Search results for 'Wang Lu' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1.  2
  Alessandra Capezio, Lu Wang, Simon L. D. Restubog, Patrick R. J. M. Garcia & Vinh N. Lu (forthcoming). To Flatter or To Assert? Gendered Reactions to Machiavellian Leaders. Journal of Business Ethics.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  2
  Long-Biao Cui, Jian Liu, Liu-Xian Wang, Chen Li, Yi-Bin Xi, Fan Guo, Hua-Ning Wang, Lin-Chuan Zhang, Wen-Ming Liu, Hong He, Ping Tian, Hong Yin & Hongbing Lu (2015). Anterior Cingulate Cortex-Related Connectivity in First-Episode Schizophrenia: A Spectral Dynamic Causal Modeling Study with Functional Magnetic Resonance Imaging. Frontiers in Human Neuroscience 9.
 3.  1
  W. Wang & K. Lu (2006). Nanoindentation Study on Elastic and Plastic Anisotropies of Cu Single Crystals. Philosophical Magazine 86 (33-35):5309-5320.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 4.  3
  Huaiyong Wang, Guangli Lu & Yongfang Liu (forthcoming). Ethical Leadership and Loyalty to Supervisor in China: The Roles of Interactional Justice and Collectivistic Orientation. Journal of Business Ethics.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  10
  Xiangyang Lu, Lin Lin, Fang Wang, Shengwen Quan & Kui Zhao (2005). The Drive Laser System for Dc-Sc Injector. In Alan F. Blackwell & David MacKay (eds.), Power. Cambridge University Press. pp. 266.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  2
  H. Lu, N. P. Daphalapurkar, B. Wang, S. Roy & R. Komanduri (2006). Multiscale Simulation From Atomistic to Continuum – Coupling Molecular Dynamics with the Material Point Method. Philosophical Magazine 86 (20):2971-2994.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  1
  Fa Zhan Chen, Yi Wang, Xi Rong Sun, Yu Hong Yao, Ning Zhang, Hui Fen Qiao, Lan Zhang, Zhan Jiang Li, Hong Lin, Zheng Lu, Jing Li, Raymond C. K. Chan & Xu Dong Zhao (2016). Emotional Experiences Predict the Conversion of Individuals with Attenuated Psychosis Syndrome to Psychosis: A 6-Month Follow Up Study. Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  1
  Te Zhu, Shuoxue Jin, Liping Guo, Yuanchao Hu, Eryang Lu, Jianping Wu, Baoyi Wang, Long Wei & Xingzhong Cao (2016). Helium/Hydrogen Synergistic Effect in Reduced Activation Ferritic/Martensitic Steel Investigated by Slow Positron Beam. Philosophical Magazine 96 (3):253-260.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  1
  X. Wang, Y. L. Zhu, S. B. Mi, C. Wang, H. B. Lu & X. L. Ma (2010). Morphology and Orientation of Iron Oxide Precipitates in Epitaxial BiFeO3thin Films Grown Under Two Non-Optimized Oxygen Pressures. Philosophical Magazine 90 (34):4551-4567.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  2
  Mingqiang Lu & Ning Wang (2015). A Study on Community Participation Mode Into Luoshijiang Wetland Ecological Tourism in Dali. Asian Culture and History 7 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Hui Li, Junxiang Luo, Yiliang Lu, Janis Kan, Lothar Spillmann & Wei Wang (2014). Asymmetrical Color Filling-in From the Nasal to the Temporal Side of the Blind Spot. Frontiers in Human Neuroscience 8.
 12. Yunxiang Ling, Miao Zhang, Xiaojun Lu, Wenyuan Wang & Songyang Lao (2006). Game Design and Development-Model Searching Algorithm Based on Response Order and Access Order in War-Came Simulation Grid. In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer Verlag. pp. 627-637.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Yunhua Liu, Xiaoxiao Hu, Cecil Han, Liana Wang, Xinna Zhang, Xiaoming He & Xiongbin Lu (2015). Targeting Tumor Suppressor Genes for Cancer Therapy. Bioessays 37 (12):1277-1286.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Xiaoan Lu, Yao Wang, Elza Erkip & David Goodman (2006). Power Efficient Wireless Video Communications Over CDMA Networks. Complexity 500:s1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Li Lu, Bing He, Chuntao Man & Shun Wang (2016). Robust State Estimation for Markov Jump Genetic Regulatory Networks Based on Passivity Theory. Complexity 21 (5):214-223.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Yanling Lu, Yi Liu, Yunbo Xu, Lianwen Wang & Jiangong Li (2013). Size-Dependent Melting of Ice in Mesoporous Silica. Philosophical Magazine 93 (15):1827-1842.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Qingtao Wang, Hong Lu, Chenchen Shen & Jing Liao (2015). Contribution of Insoluble Organic Matters to Late Gas Generation From Mature Salgan Shale. Interpretation 3 (2):SJ81-SJ93.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Jiang Zhang, Qi Liu, Huafu Chen, Zhen Yuan, Jin Huang, Lihua Deng, Fengmei Lu, Junpeng Zhang, Yuqing Wang, Mingwen Wang & Liangyin Chen (2015). Combining Self-Organizing Mapping and Supervised Affinity Propagation Clustering Approach to Investigate Functional Brain Networks Involved in Motor Imagery and Execution with fMRI Measurements. Frontiers in Human Neuroscience 9.
 19.  69
  Yinghua Lu (2014). Thea PrioriValue and Feeling in Max Scheler and Wang Yangming. Asian Philosophy 24 (3):197-211.
  Following Mou Zongsan’s interpretation of Wang Yangming, this paper investigates the phenomenology of values and moral emotions in Max Scheler and the Confucian learning of heart, especially Wang Yangming. Part I illustrates the meaning of moral emotions in Confucianism and introduces Wang Yangming’s idea of pure knowing . Part II introduces Max Scheler’s idea of a priori value and feeling in order to explain how pure knowing could be both immanent and transcendental, both subjective and objective. Part (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lin He & Taiqing Wang (1978). Zhe Xue Shi Jiang Yan Lu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Jianrong Lu (2006). Bei Wei Tang Song Si Wang Wen Hua Shi. Mai Tian Chu Ban.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Zirong Lu (2007). Ru Xue He Xie He Li Xing: Jian Yu Gong Ju He Li Xing, Jiao Wang He Li Xing Bi Jiao. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
 23. Yang Lu (2006). Si Wang Mei Xue. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Yinghui Song, Wuliang Wang & Yunzhong Guo (eds.) (2009). Fa Lü Shi Zheng Yan Jiu Fang Fa =. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Bangxiong Wang (2013). Dao Jia Si Xiang Jing Dian Wen Lun: Dang Dai Xin Dao Jia de Sheng Ming Jin Lu. Li Xu Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Huiguang Wang (ed.) (2007). Fa Lü Lun Li He Xin Jia Zhi Tan Tao. Xin Xue Lin Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Menglin Wang (2012). Fa Lü Zi Zhi Li Lun de Liu Bian: Yi Xian Dai Xing Wen Ti Wei Zhong Xin de Si Xiang Shi Kao Cha. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Lijie Wang (2010). Hei an Zhi Lü: Xi Fang Fa Lü Qian Shi = Journey to Darkness. Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Zhicheng Wang (2009). Hou Xian Dai Sheng Huo Chen Si Lu. Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Fansen Wang (2011). He Yi San Dai Yi Xia You Luan Wu Zhi: Ming Yi Dai Fang Lu = Waiting for the Dawn: A Plan for the Prince. Da Kuai Wen Hua Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Boqi Wang (2005). Jin Dai Fa Lü Si Chao Yu Zhongguo Gu You Wen Hua. Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Shao-lun Wang (1955). Jên Lei Hsing Fu Chih Lu.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Donglin Wang (2004). Liang Shuming Wen da Lu =. Hubei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Dade Wang (2009). Zhu Lu Yi Tong Xin Lun: Yi "Xin Yu Li, Xin Yu Wu" Wei Xiang du Zhi Xin Zong Xi. Wen Shi Zhe Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Guomeng Wang (2006). Zhu Xi Li Xue Yu Lu Jiuyuan Xin Xue. Xi Nan Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Yan Zhou, Xuerong Shi, Zuolei Wang, Juanjuan Huang, Keming Tang & Jianjiang Yu (2016). Tracking the State of the Delay Hyperchaotic Lü System Using the Coullet Chaotic System Via a Single Controller. Complexity 21 (5):125-130.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  3
  Lu Wang & Alan M. Leslie (2016). Is Implicit Theory of Mind the ‘Real Deal’? The Own‐Belief/True‐Belief Default in Adults and Young Preschoolers. Mind and Language 31 (2):147-176.
  Recent studies reveal spontaneous implicit false-belief understanding in infancy. But is this early ability genuine theory-of-mind? Spontaneous tasks may allow early success by eliminating the selection-response bias thought to underlie later failure on standard tasks. However, using anticipatory eye gaze, we find the same bias in non-verbal tasks in both preschoolers and adults. We argue that the bias arises from theory-of-mind competence itself and takes the form of a rational prior to attribute one's own belief to others. Our discussion then (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  3
  Lu Wang, Preschoolers' and Adults' Belief Reasoning and Task Demand.
  Thirty-years research seemed to reveal that there is a U-shape development in children’s theory-of-mind abilities: infants have the competence to attribute false beliefs properly when measured by looking time and anticipatory eye gaze, while children younger than four systematically fail the standard false belief tasks measuring their voluntary responses. Why is it, and why does the infants’ implicit belief reasoning seem to be free from the inhibition and selection requirements? Are there really two systems, one explicit measured by verbal tasks (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  5
  Penelope A. Hommel, Lu-In Wang & James A. Bergman (1990). Trends in Guardianship Reform: Implications for the Medical and Legal Professions. Journal of Law, Medicine & Ethics 18 (3):213-226.
 40. Penelope A. Hommel, Lu-in Wang & James A. Bergman (1990). Trends in Guardianship Reform: Implications for the Medical and Legal Professions. Journal of Law, Medicine and Ethics 18 (3):213-226.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Lu Wang (1995). Fuleige.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Ban Wang (1997). The Sublime Figure of History: Aesthetics and Politics in Twentieth-Century China. Stanford University Press.
  Through a comparative analysis of diverse texts and contexts, this book offers a cultural history of the interplay between the aesthetic and the political in the formation of personal and collective identity that crystallizes into the Chinese aesthetic of the sublime. It describes how various kinds of politics are aestheticized and how aesthetic manifestations are bound up with prevalent ideologies and politics. In this book, politics refers to various projects for fashioning a viable self, a workable personal and collective identity (...)
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Lu Wang (2009). Zou Jin Fen Xi Zhe Xue. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  6
  Qinqin Zheng, Yadong Luo & Stephanie Lu Wang (2014). Moral Degradation, Business Ethics, and Corporate Social Responsibility in a Transitional Economy. Journal of Business Ethics 120 (3):405-421.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 45.  63
  Wang Lu (2001). On the Nature and Significance of the Linguistic Turn. Contemporary Chinese Thought 32 (3):58-70.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  72
  Wang Lu (2008). Theories of Meaning. Frontiers of Philosophy in China 3 (1):83-98.
  Research into logical syntax provides us the knowledge of the structure of sentences, while logical semantics provides a window into uncovering the truth of sentences. Therefore, it is natural to make sentences and truth the central concern when one deals with the theory of meaning logically. Although their theories of meaning differ greatly, both Michael Dummett’s theory and Donald Davidson’s theory are concerned with sentences and truth and developed in terms of truth. Logical theories and methods first introduced by G. (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  32
  Cheng Lu Wang & Xiaohua Lin (2009). Migration of Chinese Consumption Values: Traditions, Modernization, and Cultural Renaissance. [REVIEW] Journal of Business Ethics 88 (3):399 - 409.
  Most observers of the Chinese consumer market have seen its linear evolution from a traditional culture toward a more Westernized consumer society during the country's three-decade experimentation of the free market. Recent development, however, shows a cultural renaissance in China wherein Chinese people have increasingly demanded their traditional culture components to be part of their consumption experience, coinciding with China's re-emergence as a country of economic and political power. We identify this shift, explore its causes, and discuss its managerial and (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  1
  Guangyao Jiang, Chuanming Li, Jixiang Wu, Tianzi Jiang, Yi Zhang, Lu Zhao, Alan C. Evans, Lei Li, Shuhua Ran, Xuntao Yin & Jian Wang (2016). Progressive Thinning of Visual Motion Area in Lower Limb Amputees. Frontiers in Human Neuroscience 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  1
  Tiansheng Xia, Lu Song, Ting T. Wang, Ling Tan & Lei Mo (2016). Exploring the Effect of Red and Blue on Cognitive Task Performances. Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Xing-Jie Chen, Lu-Lu Liu, Ji-Fang Cui, Ya Wang, David H. K. Shum & Raymond C. K. Chan (2015). Chinese and Australians Showed Difference in Mental Time Travel in Emotion and Content but Not Specificity. Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000