Results for 'Wojciech Za��uski'

1000+ found
Order:
 1.  20
  Odpowiedzialność za nieistniejących?Wojciech Lewandowski - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (2):61-80.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Argument Mariusza Grygiańca za niepoprawnością definicji przedmiotu ogólnego.Wojciech Wciórka - 2005 - Filozofia Nauki 4.
  Mariusz Grygianiec has criticized the so called "proofs of nonexistence of general objects" as based on a wrong definition. In this paper one of his arguments is shown to depend on an unsatisfiable condition (contradictory to some basic ontological intuitions) without which, however, it is inconclusive as a reductio ad absurdum. Furthermore, it is suggested that even if the argument was sound, it could by no means be counted - contrary to the Author's intention - as a counterargument to Stanisław (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Przyszłość i odpowiedzialność: problem uzasadnienia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia we współczesnej etyce.Wojciech Lewandowski - 2015 - Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Foreigner as a priviledged moral agent.Wojciech Lewandowski - 2022 - Analiza I Egzystencja 60:43-63.
  Artykuł dotyczy doświadczenia moralnego podmiotu pozostającego poza siecią bliskich relacji. Analizuję dwie reguły niezależności moralnej, które mogłyby świadczyć o uprzywilejowaniu podmiotu w tego rodzaju sytuacjach. Zgodnie z pierwszą podmiot pozostający poza siecią relacji unika zagrożeń związanych z utożsamieniem z rolą społeczną. Zgodnie z drugą działania podejmowane przez podmiot charakteryzują się wyższym stopniem bezinteresowności, a co za tym idzie – większą wartością moralną. Argumentuję, że reguły te mogą mieć jedynie charakter prima facie i są ograniczone wieloma czynnikami. Wskazuję również, że uprzywilejowanie (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Wojna rosyjsko-turecka 1768–1774 w depeszach papieskich dyplomatów w Europie.Wojciech Kęder - 2023 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 29 (2):59-72.
  W 1768 roku Turcja zagrożona ekspansywną polityką Moskwy, w tym zwłaszcza rozwojem sytuacji w Rzeczypospolitej, wypowiedziała Rosji wojnę. Toczyła się ona do 1774 roku i zakończona została klęską Turcji i podpisaniem pokoju w Küczük Kajnardży, na mocy którego Rosja umocniła się kosztem Turcji w basenie Morza Czarnego, a caryca Katarzyna II zrealizowała dążenia podjęte już za Piotra I Wielkiego. Zmagania wojenne Rosji z Turcją obserwowane były w Rzymie z dużą uwagą, a nuncjusze papiescy starali się nadsyłać do Rzymu wszelkie informacje, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Teologiczne implikacje teorii przedmiotu w filozoficznym przełomie średniowiecza i nowożytności.Wojciech Starzyński - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Wczesny Descartes dokonuje radykalnego usunięcia z rozważań filozoficznych problemu poznania boskiego. Rekonstrukcja wielowiekowej tradycji średniowiecznej ukazała, że daleko idąca racjonalizacja opisu boskiego poznania prowadzi nieuchronnie do groźnej aporii dotyczącej statusu idei-przedmiotu w boskim intelekcie. Zwolennikiem uproszczenia na gruncie metafizyki był Duns Szkot, który dość zdecydowanie porzucił dziedziczony od Platona problem wzorów idei na rzecz wolnego, absolutnego i rozumnego przyczynowania o dominującym charakterze sprawczym. Zgodnie z dystynkcją wprowadzoną przez św. Tomasza, oprócz zagadnienia samych wzorów-rzeczy pojawia się oddzielny problem statusu ogólnych praw (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Źródła polskiego kartezjanizmu fenomenologicznego: Od Idei i percepcji do Człowieka i czasu.Wojciech Starzyński - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):63-92.
  Celem artykułu jest zbadanie źródeł polskiego kartezjanizmu fenomenologicznego, które autor hipotetycznie sytuuje w rozprawie doktorskiej Kazimierza Twardowskiego Idee und Perception. Eine erkenntnistheoretische Untersuchung aus Descartes (1891). Rozprawa jest badana w aspekcie brentanowskiego na nią wpływu, który daje się zauważyć zarówno na poziomie rozstrzygnięć epistemologicznych, jak i w koncepcji uprawiania historii filozofii. Choć Twardowski koryguje w niej kartezjańską interpretację Brentana, to pozostaje na gruncie brentanowskiej psychologii opisowej, stanowiącej pewną wstępną wersję fenomenologii. W drugiej części artykułu rekonstruuje się wątek kartezjański zawarty w (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Etyczne aspekty relacji lekarz-przedstawiciel medyczny.Wojciech Słomski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:277-292.
  Zadaniem przedstawiciela handlowego firmy farmaceutycznej jest promocja produktów tej firmy w bezpośrednich kontaktach z lekarzami. Przedstawiciel medyczny pełni funkcję zbliżoną do funkcji przedstawiciela handlowego: reprezentuje firmę farmaceutyczną, jednak reprezentuje w sposób szczególny, bo w bezpośrednich kontaktach z lekarzami. Jego zadaniem jest polecanie" lekarzowi produktów danej firmy. Owo „polecanie" w praktyce nie sprowadza się do udzielenia prostych informacji na temat skuteczności leku, jego skutków ubocznych, zalet i wad w porównaniu z innymi lekami itd., gdyż taką wiedzę lekarz czerpie z fachowych pism. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Uczucia moralisty jako podstawa wzorca etycznego honnête homme w traktacie Charlesa-François le Maître de Claville.Wojciech Sajkowski - 2007 - Etyka 40:77-92.
  Le Maitre de Claville należy do tradycji moralistycznej klasycyzmu francuskiego i stara się podołać niebagatelnemu zadaniu stworzenia portretu człowieka godnego, honnete homme’a. Usiłując zdefiniować pojęcie cnoty, odwołuje się do własnego smaku estetycznego, subiektywnych emocji radości, zachwytu i rozkoszy wynikających z obcowania z pięknem. Z dużą dowolnością wybiera to, co sam uważa za najdoskonalsze z antyku, Biblii i w najnowszych prądach myślowych swego czasu: m.in. racjonalizmu. Połączenie tych trzech elementow nie jest łatwe. W jego rozważaniach ujawnia się wysiłek moralisty starającego się (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Westerplatte or Jedwabne?: Debates on history and "collective guilt" in Poland.Wojciech Stanislawski - 2003 - Filozofija I Društvo 2003 (21):261-270.
  The author analyzes recent Polish debates on researching silenced aspects of national history and the problem of the "collective guilt". One of the major questions arising in these debates is: does the study of "white spots" from the past lead to a trauma of continuous collective self-blame? In Poland, a specialized institution, the Institute of National Memory, was founded in 1998, engaging in research, documentation and public education on events related to German and Soviet occupation during WWII and the activity (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  V. Černik, J. Vicenik, E. Višnowský. Historické typy racionality.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):300-302.
  Książek poświęconych refleksji nad pojęciem racjonalności ukazuje się obecnie wiele, zaś większość z nich przyjmuje bardziej lub mniej jasno wyrażony przesłankę, iż pojęcie to przeżywa obecnie głęboki kryzys. Samo pojęcie kryzysu jest przy tym na ogol stosowane w sposób, który należałoby nazwać intelektualną nonszalancją, gdyby tylko ów niefrasobliwy, niekiedy wręcz metaforyczny użytek, jaki się z niego czyni, był wynikiem świadomego zamiaru. Tak jednak zwykle się nie dzieje, a prace poświęcone trudnościom z prawidłowym zdefiniowaniem pojecia racjonalności i określeniem jego funkcji w (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Filozofia nauki K. R. Poppera a semantyka A. Tarskiego.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):169-189.
  Poppera i Tarskiego wiele łączyło. Obaj urodzili się na początku XX wieku i obaj pochodzili z rodzin żydowskich zasymilowanych w swoich ojczyznach. Obaj emigrowali w czasie wojny ze swych krajów i obaj do końca życia przebywali na obczyźnie. Zarówno Popper jak i Tarski żywo interesowali się filozofią, ale obaj odebrali też akademickie wyksztalcenie matematyczne. Podobny był przedmiot ich głównych zainteresowań: obaj analizowali teorie naukowe. Popper zajmował się metodologią nauk empirycznych, natomiast Tarski badaniami systemów dedukcyjnych. Popper ponadto uprawiał filozofię i wielokrotnie (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Filozofia nauki K. R. Poppera a semantyka A. Tarskiego.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):169-192.
  Poppera i Tarskiego wiele łączyło. Obaj urodzili się na początku XX wieku i obaj pochodzili z rodzin żydowskich zasymilowanych w swoich ojczyznach. Obaj emigrowali w czasie wojny ze swych krajów i obaj do końca życia przebywali na obczyźnie. Zarówno Popper jak i Tarski żywo interesowali się filozofią, ale obaj odebrali też akademickie wyksztalcenie matematyczne. Podobny był przedmiot ich głównych zainteresowań: obaj analizowali teorie naukowe. Popper zajmował się metodologią nauk empirycznych, natomiast Tarski badaniami systemów dedukcyjnych. Popper ponadto uprawiał filozofię i wielokrotnie (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  V. Černik, J. Vicenik, E. Višnowský. Historické typy racionality.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):300-302.
  Książek poświęconych refleksji nad pojęciem racjonalności ukazuje się obecnie wiele, zaś większość z nich przyjmuje bardziej lub mniej jasno wyrażony przesłankę, iż pojęcie to przeżywa obecnie głęboki kryzys. Samo pojęcie kryzysu jest przy tym na ogol stosowane w sposób, który należałoby nazwać intelektualną nonszalancją, gdyby tylko ów niefrasobliwy, niekiedy wręcz metaforyczny użytek, jaki się z niego czyni, był wynikiem świadomego zamiaru. Tak jednak zwykle się nie dzieje, a prace poświęcone trudnościom z prawidłowym zdefiniowaniem pojecia racjonalności i określeniem jego funkcji w (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Antystrofa dialektyki: teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna = The counterpart of Dialectic: the rhetorical theory of Bartholomew Keckermann.Wojciech Ryczek - 2016 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Głównym celem książki jest rekonstrukcja teorii retorycznej, wyłożonej przez Bartłomieja Keckermanna (1572–1609), profesora filozofii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, w obszernym traktacie pod tytułem System retoryki (Systema rhetoricae, Hanau 1608). Opierając się na przejrzystej metodzie, u której podstaw leżała zasada podziału dychotomicznego, wywiedziona wprost z pism logicznych Arystotelesa (Organonu), Keckermann przeprowadził systematyzację sztuki przemawiania. Dzięki twórczemu wykorzystaniu koncepcji Stagiryty, Cycerona i Kwintyliana, a także współczesnych sobie teoretyków wymowy, głównie Rudolfa Agricoli, Erazma z Rotterdamu, Filipa Melanchtona i Piotra Ramusa, stworzył on summę (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Sumienie a praktyczna racjonalność. Jak pogodzić tradycyjne ujęcie sumienia z roszczeniami do nieskrępowanej wolności?Wojciech Wierzejski - 2017 - Studia Philosophiae Christianae 51 (3):67.
  Współcześnie można zaobserwować pewien paradoks. Z jednej strony wiele słyszy się o wolności sumienia, więźniach sumienia, konflikcie sumienia, klauzuli sumienia. Z drugiej zaś sumienie jest powszechnie ignorowane, przynajmniej w filozofii. Inny rodzaj paradoksu jest następujący: sumienie, które częstokroć w historii jawiło się jako sprzymierzeniec wszystkich walczących przeciw bezprawiu i przeciw arbitralności tyranów, dziś stawiane jest w opozycji wobec obiektywnego prawa moralnego, albo jako racja usprawiedliwiająca wybór po linii zła moralnego. Filozof ma obowiązek zadać pytanie: dlaczego tak sie dzieje? Artykuł poświęcony (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  Między horrorem a kryminałem. Katarzyna Puzyńska i Wojciech Chmielarz.Krystyna Walc - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 66 (1):403-424.
  Celem artykułu jest ukazanie, jak, mimo ustalonych dawno temu postulatów, nakazujących „oczyszczenie” powieści kryminalnej z elementów fantastycznych i nadprzyrodzonych, motywy te funkcjonują we współczesnych utworach z tego gatunku. Jako kontekst należy wskazać zjawiska dające się zauważyć w najnowszej literaturze i kulturze popularnej. Jednym nich jest zmiana postrzegania typowych monstrów z horroru, które stają się zarówno „mniej groźne”, jak i „bardziej ludzkie”. Kolejnym – zakwestionowanie związku postaci (a także zespołu motywów) z fabułą. To na przykład, co było dotąd typowe dla horroru, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Henryka Kamieńskiego pytanie o Rosję: między filozofią dziejów a filozofią społeczną.Krzysztof Wołodźko - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Artykuł niniejszy stawia sobie za cel prezentację myśli Henryka Kamieńskiego, autora książki Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami. Polski filozof, socjolog i ekonomista starał się w latach 50-tych i 60-tych XIX wieku uświadomić swym współczesnym złożoność polsko-rosyjskich relacji, opisanych na szerokim, historycznym i geopolitycznym tle. Sprawy Rosji, którą określał mianem „barbarii”, uznawał za istotne nie tylko z polskiej perspektywy, ale wskazywał na cywilizacyjne zagrożenia, jakie mogą wyniknąć dla Europy z lekceważenia imperium carów. Równocześnie, na co (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  In the grip of betrayed expectations.Isidora Jaric - 2005 - Filozofija I Društvo 2005 (27):75-87.
  The paper discusses the position of young people in Serbia today, as can be inferred from the evidence collected in the study "Politics and everyday life - three years later". Starting from the typology she developed in her 2002 analysis of young people?s interviews, the author traces the changes that have intervened over the past three years in the attitudes of these same respondents concerning politics, personal engagement, views of the future and of their own selves. The fact that the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 20.  3
  Wspomnienie - Wojciech Robaczyński.Wojciech Robaczyński - 2011 - Etyka 44:121-123.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  O naturze świadomości. Samoświadomość - jej główne odmiany i funkcje.Józef Dębowski - 2014 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 20:13-28.
  W artykule rekonstruuję podstawowe zręby tzw. przeżywaniowej koncepcji świadomości, której współtwórcami byli m.in. Roman Ingarden, Antoni B. Stępień, Karol Wojtyła i Wojciech Chudy. Niektóre istotne elementy tej koncepcji zawierają się również w poglądach Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, Kartezjusza, Kanta, Brentano, Husserla i Bergsona. Według koncepcji przeżywaniowej, zwanej także refleksywną, główną cechą świadomości jest jej zdolność do samoujawniania się sobie - zdolność do samoprzenikania, samoprzezroczystości lub - jak powie G. Ryle - fosforoscencji. Dzięki niej przeżycia świadome kierują się nie tylko (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ḥāshiyat... al-Sayyid Muḥammad Zāhid ibn Muḥammad Aslam al-ʻAlawī al-Ḥusaynī al-Ḥanafī al-Ḥanīfī al-Harawī ʻala Sharḥ Jalāl al-Dīn al-Dawwānī al-Ṣiddīqī ʻalá Hayākil al-nūr lil-Shaykh Shihāb al-Dīn al-maqtūl..Mīr Zāhid & Muḥammad ibn Muḥammad - unknown - Edited by Muṣṭafá ibn ʻUthmān ibn Aḥmad ibn Zayn al-Ṣayyād Marṣafī & Maḥmūd al-Imām Manṣūrī.
  Mīr Zāhid's glosses on al-Dawwānī's commentary on al-Suhrawardī's Hayākil al-nūr on Islamic philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Bishārat: khudā bih zādgāhash ba̲z mīʹgardad.Hūshang Muʻīnʹzādah - 2005 - France: Āz̲arakhsh.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Taz̲hīb al-marām: tarjumahʹī az Tahz̲īb al-kalām-i Taftāzānī.Masʻūd ibn ʻUmar Taftāzānī - 2002 - Tihrān: Intishārāt-i Tavakkulī. Edited by Muḥammad Raʼūf Tavakkulī & Fakhr al-Dīn Rūdbārī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Sharḥ Manṭiq al-hidāyah: al-qism al-awwal min hidāyat al-ḥikmah al-mansūb ilá al-Mawlá al-Muḥaqqiq Ṣalāḥ al-Dīn Mūsá Shāh ibn Muḥammad al-Ḥanafī al-Maʻrūf bi-Qāḍī Zādah al-Rūmī al-mutawwafá baʻd sanat 840H. Qāḍīʹzādah, Mūsá ibn Muḥammad & ‏ ‎ - 2019 - Bayrūt: Dār al-Rayāḥīn. Edited by ʻAbd al-Ḥamīd Turkumānī.
 26. Gandhyjska satyagraha.Wojciech Modzelewski - 1983 - Colloquia Communia 11 (6):5-20.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Naród i postęp: problematyka narodowa w ideologii i myśli społecznej pozytywistów warszawskich.Wojciech Modzelewski - 1977 - Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  21
  Jaką jesteśmy „historią”? Etyczne rozwinięcie tezy o historyczności człowieka.Wojciech Torzewski - 2013 - Filo-Sofija 13 (20).
