View year:

 1. John Rawls: The Past and Present of a Moral and Political Theory.Mihaela Czobor-Lupp - 2022 - Filosofska Dumka 2022 (1):44-50.
  When John Rawls’ A Theory of Justice was published in 1971, it brought a strong, inspiring, and refreshing creative impetus in Anglo-Saxon philosophy. Since then, Rawls’ work has been criticized on several grounds, mainly related to its Kantian formalism. However, ideas and theories are not born and do not exist in a social and political vacuum. Read in different historical contexts they can reveal new meanings and deliver specific messages, which are tailored to specific audiences and political cultures. I argue (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Witnessing as an alternative approach of religious truth. A comment on Rawls’s idea of comprehensive doctrines.Peter Jonkers - 2022 - Filosofska Dumka 2022 (1):36-43.
  The paper offers a critical examination of the term ‘reasonable comprehensive doctrines’, which is a key term in Rawls’s Political Liberalism. It is argued that this term is not accurate anymore to catch the current shape of religious and secular worldviews and the nature of their truth claims, because it focuses too much on the doctrinal character of religious truth, which plays a central role in Christianity but not in many other religions and secular worldviews. However, sociologists of religion and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  5
  Anti-Kripkean Intuitions: Conceptualism versus Essentialism.Dmytro Sepetyi - 2022 - Filosofska Dumka 2022 (1):98-114.
  The article discusses Saul Kripke’s criticisms of the account of the reference of general names he called “descriptivism” and the considerations he advanced in favour of his own essentialist causal-histori cal account of the reference of natural kind terms. The alternative of conceptualism versus essentialism about the reference of general terms is explained in details. The case is made that most of the intuitions on which Kripke based his arguments are highly controversial, and the main examples he used to explain (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  2
  Про проблеми первісної ментальності українською мовою.Л Белей, Ю Буйських, Є Буцикін & В Кебуладзе - 2022 - Filosofska Dumka 2022 (1):173-180.
  У цьому числі «Філософської думки» ми публікуємо матеріали семінару «Лабораторії науко- вого перекладу», які відображають обговорення українського перекладу твору Франца Боаса «Розум первісної людини». Семінар відбувся 22 грудня 2021 року в Українському центрі між- народного ПЕН-клубу за підтримки громадської організації «Лабораторія законодавчих іні- ціатив», Міжнародного фонду «Відродження», видавництва «Темпора» в партнерстві з Ук- раїнським центром міжнародного ПЕН-клубу. Текст українського перекладу представив перекладач твору Єгор Буцикін. Експертами були Лесь Белей та Юлія Буйських. Модерував семінар Вахтанґ Кебуладзе.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  15
  Огляд сучасної філософії науки.Олександр Габович & Володимир Кузнєцов - 2022 - Filosofska Dumka 2022 (1):115-133.
  Поняття «філософія науки» незаперечно увійшло до сучасного філософського дискурсу. У філо- софському та науковому середовищах є різні тлумачення філософії науки. Власне науку тради- ційно вважають суспільною інституцією, створеною з метою здобуття та застосування знань про природні та штучні реалії. Водночас введення поняття «філософія науки» було б три віальним, якби його обсяг зводився до перетину обсягів понять «наука» і «філософія». Пе ре- хід від тлумачення науки загалом до її розуміння як сукупності конкретних наук з особ ливими предметними галузями викликає виокремлення із (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Феномен події в моральнісному вимірі: Внутрішня форма та клю чові чинники.Валерій Жулай - 2022 - Filosofska Dumka 2022 (1):84-97.
  У статті поставлено питання — що постає як подія, коли ми розглядаємо існування людини в етичному вимірі? Розглянуто рівні здійснення людиною того, що вона визначає для себе як морально зна- чуще, а також можливості сприйняття зазначеного здійснення іншими членами моральної спільноти. Це завдання, на думку автора, вимагає уваги до моральнісного виміру існування людини, в якому з’являється можливість діагностувати і змістовно аналізувати зміни, що призводять до моральнісного зсуву у світогляді людини. Зміни такого рівня концептуалі- зуються як моральнісна подія. Автор виокремлює два (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  3
  Кант і метафізика: Традиція і сучасність. Семінар кантівського товариства в україні.В Козловський, В Терлецький & В Циба - 2022 - Filosofska Dumka 2022 (1):155-172.
  12 червня 2021 року Кантівське товариство в Україні зорганізувало і провело online черговий семінар, цього разу присвячений настільки ж давній і контроверсійній, наскільки ж і досі дис- кусійній темі «Кант і метафізика». У заході взяли участь науковці, незалежні дослідники, а також викладачі та студенти провідних вищих навчальних закладів України — Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Національного університету «Києво-Моги лян- ська академія», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка та Одеського національного університету імені І.І. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Перехресний консенсус у просторі суспільної моралі.Марія Култаєва - 2022 - Filosofska Dumka 2022 (1):51-67.
  Увагу у статті зосереджено на розгляді моделі перехресного консенсусу у просторі суспільної моралі та можливостей її практичної реалізації задля розбудови суспільної згоди. У пошуках надійних механізмів суспільної єдності Джон Ролз розрізнює всеохопні моральні доктрини та політичні доктрини як переконання в межах приватної та публічної сфер відповідно. Пе ре- хресний консенсус забезпечує суспільну згоду в публічному просторі, залишаючи поза своєю орбітою переконання приватної сфери. Моральні цінності перехресного консенсусу утворюють сферу суспільної моралі, діє ву в конкретно-історичному демократичному суспільстві, яке Ролз називає добре (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Шлях до «теорії справедливості»: Праці джона ролза 1940-х — початку 1950-х років.Леонід Фінберг - 2022 - Filosofska Dumka 2022 (1):23-35.
  За багато років, що минули з того часу, як Джон Ролз видав свою працю «Теорія справедли- вості», в академічних колах сформувалося і набуло великого поширення ставлення до Ролзової теорії як до нового етапу розвитку локівсько-кантівської ліберальної традиції. Однак після того, як нещодавно було відкрито для дослідників папери Ролза в Архіві Гар вард- ського університету, стало зрозуміло, що усталене уявлення є не зовсім точним. Вивчення ранніх праць Ролза, значна частина яких залишається неопублікованими, дало змогу об’єм- ніше побачити етапи та особливості формування (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Опитування «філософської думки» джон ролз та сучасна політична філософія.С Фримен, Ф Петит, Т Поґе & Д Мілер - 2022 - Filosofska Dumka 2022 (1):6-22.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  На шляху до експансивного політичного лібералізму: Підхід спроможностей марти нусбаум як реінтерпретація ідей раннього джона ролза.Всеволод Хома - 2022 - Filosofska Dumka 2022 (1):68-83.
  Ідеї пізнього, а особливо раннього періодів творчості Ролза рідко стають предметом серйозної уваги. На думку автора, ця ситуація усталює стереотипні й однобічні тлумачення. Натомість предметна увага до Ролзових ідей раннього і пізнього етапів дає підстави істотно збагатити поле інтерпретацій в сучасній політичній філософії. Мета цієї статті потрійна: довести, що критика Мартою Нусбаум пізніх ідей Ролза, запропонована в межах підходу спроможностей, не є вичерпною; що ця критика постане більш плідною, якщо спиратиметься на деякі ранні ідеї самого Ролза, які той згодом використовувати (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 Previous issues
  
Next issues