Results for 'Y. Temel'

1000+ found
Order:
 1.  6
  Ethics of Deep Brain Stimulation in Adolescent Patients with Refractory Tourette Syndrome: A Systematic Review and Two Case Discussions.Anouk Y. J. M. Smeets, A. A. Duits, D. Horstkötter, C. Verdellen, G. De Wert, Y. Temel, L. Ackermans & A. F. G. Leentjens - 2018 - Neuroethics 11 (2):143-155.
  IntroductionTourette Syndrome is a childhood onset disorder characterized by vocal and motor tics and often remits spontaneously during adolescence. For treatment refractory patients, Deep Brain Stimulation may be considered.Methods and ResultsWe discuss ethical problems encountered in two adolescent TS patients treated with DBS and systematically review the literature on the topic. Following surgery one patient experienced side effects without sufficient therapeutic effects and the stimulator was turned off. After a second series of behavioural treatment, he experienced a tic reduction of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  16
  Ethics of Deep Brain Stimulation in Adolescent Patients with Refractory Tourette Syndrome: A Systematic Review and Two Case Discussions.A. Leentjens, L. Ackermans, Y. Temel, G. Wert, C. Verdellen, D. Horstkötter, A. Duits & Anouk Smeets - 2018 - Neuroethics 11 (2):143-155.
  Introduction Tourette Syndrome is a childhood onset disorder characterized by vocal and motor tics and often remits spontaneously during adolescence. For treatment refractory patients, Deep Brain Stimulation may be considered. Methods and Results We discuss ethical problems encountered in two adolescent TS patients treated with DBS and systematically review the literature on the topic. Following surgery one patient experienced side effects without sufficient therapeutic effects and the stimulator was turned off. After a second series of behavioural treatment, he experienced a (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  11
  Ethics of Deep Brain Stimulation in Adolescent Patients with Refractory Tourette Syndrome: A Systematic Review and Two Case Discussions.A. F. G. Leentjens, L. Ackermans, Y. Temel, G. de Wert, C. Verdellen, D. Horstkötter, A. A. Duits & Anouk Y. J. M. Smeets - 2018 - Neuroethics 11 (2):143-155.
  IntroductionTourette Syndrome is a childhood onset disorder characterized by vocal and motor tics and often remits spontaneously during adolescence. For treatment refractory patients, Deep Brain Stimulation may be considered.Methods and ResultsWe discuss ethical problems encountered in two adolescent TS patients treated with DBS and systematically review the literature on the topic. Following surgery one patient experienced side effects without sufficient therapeutic effects and the stimulator was turned off. After a second series of behavioural treatment, he experienced a tic reduction of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  7
  Dik Temel Yazıyı Nasıl Öğrendiler? Nasıl Yazıyorlar?Mustafa Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2461-2461.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  11
  Vakıf Kurumunun Dayandığı Temel Referanslar Ve Zürrî Vakıfların Vakıf Sistemindeki Yeri.Yasin Yılmaz - 2014 - Dini Araştırmalar 17 (44):43-66.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  18
  Ahit Geleneğindeki Mesih Kavramının Anlam Serüvenine Genel Bir Bakış.Mustafa Selim Yılmaz - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):85-101.
  Temel olarak Yahudilik ve Hıristiyanlıkta teşekkül ettirilen Mesih kavramı bu makalenin ana temasıdır. Daha ziyade insani kaygılarla çerçevesi çizilen bu kavrama birçok kültürde rastlanmakla birlikte bunun, yalnızca ahit geleneği diyebileceğimiz Yahudilikten başlayıp Müslümanlığa doğru kronolojik bir perspektifte ele alınması temel amaçtır. Bu süreçte, özellikle Yahudi ve Hıristiyan toplulukların karşılaştığı ciddi sorunlar neticesinde Mesih anlayışının ne tür bir evrimleşme geçirdiği, vahiy geleneğinin son halkası olan Kur’an-ı Kerim’in ise söz konusu serüvene ilişkin yaklaşımı ve nasıl bir tasavvuru salık verdiği anlaşılmaya (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Written Source of al-Muwaṭṭa: Risālat al-Farā’iḍ.Mansur Koçi̇nkağ - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):1545-1567.
  Son yıllarda İslam hukukunun kökeni ve gelişimi üzerine önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte, hicrî birinci yüzyıl ile ilgili temel kaynakların olmayışı veya eksikliği dolayısıyla, bu dönemde rivayet edilen bilgilerin doğruluğu hakkında bazı şüpheler dile getirilmiştir. Bu nedenle, Risâletü’l-Ferâ’iḍ olarak adlandırılan yeni ve güvenilir eseri incelemenin önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz. Bu eserin, ilk olarak Zeyd b. Sâbit tarafından kaleme alındığı ve daha sonra hem birinci hem de ikinci yüzyıllarda yaşayan Ebu’z-Zinâd tarafından tefsir edildiği kabul edilir. Bu çalışmada, Muvaṭṭa’ ile (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  İlhan Kutluer. Felsefi Gök Kubbemiz.Ebrar Kuru - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):159-163.
  İçinde bulunduğumuz çağ, modernizm ile birlikte din ve geleneğe yer vermeyen metafizikten kopuk bir bilim inşa etmiştir. Zengin bir bilim geçmişine sahip İslam medeniyeti ise değerleri ile uyuşmayan bu bilim sahnesinin dışında kalmıştır. Kur’an-ı Kerim gibi tabiatı da hakkın tecellisi kabul etmiş bu medeniyette bilimin yeniden inşası için geleneğin vazgeçilmez olduğunu belirten İlhan Kutluer, tarihi süreç içerisinde yıpranmış, anlamını ve eski canlılığını yitirmiş unsurları yeniden düşünce tarihinin malzemesi haline getirmeyi amaçlamıştır. İslam’ın klasik çağında olduğu gibi günümüzde de bütün disiplinlere aynı (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Çorlulu Ali̇ Paşa Kütüphanesi̇.Nermin Genç - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):206-256.
  Bu çalışmada Çorlulu Ali Paşa ve Çorlulu Ali Paşa Külliyesi hakkında kısa bir bilgi verilerek Çorlulu Ali Paşa tarafından yaptırılan kütüphane, kütüphanenin tamiri, bu kütüphanede mevcut olan ilk kitapların isimleri ve hangi alanda oldukları ayrıntılı olarak açıklanmış ve 18. yüzyıl Osmanlı entelektüel dünyasında ne tür eserlerin okunduğuna dair ipuçları sununulmuştur. Çorlulu Ali Paşa tarafından Parmakkapı yakınında Simkeşhane’nin bulunduğu bölgeye 4 Muharrem 1121/16 Mart 1709 yılında inşası tamamlanan câmi‘-i şerîf, dârü’l-hadîs, hânkâh, imâret, kütüphane gibi bölümleri ihtiva eden bir külliye inşa edilmiştir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlılarda Medrese Çevrelerinde Modern Astronomi.Orhan Güneş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):175-209.
  Teleskobun bilimsel amaçlarla kullanılması Güneş Sistemi’nin yapısına dair bilgimizi önemli ölçüde değiştirdi. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde kadim dönemlerden beri bilinen beş gezegene iki yeni gezegen, bir düzine asteroid ve onlarca uydu ilave edilmişti. Batı’da meydana gelen bu gelişmelere sırtını dönmeyen Osmanlı bilim çevreleri bunları eserlerine yansıttılar. Ancak güncel bilginin aktarımıyla ilgili temel tez, bu aktarımın esasen modern eğitim kurumları tarafından yapıldığı ve hızının da çok yüksek olmadığı yönündedir. Özellikle medrese çevresi söz konusu olduğunda bu iddia daha da güçlü (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Theaitetos Diyalogunda Platon ve Progatoras Arasındaki İlişkiye Dair Bir Değerlendirme.Nihat Durmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:56-69.
  Epistemoloji alanında bilginin iki temel düşünce üzerinden günümüze kadar geldiği bilinen bir husustur. Bu düşüncelerden ilkini ve en önemlisini oluşturan Platon felsefesi, mutlakçı kanadı temsil edenken Protagoras felsefesi rölativist bir yapıyı dillendirir. Her iki yapı arasındaki karşılaştırmanın birbirinden bağımsız kaynaklardan hareketle yapılamaması, Protagoras felsefesinin açık bir şekilde anlaşılmasını engellemektedir. Çünkü bu felsefenin anlaşılması, muhalif kanatta yer alan Platon’un eserlerinden hareketle gerçekleştirilmektedir. Bu durum, Platon’un hangi Protagoras’ı eserlerinde işlediği sorusunu gündeme getirir. Bu sorunun yanlış anlama veya yanlış aktarma şeklinde iki (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  Ortega y sus fuentes germánicas.Nelson R. Orringer & José Ortega Y. Gasset - 1979 - Gredos.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 13. Y. L and L. Regnier.J. Y. Girard - 1995 - In Jean-Yves Girard, Yves Lafont & Laurent Regnier (eds.), Advances in Linear Logic. Cambridge University Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 14.  1
  La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva.José Ortega Y. Gasset - 1958 - Emecé.
 15.  13
  Vico Y el constructivismo.Y. El Conocimiento Según la Ciencia - 2000 - Cuadernos Sobre Vico 11 (12):1999-2000.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  17
  Gadamer y los Presocráticos. La Teología de la esperanza en el límite oculto de la Hermenéutica.Teresa Oñate Y. Zubía - 2005 - Endoxa 1 (20):795.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  13
  Ontología y nihilismo.Teresa Oñate Y. Zubía - 2000 - Endoxa 1 (12-2):723.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  34
  Temel Demokratik Değerler Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması.Selçuk Uygun - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):2021-2021.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. In Y. Engeström, R. Miettinen, and R. Punamaki.Y. Engeström - 1999 - In Yrjö Engeström, Reijo Miettinen & Raija-Leena Punamäki-Gitai (eds.), Perspectives on Activity Theory. Cambridge University Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 20. Liberalismo Cientifico Y Progresismo Teologico.Y. Progresismo Teologico - 1971 - Salmanticensis 18:61.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Poesia Culta Y Poesia Tradicional.Y. Poesia Tradicional - 1964 - Humanitas 12 (17):135.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Familia y armonía social. Equipotencia entre varón y mujer.Blanca Castilla Y. Cortázar - 1998 - Revista Agustiniana 39 (119):661-694.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  10
  Interculturalidad y Religión. Apuntes para una Interpretación Intercultural de la Crisis del Cristianismo en Europa.Raúl Fornet Y. Betancourt - 2011 - Revista Portuguesa de Filosofia 67 (4):663-678.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Ideas y creencias y otros ensayos de filosofía.José Ortega Y. Gasset - 1959 - Revista de Occidente.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Origen y epílogo de la filosofía.José Ortega Y. Gasset - 1972 - Revista de Occidente.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 26. Origen y epílogo de la filosofía y otros ensayos de filosofía.José Ortega Y. Gasset - 1946 - Alianza Editorial, S.A..
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Pasado y porvenir para el hombre actual.José Ortega Y. Gasset - 1962 - Revista de Occidente.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Evolución cognitiva y conocimiento reflexivo. La teoría de los órdenes sociales de Emanuel Adler y la elección de la Convención Nacional Constituyente en Uruguay.Adolfo Garcé García Y. Santos - 2019 - Araucaria 21 (42).
  El 30 de julio de 1916 se eligieron los representantes para la Convención encargada de elaborar la segunda constitución uruguaya que fijó las reglas de la naciente democracia. En esta elección se utilizaron por primera vez el voto secreto y una versión inédita de representación proporcional. Para explicar por qué se usaron esas reglas y no otras, se utiliza la teoría de los órdenes sociales de Emanuel Adler. Las nuevas reglas recogen en el plano institucional la evolución cognitiva de caudillos (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  10
  Fundamentos del Postmodernismo y el no estar ni ahí de la Universidad en (y de) Chile.Carlos Y. Valenzuela - 2010 - Polis: Revista Latinoamericana 25.
  Se ha tratado de desprestigiar al postmodernismo y no se ha valorado su gran contribución a la cultura universal. El postmodernismo empieza a desarrollarse cuando el ser humano se da cuenta que no tan solo sus órganos de los sentidos pueden engañarlo, sino que también su intelecto, razón y sus facultades superiores más preciadas. Las caídas del positivismo y del racionalismo le abrieron la puerta, apoyado por la insuficiencia de la ciencia y la filosofía para entender el universo. La nomología (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Notas Y comentarios.Etica Y. Derecho Natural Metafisica - 1982 - Sapientia 143 (21):75.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Correspondencia: José Ortega y Gasset, Helene Weyl.José Ortega Y. Gasset & Helene Weyl - 2008 - Fundación José Ortega y Gasset.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. La Civitas mexicana y nosotros los católicos, México.Jesús Guízar Y. Azevedo - forthcoming - Polis.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Materiales de Ontología Estética y Hermenéutica: Los Hijos de Nietzsche I.Teresa Oñate Y. Zubía - 2009 - Dykinson.
  Este libro va dirigido esencialmente a los estudios de Postgrado de las Facultades de Filosofía de la UNED y de la UAM, en primer lugar, y de las universidades españolas e iberoamericanas en general. Pero sin duda interesará a cualquier persona que quiera estar al tanto del pensamiento filosófico actual. Es decir, de las Ideas propias de nuestro tiempo-espacio del pensar y de su diferencia histórica y mediática. La cuestión de la Filosofía de la Historia y la Historia Universal puesta (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Racionalidad Y autodeterminación.Biológica de la Moral la Justificación, Llama A. Juicio A. la Ciencia, Arbitrariedad Y. Posibilidad la Filosofíade Alteración, En Wittgenstein de Lenguajes, Indestructibilidad de Nuestro Verdadero Ser Por & La Muerte - 2002 - Ideas Y Valores 51 (118).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Calidad y equidad desde una pedagogía ética. Un lenguaje distinto para la alteridad.Rodríguez I. Bosch & M. Jl Y. Lahoz - 2007 - Episteme 11.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Barroco efímero y religiosidad popular: fiestas de canonización de Santo Tomás de Villanueva en Cartagena de Indias.Francisco Javier Campos Y. Fernández de Sevilla - 1992 - Revista Agustiniana 33 (102):1399-1451.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  El Dios de Ockham y la ética de la voluntad.Miquel Beltrán Y. Cesc Torvá & Antoni Garí - 2004 - Cuadernos Salmantinos de Filosofía 31:23-36.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. El nominalismo arriano y la filosofía cristiana: Eunomio y San Basilio.Ángel Benito Y. Durán - 1973 - Augustinus 18:207-226.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  23
  Mitochondrial Mutations May Drive Y Chromosome Evolution.Neil J. Gemmell & Frank Y. T. Sin - 2002 - Bioessays 24 (3):275-279.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40. Obras de José Ortega y Gasset.José Ortega Y. Gasset - 1921 - Caple.
  6 volumenes: 1. Meditaciones del Quijote, I. 3a ed. 2. Personas, obras, cosas. 2a ed. 3. España invertebrada. 4-6. El espectador. t. 1-3. 2a ed.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. La alternativa sistémica, cibernética y sinergética.Elohim [Y.] Eduardo Oliva-López Jiménez López - 1995 - Ludus Vitalis 3 (4):195-210.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Armonía y continuidad en el pensamiento de Leibniz: una ontología barroca.Lorenzo Peña Y. Gonzalo - 1989 - Cuadernos Salmantinos de Filosofía 16:19-56.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Hegel'in Hukuk Felsefesinin Temel Bağlam ve Yapısı.Kenneth R. Westphal - 1996 - Cogito 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Abenmasarra y Su Escuela Origines de la Filosofía Hispano-Musulmana. Discursos Leido En El Acto de Su Recepción.Miguel Asín Palacios, Eduardo Sanz Y. Escartin & Madrid [Real] Academia de Ciencias Morales Y. Politicas - 1914 - Real Academia de Cencias Morales y Politicas.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. El Hombre y la Gente.José Ortega Y. Gasset - 1946 - Revista de Occidente.
  Desde 1935 Ortega anunció la publicación de un libro con el título de El hombre y la gente contendría su doctrina sociológica, pero sólo se publicó en 1957 y como la primera de sus obras póstumas. Esta nueva edición incluye el texto, inédito hasta la fecha, de la conferencia pronunciada por Ortega en 1934 a la que había dado el título que hoy lleva este libro, y en la que por primera vez expuso públicamente su idea de los " usos (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 46. Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía.José Ortega Y. Gasset - 1982 - Revista de Occidente / Alianza Editorial.
  La Meditación de la técnica contiene las reflexiones de José Ortega y Gasset sobre un fenómeno de invasora presencia en el mundo contemporáneo. Trata, en suma, de inscribir el hecho de la técnica en el marco de una antropología filosófica, fundada en el sistema orteguiano, para así contribuir a la comprensión del momento histórico contemporáneo. El volumen incluye, además del curso ¿Qué es la técnica?, desarrollado en 1933 en la Universidad de Santander, otros textos afines: la conferencia El mito del (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 47. Notas Y Comentarios.Recogidos Y. Alumbrados Nueva Vision Conjunta & Español Del Alumbradismo - 1974 - Salmanticensis 21:151.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Intelectio, iudicium, consilium y officia oratoris en el Sistema retórico de Sulpicio Víctor.Pedro Rafael Díaz Y. Díaz - 2000 - Humanitas 52.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Morbilidad y Maltrato Infantil En Niños Entre 7? 14 Años En Consulta de Psicología.M. I. Ivonne Jiménez, C. A. Paz, G. Y. Portell & M. N. Canino - 2006 - Humanidades Médicas 6 (16).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. El ser y la filosofía: un diálogo con la concepción última de Ortega / Being and Philosophy: A Dialog with the Last Conception of Ortega.José María Rubert Y. Candáu - 1959 - Verdad y Vida 17 (65):113-127.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000