Order:
 1. Chen Xianda Zi Xuan Ji =.Xianda Chen - 2007 - Xue Xi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Chu Zai Jia Feng Zhong de Zhe Xue: Zou Xiang 21 Shi Ji de Makesi Zhu Yi Zhe Xue.Xianda Chen - 2004 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Jing Yuan Ye Yu: Zhe Xue Sui Si Lu.Xianda Chen - 2006 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Man Bu Xia Si: Zhe Xue Sui Xiang Lu.Xianda Chen - 2006 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Xin Yang Yu Tan Suo: Chen Xianda Zi Xuan Ji.Xianda Chen - 2008 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zou Xiang Li Shi de Shen Chu: Makesi Li Shi Guan Yan Jiu.Xianda Chen - 2006 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Zhe Xue Yu Wen Hua.Xianda Chen - 2006 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark