Results for 'Wojciech Za��uski'

1000+ found
Order:
 1.  17
  Odpowiedzialność za nieistniejących?Wojciech Lewandowski - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (2):61-80.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Argument Mariusza Grygiańca za niepoprawnością definicji przedmiotu ogólnego.Wojciech Wciórka - 2005 - Filozofia Nauki 4.
  Mariusz Grygianiec has criticized the so called "proofs of nonexistence of general objects" as based on a wrong definition. In this paper one of his arguments is shown to depend on an unsatisfiable condition (contradictory to some basic ontological intuitions) without which, however, it is inconclusive as a reductio ad absurdum. Furthermore, it is suggested that even if the argument was sound, it could by no means be counted - contrary to the Author's intention - as a counterargument to Stanisław (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Uczucia moralisty jako podstawa wzorca etycznego honnête homme w traktacie Charlesa-François le Maître de Claville.Wojciech Sajkowski - 2007 - Etyka 40:77-92.
  Le Maitre de Claville należy do tradycji moralistycznej klasycyzmu francuskiego i stara się podołać niebagatelnemu zadaniu stworzenia portretu człowieka godnego, honnete homme’a. Usiłując zdefiniować pojęcie cnoty, odwołuje się do własnego smaku estetycznego, subiektywnych emocji radości, zachwytu i rozkoszy wynikających z obcowania z pięknem. Z dużą dowolnością wybiera to, co sam uważa za najdoskonalsze z antyku, Biblii i w najnowszych prądach myślowych swego czasu: m.in. racjonalizmu. Połączenie tych trzech elementow nie jest łatwe. W jego rozważaniach ujawnia się wysiłek moralisty starającego się (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Etyczne aspekty relacji lekarz-przedstawiciel medyczny.Wojciech Słomski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:277-292.
  Zadaniem przedstawiciela handlowego firmy farmaceutycznej jest promocja produktów tej firmy w bezpośrednich kontaktach z lekarzami. Przedstawiciel medyczny pełni funkcję zbliżoną do funkcji przedstawiciela handlowego: reprezentuje firmę farmaceutyczną, jednak reprezentuje w sposób szczególny, bo w bezpośrednich kontaktach z lekarzami. Jego zadaniem jest polecanie" lekarzowi produktów danej firmy. Owo „polecanie" w praktyce nie sprowadza się do udzielenia prostych informacji na temat skuteczności leku, jego skutków ubocznych, zalet i wad w porównaniu z innymi lekami itd., gdyż taką wiedzę lekarz czerpie z fachowych pism. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Filozofia nauki K. R. Poppera a semantyka A. Tarskiego.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):169-192.
  Poppera i Tarskiego wiele łączyło. Obaj urodzili się na początku XX wieku i obaj pochodzili z rodzin żydowskich zasymilowanych w swoich ojczyznach. Obaj emigrowali w czasie wojny ze swych krajów i obaj do końca życia przebywali na obczyźnie. Zarówno Popper jak i Tarski żywo interesowali się filozofią, ale obaj odebrali też akademickie wyksztalcenie matematyczne. Podobny był przedmiot ich głównych zainteresowań: obaj analizowali teorie naukowe. Popper zajmował się metodologią nauk empirycznych, natomiast Tarski badaniami systemów dedukcyjnych. Popper ponadto uprawiał filozofię i wielokrotnie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Historické typy racionality.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):300-302.
  Książek poświęconych refleksji nad pojęciem racjonalności ukazuje się obecnie wiele, zaś większość z nich przyjmuje bardziej lub mniej jasno wyrażony przesłankę, iż pojęcie to przeżywa obecnie głęboki kryzys. Samo pojęcie kryzysu jest przy tym na ogol stosowane w sposób, który należałoby nazwać intelektualną nonszalancją, gdyby tylko ów niefrasobliwy, niekiedy wręcz metaforyczny użytek, jaki się z niego czyni, był wynikiem świadomego zamiaru. Tak jednak zwykle się nie dzieje, a prace poświęcone trudnościom z prawidłowym zdefiniowaniem pojecia racjonalności i określeniem jego funkcji w (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. V. Černik, J. Vicenik, E. Višnowský. Historické typy racionality.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):300-302.
  Książek poświęconych refleksji nad pojęciem racjonalności ukazuje się obecnie wiele, zaś większość z nich przyjmuje bardziej lub mniej jasno wyrażony przesłankę, iż pojęcie to przeżywa obecnie głęboki kryzys. Samo pojęcie kryzysu jest przy tym na ogol stosowane w sposób, który należałoby nazwać intelektualną nonszalancją, gdyby tylko ów niefrasobliwy, niekiedy wręcz metaforyczny użytek, jaki się z niego czyni, był wynikiem świadomego zamiaru. Tak jednak zwykle się nie dzieje, a prace poświęcone trudnościom z prawidłowym zdefiniowaniem pojecia racjonalności i określeniem jego funkcji w (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Teologiczne implikacje teorii przedmiotu w filozoficznym przełomie średniowiecza i nowożytności.Wojciech Starzyński - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Wczesny Descartes dokonuje radykalnego usunięcia z rozważań filozoficznych problemu poznania boskiego. Rekonstrukcja wielowiekowej tradycji średniowiecznej ukazała, że daleko idąca racjonalizacja opisu boskiego poznania prowadzi nieuchronnie do groźnej aporii dotyczącej statusu idei-przedmiotu w boskim intelekcie. Zwolennikiem uproszczenia na gruncie metafizyki był Duns Szkot, który dość zdecydowanie porzucił dziedziczony od Platona problem wzorów idei na rzecz wolnego, absolutnego i rozumnego przyczynowania o dominującym charakterze sprawczym. Zgodnie z dystynkcją wprowadzoną przez św. Tomasza, oprócz zagadnienia samych wzorów-rzeczy pojawia się oddzielny problem statusu ogólnych praw (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Westerplatte or Jedwabne?: Debates on History and "Collective Guilt" in Poland.Wojciech Stanislawski - 2003 - Filozofija I Društvo 2003 (21):261-270.
  The author analyzes recent Polish debates on researching silenced aspects of national history and the problem of the "collective guilt". One of the major questions arising in these debates is: does the study of "white spots" from the past lead to a trauma of continuous collective self-blame? In Poland, a specialized institution, the Institute of National Memory, was founded in 1998, engaging in research, documentation and public education on events related to German and Soviet occupation during WWII and the activity (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Henryka Kamieńskiego pytanie o Rosję: między filozofią dziejów a filozofią społeczną.Krzysztof Wołodźko - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Artykuł niniejszy stawia sobie za cel prezentację myśli Henryka Kamieńskiego, autora książki Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami. Polski filozof, socjolog i ekonomista starał się w latach 50-tych i 60-tych XIX wieku uświadomić swym współczesnym złożoność polsko-rosyjskich relacji, opisanych na szerokim, historycznym i geopolitycznym tle. Sprawy Rosji, którą określał mianem „barbarii”, uznawał za istotne nie tylko z polskiej perspektywy, ale wskazywał na cywilizacyjne zagrożenia, jakie mogą wyniknąć dla Europy z lekceważenia imperium carów. Równocześnie, na co (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  In the Grip of Betrayed Expectations.Isidora Jaric - 2005 - Filozofija I Društvo 2005 (27):75-87.
  The paper discusses the position of young people in Serbia today, as can be inferred from the evidence collected in the study "Politics and everyday life - three years later". Starting from the typology she developed in her 2002 analysis of young people?s interviews, the author traces the changes that have intervened over the past three years in the attitudes of these same respondents concerning politics, personal engagement, views of the future and of their own selves. The fact that the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. O naturze świadomości. Samoświadomość - jej główne odmiany i funkcje.Józef Dębowski - 2014 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 20:13-28.
  W artykule rekonstruuję podstawowe zręby tzw. przeżywaniowej koncepcji świadomości, której współtwórcami byli m.in. Roman Ingarden, Antoni B. Stępień, Karol Wojtyła i Wojciech Chudy. Niektóre istotne elementy tej koncepcji zawierają się również w poglądach Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, Kartezjusza, Kanta, Brentano, Husserla i Bergsona. Według koncepcji przeżywaniowej, zwanej także refleksywną, główną cechą świadomości jest jej zdolność do samoujawniania się sobie - zdolność do samoprzenikania, samoprzezroczystości lub - jak powie G. Ryle - fosforoscencji. Dzięki niej przeżycia świadome kierują się nie tylko (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Wspomnienie - Wojciech Robaczyński.Wojciech Robaczyński - 2011 - Etyka 44:121-123.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  23
  To: “Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland — Part 1: Event Location and Stimulation Performance,” Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński, and Marko Riedel, Interpretation, 6, No. 3, SH39–SH48, Http://Dx.Doi.Org/10.1190/Int-2017-0205.1. [REVIEW]Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński & Marko Riedel - 2018 - Interpretation: SEG 6 (4):Y3-Y5.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  14
  Kierkegaard, Mimesis, and Modernity: A Study of Imitation, Existence, and Affect.Wojciech Kaftanski - 2021 - Routledge.
  This book challenges the widespread view of Kierkegaard’s idiosyncratic and predominantly religious position on mimesis. -/- Taking mimesis as a crucial conceptual point of reference in reading Kierkegaard, this book offers a nuanced understanding of the relation between aesthetics and religion in his thought. Kaftanski shows how Kierkegaard's dialectical-existential reading of mimesis interlaces aesthetic and religious themes, including the familiar core concepts of imitation, repetition, and admiration as well as the newly arisen notions of affectivity, contagion, and crowd behavior. Kierkegaard’s (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16.  1
  Practicing Pragmatist Aesthetics: Critical Perspectives on the Arts.Wojciech Małecki (ed.) - 2014 - Editions Rodopi.
  This is the first collection in English devoted exclusively to pragmatist aesthetics. Its main aim is to employ the resources of that rich and exciting tradition in studying artistic phenomena such as film, sculpture, bio-art, poetry, the novel, cuisine, and various body arts. But it also attempts to provide a wider background for such studies by sketching the history of pragmatist reflection on the aesthetic and by discussing some of the main positions that this history has produced: the aesthetic conceptions (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Justice.Wojciech Sadurski - 2001 - Routledge.
  This title was first published in 2001. A collection of some of the most significant and influential articles on the theory of justice written from the perspectives of legal theory, ethics, political philosophy and political theory.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  Wojciech Sady: The Structure of the Relativity and Quantum Revolution in Physics.Andrzej Łukasik, Marcin Gileta & Sebastian Kozera - 2022 - Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 53 (2):223-229.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  56
  Computer Science and Philosophy: Did Plato Foresee Object-Oriented Programming?Wojciech Tylman - 2018 - Foundations of Science 23 (1):159-172.
  This paper contains a discussion of striking similarities between influential philosophical concepts of the past and the approaches currently employed in selected areas of computer science. In particular, works of the Pythagoreans, Plato, Abelard, Ash’arites, Malebranche and Berkeley are presented and contrasted with such computer science ideas as digital computers, object-oriented programming, the modelling of an object’s actions and causality in virtual environments, and 3D graphics rendering. The intention of this paper is to provoke the computer science community to go (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  15
  Giving Desert its Due: Social Justice and Legal Theory.Wojciech Sadurski - 1985 - D. Reidel Publishing Company.
  During the last half of the twentieth century, legal philosophy has grown significantly. It is no longer the domain of a few isolated scholars in law and philosophy. Hundreds of scholars from diverse fields attend international meetings on the subject. In some universities, large lecture courses of five hundred students or more study it. The primary aim of the Law and Philosophy Library is to present some of the best original work on legal philosophy from both the Anglo-American and European (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   41 citations  
 21.  24
  Bohr, Einstein and Realism.Wojciech Daniel - 1989 - Dialectica 43 (3):249-261.
  SummaryThe Bohr‐Einstein debate on the interpretation of quantum mechanics may be viewed as a discussion on the epistemological status of knowledge gained by physics. It is shown that in fact the advent of quantum theory has led, in a new context, to an old philosophical controversy between epistemological realism and phenomenalism . An inquiry into this controversy, taking into account the contemporary understanding of quantum mechanics based on the axiomatic study of its foundations, leads to the conclusion that contrary to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 22.  15
  On the Position of Helium and Neon in the Periodic Table of Elements.Wojciech Grochala - 2018 - Foundations of Chemistry 20 (3):191-207.
  Helium and neon, the two lightest noble gases, have been traditionally positioned by IUPAC in the Group 18 of the Periodic Table of Elements, together with argon, and other unreactive or moderately reactive gaseous elements, and oganesson. In this account we revive the old discussion on the possible placement of helium in the Group 2, while preserving the position of neon in Group 18. We provide quantum-chemical arguments for such scenario—as well as other qualitative and quantitative arguments—and we describe previous (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23.  16
  Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland, Part I: Events Location and Stimulation Performance.Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński & Marko Riedel - forthcoming - Interpretation:1-29.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 24. Wojciech Słomski. Personalistyczna Wizja Wolności. Wokół Koncepcji Wolności Osoby Ludzkiej Emmanuela Mouniera [The Personalist Vision of Freedom: Examining Emmanuel Mounier's Concept of Personal Freedom].Jacek Orlik & Søren Gauger - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):252-256.
  There is considerable discussion in contemporary philosophical inquiry concerning the problematics of personalism. Among these inquiries is the book of Wojciech Słomski, a professor of philosophy at the Higher Institute of Psychotherapy and Rehabilitation in Warsaw, entitled The Personalist Vision of Freedom: Examining Emmanuel Mounier's Concept of Personal Freedom. This is the second edition of the book which once appeared under the title Personal Freedom According to Emmanuel Mounier in 1996. The new additions are the first chapter, in which (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  Wojciech Słomski. Szkice o Filozofii Polskiej XX Wieku [Drafts on Polish Philosophy of the 20th Century].Paweł Stanisław Czarnecki - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):295-297.
  After a brief look at Drafts on Polish philosophy of the twentieth century you could get the impression that this is a work dedicated to the most recent works of Polish philosophy. However after a moment of consideration, it seems hard to believe that a contemporary philosopher would write a history of twentieth century philosophy which could be considered neither as his history nor his philosophy. The distinction between history and philosophy in this case is not accidental since Wojciech (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  22
  Constructive Knowledge: What Agents Can Achieve Under Imperfect Information.Wojciech Jamroga & Thomas Ågotnes - 2007 - Journal of Applied Non-Classical Logics 17 (4):423-475.
  We propose a non-standard interpretation of Alternating-time Temporal Logic with imperfect information, for which no commonly accepted semantics has been proposed yet. Rather than changing the semantic structures, we generalize the usual interpretation of formulae in single states to sets of states. We also propose a new epistemic operator for ?practical? or ?constructive? knowledge, and we show that the new logic (which we call Constructive Strategic Logic) is strictly more expressive than most existing solutions, while it retains the same model (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 27. Mathematical Linguistics and Proof Theory.Wojciech Buszkowski - 1997 - In Benthem & Meulen (eds.), Handbook of Logic and Language. MIT Press. pp. 683--736.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 28. Quantum Theory and Measurement.John Archibald Wheeler & Wojciech Hubert Zurek - 1985 - Philosophy of Science 52 (3):480-481.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   107 citations  
 29. Categorial Grammar.Wojciech Buszkowski, Witold Marciszewski & Johan van Benthem - 1991 - Studia Logica 50 (1):171-172.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 30.  1
  Wojciech Słomski. W Stronę Człowieka, Wokół Koncepcji Filozofii Antoniego Kępińskiego [In the Direction of Man. About Antoni Kępiński's Conception of Philosophy].Paweł Stanisław Czarnecki - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):298-299.
  Assuming, according to Jaspers, that the measure of truth of a philosophical system is the lifestyle of its creator as well as his ability at drawing conclusions resulting from philosophical speculation to the requirements of practical action, the question must be asked, to what extent, if at all Wojciech Słomski's book tries to recognise and name the philosophically characteristic merging of theory and practise. Despite this, it shouldn't be the superior aim of any biography, let alone the biography of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Double Meaning in Ritual Communication.Wojciech Fałkowski - 2008 - Frühmittelalterliche Studien 42 (1):169-188.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. The Letter of Bruno of Querfurt to King Henry II.Wojciech Fałkowski - 2009 - Frühmittelalterliche Studien 43 (1):417-438.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  16
  Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland, Part II: Shear Wave Splitting Analysis.Wojciech Gajek, Michał Malinowski & James Verdon - forthcoming - Interpretation:1-36.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 34.  14
  Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland — Part 1: Event Location and Stimulation Performance.Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński & Marko Riedel - 2018 - Interpretation: SEG 6 (3):SH39-SH48.
  A precise velocity model is necessary to obtain reliable locations of microseismic events, which provide information about the effectiveness of the hydraulic stimulation. Seismic anisotropy plays an important role in microseismic event location by imposing the dependency between wave velocities and its propagation direction. Building an anisotropic velocity model that accounts for that effect allows for more accurate location of microseismic events. We have used downhole microseismic records from a pilot hydraulic fracturing experiment in Lower-Paleozoic shale gas play in the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35.  23
  “If Happiness is Not the Aim of Politics, Then What Is?”: Rorty Versus Foucault.Wojciech Małecki - 2011 - Foucault Studies 11:106-125.
  In this paper, I present a new account of Richard Rorty’s interpretation of Michel Foucault, which demonstrates that in the course of his career, Rorty presented several diverse (often mutually exclusive) criticisms of Foucault’s political thought. These give different interpretations of what he took to be the flaws of that thought, but also provide different explanations as to the sources of these flaws. I argue that Rorty’s specific criticisms can be divided into two overall groups. Sometimes he saw Foucault’s rejection (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 36.  25
  Completeness Results for Lambek Syntactic Calculus.Wojciech Buszkowski - 1986 - Mathematical Logic Quarterly 32 (1‐5):13-28.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 37.  16
  The Affective Tone of Narration and Posttraumatic Growth in Organ Transplant Recipients.Wojciech Laskowski, Rafał Kieszek, Jolanta Gozdowska, Marta Boczkowska, Mateusz Zatorski & Mariusz Zięba - 2015 - Polish Psychological Bulletin 46 (3):376-383.
  The aim of the study was to verify the hypothesis that positive affective tone of narratives is connected to the experience of posttraumatic growth among transplant patients. Kidney transplant patients and liver transplant patients participated in the study. In the first stage, about 10 weeks after transplant, the participants told two stories about important, freely chosen events from their lives. During the second meeting 10-12 months later we measured posttraumatic growth. Results indicated that the affective tone of narratives about past (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  25
  Completeness Results for Lambek Syntactic Calculus.Wojciech Buszkowski - 1986 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 32 (1-5):13-28.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 39.  35
  The Socratic Dimension of Kierkegaard's Imitation.Wojciech T. Kaftański - 2016 - Heythrop Journal 57 (4):599-611.
  This article reevaluates the origins of Kierkegaard’s concept of imitation. It challenges the general approach to the genealogy of the phenomenon in question, which privileges the influence of various religious traditions on the thinker and ignores his exposure to the non-Christian literature. I contend that a close reading of the Apology, the Sophist, the Republic, and the Phaedo alongside Kierkegaard’s texts from the so-called second authorship reveals in the dialogues of Plato the three crucial aspects of Kierkegaard’s concept of imitation, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40.  7
  Introduction: Imagination in Kierkegaard and Beyond.Wojciech T. Kaftanski - 2021 - History of European Ideas 47 (3):405-413.
 41. Heidegger a Problem Jezyka.Wojciech Herman - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (1):31-45.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Przezwyciężenie metafizyki a problem odpowiedzialności w ujęciu Martina Heideggera.Wojciech Herman - 1996 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 19 (3):39-48.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Wojciech Załuski. Law and Evil: The Evolutionary Perspective.Carlton Patrick - 2019 - Evolutionary Studies in Imaginative Culture 3 (2):135-136.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  1
  Ethical Dimensions of Legal Theory.Wojciech Sadurski (ed.) - 1991 - Rodopi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  25
  Modal Consequence Relations Extending $Mathbf{S4.3}$: An Application of Projective Unification.Wojciech Dzik & Piotr Wojtylak - 2016 - Notre Dame Journal of Formal Logic 57 (4):523-549.
  We characterize all finitary consequence relations over S4.3, both syntactically, by exhibiting so-called passive rules that extend the given logic, and semantically, by providing suitable strongly adequate classes of algebras. This is achieved by applying an earlier result stating that a modal logic L extending S4 has projective unification if and only if L contains S4.3. In particular, we show that these consequence relations enjoy the strong finite model property, and are finitely based. In this way, we extend the known (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 46.  30
  Some Decision Problems in the Theory of Syntactic Categories.Wojciech Buszkowski - 1982 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 28 (33-38):539-548.
 47. Gandhyjska satyagraha.Wojciech Modzelewski - 1983 - Colloquia Communia 11 (6):5-20.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Sposoby pozyskiwania i utrzymania klienta przy pomocy nowych mediów.Wojciech Muszyński & Szymon Muszyński - 2019 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 24:563-577.
  Artykuł prezentuje sposoby pozyskiwania klienta i działania na rzecz jego utrzymania przy pomocy nowych technologii i nowych mediów. Wykazano, iż zarządzanie relacjami z klientem jest pojęciem obszernym ze względu na różnorodność sytuacji, w których kontaktuje się on z przedsiębiorstwem. Zaprezentowano, iż zmiany technologiczne, a zwłaszcza dokonujące się w dynamicznym tempie umasowienie Internetu, przeobrażają oblicza firm i standardy obsługi klienta w stopniu niespotykanym we wcześniejszych pokoleniach. Przedstawiono również, że utrzymanie klienta jest ważniejsze niż pozyskanie nowego – zgodnie z zasadą V. Pareto. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Wojciech Klimczyk, \"Erotyzm ponowoczesny\", Wyd. Universitas, Kraków 2008, ss. 278.Maciej Musiał - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Kilka uwag krytycznych o \"Historii socjaldemokracji niemieckiej\"- Franciszka Mehringa (Franciszek Mehring, Historia socjaldemokracji niemieckiej, Książka i Wiedza, Warszawa 1963- 1965). [REVIEW]Wojciech Nocek - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):140-145.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000