11 found
Order:
 1.  5
  Geochemical Evidence for Oil and Gas Expulsion in Triassic Lacustrine Organic-Rich Mudstone, Ordos Basin, China.Tongwei Zhang, Xiangzeng Wang, Jianfeng Zhang, Xun Sun, Kitty L. Milliken, Stephen C. Ruppel & Daniel Enriquez - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):SF41-SF61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   8 citations  
 2.  6
  Chemostratigraphic Insights Into Fluvio-Lacustrine Deposition, Yanchang Formation, Upper Triassic, Ordos Basin, China.Harry Rowe, Xiangzeng Wang, Bojiang Fan, Tongwei Zhang, Stephen C. Ruppel, Kitty L. Milliken, Robert Loucks, Ying Shen, Jianfeng Zhang, Quansheng Liang & Evan Sivil - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):SF149-SF165.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   6 citations  
 3.  10
  Pore Types, Pore-Network Analysis, and Pore Quantification of the Lacustrine Shale-Hydrocarbon System in the Late Triassic Yanchang Formation in the Southeastern Ordos Basin, China.Robert G. Loucks, Stephen C. Ruppel, Xiangzeng Wang, Lucy Ko, Sheng Peng, Tongwei Zhang, Harry D. Rowe & Patrick Smith - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):SF63-SF79.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   5 citations  
 4.  5
  Hydrocarbon Storage Space Within Lacustrine Gas Shale of the Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, China.Xiangzeng Wang, Lixia Zhang, Chengfu Jiang & Bojiang Fan - 2015 - Interpretation: SEG 3 (2):SJ15-SJ23.
 5.  6
  Preconditioning Point-Source/Point-Receiver High-Density 3D Seismic Data for Lacustrine Shale Characterization in a Loess Mountain Area.Wei Wang, Xiangzeng Wang, Hongliu Zeng & Quansheng Liang - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):SF177-SF188.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 6.  6
  Introduction to Special Section: Lacustrine Shale Characterization and Shale Resource Potential in Ordos Basin, China.Tongwei Zhang, Xiangzeng Wang, Hongliu Zeng, Neil Fishman, Barry J. Katz, Kitty L. Milliken, Mingzhen Wei, Bob Loucks & Amin Ghanizadeh - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):SFi-SFii.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  5
  Identification and Distribution of Fractures in the Zhangjiatan Shale of the Mesozoic Yanchang Formation in Ordos Basin.Hui Shi, Xiaorong Luo, Hui Xu, Xiangzeng Wang, Lixia Zhang, Qingchen Wang, Yuhong Lei, Chengfu Jiang, Ming Cheng & Shan Ma - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):SF167-SF176.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  5
  Study on the Distribution of Extractable Organic Matter in Pores of Lacustrine Shale: An Example of Zhangjiatan Shale From the Upper Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, China.Yuxi Yu, Xiaorong Luo, Ming Cheng, Yuhong Lei, Xiangzeng Wang, Lixia Zhang, Chengfu Jiang & Likuan Zhang - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):SF109-SF126.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  2
  Characteristics of Chang 7 Shale Gas in the Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, China.Xiangzeng Wang - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):SF31-SF39.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  4
  Introduction to Special Section: Lacustrine Shale Characterization and Shale Resource Potential in Ordox Basin, China.Tongwei Zhang, Xiangzeng Wang, Hongliu Zeng, Neil Fishman, Barry J. Katz, Kitty L. Milliken, Mingzhen Wei, Bob Loucks & Amin Ghanizadeh - forthcoming - Interpretation: SEG:1-4.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  2
  Practical Application of Liquid-CO2/Slick-Water Hybrid Fracturing Technology in the Lacustrine Shale Gas Reservoir in Ordos Basin, China.Xiangzeng Wang - 2015 - Interpretation: SEG 3 (2):SJ75-SJ80.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography