Search results for 'Zhan Shi' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
See also:
Profile: Zhandan Shi
 1. Xitai Qing & Shichuang Zhan (eds.) (2009). Zhongguo Dao Jiao Si Xiang Shi. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Ying Zhan (2005). Zhongguo Jin Rong Shi Chang de Li Yi Chong Tu Yu Lun Li Gui Zhi. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  16
  Zhan Shi, Aibao Zhou, Wei Han & Peiru Liu (2011). Effects of Ownership Expressed by the First-Person Possessive Pronoun. Consciousness and Cognition 20 (3):951-955.
  The present study examined the behavioral effects of the first-person possessive pronoun. In each trial, a noun was presented to participants after visual presentation of a possessive pronoun “wo de” or “ta de” , which formed ownership. Half participants were assigned to contextual encoding condition in which they were required to judge whether they liked the item expressed by a noun from the first or third-person perspective. The rest were assigned to perceptual encoding condition in which they were asked to (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 4. Yuzhi Shi (2010). Fei Chang Shi Sheng: Kongzi He Ta de di Zi Men. Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Chunxie Shi (2012). Jiao Yu Zong Shi da Tong Xiao Yi: Gei Guan Xin Jiao Yu Ren Shi de Liu Shi Si Feng Gong Kai Xin. Tong Qi Fan Wen Jiao Chuang Yi Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Chunli Shi (2010). Jin Zhi Fan She Shi Ren Xing Bian Lie: Lun Li Wen Hua Yu Min Zu Xing de Guan Xi. Shi Chuli.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Guangquan Shi (2006). Li Fa Rong He Yu Zhongguo Chuan Tong Fa Lü Wen Hua de Li Shi Yan Jin =. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Xiangshi Shi & Xiaopeng Zhu (eds.) (2009). Makesi Zhu Yi Zhe Xue de Dang Dai Shi Yu. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) (2007). Qing Dai Li Xue Shi. Guangdong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Zhonglian Shi (2011). Ru Feng Hua Yu Run Yi Yu: Ru Jia Wen Hua Yu Shi Jie. Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Zhiyu Shi (2005). She Hui Ke Xue Zhi Shi Xin Lun: Wen Hua Yan Jiu Li Chang Shi Ping = Shehui Kexue Zhishi Xinlun. Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Zhiyu Shi (2005). She Hui Ke Xue Zhi Shi Xin Lun: Wen Hua Yan Jiu Li Chang Shi Ping = Social Science Knowledge Re-Examined: Ten Lectures From the Perspective of Cultural Studies. Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Qinghao Shi (2009). 20 Shi Ji 90 Nian Dai Yi Hou de Sheng Tai She Hui Zhu Yi. Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Jun Shi (2006). Shi Jun Wen Cun. Hua Xia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Zhonglian Shi (2011). Shi Jie Yan Guang Zhong de Kongzi. Xianggang Zhong He Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Chaoying Shi (2012). Xian Xiang Xue Yu Gu Dian Zhe Xue de Quan Shi Wen Ti. Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Liang Shi (2009). Yi Duan Si Xiang de Bei Hou: Zhongguo Gu Dai Wen Hua Si Xiang Shi Zha Ji. Zhongguo Zhi Gong Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Chaoying Shi (2006). Yi Shu Zhe Xue Yu Mei Xue de Quan Shi Wen Ti =. Ren Ben Zi Ran Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Zhongwen Shi & Xiaolin Hu (eds.) (2011). Zhongguo Quan Shi. Zhongguo Shu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Guifa Zhou, Xuanyuan Shi & Dehua Fu (eds.) (2009). Yong Bu Bi Ye de Shi Ji Xue Ren Cai Shangsi: Cai Shangsi Xian Sheng Dan Chen Yi Bai Ling Wu Zhou Nian Shi Shi Yi Zhou Nian Si Mo Ji. Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Bin Shang (2008). Zhongguo Ru Xue Fa Zhan Shi. Lanzhou da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Haozhe Tan & Yanshun Liu (eds.) (2006). Mei Yu de Yi Yi: Zhongguo Xian Dai Mei Yu Si Xiang Fa Zhan Shi Lun. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Lianbin Wang (2011). Zhonghua Chuan Tong Wu de Fa Zhan Shi Lüe. Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Chunhai Zeng (ed.) (2006). Zhongguo Zhe Xue Jing Shen Fa Zhan Shi. Guo Li Kongzhong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Weifu An (2012). Ke Xue Zhe Xue Xin Jin Zhan: Cong Zheng Shi Dao Jian Gou = Kexue Zhexue Xinjinzhan: Cong Zhengshi Dao Jiangou. Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Zhenfeng Cai (ed.) (2009). Dong Ya Zhuzi Xue de Quan Shi Yu Fa Zhan. Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Yuseng Cai (2010). Luo Ji de Li Shi Xing Fa Zhan =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Ming'en Chen (2011). Quan Shi Yu Jian Gou: Dong Zhongshu Chun Qiu Xue de Xing Cheng Yu Kai Zhan. Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Zhen Chi (2006). Jing Jing de Si Xiang Zhi He: Zhan Guo Shi Qi Guo Jia Si Xiang Yan Jiu. Wen Jin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Sinian Fu (2007). "Zhan Guo Zi Jia" Yu "Shi Ji" Jiang Yi. Tianjin Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Weijian Gao (2010). Zui Xing Bian Zheng Ji Qi Zhi Shi Tuo Zhan. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Zhendong Geng (2011). "Guanzi" Yan Jiu Shi: Zhan Guo Zhi Song Dai. Xue Yuan Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Guichun Guo (ed.) (2009). Dang Dai Ke Xue Zhe Xue de Fa Zhan Qu Shi =. Jing Ji Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Haifeng Jing (ed.) (2007). Shi Xin Ji: "Zhongguo Zhe Xue" Jian Gou de Dang Dai Fan Si Yu Wei Lai Qian Zhan. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Ge Lei (2008). Dao Shu Wei Tian Zi He: Hou Zhan Guo Si Xiang Shi Lun. Hebei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Ruohui Li (2012). Chun Qiu Zhan Guo Si Xiang Shi Tan Wei. Yi Wen Yin Shu Guan Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Desheng Li (2007). Jun Shi Si Kao Lu: Dui Wo Jun Zhi Jun Fang Lüe He Zuo Zhan Yi Shu de Hui Gu Yu Tan Tao. Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Jianfu Lin (ed.) (2013). Quan Qiu Hua Shi Dai de Wang Dao Wen Hua, She Hui Chuang Xin Yu Yong Xu Fa Zhan. Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Chengjun Liu & Yuan Liu (eds.) (2008). Zhongguo Te Se She Hui Zhu Yi Jun Shi Li Lun de Zhan Xin Pian Zhang. Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Rui Li (2011). Zhan Guo Qin Han Shi Qi de Xue Pai Wen Ti Yan Jiu =. Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Yachun Luo (2012). Zhu Xi Yu Dai Zhen Mengzi Xue Zhi Bi Jiao Yan Jiu: Yi Xi Fang Quan Shi Xue Suo Zhan Kai de Fan Si. Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Guoxiang Peng (2009). Ru Jia Chuan Tong Yu Zhongguo Zhe Xue: Xin Shi Ji de Hui Gu Yu Qian Zhan. Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Weiming Tu (2010). Tian Yu Ren: Ru Xue Zou Xiang Shi Jie de Qian Zhan: Du Weiming Fan Zeng Dui Hua. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Houqing Wang (2004). Jun Shi Si Xiang Yu Xian Dai Zhan Yi Yan Jiu =. Xin Hua Shu Dian Jing Xiao.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Rongyou Wang & Chunchen Sun (eds.) (2010). Lun Li Shi Ye Xia de She Hui Fa Zhan: Di Shi Qi Ci Zhong Han Lun Li Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji. Anhui da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Zhicheng Wang (2011). Quan Qiu Hua Shi Dai Zong Jiao de Fa Zhan Yu Wei Lai =. Xue Lin Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Xinsheng Wang (ed.) (2005). 21 Shi Ji Dong Fang Si Xiang de Zhan Wang Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Wensheng Wang (2008). Zhongguo Mei Xue Shi: Qing Wei Lun de Li Shi Fa Zhan. Shanghai Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Wencheng Wu (2008). Zheng Zhi Fa Zhan Yu Min Zhu Zhuan Xing: Bi Jiao Zheng Zhi Li Lun de Jian Shi Yu Pi Pan. Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Chun Wu (2010). Zhongguo Zhe Xue de Qi Yuan: Qian Zhu Zi Shi Qi Guan Nian, Gai Nian, Si Xiang Fa Sheng Fa Zhan Yu Cheng Xing de Li Shi. Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000