4 found
Order:
 1. Silence and Words in Zen Buddhism.Shizuteru Ueda - 1995 - Diogenes 43 (170):1-21.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Jåoi Ni Okeru Kåu Nishitani Keiji Sensei Tsuitåo.Keiji Nishitani & Shizuteru Ueda - 1992
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  24
  Das Nichts und das Selbst im buddhistischen Denken.Shizuteru Ueda - 1974 - Studia Philosophica 34:144-161.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Nishida Tetsugaku Senshu.Kitaro Nishida, Keiichi Noe, Shizuteru Ueda & Ryosuke Ohashi - 1998
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation