Order:
 1. Ru xue ming chen: Liu Zongzhou zhuan.Yongge Chen - 2005 - Hangzhou: Zhejiang ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dang dai ru xue de fa zhan fang xiang: dang dai ru xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji.Guang Wu, Ming Qian & Yongge Chen (eds.) - 2005 - Shanghai: Han yu da ci dian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark