Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
  1. Decreased Intrinsic Functional Connectivity in First-Episode, Drug-Naive Adolescents With Generalized Anxiety Disorder.Fan Yang, Linlin Fan, Tianyi Zhai, Ying Lin, Yuyin Wang, Junji Ma, Mei Liao, Yan Zhang, Lingjiang Li, Linyan Su & Zhengjia Dai - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 12.