Results for 'przyczynowość stanów mentalnych'

33 found
Order:
 1. Przyczynowość stanów mentalnych.Mirosław Zając - 1996 - Nowa Krytyka 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zagadnienie bezpośredniości dostępu poznawczego do własnych stanów mentalnych.Anita Pacholik-Żuromska - 2010 - Filozofia Nauki 18 (1).
  The question of subject's cognitive access to his own mental states contains an assumption, that this cognition is direct and authoritative, what is also a condition of subject's self-knowledge. The directness means, that this kind of cognition is not burdened by the intermediaries as Fregean senses or representations. Now arises the problem, how the self-knowledge, which has a propositional character can be direct, hence nonrepresentational. In this paper I considered the three kinds of representations, which are present in self-knowledge and (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Reprezentacje umysłowe jako aproksymacje stanów mózgu.Włodzisław Duch - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Neuronauki dokonały znacznego postępu w rozumieniu wyższych czynności poznawczych, w tym procesów decyzyjnych. Brakuje jednak zarówno prostych modeli, które pozwolą wyobrazić sobie te procesy, jak i głębszej refleksji nad wpływem tych wyników na zrozumienie natury umysłu, rozproszenia obaw, że nie jesteśmy tylko automatami. Płodny punkt widzenia na kwestię reprezentacji mentalnych daje próba zrozumienia, w jaki sposób informacja reprezentowana jest przez mózgi, jak w przybliżony sposób opisać stany mózgu tak, by można je było zinterpretować jako reprezentacje mentalne odnoszące się do (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Wartość (nie)istnienia.Joanna Różyńska - 2011 - Etyka 44:124-147.
  Niektórzy filozofowie twierdzą, że można kogoś skrzywdzić albo wyświadczyć mu dobrodziejstwo, powołując go do istnienia. Twierdzenie to opiera się na założeniu, że możliwe jest porównanie aktualnego poziomu dobrostanu osoby z poziomem dobrostanu, jaki osoba ta miałaby, gdyby nigdy nie zaistniała. Celem tej pracy jest zbadanie, czy możliwe jest dokonanie takiej porównawczej oceny w sensowny, logiczny i metafizycznie niewadliwy sposób. Analizuję argumenty sformułowane przez Nilsa Holtuga i Melindę Roberts na rzecz tezy, że istnienie może być gorsze albo lepsze dla osoby od (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Kultura a przyczynowość.Andrzej Zaporowski - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):279-289.
  Author: Zaporowski Andrzej Title: CULTURE AND CAUSALITY (Kultura a przyczynowość) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 279-289 Keywords: CULTURE, CAUSALITY, ACTION, EVENT, SYMBOLIC RELATIONSHIP Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The essay addresses the problem of how to link culture and causality. The starting point is an appeal to J. Kmita’s socio-regulative conception of culture where culture is given in terms of the propositional attitudes communally defined. Since human (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Grupa Jako Podmiot Stanów Intencjonalnych – Indywidualizm a Obiektywizm.Barbara Trybulec - 2015 - Zagadnienia Naukoznawstwa 51 (204).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  31
  O warunkach formalizacji ontologii stanów rzeczy. Studium przypadku.Paweł Garbacz - 2008 - Roczniki Filozoficzne 56 (1):61-83.
  These considerations seek to show whether it is possible to build a formal theory of the state of affairs, which would be sufficiently well founded in philosophy. Our analysis focuses on a case study in the form of the ontology of the state of affairs proposed by Roman Ingarden. The principal part of this analysis is devoted to Ingarden’s exposition. As its result, the author formulates a list of conditions that should be fulfilled by a formal theory, so that it (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Znak a intencjonalność. Lairda Addisa argumenty za istnieniem własności aktów mentalnych.Andrzej Dąbrowski - 2009 - Diametros 21:1-13.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Dlaczego wnioskujemy niepoprawnie. Teoria modeli mentalnych P. N. Johnsona-Lairda.Krzysztof A. Wieczorek - 2007 - Filozofia Nauki 4.
  In the article we are trying to answer the question why people make mistakes in their reasoning. According to the theory proposed by P. N. Johnson-Laird, reasoning is a semantic process based on mental models. Reasoners build models of the situations described in premises and then check which conclusion holds in all the models. Unfortunately, our working memory has a limited processing capacity, and so we often fail to represent all possibilities necessary to draw a valid conclusion. The more models (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Przyczynowość w Szkole Lwowsko-Warszawskiej.Tomasz Bigaj - 1994 - Filozofia Nauki 2.
  The author presents and critically analyses different accounts of causal relation given by the main representants of Lvov-Warsaw School in philosophy. Although there are considerable differences between particular approaches to this problem, it is possible at least to distinguish the key questions, analysed and anwsered by these philosophers. Among them are such questions as: how to define „causal relation”, what are its formal features, what is the space-time localization of the effect and the cause, what are causal laws.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  8
  K problému prisudzovania mentálnych stavov.Juraj Bánovský - 2013 - Filozofia 68 (6).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Przyczynowość a ontyczne novum.Marek Łagosz - 2007 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Pięć kwestii z zakresu teorii stanów rzeczy.Andrzej Biłat - 2001 - Filozofia Nauki 4.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Przyczynowość i funkcjonalizm w fizyce.Bolesław Gawecki - 1922 - Kwartalnik Filozoficzny 1 (2):204-232.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Emerson o konstytucji amerykańskiej (I) (Konstytucja Stanów Zjednoczonych a problem niewolnictwa).Wiesław Gromczyński - 1989 - Studia Filozoficzne 283 (6).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Materia i przyczynowość - konkrety czy uniwersalia?Michał Heller - 2011 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 48.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Przyczynowość i synchroniczność.Honorata Korpikiewicz - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Przyczynowość a celowość.Aleksandra Krawczuka - 2010 - Idea 22 (22).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Polityka i konstytucja. Refleksje nad prawem do prywatności w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.Rafał Prostak - 2007 - Civitas 10 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Thomasa Nagela koncepcja pojęć mentalnych a Ludwiga Wittgensteina krytyka języka prywatnego.Adriana Schetz - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 44 (4):113-122.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Niektóre zagadnienia teorii stanów rzeczy E. Husserla w kontekście poglądów innych flozofów.Dariusz Łukasiewicz - 1997 - Idea 9 (9):123-142.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Teorie negatywnych stanów rzeczy A. Meinonga i R. Ingardena.Dariusz Łukasiewicz - 1994 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Przyczynowość a chaotyczny charakter systemów.Max Urchs - 1996 - Filozofia Nauki 3.
  The author points out that in some cases there are two distinct descriptions of the same phenomenon. The first one by means of the theory of chaos, the second - by the theory of causal relationship. The thesis is that these descriptions are not inconsistent but appear at different levels of abstraction.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  68
  Przeżycie etyczne w badaniach Edyty Stein.Piotr Janik - 2017 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (2):179-199.
  The expression “moral experience”, along with the concomitant notion of experience itself, seems to have been understood in divergent ways. Taking as a background three views currently operative in our culture - emotivism, the ethics of duty, and the notion of an ethics “beyond good and evil” - a conception of ethical experience will be presented based on the findings of Edith Stein as elaborated in her work "Philosophy of Psychology and the Humanities".
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  9
  Światy Ingardena. Przyczynek do badań nad przyczynową strukturą świata realnego.Filip Kobiela - 2013 - In Marek Rosiak & Damian Leszczyński (eds.), Świadomość, świat, wartości. Oficyna Naukowa PFF. pp. 315-333.
 26.  3
  Neowitalistyczna koncepcja życia Piotra Lenartowicza.Mirosław Twardowski - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 6 (2):83-100.
  W swym fundamentalnym dziele Krytyka władzy sądzenia Immanuel Kant podejmuje problem relacji opisu przyczynowego i teologicznego. Z tą kwestią wiąże trwający od wieków spór między mechanicyzmem a witalizmem. Kant, choć nie był witalistą we właściwym znaczeniu tego słowa, podkreślał konieczność zastosowania metody teleologicznej w opisie pochodzenia, rozwoju i funkcji organizmów żywych. Liczni polscy filozofowie, wraz z ostatnio zmarłym jezuitą Piotrem Lenartowiczem, odwoływali się do Kantowskiej dedukcji związku przyczynowo-skutkowego. W niniejszym artykule podejmiemy próbę przedstawienia Kantowskiej inspiracji w neowitalistycznej koncepcji życia autorstwa (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  7
  Józefa Życińskiego koncepcja emergencji.Krzysztof Piekarski - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 24 (2):84-107.
  Emergentyzm jest teorią, która wyjaśnia mechanizm ewolucyjnych zmian zachodzących w przyrodzie. W tej teorii podkreśla się, że nowe funkcje i właściwości pojawiające się na wyższych poziomach złożonych systemów są nieredukowalne do tych na niższych poziomach, ale uwzględniają funkcje i właściwości niższych poziomów złożoności. Teoria emergencji wyjaśnia, w jaki sposób z wielu względnie prostych składników powstają złożone systemy. Idea emergentyzmu występuje w pismach filozoficznych Józefa Życińskiego w kontekście dyskusji o możliwości takiej interpretacji procesów ewolucyjnych, w której biologiczną teorię ewolucji można połączyć (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Multimodalny model mentalny znaczeń w instrukcyjnych aktach dialogowych.Konrad Juszczyk - 2011 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 5.
  Artykuł przedstawia studium konstrukcji konceptualizacji w instrukcyjnych dialogach zadaniowych (IDA). Celem studium jest opis różnych form odwzorowań znaczeń w IDA. Materiał badawczy pochodzi z korpusu nagrań komunikacji multimedialnej w polskich dialogach zadaniowych. Do modelowania multidmodalnych odwzorowań znaczeń zastosowano teorię stapiania pojęć. Analiza przykładów pokazuje jak Podający Instrukcje konceptualizuje przestrzenie mentalne i w jaki sposób przyczynia się do budowania przestrzeni mentalnych u Odbierającego Instrukcje. Zakończeniem artykułu jest propozycja multimodalnego modelu mentalnego aktu dialogowego.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  37
  Gdzie jest mój umysł? Mark Rowlands o nośnikach poznania.Andreas Elpidorou - 2012 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (1).
  [Przekład] Czy nasze umysły wykraczają poza nasze mózgi? W serii swoich publikacji Mark Rowlands argumentuje za pozytywną odpowiedzią na to pytanie. Zgodnie z Rowlandsem pewne typy działań w cielesnych lub materialnych układach należy rozpatrywać jako właściwe i dosłowne elementy naszych procesów poznawczych czy mentalnych. W niniejszym artykule dokonuję krytycznego omówienia stanowiska Rowlandsa.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  O zdradzie jako służbie publicznej.Steffen Dietzsch - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (3):69-78.
  Tekst Steffena Dietzscha stanowi krótkie studium zdrady, w której autor dostrzega „samotranscendowanie do przekroczenia wszystkich naszych dotychczasowych dyspozycji, mentalnych i emocjonalnych”. Studium to opiera się na analizie indywidualnych „przypadków”. Dietzscha interesuje przede wszystkim funkcjonowanie zdrady w rzeczywistości polityczno-społecznej, zaś jej definicyjnego źródła poszukuje w etyce chrześcijańskiej.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  Auf dem Weg zum inneren Menschen - zu Musils "Mann ohne Eigenschaften".Włodzimierz Wiśniewski - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  Robert Musil należy do grona wybitnych pisarzy, którzy zrezygnowali z kariery naukowej na rzecz pisarstwa. Właśnie w twórczości literackiej dostrzegał Musil możliwość wyrażenia tych stanów świadomości, które przekraczają zwykły racjonalizm. Droga, którą podąża Ulrich - główna postać Człowieka bez właściwości - prowadzi poprzez różne płaszczyzny możliwości poznawczych człowieka, które pozwalają ułożyć się w formę hierarchicznego spektrum. Z literaturoznawczego punktu widzenia są to trzy paradygmaty poznawcze o kluczowym znaczeniu dla dzieła pisarza. Pierwszy to paradygmat odzwierciedlenia o charakterze empiryczno-sensorycznym służący wielu (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Umysł a emocje. Głos w debacie mind-body.Andrzej Jastrzębski - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (184):333-348.
  Czy emocje mogą wpływać na myślenie? Jaka jest ich geneza? Oto pytania, które są przedmiotem naukowej refleksji w prezentowanym opracowaniu, które stawia sobie za cel interdyscyplinarną analizę problematyki stanów emocjonalnych w odniesieniu do procesów kognitywnych. Najnowsze badania neuronaukowe przynoszą coraz więcej odkryć, które pomagają nam lepiej zrozumieć pracę mózgu oraz centralnego układu nerwowego oraz ich relacji do tzw. wyższych funkcji umysłowych jak planowanie, czy poznanie. Wskazują one na wzajemną relacje stanów emocjonalnych oraz procesów poznawczych, co jest kolejnym krokiem (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Konsekwencjalizm i utylitaryzm preferencji w etyce Petera Singera.Tomasz Turowski - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (185):421-446.
  Wiadomo, że Peter Singer chce być rzecznikiem tego, co racjonalne. Z jego punktu widzenia najistotniejsza jest wiedza przyrodnicza, a za wartościowe zostają uznane tylko te rzeczy, które da się udowodnić. Zgodnie z racjonalistami świat powinien składać się z trzech elementów: wiedzy, technologii i ekonomii. Zatem, jedyna korzyść z wiedzy jest taka, kiedy to daje gotowe osiągnięcia. W tym ujęciu prawda, obiektywna prawda staje się czymś zbędnym. Wiedza i nauka stają się funkcją utylitarnych celów, które człowiek może osiągnąć. Wszystkie wartości i (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark