Results for 'Zhi-Biao Pan'

1000+ found
Order:
 1.  22
  Li shi xu wu zhu yi pi pan wen xuan.Bing Zhou (ed.) - 2018 - Beijing: Hong qi chu ban she.
  Ben shu fen wu ge zhuan ji,Xuan lu le wang wei guang,Zhang quan jing,Tian xin ming,Liang zhu,Li shen ming,Liu run wei,Zhou xin cheng deng fa biao zai deng qi kan shang de pi pan li shi xu wu zhu yi de wen zhang,Zhi zai yin dao guang da dang yuan gan bu shen ke ren shi li shi xu wu zhu yi de wei hai,Shi zhong jian chi wei wu shi guan,Jian jue fan dui li shi xu wu zhu (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Multiobject Tracking in Videos Based on LSTM and Deep Reinforcement Learning.Ming-xin Jiang, Chao Deng, Zhi-Geng Pan, Lan-Fang Wang & Xing Sun - 2018 - Complexity 2018:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  20
  Prediction of the RFID Identification Rate Based on the Neighborhood Rough Set and Random Forest for Robot Application Scenarios.Hong-Gang Wang, Shan-Shan Wang, Ruo-Yu Pan, Sheng-Li Pang, Xiao-Song Liu, Zhi-Yong Luo & Sheng-Pei Zhou - 2020 - Complexity 2020:1-15.
  With the rapid development of Internet of Things technology, RFID technology has been widely used in various fields. In order to optimize the RFID system hardware deployment strategy and improve the deployment efficiency, the prediction of the RFID system identification rate has become a new challenge. In this paper, a neighborhood rough set and random forest combination model is proposed to predict the identification rate of an RFID system. Firstly, the initial influencing factors of the RFID system identification rate are (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ren shi xin zhi pi pan.Zongsan Mou - 1990 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zhi shi yu zhi hui: Hua dong shi fan da xue zhe xue xi jian xi 20 zhou nian ji nian lun wen ji.Derong Pan (ed.) - 2006 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zhi xing ru jia: ru xue ru jiao de zhi shi zhi lu.Zhaoyang Pan - 2021 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Lun jia zhi gui fan.Zimian Pan - 2006 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  本文从主体价值论的角度,对价值与规范的关系进行了较为深入的研究。不仅着眼于价值规范与现实社会的关联,揭示了价值规范的社会实质及其功能,而且还提出了价值规范的类型划分及解析。同时,本文还将价值规范问题置 于批判意识之中,指出技术理性以及社会体制缺陷所造成的价值等级秩序危机,并由此将价值重建的现实思考立足于推动政府自我转型、发展市场经济及培育社会资本之上。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ren quan zhi fa li ji chu.Mingzheng Pan - 1983 - [Taipei?: [S.N.].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Shi jie zhi xu: jie gou, ji zhi yu mo shi = International politics.Zhongqi Pan - 2004 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
  本书共分五章,内容包括:世界轶序元论、世界轶序的内在结构与核心、世界秩序的运行机制与发展规律、世界秩序的模式之争、世界秩序的结构变迁与模式创新。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  11
  Xian dai zheng zhi de xian fa ji chu.Weijie Pan - 2001 - Shanghai Shi: Hua dong shi fan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Zheng dao yu zhi dao: ru jia de zheng zhi guan.Zhaoyang Pan (ed.) - 2016 - Taibei Shi: Guo li Taiwan shi fan da xue chu ban zhong xin.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Zhong miao zhi men: Zhongguo mei gan xin tai de shen ceng jie gou.Zhichang Pan - 1989 - Zhengzhou Shi: Henan sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Chen si ru jia: ru xue ru jiao de gou shen zhi yuan.Zhaoyang Pan - 2017 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Gu dai Chaoxian he Riben de Ru xue te zhi ji qi cheng yin bi jiao yan jiu.Changhe Pan - 2005 - Kyŏnggi-do Pʻaju-si: Hanʾguk Haksul Chŏngbo.
 15.  3
  "Ru jia lun li xin pi pan" zhi pi pan.Qiyong Guo (ed.) - 2011 - Wuchang: Wuhan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Pi pan zhe xue de ding xiang biao: Kangde zhe xue zhong de dao de xin yang = The guideline of critical philosophy: a study of moral faith in Kant's philosophy.Huiyong Zhang - 2011 - Beijing Shi: Guang ming ri bao chu ban she.
 17.  8
  Cai pan si wei de zheng he xing ren zhi =.Zhenwen Han - 2019 - Beijing: Qing hua da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Tan pan zhong di luo ji dou zhi.Maisheng Qu & Xiao Wang (eds.) - 1990 - [Peking]: Beijing shi fan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zuo wei yi zhi he biao xiang de shi jie.Arthur Schopenhauer - 1982 - Beijing: Shang wu yin shu guan. Edited by Chongbai Shi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Shi ji zhi jiao de zhe xue zi wo pi pan: 20 shi ji mo Zhongguo zhe xue yan jiu zhong da wen ti jian tao.Liqun Ding & Xiaojuan Li (eds.) - 2002 - Ha'erbin Shi: Heilongjiang ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  Zheng zhi fa zhan yu min zhu zhuan xing: bi jiao zheng zhi li lun de jian shi yu pi pan.Wencheng Wu - 2008 - Changchun Shi: Jilin chu ban ji tuan you xian ze ren gong si.
  本书中一本理论取向的教科书,该书对当代比较政治学的基本理论和概念进行了全面而严谨的检视和批判。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Fen pan yu rong tong: dang dai xin ru jia de xing yu zhi shi guan xi yan jiu.Weidong Zhao - 2006 - Jinan: Qi Lu shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Lu Xun pi pan Kong Meng zhi dao shou gao xuan bian.Xun Lu - 1975
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Lu Xun pi pan Kong Meng zhi dao de yan lun zhe lu.Xun Lu - 1974
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zhongguo si wei zuo biao zhi mi: chuan tong ren si wei xiang xian dai ren si wei di zhuan xing.Suping Li - 1989 - Beijing: Zhi gong jiao yu chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  "Guliang" zheng zhi lun li tan wei: yi "xian" de pan duan wei tao lun zhong xin = The political ethics in Guliang zhuan:some judgments of xian.Hanji Li - 2019 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
  “六经”是中国传统文化和中华民族优秀的思想文化遗产,也是推动当代社会文化不断前进发展的动力资源之一,所以值得深入研究。本书选取《穀梁》中有关中国传统政治伦理的几个核心问题,如死义、复仇、慎让等,通过经 典诠释的方法,以文本的深入解读,不同文本的对比和义理的细致阐发,对中国传统政治伦理意识的相关内容的形成和历史演变、基本内涵、主要特征,及其价值取向等,作了较为系统、深入的论述,并能提出自己的许多独立见 解。在一些文本解读和义理阐发上发人之所未发,取得了一些突破性的进展。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Cun zhuang shen pan shi zhong de dao de yu zheng zhi: 1951-1976 nian Zhongguo xi nan yi ge shan cun de gu shi.Xing Ying - 2009 - Beijing: Zhi shi chan quan chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Zen yang pan bie shi fei: zai fen luan de shi jie hai shi you heng ding bu bian de jia zhi cun zai.Haiguang Yin - 2022 - Taibei Shi: Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Yi zhong pi pan de fa zhi li nian: Angge'er dui si fa gong neng yu fang fa de chong gou.Jing Zhou - 2010 - Beijing Shi: Fa lü chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  7
  Dang dai Zhongguo Makesi zhu yi de xin fa zhan: shen ru xue xi Jiang Zemin tong zhi "Qi yi" zhong yao jiang hua he "san ge dai biao" zhong yao si xiang.Bensi Xing - 2002 - Beijing: Ren min chu ban she. Edited by Jinrui He & Xingli Yang.
  本书介绍了“三个代表”重要思想是新世纪“指导自己前进的真理”;“三个代表”重要思想是对马克思主义的新发展;“三个代表”重要思想的科学内涵和内在关联;继续为实现党的基本路线和历史任务面奋斗等。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  Xun zhao xin di jia zhi zuo biao: shi ji zhi jiao di zhe xue wen hua fan si.Wujin Yu - 1995 - Shanghai: Fu dan da xue chu ban she.
  俞吾金(1948~ ),浙江萧山人,复旦大学哲学系教授、西方哲学学科点博士生导师.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Song ru wei yan: duo yuan zheng zhi zhe xue de pi pan yu chong jian.Guolong Lu - 2001 - Beijing: Hua xia chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  Pu bian zhu yi de pin kun: zi you zhu yi zheng zhi zhe xue pi pan = Pubianzhuyi de pinkun.Depu Ma - 2005 - Beijing: Ren min chu ban she.
  本书探讨了西方自由主义普遍主义产生的社会历史根源,考察了它的三种主要论证形式及其某些变种,分析了每种论证形式的认识论根源和误区。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Hu Shi zhe xue si xiang fan dong shi zhi de pi pan.Dingguo Sun - 1955
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  Ke xue di jin bu yu ke xue mu biao: ke xue ren shi lun yu fang fa lun zhi tan jiu.Dingyi Lin - 1990 - [Hangzhou shi]: Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  4
  Ke xue ren sheng guan (shang) xue xi zhi dao yu mu biao ce shi.Caihou Liu & Yubin Liu (eds.) - 1989 - Shenyang Shi: Liaoning da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  Zhongguo zhe xue li jie, quan shi yu fen pan zhi yan jiu.Lixiang Chen - 2013 - Taibei Shi: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  8
  Tong guo Meng Xun er si: Xun xue shi yu xia ru jia xin li jie gou yu ren ge te zhi de pi pan xing chong jian = Thinking through Mencius and Xunzi: the critical reconstruction of Confucian psychological and personality structure in vision of Xunzi studies.Weijie Zeng - 2021 - Taibei Shi: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si.
  孟學與荀學作為兩種儒家心理的原型,而儒學又作為中國思想場域的大傳統,是以可說思想史脈絡中的孟荀論辯與交鋒,即為建構中國思想場域中人格特質的關鍵來源。亦即思想史上尊孟抑荀的現象,事實上便是孟學意識型態所 形塑之性善心理結構對於性惡陰影的潛抑現象。那是在孟學「四端」理論下所形塑儒家存有具有一不可見卻如四體般存在的「良知器官」之集體驅力。亦即在中國思想場域中的存有只能是「道德人」,而不存在西方基督宗教場域 中「生物人」脈絡下的自我認同與表述。而這樣的孟學心理結構已然成為具有集體性的無意識,驅動著存有的思維與行動,是以產生性善的權威、成聖的焦慮、他律的創傷與政治的昇華等現象。本書將通過孟荀而思,藉由荀學視 域涉入孟學意識型態形塑下之儒家心理結構,去反思、批判與重建存有的心理結構,進而作為思索當代華人乃至東亞儒學場域之人格特質的來源與基礎。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  Min zhu li lun de pi pan yu chong jian: Habeimasi zheng zhi zhe xue si xiang yan jiu = Criticism and reconstruction of the democratic theory.Cui Zhang - 2011 - Beijing: Ren min chu ban she.
 40.  5
  Wei le ren de zun yan: Zhongguo gu dian zheng zhi zhe xue pi pan yu chong gou.Qianfan Zhang - 2012 - Beijing: Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she.
 41.  2
  Ren sheng yi yi de chong jian ji qi xian zhi: "Pan Xiao nan ti" de wen xue zhan xian, 1980-1985.Jie Zhu - 2014 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  本書以20世紀80年代震動一時的“潘曉討論”為中心,為當代文學研究——特別是關於80年代文學的研究——帶入新的“問題意識”,一方面挑戰既有的線性文學史描述、豐富我們的文學研究範式;一方面將廣闊的社會、 文化“大本文”引入對於80年代具有代表性的文學“小文本”的解讀之中,以從方法上賦予當代文學研究以新質。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  Zhongguo jia zhi.Debu Gao - 2018 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  Ben shu yan jiu zhong guo li shi shang jia zhi si xiang de yan bian he jia zhi chuan tong de xing cheng, bing zai ci ji chu shang ti chu xin shi dai zhong guo jia zhi ge ming de mu biao he ren wu.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  13
  "He Wei Gui" de Zheng Zhi Lun Li Zhui Qiu: "He" Shi Yu Zhong de Xian Qin Ru Jia Zheng Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Heweigui de Zhengzhi Lunli Zhuiqiu.Weibing Pi - 2007 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Ben shu jie he shi dai fa zhan de yao qiu,Cong pi pan ji cheng you xiu chuan tong wen hua de shi jiao,Dui xian qin ru jia"he"zheng zhi lun li si xiang jin xing le bi jiao quan mian de si kao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  Xin shi pi pan shu.Wujin Yu - 2018 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  Xin shi pi pan shu" shi Fu dan da xue yi gu jiao shou Yu Wujin de yi zhu. Yu jiao shou zai shu zhong ni fen shi zhang dui dang dai de yi xie liu xing si chao jin xing fan si he pi pan, xian zhi cun dao lun ji qian si zhang, hou liu zhang zhi you cun mu, gong du zhe liao jie ci shu yuan ben de kuang jia.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  12
  Zhe xue: Si xiang de qian ti pi pan = Philosophy: a critique of premises of thoughts.Zhengyu Sun - 2016 - Beijing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu de zhu yao nei rong shi chan shu zhe xue de te shu de li lun xing zhi he du te de huo dong fang shi,Bing tong guo ju ti lun zheng zhe xue dui gou cheng si xiang de ji ben xin nian,Ji ben luo ji,Ji ben fang shi,Ji ben guan nian,Zhe xue li nian de qian ti pi pan,Zhan xian zhe xue fa zhan de zi wo pi pan de huo li he yong bu ku jie (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  13
  Zhongguo qian jin dai si xiang de qu zhe yu zhan kai.Yūzō Mizoguchi - 2011 - Beijing Shi: Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian. Edited by Ying Gong & Yūzō Mizoguchi.
  Ben shu tong guo dui yu Li Zhuowu he Yangming xue de chan shi, dui yu Zhongguo qian jin dai bu tong yu xi fang de lu xiang jin xing le bian xi, ren wei"zai Zhongguo si xiang zhong cun zai zhe bu tong yu Ouzhou si xiang shi de zhan kai de Zhongguo du zi de si xiang shi de zhan kai", fan dui yi ban chang jian de, yi Ouzhou de li shi zhan kai he jia zhi guan (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Chu tu wen xian yu ru dao guan xi.Feng Cao (ed.) - 2012 - Guilin Shi: Lijiang chu ban she.
  Chu tu wen xian yu ru dao guan xi " nei rong jian jie: ru dao guan xi shi yi xiang gui mo hong da de yan jiu ke ti, ta she ji daozheng ge Zhongguo si xiang shi de nei zai jie gou he fa zhan guo cheng, she ji dao Zhongguo wen hua jin hou de zou xiang, yi yi zhong da. Er shi shi ji yi hou, yi huo de le shu liang ke guan de yan jiu (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  14
  Zhuangzi de kuai huo.Meng Wang - 2010 - Beijing : Zhonghua shu ju,: Zhonghua Shu Ju.
  Ben shu nei rong bao kuo: ren lei wei he ru ci duo shi; dong fang gu dian de Afanda Wutuobang; sheng ren jiu jing wei shui xiao lao; zhi li de xian du yu xu wei you guo lun; deng gao si wang, man mu zhu ji hai shi man mu la ji; nan yi yong yu yan wen zi biao da yu chuan shou de da dao deng.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  9
  Wen hua Zhongguo: zha gen ben tu de quan qiu si wei = Wenhua Zhongguo.Weiming Tu - 2016 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  90 nian dai, Du Weiming xian sheng de geng duo jing li zai yu kai zhan "wen hua Zhongguo" de lun yu."Wen hua Zhongguo" zhuo mo zui duo de shi ru jia de ren wen jing shen, yi jiu zheng jiang ru jia ru shi de jia zhi qu xiang he fan su ren wen zhu yi hun wei yi tan de yin xiang, tu xian ru jia yi mai xiang cheng de pi pan jing shen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  8
  Yan jiu Han dai da ru de xin shi jiao: Dong Zhongshu zi ran guan.Yongxiang Wang - 2014 - Shenzhen Shi: Hai tian chu ban she.
  Ben shu yi dong zhong shu zi ran guan wei shi jiao,Chan shu le dong zhong shu de"tian ren gan ying"lun,"wu lei lei bi"he"xun ming de li"de fang fa lun,Yi tian wei yuan ben de yu zhou lun,"bian er you chang"de bian zheng tian dao guan,Yi ji dong zhong shu you guan yuan qi,Yin yang,Wu xing de zi ran ke xue si xiang,Zai zong ti shang ken ding le dong zhong shu zai jie shi he ren shi zi ran gui (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000