Order:
 1.  34
  Straightening the Eyes Doesn't Rebalance the Brain.Jiawei Zhou, Yonghua Wang, Lixia Feng, Jiafeng Wang & Robert F. Hess - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 2.  22
  The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 3.  16
  Corrigendum: The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 4.  6
  On the Relationship Between Sensory Eye Dominance and Stereopsis in the Normal-Sighted Adult Population: Normative Data.Yonghua Wang, Lele Cui, Zhifen He, Wenman Lin, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.