6 found
Order:
 1. Kognitywistyka a filozofia: uzurpacja, emancypacja, rywalizacja o przetrwanie najstosowniejszego czy pomoc wzajemna.Wioletta Dziarnowska & Andrzej Klawiter - 2003 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 1:7-14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Emocje i procesy poznawcze zaangażowane w wydawanie sądów moralnych. Dane z neuroobrazowania.Joshua Greene & Wioletta Dziarnowska - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  Tradycyjne teorie psychologii moralności podkreślają rolę rozumowania i „wyższych procesów poznawczych”, podczas gdy ostatnie prace z tego zakresu uwypuklają udział emocji. W niniejszym artykule rozpatruję dane pochodzące z neuroobrazowania wspierające teorię sądzenia moralnego, zgodnie z którą zarówno procesy „poznawcze”, jak i emocjonalne pełnią istotne a czasami wzajemnie konkurencyjne role. Dane te wskazują, że rejony mózgu związane z kontrolą poznawczą (przednia część zakrętu obręczy i grzbietowo boczna kora przedczołowa) są zaangażowane w rozwiązywanie trudnych moralnych dylematów, w których wartości utylitarne wymagają naruszenia (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki.Piotr Przybysz & Wioletta Dziarnowska - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  W artykule podejmujemy zagadnienie udziału emocji w~podejmowaniu decyzji w sytuacjach dylematów moralnych. Prezentujemy stanowisko, jakie w tej sprawie głosi współczesna neuroetyka. Według badaczy-neuroetyków podczas podejmowania decyzji w sytuacji dylematów osobistych biorą górę czynniki emocjonalne, natomiast w dylematach nieosobistych — czynniki poznawczo-kontrolne. Postulują oni też istnienie specjalnej klasy emocji — emocji moralnych — uczestniczących w wydawaniu sądów moralnych w sytuacjach dylematów moralnych. W artykule proponujemy własne odróżnienie dwóch rodzajów emocji moralnych — emocji nie-epistemicznych i epistemicznych.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kognitywistyczne ujęcia konfabulacji: podejście pamięciowe vs. epistemiczne.Magdalena Reuter & Wioletta Dziarnowska - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  Konfabulacja to błędnie ugruntowane przekonanie, które jest skutkiem wypełniania luk w systemie poznawczym. Konfabulację należy odróżnić od kłamstwa, gdyż osoby konfabulujące nie mają intencji oszukania odbiorcy. Wyróżniam konfabulacje patologiczne oraz konfabulacje normalne. Przedstawiam dwa podejścia do problematyki konfabulacji: podejście pamięciowe i epistemiczne. Wedle tego pierwszego, wąskiego podejścia, konfabulacje są wynikiem uzupełniania luk w systemie pamięci. Zgodnie z drugim, szerszym podejściem, konfabulacje mogą być związane także z innymi domenami wiedzy, takimi jak np. percepcja wzrokowa czy percepcja ciała. W artykule proponuję, by (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Paula Thagarda koncepcja rozumowania abdukcyjnego.Mariusz Urbański & Wioletta Dziarnowska - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  Na przykładzie koncepcji rozumowania abdukcyjnego, autorstwa Paula Thagarda, w artykule niniejszym omawia się sposób pojmowania abdukcji charakterystyczny dla eksplanacyjno-koherencyjnego modelu tego typu rozumowań, który w chwili obecnej oferuje najbardziej satysfakcjonujące połączenie psychologicznej adekwatności oraz efektywności obliczeniowej definiowanych w jego ramach procedur generowania i oceny hipotez abdukcyjnych.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Umysł moralny a namysł etyczny: między neuroetyką a tradycyjną filozofią moralności.Mariusz Weiss & Wioletta Dziarnowska - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  W ostatnich latach mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem neuroetyki, tj. subdyscypliny nauk o mózgu badającej rozmaite zagadnienia etyczne w kontekście funkcjonowania ludzkiego umysłu i mózgu. Centralnym przedmiotem tych badań jest specyficznie ludzka zdolność do wydawania sądów moralnych oraz jej mechanizmy. Tymczasem twierdzenia neuroetyki mają znacznie szerszy wymiar; wykracza on bowiem poza kwestie czysto opisowe i obejmuje swym zasięgiem zagadnienia teoretyczne etyki. W niniejszym artykule rozważam znaczenie badań neuroetycznych dla analiz przeprowadzanych w obszarze etyki normatywnej oraz metaetyki.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark