6 found
Order:
Disambiguations
Bogdan Radzicki [5]Bogdan A. Radzicki [1]
 1. Colloquia Baltica - Interdyscyplinarne Spotkania z Historią i Kulturą Bałtów. Olsztyn 23-24 września 2004.Marta Śliwa & Bogdan Radzicki - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Filozoficzne implikacje teorii kultury Alfreda Luisa Kroebera.Bogdan A. Radzicki - 1997 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 3.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Prawo naturalne w \"psychiatrii aksjologicznej\" A. Kępińskiego.Bogdan Radzicki - 1996 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. "Fakt moralny" - "Macierzysta sytuacja moralna".Bogdan Radzicki - 2013 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 19:295-314.
  Autor podejmuje próbę zakreślenia przynajmniej wstępnych ram pojęciowych dla dyskusji nad punktem wyjścia etyki. O. podjętych rozważań stanowią dwa pojęcia, których znaczenie nie zostało dotąd ustalone na gruncie etyki: „fakt moralny” i „macierzysta sytuacja moralna”. Próbując zaproponować pewien sposób używania tych pojęć w dyskursie etycznym, autor dokonuje szkicowego przeglądu wybranych sposobów konceptualizacji punktu wyjścia etyki.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Uwagi O ontologii lokalności.Bogdan Radzicki - 2021 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 26:131-146.
  W artykule autor podejmuje próbę naszkicowania możliwych perspektyw teoretycznych prowadzenia badań nad lokalnością/regionalnością w ramach trzech współczesnych teorii społecznych, w których kluczową rolę przypisuje się pojęciu komunikacji: teorię społeczeństwa komunikacyjnego Manuela Castellsa, teorię aktora-sieci Bruno Latoura oraz teorię systemów społecznych Niklasa Luhmanna. Mimo wyraźnych różnic wskazane koncepcje mają przynajmniej trzy istotne cechy, które tworzą pewną wspólną teoretyczną płaszczyznę refleksji: każda z nich podkreśla procesualność społeczeństwa, rolę komunikacji oraz skupia swoją uwagę na wytwarzaniu sensów – znaczeń społecznych. Każda z wymienionych tu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Wokół filozoficznych interpretacji psychiatrii Antoniego Kępińskiego - implikacje aksjologiczne.Bogdan Radzicki - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:129-144.
  W artykule dokonuję krytycznej analizy dotychczasowych ujęć filozoficznych aspektów psychiatrii Antoniego Kępińskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na dyskusję wokół jej etycznych i aksjologicznych implikacji. Analiza ujawnia wiele rozbieżnych inter­pretacji wyrażających się przypisywaniem tym samym terminom stosowanym, przez Kępiń­skiego nieco odmiennych lub całkowicie róż­nych znaczeń podkreślaniem ważności jed­nych zagadnień a pomijaniem innych, równie intensywnie występujących w pismach anali­zowanego autora; wreszcie istotne różnice wy­nikają z nakładania przez komentatorów na poglądy Kępińskiego własnych inklinacji filo­zoficznych. Istotne różnice interpretacyjne pojawiły się w takich zagadnieniach jak: (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark