Results for 'Wen Dai'

1000+ found
Order:
See also
 1. Wen Ti Yu Li Chang: 20 Shi Ji Zhongguo Mei Xue Lun Zheng Bian.Abao Dai - 2006 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Xuan Yi You Yuan: Wei Jin Si Xiang, Wen Hua Yu Ren Sheng.Yan Dai - 2008 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zheng Zhi Wen Ming de Zheng Dang Xing: Zheng Zhi Lun Li Yu Zheng Zhi Wen Ming.Mucai Dai - 2004 - Jiangxi Gao Xiao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Dang Dai Zhongguo Zhe Xue Yan Jiu (1949-2009) =.Qiyong Guo & Yongning Wen (eds.) - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
 5.  1
  Risk of Mental Disorders in Children and Adolescents With Atopic Dermatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis.Qian-Wen Xie, Xiaolu Dai, Xinfeng Tang, Celia H. Y. Chan & Cecilia L. W. Chan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Morphological and Functional Differences Between Athletes and Novices in Cortical Neuronal Networks.Xiao-Ying Tan, Yan-Ling Pi, Jue Wang, Xue-Pei Li, Lan-Lan Zhang, Wen Dai, Hua Zhu, Zhen Ni, Jian Zhang & Yin Wu - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 7.  20
  Did King Wen of Zhou Develop the Zhouyi?Xing Wen - 2013 - Contemporary Chinese Thought 44 (3):60-85.
 8. Xian Dai Xing Yu Zhongguo Zong Jiao =.Liyong Dai - 2008 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Zai Ru Lai Fo Zhang Zhong: Zhang Dongsun He Ta de Shi Dai.Qing Dai - 2009 - Xianggang Zhong Wen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Chuan Tong Yu Xian Dai Zhi Jian: Zhongguo Wen Hua Xian Dai Hua de Zhe Xue Sheng Si.Zonggui Li - 2011 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  11
  Jiang Xiaoyuan ;, Wu Yan. Zijin Shan Tian Wen Tai Shi Gao: Zhongguo Tian Wen Xue Xian Dai Hua Ge an. [History of Purplemountain Observatory.] . 219 Pp., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2004. 29[REVIEW]Li-Zhi Fang - 2008 - Isis 99 (3):645-646.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Xian Dai Xin Ru Jia Wen Hua Guan Yan Jiu.Wenhua Chai - 2004 - San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Yi Zhong Qiu He: Dang Dai Xi Fang Duo Yuan Wen Hua Zhu Yi Zheng Zhi Si Xiang Yan Jiu = for Harmony Through Difference: Study on the Political Thoughts of Contemporary Multiculturalism in the West.Shiyin Chang - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Chuan Tong Yu Xian Dai: Ren Wen Zhu Yi de Shi Jie.Lai Chen - 2006 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Dang Dai Wen Yi Li Lun Tan Xun Lu: Chen Chuancai Zi Xuan Ji.Chuancai Chen - 2008 - Zhong Yang Guang Bo Dian Shi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Dang Dai Zhongguo Lun Li Xue Ruo Gan Qian Yan Wen Ti Yan Jiu.Shoucan Chen (ed.) - 2011 - Jin Cheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Dao Jia Yu Han Dai Shi Ren Si Xiang, Xin Tai Ji Wen Xue.Sihuai Chen - 2010 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Gu Dai Si Xiang Wen Hua de Shi Jie: Chun Qiu Shi Dai de Zong Jiao, Lun Li Yu She Hui Si Xiang.Lai Chen - 2009 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Wen Hua, Lun Li Yu Guan Li Zhongguo Xian Dai Hua di Zhe Xue Xing Si.Zhongying Cheng - 1991
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Xiang Ji Jin Xian Dai Wen Hua Ming Ren.Xianchu Chen - 2011 - Hunan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Xing Qi Yu Zhuan Yi: Jin Dai Ke Xue Zhong Xin Xian Xiang de Wen Hua Jie Du.Guoyou Chen - 2008 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Zhongguo Gu Dai Si Xiang Wen Hua Sui Bi.Jiubin Chen - 2006 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Chuan Tong Yu Xian Dai Xing: "Si Xiang Yu Shi Dai" Wen Xuan.Huaiqing Duan (ed.) - 2007 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Li Xing Zhi Wei: Song Dai Zhong Qi Ru Jia Wen Yi Mei Xue Si Xiang Yan Jiu.Xichun Fan - 2006 - Zhong Yang Min Zu da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Wen Ming de Hui Mie Yu Xin Sheng: Ru Xue Yu Zhongguo Xian Dai Xing Yan Jiu.Zhaohui Fang - 2011 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Dao Jia Zhe Xue Yu Gu Dai Wen Xue Li Lun.Qixue Gao - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Huan Jing Wen Ti Jue Ze Lun: Sheng Tai Wen Ming Shi Dai de Li Xing Si Kao.Zhonghua Gao - 2004 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
 28. Zhongguo Gu Dai Wen Lun Fan Chou Fa Sheng Shi.Wenqiang Gao - 2009 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Sheng Tai Wen Yi Yu Zhongguo Wen Yi Si Xiang de Xian Dai Zhuan Huan.Guang Ge - 2007 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Gu Dai She Hui Wen Hua Tan Jiu.Tong Guan - 2005 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Dang Dai Ke Xue Zhe Xue Wen Ti Yan Jiu.Guichun Guo & Sumei Cheng (eds.) - 2009 - Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Luo Ji Yu Wen Hua: Zhongguo Jin Dai Shi Qi Xi Fang Luo Ji Chuan Bo Yan Jiu = Luoji Yu Wenhua.Qiao Guo - 2006 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Ke Xue Mian Lin Wei Ji: Xian Dai Ke Ji de Ren Wen Fan Si.Xiaocheng Han - 2005 - Zhongguo She Hui Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Mei Xue Jian Gou Yu Zhongguo Wen Hua Jing Shen de Xian Dai Quan Shi.Demin Han - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zhongguo Gu Dai Zhe Xue Yu Chuan Tong Wen Hua.Jing Han - 2007 - Beijing Tu Shu Guan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Chong Jian Xian Dai Wen Ming de Gen Ji: Sheng Tai She Hui Zhu Yi Yan Jiu = Rebuilding the Basis of Modern Civilisation: A Comparative Perspective of Eco-Socialism.Qingzhi Huan (ed.) - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
 37. Li Shi Shi Jian Yu Dang Dai Wen Ti: Makesi Zhu Yi Wen Hua Li Lun Yan Jiu.Lizhi Huang - 2004 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Makesi Zhu Yi Wen Hua Zhe Xue Yu Xian Dai Xing =.Lizhi Huang & Chunmei Zhang (eds.) - 2006 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Wei Shi Zhi An: Yan Fu Yu Jin Dai Zhongguo de Wen Hua Zhuan Xing.Kewu Huang - 2010 - Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Zhongguo Jin Dai Si Xiang Wen Hua Shi Tan Lun =.Shunli Huang - 2005 - Yuelu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Mozi Gui Lai: Yi Ge Xian Dai Zhi Shi Fen Zi de Wen Hua Dan Dang.Shiyu Jiao - 2011 - Guo Jia Tu Shu Guan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Sheng Ming Xin Yang Yu Wang Dao Zheng Zhi: Ru Jia Wen Hua de Xian Dai Jia Zhi.Qing Jiang - 2004 - Yang Zheng Tang Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Zhongguo Xian Dai Si Xiang de Qi Yuan: Chao Wen Ding Jie Gou Yu Zhongguo Zheng Zhi Wen Hua de Yan Bian.Guantao Jin - 2011 - Fa L.U Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Yi Shi Xing Tai Shi Yu Zhong de Xian Dai Hua Yu Zhuan Xing Yu Wen Xue Guan Nian Shan Bian.Guangmao Ji - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Fo Jiao Yu Xian Dai Hua: Taixu Fa Shi Yuan Ji Liu Shi Zhou Nian Ji Nian Wen Ji. Juexing (ed.) - 2008 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Wei Wu Shi Guan Qian Yan Wen Ti Yan Jiu: Xian Dai Zhe Xue Shi Yu Xia de Yi Zhong Li Lun Tan Suo.Sanping Kuang & Jinfang Chang (eds.) - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Ren Wen Jia Zhi Qu Xiang de Xian Dai Zhuan Huan =.Gongou Lai - 2005 - Jiangxi Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Changjiang Liuyu Wen Hua Yu Jin Dai Zhongguo Zhe Xue =.Weiwu Li - 2005 - Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua: Hui Tong Yu Zhuan Hua.Minghui Li & Wei-Chieh Lin (eds.) - 2007 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua.Minghui Li & Weifen Chen (eds.) - 2004 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000