  Wojciech Torzewski What Kind of ‘History’ are We? – the Historicity of Human from Ethical PerspectiveThis article presents the ethical aspect of the concept of narrative identity, especially in relation to the concept of Charles Taylor. The author makes also attemption to reconstruct the two main objections that can be drawn at this concept. Namely, firstly, the complaint relativization of the ethical and, secondly, the complaint absolutizing ethical perspective. Both objections to the concept of narrative identity shall be regarded (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  21
  The Type-Token Distinction and Four Problems with Propertarian IP Justifications.Wojciech Gamrot - 2022 - Axiomathes 32 (6):1047-1059.
  Propertarian justifications of intellectual property postulate the appropriation of various entities, often called patterns, designs, or technologies. These must be immaterial and should not be confused with material structures that embody them. Hence two classes of objects are distinguished. It is convenient to refer to them as types and tokens. The type must involve a condition defining which material structures should be considered its tokens. For an IP regime to be economically meaningful one must necessarily appropriate types in a way (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Prawda W koncepcji stylów myślowych ludwika flecka.Wojciech Regenczuk - 1998 - Kwartalnik Filozoficzny 26 (2-4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Wojciech Sadurski, Freedom of Speech and Its Limits. [REVIEW]Roger Shiner - 2000 - Philosophy in Review 20:284-286.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  31
  Hermeneutyka a kwestia rozumu.Wojciech Torzewski - 2010 - Filo-Sofija 10 (11 (2010/2)):29-40.
  Author: Torzewski Wojciech Title: HERMENEUTICS AND THE QUESTION OF REASON (Hermeneutyka a kwestia rozumu) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.11, number: 2010/2, pages: 29-40 Keywords: HERMENEUTICS, RATIONALITY, INTERPRETATION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:This article is an expression and an attempt to justify the belief that hermeneutic philosophy is an interpretation of the rationality’s concept. Although hermeneutics itself is a critique of a certain form of rationalism, and therefore falls under (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. On the 50th Anniversary of Chopin Death (translation).Wojciech Żeleński, Brian Harlan & Małgorzata A. Szyszkowska - 2000 - In Maja Trochimczyk (ed.), After Chopin: Essays in Polish Music.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  25
  The polish way of reform.Wojciech Hubner - 1989 - World Futures 26 (2):109-122.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Wojciech Sadurski, Freedom of Speech and Its Limits Reviewed by.Roger A. Shiner - 2000 - Philosophy in Review 20 (4):284-286.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Inconsistencies in Himma's Intellectual Property Theory.Wojciech Gamrot - 2023 - Analiza I Egzystencja 63:109-132.
  Teoria własności intelektualnej Kennetha E. Himmy ma na celu uzasadnienie prawa naturalnego do intelektualnej "zawartości" dzieł sztuki i wynalazków. Uważa się przy tym dość powszechnie, że ową zawartość stanowią obiekty abstrakcyjne. Himma proponuje modyfikację znanego argumentu Johna Locke'a z uwzględnieniem koncepcji wartości. Utrzymuje, że nawet jeśli obiekty abstrakcyjne istnieją przed ich rzekomym "stworzeniem", to ich "konsumpcja" nie jest możliwa, dopóki wynalazca lub artysta nie wykona określonej pracy. Praca ta ma jego zdaniem być niezbędna dla zapewnienia dostępu do tychże obiektów. Himma (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  10
  Mitigating the Necessity of the Past in the Second Half of the Twelfth Century: Future-Dependent Predestination.Wojciech Wciórka - 2019 - Vivarium 58 (1-2):29-64.
  Early twelfth-century logicians invoked past-tensed statements with future-oriented contents to undermine the assumption that every proposition ‘about the past’ is determinate. In the second half of the century, the notion of future-dependence was used to restrict the scope of necessity per accidens. At some point, this idea began to be applied in theology to solve puzzles surrounding predestination, prescience, prophecy, and faith. In the mid-1160s, Magister Udo quotes some thinkers who insisted that the principle of the necessity of the past (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  2
  Intuicja intelektualna w metafizyce =.Wojciech Daszkiewicz - 2014 - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ethics in Research on Recent History.Wojciech Roszkowski - 2005 - In Mariusz M. Żydowo (ed.), Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science. Polish Academy of Sciences. pp. 111.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Niedostrzegalne światy.Wojciech Rostafiński - 1989 - Londyn: Polska Fundacja Kulturalna.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. O dwóch funkcjach deskrypcji. Analiza krytyczna rozumowania Gettiera.Wojciech Rostworowski - 2009 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 70.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Prawo jako rozkaz suwerena.Wojciech Babicki - 1988 - Studia Filozoficzne 270 (5).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. From Mourning to Melancholy: Toward a Phenomenology of the Modern Human Condition.Wojciech Balus - 1998 - Analecta Husserliana 52:411-418.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  Sposoby pozyskiwania i utrzymania klienta przy pomocy nowych mediów.Wojciech Muszyński & Szymon Muszyński - 2019 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 24:563-577.
  Artykuł prezentuje sposoby pozyskiwania klienta i działania na rzecz jego utrzymania przy pomocy nowych technologii i nowych mediów. Wykazano, iż zarządzanie relacjami z klientem jest pojęciem obszernym ze względu na różnorodność sytuacji, w których kontaktuje się on z przedsiębiorstwem. Zaprezentowano, iż zmiany technologiczne, a zwłaszcza dokonujące się w dynamicznym tempie umasowienie Internetu, przeobrażają oblicza firm i standardy obsługi klienta w stopniu niespotykanym we wcześniejszych pokoleniach. Przedstawiono również, że utrzymanie klienta jest ważniejsze niż pozyskanie nowego – zgodnie z zasadą V. Pareto. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  31
  Bohr, Einstein and Realism.Wojciech Daniel - 1989 - Dialectica 43 (3):249-261.
  SummaryThe Bohr‐Einstein debate on the interpretation of quantum mechanics may be viewed as a discussion on the epistemological status of knowledge gained by physics. It is shown that in fact the advent of quantum theory has led, in a new context, to an old philosophical controversy between epistemological realism and phenomenalism . An inquiry into this controversy, taking into account the contemporary understanding of quantum mechanics based on the axiomatic study of its foundations, leads to the conclusion that contrary to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 46.  7
  Unifying sets and programs via dependent types.Wojciech Moczydłowski - 2012 - Annals of Pure and Applied Logic 163 (7):789-808.
 47.  29
  Kierkegaard, Mimesis, and Modernity: A Study of Imitation, Existence, and Affect.Wojciech Kaftanski - 2021 - New York, NY: Routledge.
  This book challenges the widespread view of Kierkegaard’s idiosyncratic and predominantly religious position on mimesis. -/- Taking mimesis as a crucial conceptual point of reference in reading Kierkegaard, this book offers a nuanced understanding of the relation between aesthetics and religion in his thought. Kaftanski shows how Kierkegaard's dialectical-existential reading of mimesis interlaces aesthetic and religious themes, including the familiar core concepts of imitation, repetition, and admiration as well as the newly arisen notions of affectivity, contagion, and crowd behavior. Kierkegaard’s (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  5
  The Cognitive Value of Introspection according to Kazimierz Twardowski.Wojciech Rechlewicz - 2022 - Filozofia Nauki 30 (2):47-64.
  Kazimierz Twardowski attributed high cognitive value to introspection because he believed it plays a fundamental role in psychology, the primary philosophical discipline. He believed that basing philosophy on inner experience would allow it to obtain universal and justified results. Internal experience consists of perceiving one’s own mental facts; it is non-sensual and selfevident. Twardowski referred to introspection in his investigations in various ways, which is presented in the article.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  10
  New Concepts of Budo Internalised as a Philosophy of Life.Wojciech J. Cynarski - 2022 - Philosophies 7 (5):110.
  Traditional martial arts continue to be interesting and inspiring to many people around the globe. Some of their contemporary adaptations attract enthusiasts for whom they are especially important. In this article, the author bases his observations on his own long-term participation. The analysis takes into account the influence of the perspectives of Jigoro Kano and several other creators of modern varieties of Japanese budo. It can be concluded that regular, even daily, practice—cultivating martial arts and internalizing its values—co-creates the lifestyle (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  24
  Giving Desert its Due: Social Justice and Legal Theory.Wojciech Sadurski - 1985 - D. Reidel Publishing Company.
  During the last half of the twentieth century, legal philosophy (or legal theory or jurisprudence) has grown significantly. It is no longer the domain of a few isolated scholars in law and philosophy. Hundreds of scholars from diverse fields attend international meetings on the subject. In some universities, large lecture courses of five hundred students or more study it. The primary aim of the Law and Philosophy Library is to present some of the best original work on legal philosophy from (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   64 citations  
1 — 50 / 1000