Results for 'podmiotowość'

23 found
Order:
 1. Podmiotowość jako warunek transformacji znaku w znak językowy.Stefan Frydrychowicz & Teresa Rzepa - 1983 - Studia Semiotyczne 13:123-132.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Podmiotowość rozproszona [Katarzyna Gurczynska, Podmiot jako byt otwarty. Problematyka podmiotowosci w póznych pismach Wittgensteina, Wydawnictwo, UMCS, Lublin 2007, ss. 274.]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Podmiotowość etyczna menedżera.Janina Filek - 2001 - Prakseologia 141 (141):293-298.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Podmiotowość-odpowiedzialność-prawda. Nowe aspekty fenomenologii Edmunda Husserla.Thomas Rolf - 2005 - Fenomenologia 3:171-174.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Kartezjańska podmiotowość w fenomenologii Jean-Luca Mariona.Wojciech Starzyński - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Podmiotowość moralna osoby w perspektywie olitycznego postulatu równej "wolności do".Andrzej Stoiński - 2017 - Studia Philosophiae Christianae 51 (3):99.
  Artykuł dotyczy zagadnienia wolności indywidualnej i problemu zagrożeń, jakie może pociągać za sobą hołdowanie niektórym jej odmianom. Klasycznie pojmowana wolność, zwana negatywną, utożsamiana z brakiem zewnętrznego przymusu, może stać w opozycji do tak zwanej wolności pozytywnej. To ostatnie pojęcie definiowane jest na ogół poprzez możność, co przywodzi na myśl jego związek z pojęciem władzy. Punktem wyjścia rozważań stała się analiza wybranych aspektów obu wolności. Rozróżnienie tych dwóch fenomenów jest istotne dla zrozumienia niektórych procesów zachodzących we współczesnej wspólnocie politycznej. Konsekwentne odwoływanie (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Podmiotowość małp człekokształtnych.Robert Roczeń - 2006 - Diametros 9:126-135.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Podmiotowość w nauce i psychologii humanistycznej.Jan Ratajczak & Mirosław Zabierowski - 2009 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 10:137-148.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Podmiotowość Państwa We Współczesnym Świecie. Globalizacja a Sterowność.Piotr Rutkowski - 2018 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 30 (2):73-81.
  Paper examines place and role of states in the modern world. Firstly the concept of globalization will be shortly analyzed. It is a notion that, especially in the social sciences, has a lot of meanings, because it has many aspects and levels. Author will try to localize the main issues that makes globalization a complex notion. Secondly, problem of paradigm crisis in political science will be presented. Classic meanings of politics and power has been outdated, because of new phenomenons that (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Substancja i podmiotowość w myśli młodego Hegla.Janusz Ostrowski - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 32 (4):55-70.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Gościnne Myślenie Świata. Podmiotowość Zwierząt W Perspektywie Kosmopolitycznej.Alina Mitek-Dziemba - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 19:178-192.
  The article aims to discuss the question of the political agency and the subjecthood of animals within the framework of cosmopolitan thinking that features the notions of citizenship of the world and cosmopolitan right. Cosmopolitanism, as elucidated by Kwame Anthony Appiah, is in its basic meaning a gesture of transcending the particularity of political interests and alliances to approach the whole universe. It involves going beyond the bonds of kinship and citizenship and embracing a global biological community on the basis (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Rozumienie i podmiotowość. Przyczynek do.Jagna Brudzińska - 1998 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 27 (3):63-77.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Tożsamość i podmiotowość.Manfred Frank - 1991 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 4 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Autonomia Świata a Podmiotowość Człowieka W Ekoteologii.Jarosław Horowski - 2010 - Studia Ecologiae Et Bioethicae 8 (1).
  One of the most difficult problems, which is to be solved by contemporary culture, is the ecological problem. It concerns the culture because the hedonistic and consumerist mentality of man plays an important part in it. Biocentrism states that the ecological problem results from traditional Western attitudes to the non-human world based on the belief that humans are the central and most significant entities in the universe. Biocentrism puts forward a teleological argument for the protection of the environment. It indicates (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Jewgienij Preobrażeński- podmiotowość klasy robotniczej a organizacja dyktatury proletariatu.Władysław Rychłowski - 1984 - Colloquia Communia 16 (5-6):255-262.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Podwójna struktura podmiotowości. O Ricoeurowskiej lekturze Kartezjusza. Dual structure of subjectivity. Ricoeur towards Descartes.Adriana Warmbier - 2013 - Ruch Filozoficzny 70 (2).
  What I would like to study is the presence of Cartesian manner of thinking in the Ricoeurian comprehension of subjectivity. I focus particularly on what is not saying expressis verbis in his argumentation. I do not say that the Ricoeurian conception of dialectical subject which is expressed as “oneself as another” places itself as continuation of the tradition of absolutization of cogito. By no means. Ricoeur’s investigation that pertains to subjectivity aims at elaborating its new formulation. Philosophy of Descartes might (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  12
  Czy mogę poznać innego? Problem relacji międzypodmiotowych w filozofii Jeana Paula Sartre’a.Marta Agata Chojnacka - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 4 (4):137-155.
  Problem relacji między jednym a drugim podmiotem jest w myśli Sartre’a zagadnieniem kluczowym. Trzon koncepcji francuskiego myśliciela opiera się na bardzo ważnym stwierdzeniu, że owa relacja nie ma charakteru poznawczego lecz egzystencjalny. Istota spotkania polega tu na doświadczeniu samej inności drugiego człowieka, zachodzącym poprzez wpływ, jaki wywiera on na moje własne istnienie. Inny postrzega mnie, więc ja jestem dla niego przedmiotem, który odkrywa granice swojej wolności. Sytuacja ta analogicznie wygląda w relacji odwrotnej, stąd wszelkie relacji ja-ty są według Sartre’a naznaczone (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Charles Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej.Tomasz Żuradzki - 2003 - Principia 34.
  Recenzja książki Charlesa Taylora, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Państwo a sprawiedliwość.Andrzej Stoiński - 2012 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 18:213-228.
  Artykuł dotyczy pewnych problemów związanych z relacją między ideą sprawiedliwości a państwem. W tekście zostały przedstawione następujące problemy: państwo opiera się na źródłowej niesprawiedliwości; współczesne państwo demokratyczne niweczy możliwość ustalenia podstaw dopuszczalnej niesprawiedliwości; powyższy stan redukuje podmiotowość moralną osób i transferuje ją do instytucji politycznych. Aby uniknąć takich konsekwencji, państwo winno zostać ustanowione na jakiejś formie umowy społecznej. Fundamentalna zgodna co do sprawiedliwych warunków powinna zostać uzgodniona pomiędzy pojedynczymi osobami oraz pomiędzy osobami a państwem.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Patriotyzm w filozofii praktycznej Karola Libelta. Wokół rozprawy "O miłości ojczyzny".Magdalena Woźniewska-Działak - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (2):163-191.
  Lata 40. XIX wieku to okres wyjątkowo ożywionej debaty nad tożsamością narodu polskiego. Rozprawa Karola Libelta O miłości ojczyzny, wydana w poznańskim czasopiśmie Rok w 1844 r., jest jednym z reprezentatywnych przykładów ideowego fermentu tego czasu. W rozprawie autor formułuje zasadnicze pytanie o kształt i charakter narodu jako wspólnoty wartości. Redefiniuje jednakże kluczowe dla tematu pojęcia takie jak ojczyzna i patriotyzm. Postuluje konieczność precyzyjnego formułowania ról społecznych i zadań, których realizacja ma służyć odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Libelt akcentuje kwestię nierozłączności (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Wokół filozoficznych interpretacji psychiatrii Antoniego Kępińskiego - implikacje aksjologiczne.Bogdan Radzicki - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:129-144.
  W artykule dokonuję krytycznej analizy dotychczasowych ujęć filozoficznych aspektów psychiatrii Antoniego Kępińskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na dyskusję wokół jej etycznych i aksjologicznych implikacji. Analiza ujawnia wiele rozbieżnych inter­pretacji wyrażających się przypisywaniem tym samym terminom stosowanym, przez Kępiń­skiego nieco odmiennych lub całkowicie róż­nych znaczeń podkreślaniem ważności jed­nych zagadnień a pomijaniem innych, równie intensywnie występujących w pismach anali­zowanego autora; wreszcie istotne różnice wy­nikają z nakładania przez komentatorów na poglądy Kępińskiego własnych inklinacji filo­zoficznych. Istotne różnice interpretacyjne pojawiły się w takich zagadnieniach jak: (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  15
  Fenomenologiczne ujęcie podmiotowości a kryzys człowieczeństwa.Agnieszka Wesołowska - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (3):73-87.
  Celem artykułu jest pokazanie, że Husserlowska diagnoza kryzysu, szczególnie kryzysu nauki wiąże się z konsekwencjami prowadzącymi do kryzysu europejskiego człowieczeństwa. Kryzys człowieczeństwa jest stałym motywem Husserlowskiej filozofii i polega zapoznaniu kwintesencji podmiotowości, jaką jest jej transcendentalny charakter. W związku z ideą kryzysu człowieczeństwa Husserl ukazuje, że nauki trwają w zaślepieniu, skutkującym utratą ich odniesieniu do życia, co powoduje ogólny kryzys. Możliwość przezwyciężenia kryzysu oznacza zwalczenie przesądów oraz wymaga przeprowadzenia autentycznej analizy świadomości jako zadania, któremu ma sprostać fenomenologiczna filozofia. Problem kryzysu (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Ludzkie, inne, roślinne. Fototropizm sztuki współczesnej w kilku odsłonach.Marzena Kotyczka - 2021 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 25.
  Artykuł analizuje wybrane przykłady zaczerpnięte z polskiej sztuki współczesnej ostatnich lat, pytając o sposób ujęcia zagadnienia roślinności przez artystów. Humanistyka, głównie za sprawą posthumanizmu, przewartościowała relacje między ludźmi i roślinami, odbierając tym pierwszym centralną pozycję. W tym samym czasie na polu sztuki toczy się odrębna debata o podmiotowość roślin. Autorka, koncentrując na szeroko pojmowanym zagadnieniu ruchu roślin, pyta o to, jakie miejsce obecnie zajmują rośliny w sztuce, jak przedstawiane są ich związki z innymi organizmami i na jakie miejsca wspólne (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark