intentional reference of an act of consciousness is possible and what it consists in, according to Husserl. A logical dependence between the characteristics of intentional reference and the standpoint of transcendental idealism in Husserl’s Ideas, Book I. How to understand Husserl’s claim that the intentional (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  11
  Niebo gwiaździste nad Królewcem a prawo moralne. Dyskusja Gadamera z estetyką Kanta wokół kwestii doświadczenia piękna i jego odniesienia do etyki.Paweł Dybel - 2018 - Diametros 55:112-131.
  In the article, I engage with H.G.Gadamer’s reading of Kant’s aesthetic theory. Gadamer accused Kant of subjectivizing the aesthetic experience so that it would be reduced to the free play of the cognitive faculties of the subject. Consequently, the ethical dimension of aesthetic experience that played such an important role in the preceding tradition of European humanism has been lost. Yet, this charge of Gadamer is not quite right. The connection between the experience of beauty and ethics has been maintained (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Model lingwistyczny i jego pozalingwistyczne przygody.Oktawian Chetan - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):66-80.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Synkretyzm kultury i jego antynomie.Maja E. Cybulska - 1969 - Człowiek I Światopogląd 2 (9):5-23.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Adam Burski i jego Dialectica Ciceronis.Izydora Dąmbska - 1974 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 20.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Christianopolis. Johann Valentin Andreae i jego utopia.Jan Garewicz - 1986 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 31.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Mózg i jego umysły. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu.Tomasz Gawryłow - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2):249-252.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. O filozofii języka i jego filozoficzności.Rajsa Khayrullina - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Benjamin Constant i jego dzieło o religii.Sabina Kruszyńska - 2004 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 49.
 21. Unde malum? Zagadnienie zła w filozofii Luigiego Payersona i jego współczesne interpretacje.Mikołaj Sokołowski - 2009 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 54.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Człowiek i jego powinności według Arnolda Geulincxa.Joanna Usakiewicz - 2008 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 9:37-48.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Marks i jego adwersarze.Andrzej G. Wojcieszek - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (1):151-158.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Iluzja sprawczej funkcji intencji działania a mechanizm ustanawiania i osiągania celu.Marcin Cichosz - 2010 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  W 1983 roku Benjamin Libet wraz ze współpracownikami po raz pierwszy wykazał, że w prostym działaniu dobrowolnym świadoma intencja nie pełni funkcji inicjującej. Czasowy przebieg tego typu działania wskazuje również, że intencja oraz samo działanie to produkty procesów nieświadomych. Na podstawie wyniku Libeta oraz wybranych koncepcji psychologicznych Daniel Wegner zaproponował teorię pozornej mentalnej przyczynowości, w ramach której intencja to rodzaj konstruktu umożliwiającego agentowi zrozumienie własnego zachowania w kategoriach przyczynowych, gdzie jego stan mentalny (intencja) jawi mu się jako przyczyna, a (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Machiawelli i jego system polityczny.Lucjan Siemieński - 2011 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 3 (18).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  93
  Normatywność pojęcia przyjaźni i jego miejsce we współczesnych teoriach etycznych.Natasza Szutta - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (2):125-151.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical logicO Pewnym Systemie Logicznym Opartym Na Regułach I Jego Zastosowaniu Przy Nauczaniu Logiki matematycznejОб одноИ логическоИ Системе, основанноИ На Правилах И Об Ее Применении В Преподавании математическоИ Логики.Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 7 (1):71-113.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 28.  26
  Podmiot I Jego Świat in Statu Nascendi.Przemysław Nowakowski - 2012 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (T).
  [The subject and his world in statu nascendi.] Similarly to other works created in the context of enactivism, the works presented in this section refer to the permanently emerging subject as well as, simultaneously, the world of this subject. In the article entitled “The Mind-Body-Body Problem” an animal becomes the basic element of the mind-body-body relation, while in “Living ways of sense-making” the author makes a callback to the research he performed together with Varela in the context of phenomenology and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  40
  Riemann i jego funkcja $\zeta$.Krzysztof Maślanka - 2002 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 30.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Dynamis. Metafizyczne pojęcie możności i jego rola w filozofii praktycznej Arystotelesa.Piotr T. Makowski - 2012 - Diametros 33:76-100.
  "This is a full original version of Makowski's work on Aristotelian dunamis (shortened & revised version has been previously published as "Metaphysics of Practical Philosophy" paper). The author presents the Aristotelian conception of capacity/potentiality (dunamis) – one of the most important in Aristotle’s metaphysics. A closer inspection allows to draw conclusion, that the concept of capacity is an important link between ‘theory’ and ‘practice’ (metaphysics on the one side, and practical – ethical, rhetorical, political – skills, on the other). A (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  37
  Poszukiwanie pewności [recenzja] J. Such (red.), Poszukiwanie pewności i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja, 1992.Zbigniew Liana - 1993 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 15.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  28
  Eugen Rosenstock-Huessy i jego myśl.Zbigniew Jakubowski - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):103-114.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  17
  Jerzy Gengell SJ I Jego Stosunek Do Ateizmu.Franciszek Bargieł - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:256-256.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  7
  Zbigniew Kuderowicz, Hegel i jego uczniowie . Warsaw, Wiedza Powszechna, 1984, pp. 324.Karol Bal - 1985 - Hegel Bulletin 6 (1):30-32.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Harmonia linguarum. Język i jego funkcje w filozofii Leibniza.Halina Święczkowska - 1999 - Idea 12 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  13
  Piotr Viana SJ i jego działalność filozoficzna na Litwie.Roman Darowski - 1998 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3:217-217.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  17
  Albert Einstein i jego związki z filozofią Spinozy.S. J. Lisiak - 2012 - Filo-Sofija 12 (17).
  ALBERT EINSTEIN’S CONNECTIONS WITH SPINOZA’S PHILOSOPHY The paper aims to analyze the influence of Baruch Spinoza’s philosophy on Albert Einstein’s work, in particular his physics. Einstein was a man of genius personality of contemporary physics, but we can see him as a prominent philosopher, too. He studied the philosophical works of Kant, Leibniz, Hume and other modern philosophers. But his most preferred thinker was Baruch Spinoza. Einstein knew very well Spinoza’s main book, Ethics. He accepted Spinoza’s concepts of human being (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Twierdzenie Skolema–Löwenheima i jego konsekwencje.A. Lemańska - 1986 - Studia Philosophiae Christianae 22 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. O granicach wolności i groźbie tyranii. J.J. Rousseau i jego krytycy.Marcin Kilanowski - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 84 (4):335-347.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  14
  Albert Einstein i jego związki z filozofią Spinozy.Bogdan Lisiak - 2012 - Filo-Sofija 12 (17):155-164.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  11
  Prawda historyczna, prawda religijna - Lessing i jego kontynuatorzy.Tomasz Kupś - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)):171-190.
 42.  7
  Johann Christian August Heyse i jego następcy – o ważnym słowniku purystycznym.Ryszard Lipczuk - 2013 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 9.
  In Germany a number of dictionaries of foreign words as lexemes were created. The author cites about 460 dictionaries of foreign borrowings from the period 1800–2007. Dictionaries of borrowings can be divided into three categories: dictionaries of foreign words that do not have the objective of eliminating borrowed words, but describe them in a neutral manner, Germanising dictionaries whose main purpose is to eliminate the use of foreign words and replace them with native words. There are suggested word replacements for (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Genocentryczny paradygmat rozumienia przyrody i jego zasadność w R. Dawkinsa interpretacji ewolucji.Anna Marek-Bieniasz - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (1):163-178.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Etyka jako przestrzeń świata społecznego w perspektywie utylitaryzmu. J.S. Mill i jego filozofia użyteczności.Ireneusz Marian Świtała - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 82 (2):123-139.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Bentham i jego system etyczny (Halina Maślińska, Bentham i jego system etyczny).Ija Lazari-Pawłowska - 1966 - Etyka 1.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  6
  Próba ogólnego opisu zjawiska opętania i jego filozoficznej interpretacji.Kazimierz Mikucki - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (1):125-158.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. O pewnym systemie logicznym opartym na regulach i jego zastosowaniu przy nauczaniu logiki matermatycznej.L. Borkowski - 1958 - Studia Logica 7:107.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Nieme neutrum. Baudrillard-antysocjolog i jego diagnoza społeczeństwa.Agnieszka Smrokowska-Reichmann - 2011 - Principia 54:285-304.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  5
  Adam Kwiryn Krasnodębski SJ i jego filozoficzne dzieło.Franciszek Bargieł - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:263-263.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  5
  Eduard Spranger i jego filozofia społeczna na tie historii Niemiec.Stanisław Jopek - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:145-164.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000