Search results for 'Ren Li' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1.  4
  Yongli Ren, Yangdong Ye & Gang Li (2008). The Density-Based Agglomerative Information Bottleneck. In Tu-Bao Ho & Zhi-Hua Zhou (eds.), Pricai 2008: Trends in Artificial Intelligence. Springer 333--344.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Junming Ren & Lixin Li (eds.) (2006). Xin Zhongguo Makesi Zhu Yi Zhe Xue 50 Nian =. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  36
  Chenyang Li (2007). Li as Cultural Grammar: On the Relation Between Li and Ren in Confucius' "Analects". Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   9 citations  
 4. Youzheng Li (2004). Ren Xue Jie Shi Xue: Kong Meng Lun Li Xue Jie Gou Fen Xi = a Hermeneutics of the Ren-Learning: A Structural Analysis of Confucian Ethics. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
 5.  3
  Chenyang Li (2007). Li as Cultural Grammar: On the Relation Between Li and Ren in Confucius' Analects. Philosophy East and West 57 (3):311-329.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Nansen Huang, Zhishang Chen, Dunhua Zhao & Zhonghua Li (eds.) (2004). Ren Xue Li Lun Yu Li Shi. Beijing Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Xingmin Li (2009). Ji Dong Ren Xin de Nian Dai: Shi Ji Zhi Jiao Wu Li Xue Ge Ming de Li Shi Kao Cha He Zhe Xue Tan Tao. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Zehou Li (2008). Ren Lei Xue Li Shi Ben Ti Lun. Tianjin She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Silong Li (ed.) (2010). Ren Wen Li Ben: Lou Yulie Jiao Shou Fang Tan Lu. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Hengwei Li (2007). "Sheng Huo Shi Jie" Fu Za Xing Ji Qi Ren Zhi Dong Li Mo Shi =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Jiyu Ren (2010). Zhonghua Wu Qian Nian de Li Shi Jing Yan: Ren Jiyu Jiang Yan Ji. Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) (2007). Ren de Ji Ben Li Lun Yan Jiu. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Meng Li, Guangwei Sun & Xiaolong Ru (eds.) (2008). Dang Dai Jun Ren He Xin Jia Zhi Guan Jiao Yu 21 Jiang. Chang Zheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Shenyang Li (2010). Han Dai Ren Xing Lun Shi =. Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Long Li & Hongfeng Zhan (eds.) (2006). Ren Ben Fa Guan Yan Jiu. Zhongguo She Ke Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Peixiang Li (2011). Ren de Zhe Xue Yan Jiu =. Xi Nan Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Yuzhang Li & Yuqing Chen (eds.) (2005). Ren, Zi Ran, Zong Jiao: Zhongguo Xue Zhe Lun Fei'erbaha. Shang Wu Yin Shu Guan.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Ming Li (2011). Sheng Ming Cun Zai Yu Xin Ling Chao Yue: Xian Dai Xin Ru Jia Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu = Shengming Cunzai Yu Xinling Chaoyue. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Zhendong Li (ed.) (2005). Sha Ren Zi You Sha Fu: Ren Sheng Huan Wei Si Kao = Sharenziyoushafu Rensheng Huanweisikao. Zhongguo Shi Dai Jing Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Qianqi Li (2010). Wu Huan Xing Yi: Ren Lei Ji Jiang You Wu Zhi Shi Dai Zhuan Yi Dao Xin Ling Shi Dai de da Qu Shi. Bai Xiang Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Jianzhong Li (2011). Wei Jin Ren: Nong Kuang Yi Liu Bei = Wei Jin Ren: Nongkuang Yi Liubei. Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Dehua Li (2006). Xin Shi Qi Ren Yu Wen Hua de Fan Si. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Rizhang Li (2010). Yuan Qi Yuan Mie Yu Zhen Wo Chang Cun: Guan Yu Ren de Cun Zai Yu Sheng Si. Kangde Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Tiandao Li (ed.) (2008). Zhongguo Gu Dai Ren Sheng Mei Xue. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Zhonghua Li (2005). Zhongguo Ren Xue Si Xiang Shi. Beijing Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Silong Li & Xuenong Zhou (eds.) (2004). Zhe Xue, Zong Jiao Yu Ren Wen. Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Jiantao Ren (2005). Lun Li Wang Guo de Gou Zao: Xian Dai Xing Shi Ye Zhong de Ru Jia Lun Li Zheng Zhi. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Jiantao Ren (2007). Lun Li Zheng Zhi Yan Jiu: Cong Zao Qi Ru Xue Shi Jiao de Li Lun Tou Shi. Jilin Chu Ban Ji Tuan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  14
  Ren Li (2013). Media Corruption: A Chinese Characteristic. [REVIEW] Journal of Business Ethics 116 (2):297-310.
  Misbehaviour and malpractices of Chinese journalists in recent years have brought media corruption under the spotlight. The lack of professionalism and scarcity of fully established ethics in (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 30.  16
  Chenggui Li (2006). Three Sources of Wisdom of Chinese Traditional Virtue and a Contemporary Examination. Frontiers of Philosophy in China 1 (3):341-365.
  There are three explanations of the sources of virtue in the history of Chinese traditional ethical thoughts. The first source is tian Dao (the Dao of Heaven) (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  2
  Chih‐Ching Liu, Kai‐Ren Chen, Hua‐Fen Chen, Shiu‐Li Huang, Chu‐Chieh Chen, Ming‐Der Lee, Ming‐Chung Ko & Chung‐Yi Li (2011). Association of Doctor Specialty with Diabetic Patient Risk of Hospitalization Due to Diabetic Ketoacidosis: a National PopulationBased Study in Taiwan. Journal of Evaluation in Clinical Practice 17 (1):150-155.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Ren-Cang Li & Zhaojun Bai (2006). Minisymposia-IV Substructuring, Dimension Reduction and Applications-Structure-Preserving Model Reduction. In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag 3732--323.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Youzheng Li (2009). Ru Xue Jie Shi Xue: Chong Gou Zhongguo Lun Li Si Xiang Shi = a Hermeneutic Study of Historical Ru-Academia: Reconstructing Chinese Ethical History, Ethical Spirit. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Shang juan. Li shi juan = The volume of historical institutions -- xia juan. Jing shen juan = The volume of ethical spirit.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  6
  Yan Luo, Qianfang Shen, Jiaxian Qian, Zubaidah Zainal Abidin, Azwan Abdul Rashid, Kamaruzaman Jusoff, Xiang Xu, Feirui Li, Fan Fang & Hongxia Liu (forthcoming). Cultural Hegemony in Colonial and Contemporary Literary Discourse on Malaysia 2 Dr. Ganakumaran Subramaniam & Shanthini PillaiInquiring Love of This World”: An Implicit Love Theory of Chinese University Students 14 Zhaoxu Li & Fuyang Yu Analysis of Culture and Buyer Behavior in Chinese Market 25. [REVIEW] Asian Culture and History.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Guisheng Li (2011). Bing Jia Guan Li Zhe Xue. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) (2005). Cong Li Shi Zhong Ti Qu Zhi Hui. Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Hongtu Li (2007). Cong "Quan Li" Zou Xiang "Quan Li": Xi Ou Jin Dai Zi You Zhu Yi Si Chao Yan Jiu. Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Yongchi Li (2010). Cong Qi Meng Dao Qi Meng: Ou Zhou Jin Dai Si Xiang Yu Li Shi. Dao Xiang Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Zonggui Li & Zaoqun Zhang (eds.) (2012). Chuan Tong Ru Xue de Li Shi Xing Cha. Hua Cheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Yujie Li (2004). Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang. Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Yuping Li (2010). Duo Yuan Wen Hua Shi Dai de Wen Xue Jing Dian Li Lun. Nan Kai da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Wen Li (2011). Fan Jing Yu Zhongguo Shi Guan Li. Qi Ye Guan Li Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Yongjun Li (2004). Fa Li Fa Wai. Zhongguo Fa Zhi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Ke Li (2011). Fa Xue Fang Fa Lun Yuan Li. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Jianhua Li (2004). Fa Zhi She Hui Zhong de Lun Li Zhi Xu =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Ruishan Li (2010). Guan Yu Lun Li Xue de 100 Ge Gu Shi =. Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Zehou Li (2011). Gai Zhongguo Zhe Xue Deng Chang le ?: Li Zehou 2010 Tan Hua Lu. Shanghai Yi Wen Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Minghui Li (ed.) (2010). Jin Dai Dong Ya Bian Ju Zhong de Li Chunsheng. Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Guoding Li (2006). Ke Xue Jing Shen Yu Ke Xue Fang Fa: Li Guoding Zao Qi Ke Xue Zhu Zuo (1930-1950). Dong Nan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Chuangtong Li (2006). Ke Xue Zhe Xue Si Xiang de Liu Bian: Li Shi Shang de Ke Xue Zhe Xue Si Xiang Jia. Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000