Results for 'Yu Ye'

1000+ found
Order:
 1.  15
  Multipopulation Management in Evolutionary Algorithms and Application to Complex Warehouse Scheduling Problems.Yadong Yu, Haiping Ma, Mei Yu, Sengang Ye & Xiaolei Chen - 2018 - Complexity 2018:1-14.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  10
  Complex Modeling of the Effects of Blasting on the Stability of Surrounding Rocks and Embankment in Water-Conveyance Tunnels.Xian-qi Zhou, Jin Yu, Jin-bi Ye, Shi-yu Liu, Ren-guo Liao & Xiu-wen Li - 2018 - Complexity 2018:1-19.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  9
  The Neural Substrates of Response Inhibition to Negative Information Across Explicit and Implicit Tasks in GAD Patients: Electrophysiological Evidence From an ERP Study.Fengqiong Yu, Chunyan Zhu, Lei Zhang, Xingui Chen, Dan Li, Long Zhang, Rong Ye, Yi Dong, Yuejia Luo, Xinlong Hu & Kai Wang - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  The Interpretation of X-Ray Diffraction From the Pyrocarbon in Carbon/Carbon Composites with Comparison of TEM Observations.Gengheng Zhou, Shu Yu, Lianlong He, Quangui Guo & Hengqiang Ye - 2012 - Philosophical Magazine 92 (10):1198-1211.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Xue Yu Si de Lun Hui: Ye Xiushan 2003-2007 Nian Zui Xin Lun Wen Ji = Xue Yu Si de Lunhui: Ye Xiushan 2003-2007 Nian Zuixin Lunwenji[REVIEW]Xiushan Ye - 2009 - Jiangsu Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ru Xue, Wen Hua Yu Zong Jiao: Liu Shuxian Xian Sheng Qi Zhi Shou Qing Lun Wen Ji.Shuxian Liu, Minghui Li, Haiyan Ye & Zongyi Zheng (eds.) - 2006 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Xian Dai Xing Shi Yu Xia de Ru Jia de Yu =.Fei Ye - 2011 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Yu Ba Bu Neng.Lang Ye - 2004 - Heilongjiang Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Yi Wen Hua Bo Yi: Zhongguo Xian Dai Liu Ou Xue Ren Yu Xi Xue Dong Jian.Jun Ye - 2009 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Yugyojŏk Maŭn Model Kwa Ye Kyoyuk.Kwŏn-Jong Yu (ed.) - 2009 - Han'guk Haksul Chŏngbo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Mathematical Modelling for TOC Content Prediction with Logging Parameters by Neural Networks: a Case Study of Shale Gas Well in South China.Yanran Huang, Zhenghui Xiao, Li Dong, Ye Yu & Taotao Cao - forthcoming - Interpretation:1-31.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Mathematical Modeling for Total Organic Carbon Content Prediction with Logging Parameters by Neural Networks: A Case Study of Shale Gas Well in South China.Huang Yanran, Xiao Zhenhui, Dong Li, Yu Ye & Cao Taotao - 2019 - Interpretation 7 (2):T283-T292.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  24
  The Classic of Tea by Lu YüThe Classic of Tea by Lu Yu.Robert P. Gardella, Francis Ross Carpenter, Lu Yü & Lu Yu - 1976 - Journal of the American Oriental Society 96 (3):474.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  15
  The Old Man Who Does as He Pleases: Selections From the Poetry and Prose of Lu Yu.J. T. Wixted, Burton Watson & Lu Yu - 1976 - Journal of the American Oriental Society 96 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  20
  On Chasm (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):76-90.
  Editor's Note: Over a long period of time, the evil bourgeois reactionary line has created antagonism between two groups of students in schoolsantagonism on the basis (...) of one's family background. This antagonism became very obvious during the initial stage of the Cultural Revolution, and has lasted to this day. It has prevented further criticism of the bourgeois reactionary line and hindered further development of the Cultural Revolution. (shrink)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  21
  A New Counteroffensive of the Reactionary Blood Lineage Theory-Refuting" The Big Poisonous Weed'On Family Background'Must Be Torn Up by the Roots"(Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):91-108.
  The Rising Sun Battlefield Journal published by the East-Is-Red Commune of the Beijing Institute of Light Industry devoted as many as six pages to an all (...)-out attack of "On Family Background" in a long and despicable article titled "The Big Poisonous WeedOn Family BackgroundMust Be Torn Up by the Roots." In their own words, the appearance of this article was inevitable at a time when the Cultural Revolution reached the stage of great alliance [of mass rebel organizations] and the great power seizure [from capitalist-roaders within the Party]. (shrink)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  18
  What Does the Disturbance of the United Action Committe Reveal? A Rebuttal of the Criticism of" On Family Background" by the Red Guards of the Attached High School of Tsinghua University (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):60-75.
  In December of last year, a few clowns appeared on the grand and spectacular stage of the Great Proletarian Cultural Revolution. These clowns were the reincarnated ghosts (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  12
  The Poetry of Meng Chiao and Han YüThe Poetry of Meng Chiao and Han Yu.Joseph Roe Allen, Stephen Owen, Meng Chiao, Han Yü & Han Yu - 1978 - Journal of the American Oriental Society 98 (4):534.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  11
  Han 's poetische Werke: Uebersetzt von Erwin von Zach Han Yu's poetische Werke: Uebersetzt von Erwin von Zach.Peter A. Boodberg, James Robert Hightower, Han Yü & Han Yu - 1953 - Journal of the American Oriental Society 73 (1):35.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Hu Shih Chung Hsi Wen Hua.Shih Hu & Ying-Shih Yü - 1987 - Shui Niu Ch U Pan She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Makesi En'gesi Liening Lun Zi Ran Bian Zheng Fa Yu Ke Xue Ji Shu.Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Il§ich Lenin, Guangyuan Yu & Xiaoli Sun - 1988
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Jen Hsing Tzu Wo Hsiu Yang.Wei-Ming Tu, Chün Hu & Min-Hsiung Yü - 1992
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Shen Si Mo Lu : Ye Jintian de Chuang Yi Mei Xue = Passage.Jintian Ye - 2008 - Tian Xia Za Zhi Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ye Xiushan Wen Ji =.Xiushan Ye - 2005 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Yi Xiang Zhao Liang Ren Sheng: Ye Lang Zi Xuan Ji.Lang Ye - 2011 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Chuan Tong Chong Gu Yu Si Xiang Yi Wei.Wujin Yu - 2007 - Heilongjiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Duwei, Shi Yong Zhu Yi Yu Xian Dai Zhe Xue.Wujin Yu (ed.) - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Fa Zhi Yu Wen Ming Zhi Xu.Xingzhong Yu - 2006 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. "Ge" Yu "Bu Ge" de Xun Huan: Qian Zhongshu "Hua Jing" Lun de Zai Chan Shi.Deying Yu - 2009 - Shanghai Yi Wen Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Gu "Yu" You Zhi: Xian Qin Si Xiang de Yi Zhong Bei Jing Yu Zi Yuan.Zhihui Yu - 2010 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Hanguo Ru Xue Yu Xian Dai Jing Shen =.Sŭng-guk Yu - 2008 - Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. He Xie She Hui Yu Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua.Guizhi Yu - 2008 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Jiao Yu Mu di Zhuan Xing: Cong Zhong Ji Zhe Dao Pu Tong Ren: Ji Yu Ren Xing Shi Jiao de Yan Jiu.Zhonghai Yu - 2010 - Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Jiao Yu Zhe Xue Lun Gao: Ji Nian Yu Jiaju Jiao Shou 110 Sui Ming Dan = Jiaoyu Zhexue Lungao.Jiaju Yu - 2008 - Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Kongzi de Zhong Yong Jiao Yu Zhe Xue.Jianfu Yu - 2004 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Kongzi Jiao Yu Xue Shuo =.Jiaju Yu - 2010 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Lu Xiangshan Jiao Yu Xue Shuo =.Jiaju Yu - 2011 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Min Zhu Shi Ge Hao Dong Xi: Yu Keping Fang Tan Lu = Democracy is a Good Thing: Dialogue with Professor Yu Keping.Keping Yu - 2006 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. On" Purity"(A Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):56-59.
 40. Qian Mu Yu Xian Dai Zhongguo Xue Shu.Yingshi Yu - 2006 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Quan Qiu Hua Yu Quan Qiu Hua Wen Ti.Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) - 2006 - Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Ru Jia Lun Li Yu Shang Ren Jing Shen.Yingshi Yu - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Ren Wen Yu Li Xing de Zhongguo.Yingshi Yu - 2008 - Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
 44. Sheng Huo Yu Si Kao.Wujin Yu - 2011 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Song Ming Li Xue Yu Zheng Zhi Wen Hua.Yingshi Yu - 2008 - Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Sheng Ming Xin Ling de Chao Yue: Ru Jia Xin Xing Lun Yu Tang Junyi Dao de Xing Shang Xue.Shilin Yu - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Tan Chan Wen Hua Kao: Jing Tian Yu Fa Zu Si Xiang de Li Su He Yan Ge.Meixia Yu - 2010 - Nan Tian Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Ti Wu Ru Wei: Wu Yu Shen Ti Gan de Yan Jiu.Shunde Yu (ed.) - 2008 - Guo Li Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ti Yu Zhe Xue Yan Jiu.Tao Yu (ed.) - 2009 - Beijing Ti Yu da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Wei Wu Shi Guan de Jian Chi Yu Fa Zhan.Keping Yu, Shenming Li, Weiguang Wang, Fuling Zhuang & Shufa Liang (eds.) - 2006 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000