Order:
 1.  44
  GRETNA: A Graph Theoretical Network Analysis Toolbox for Imaging Connectomics.Jinhui Wang, Xindi Wang, Mingrui Xia, Xuhong Liao, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 2.  25
  Corrigendum: GRETNA: A Graph Theoretical Network Analysis Toolbox for Imaging Connectomics.Jinhui Wang, Xindi Wang, Mingrui Xia, Xuhong Liao, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 3.  34
  Spontaneous Functional Network Dynamics and Associated Structural Substrates in the Human Brain.Xuhong Liao, Lin Yuan, Tengda Zhao, Zhengjia Dai, Ni Shu, Mingrui Xia, Yihong Yang, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 4.  8
  Test-Retest Reliability of White Matter Structural Brain Networks: A Multiband Diffusion MRI Study.Tengda Zhao, Fei Duan, Xuhong Liao, Zhengjia Dai, Miao Cao, Yong He & Ni Shu - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.