Results for 'Yu Wujin'

1000+ found
Order:
 1. Chuan Tong Chong Gu Yu Si Xiang Yi Wei.Wujin Yu - 2007 - Heilongjiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Duwei, Shi Yong Zhu Yi Yu Xian Dai Zhe Xue.Wujin Yu (ed.) - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Sheng Huo Yu Si Kao.Wujin Yu - 2011 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  98
  Marx’s Ontology of the Praxis-Relations of Social Production.Wujin Yu - 2009 - Frontiers of Philosophy in China 4 (3):400-416.
  For a long time, under the influence of traditional Western philosophy, Orthodox interpreters have distorted Marx’s philosophy as the ontology of matter, thereby concealing the essence of Marx’s philosophy, and eliminating the fundamental difference between Marx’s philosophy and traditional philosophy. This paper proposes that Marx’s philosophy is not the ontology of matter, but on the contrary, by examining the ontology of matter, Marx put forward his own ontological theory, i.e., the ontology of the praxis-relations of social production, by which Marx (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Cong Kangde Dao Makesi: Qian Nian Zhi Jiao de Zhe Xue Chen Si.Wujin Yu - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Chong Xin Li Jie Makesi: Dui Makesi Zhe Xue de Ji Chu Li Lun He Dang Dai Yi Yi de Fan Si.Wujin Yu - 2005 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  A False But Meaningful Issue: A Reading of the "Legitimacy Issue in Chinese Philosophy".Yu Wujin - 2006 - Contemporary Chinese Thought 37 (3):20-33.
 8.  43
  The Classic of Tea by Lu YüThe Classic of Tea by Lu Yu.Robert P. Gardella, Francis Ross Carpenter, Lu Yü & Lu Yu - 1976 - Journal of the American Oriental Society 96 (3):474.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  29
  The Old Man Who Does as He Pleases: Selections From the Poetry and Prose of Lu Yu.J. T. Wixted, Burton Watson & Lu Yu - 1976 - Journal of the American Oriental Society 96 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  37
  On Chasm (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):76-90.
  Editor's Note: Over a long period of time, the evil bourgeois reactionary line has created antagonism between two groups of students in schools—antagonism on the basis of one's family background. This antagonism became very obvious during the initial stage of the Cultural Revolution, and has lasted to this day. It has prevented further criticism of the bourgeois reactionary line and hindered further development of the Cultural Revolution.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  27
  The Poetry of Meng Chiao and Han YüThe Poetry of Meng Chiao and Han Yu.Joseph Roe Allen, Stephen Owen, Meng Chiao, Han Yü & Han Yu - 1978 - Journal of the American Oriental Society 98 (4):534.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  35
  A New Counteroffensive of the Reactionary Blood Lineage Theory-Refuting" The Big Poisonous Weed'On Family Background'Must Be Torn Up by the Roots"(Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):91-108.
  The Rising Sun Battlefield Journal published by the East-Is-Red Commune of the Beijing Institute of Light Industry devoted as many as six pages to an all-out attack of "On Family Background" in a long and despicable article titled "The Big Poisonous Weed ‘On Family Background’ Must Be Torn Up by the Roots." In their own words, the appearance of this article was inevitable at a time when the Cultural Revolution reached the stage of great alliance [of mass rebel organizations] and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  33
  What Does the Disturbance of the United Action Committe Reveal? A Rebuttal of the Criticism of" On Family Background" by the Red Guards of the Attached High School of Tsinghua University (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):60-75.
  In December of last year, a few clowns appeared on the grand and spectacular stage of the Great Proletarian Cultural Revolution. These clowns were the reincarnated ghosts from the Capital Red Guard West City, East City, and Haidian Districts Pickets. They viciously attacked Chairman Mao's revolutionary line, engaged in slander on the Central Cultural Revolution Group, called dear Comrade Jiang Qing names, and sabotaged the organizations under the proletarian dictatorship. They provoked violence, created chaos, searched and confiscated the possessions of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  22
  Han Yü's poetische Werke: Uebersetzt von Erwin von Zach (1872-1942)Han Yu's poetische Werke: Uebersetzt von Erwin von Zach. [REVIEW]Peter A. Boodberg, James Robert Hightower, Han Yü & Han Yu - 1953 - Journal of the American Oriental Society 73 (1):35.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Hu Shih Yü Chung Hsi Wen Hua.Shih Hu & Ying-Shih Yü - 1987 - Shui Niu Ch U Pan She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Makesi En'gesi Liening Lun Zi Ran Bian Zheng Fa Yu Ke Xue Ji Shu.Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Il§ich Lenin, Guangyuan Yu & Xiaoli Sun - 1988
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jen Hsing Yü Tzu Wo Hsiu Yang.Wei-Ming Tu, Chün Hu & Min-Hsiung Yü - 1992
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Fa Zhi Yu Wen Ming Zhi Xu.Xingzhong Yu - 2006 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. "Ge" Yu "Bu Ge" de Xun Huan: Qian Zhongshu "Hua Jing" Lun de Zai Chan Shi.Deying Yu - 2009 - Shanghai Yi Wen Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Gu "Yu" You Zhi: Xian Qin Si Xiang de Yi Zhong Bei Jing Yu Zi Yuan.Zhihui Yu - 2010 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Hanguo Ru Xue Yu Xian Dai Jing Shen =.Sŭng-guk Yu - 2008 - Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. He Xie She Hui Yu Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua.Guizhi Yu - 2008 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Jiao Yu Mu di Zhuan Xing: Cong Zhong Ji Zhe Dao Pu Tong Ren: Ji Yu Ren Xing Shi Jiao de Yan Jiu.Zhonghai Yu - 2010 - Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Jiao Yu Zhe Xue Lun Gao: Ji Nian Yu Jiaju Jiao Shou 110 Sui Ming Dan = Jiaoyu Zhexue Lungao.Jiaju Yu - 2008 - Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Kongzi de Zhong Yong Jiao Yu Zhe Xue.Jianfu Yu - 2004 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Kongzi Jiao Yu Xue Shuo =.Jiaju Yu - 2010 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Lu Xiangshan Jiao Yu Xue Shuo =.Jiaju Yu - 2011 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Min Zhu Shi Ge Hao Dong Xi: Yu Keping Fang Tan Lu = Democracy is a Good Thing: Dialogue with Professor Yu Keping.Keping Yu - 2006 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. On" Purity"(A Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):56-59.
 30. Qian Mu Yu Xian Dai Zhongguo Xue Shu.Yingshi Yu - 2006 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Quan Qiu Hua Yu Quan Qiu Hua Wen Ti.Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) - 2006 - Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Ru Jia Lun Li Yu Shang Ren Jing Shen.Yingshi Yu - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Ren Wen Yu Li Xing de Zhongguo.Yingshi Yu - 2008 - Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Song Ming Li Xue Yu Zheng Zhi Wen Hua.Yingshi Yu - 2008 - Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Sheng Ming Xin Ling de Chao Yue: Ru Jia Xin Xing Lun Yu Tang Junyi Dao de Xing Shang Xue.Shilin Yu - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Tan Chan Wen Hua Kao: Jing Tian Yu Fa Zu Si Xiang de Li Su He Yan Ge.Meixia Yu - 2010 - Nan Tian Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Ti Wu Ru Wei: Wu Yu Shen Ti Gan de Yan Jiu.Shunde Yu (ed.) - 2008 - Guo Li Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Ti Yu Zhe Xue Yan Jiu.Tao Yu (ed.) - 2009 - Beijing Ti Yu da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Wei Wu Shi Guan de Jian Chi Yu Fa Zhan.Keping Yu, Shenming Li, Weiguang Wang, Fuling Zhuang & Shufa Liang (eds.) - 2006 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Wang Yangming de Wu Bai Nian: Zhongguo Yu Shi Jie de Wang Yangming = Wang Ying Ming de Wu Bai Nian.Huaiyan Yu - 2009 - Guizhou Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Wang Yangming Jiao Yu Si Xiang Yan Jiu.Wenwu Yu - 2008 - Xi Nan Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Xian Dai Ru Xue de Hui Gu Yu Zhan Wang.Yingshi Yu - 2004 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Xunzi Jiao Yu Xue Shuo.Jiaju Yu - 2011 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Xin Wu Gan Ying Yu Qing Jing Jiao Rong.Yuan Yu - 2006 - Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Xun Xue Yu Xi Han Ru Xue Zhi Qu Xiang.Yafei Yu - 2012 - Anhui Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Yi Ci du Wan Lun Yu Zui Jing Hua de Zhi Hui: Qing Zui Wei da de Lao Shi Jiao Hai Zi Xue Zuo Ren.Dechang Yu - 2008 - Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Yu Dan "Zhuangzi" Xin De.Dan Yu - 2007 - Zhongguo Min Zhu Fa Zhi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Yu Yan Ben Zhi Li Lun de Zhe Xue Chong Jian =.Quanyou Yu - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Yu Yu Ji.Yu Yu - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Yu Zhou de Ben Xing Yu Gui Lu.Zeng'en Yu - 2009 - Bei Fang Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000