Results for 'Fatih S. M. Ozturk'

1000+ found
Order:
 1.  11
  Kitap Tanıtımı: Doris Behrens-Abouseif, Fathallah and Abu Zakariyya: Physicians under the Mamluks; Institut Français d’Archéologie Orientale, Cairo 1987, 52 s. [REVIEW]M. Fatih Yalçın - 2016 - Dini Araştırmalar 18 (47).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Halid Said Hocayev’s Work Named ‘Yeni Elifba Yollarında Eski Duygu ve Hatıralarım’.Fatih Erbay - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:249-253.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Sanatçının Yaratımından Açılan Farklı Sahneler: Aristoteles’ten Platon’a "Tragedya" Ekseninde Bir Geri Dönüş.Ayşe Gül Çivgin & Ümit Öztürk - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (1):17-32.
  Bu çalışma, Aristoteles ve Platon özelinde, “poiēsis” fiilinin iki farklı tarzda kavramsallaştırmasından doğan yapıca uzlaşmaz iki “tragedya” anlayışını irdeleme amacı taşımaktadır. Bunun için, Peri Poiētikēs Tekhnēs ile Politeia metinleri yol gösterici olarak seçilmiştir. Tartışmamızı “mimēsis” bağlamına yerleştirerek, bir yandan “poiēsis” etkinliğine diğer yandan ise “poiēsis” etkinliğinin gerçekleştiricisi olan “poiētēs”e yönelip, bu kavramların bahsedilen iki filozofun “sanat” ve “felsefe” kavrayışlarındaki yerini açmayı deniyoruz. Bu denemeyi ise tragedya bağlamında karşımıza çıkan fâil, fiil, münfâil hâl ve seyirci mefhumları üzerinden derinleştirmeye çalışıyoruz. Böylece, sunduğumuz (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Şems-i Siv'sî’nin İrş'dü’l-Av'm Adlı Mesnevîsi Bağlamında Müteşeyyih Kimselere D'ir Görüşleri ve Değerlendirilmesi.Yüksel Göztepe & Fatih Çinar - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1109-1144.
  Şems-i Sivâsî, Halvetiyye tarikatının ana şubelerinden biri olan Sivâsiyye kolunun müessisidir. On altıncı yüzyılın ilmî, siyâsî, kültürel ve dinî sahalarında derin izler bırakan Sivâsî, memleketi Zile’den Sivas’a hicret ettikten sonra ilk olarak İrşâdü’l-avâm adlı bir eser kaleme almış ve bu çalışmada nefsin ıslahı, mürşid-i kâmilin gerekliliği, mürşidlerin özellikleri ve nefsi ıslah konusundaki fonksiyonları gibi başlıklarla döneminde gözlemlediği ve zaman zaman istismar edildiğini düşündüğü mânevî yolculuğun kılavuzlarını konu edinmiştir. Eserin isminden de anlaşılacağı üzere Sivâsî, mânevî seyrin inceliklerini bilmedikleri için şekle aldanıp (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Mustafa Öztürk’ün “Kur’an’ın Tarihsel bir Hitap Oluş Keyfiyeti” Makalesi Özgülünde Kur’an’ın Tarihselci Bir Perspektiften Tevili Üzerine Bir Eleştiri.Necmeddin Turan - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1015-1050.
  Müslümanların kitabı olan Kur’an inzal olduğu zamanlardan beri hem Müslümanları hem de diğer din mensuplarını ilgilendire geldi. Kur’an’ın mesajını doğru bir şekilde anlamak için mütekellimler fakihler, filozoflar ve sufiler birtakım görüş açıları geliştirerek Kur'an'ı kendi zaviyelerinden anlama çabasına girdiler. Her grup Kur'an'ı doğru bir şekilde anlama faaliyetlerinde umum-husus muhkem-müteşabih, siyak-sibak hakikat-mecaz gibi bazı açıklama mekanizmalarına başvurdu. Bu makalede, genel olarak Kur'an’ı anlamak üzere geliştirilmiş bazı bakış açılarına değinilirken Öztürk’ün söz konusu makalesi özgülünde, Kur’an’ı anlamak üzere yeni bir bakış açısı olarak (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Existence and Intellect in Nicholas of Cusa.Fatih Topaloğlu - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:211-234.
  Varlığın mahiyeti meselesi, insanın varlığa hangi açıdan muhatap olduğu ile doğrudan ilgilidir. Felsefe tarihinde ortaya çıkmış olan farklı ekoller arasındaki ayrımı oluşturan da, temelde bu mesele karşısındaki tutumlarıdır. Nicholas of Cusa düşüncesinde varlık, insanın salt epistemik yetileri ile vukufiyet kesp edebileceği bir alan değildir. Bundan dolayı Mutlak Varlık, olduğu haliyle kendi mükemmelliği içerisinde kavranamaz. Bunun için öncelikli olarak gerekli olan, aklın bütün olumlayıcı bilgi iddialarından vazgeçtiği bir tür zihinsel arınmadır. Bu, aslında bir bilinç durumudur ve bu düzeye erişen idrak, varlığı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Hacı Hasanz'de’nin Mukaddim't-ı Erbaa H'şiyesinin Tahkiki.Mustafa Bilal ÖZTÜRK - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):893-953.
  There is no common working style followed in the preparation of the editorial critiques of the ĥāshiya. The overwhelming majority of the ĥāshiya works written on at least one text and commentary, were produced in the Ottoman science-culture basin and period. Ĥāshiya style of writing is an area neglected by the academic community until recently. A claimant is obliged to prove his claim by scientific, legal and moral principles. However, studies that prove or at least support the said judgment have (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Kadi si̇raceddi̇n el-urmevî’ni̇n metafi̇zi̇k anlayişi ve metafi̇zi̇k kavramlara yaklaşimi.Nilüfer Öztürk Kocabiyik - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  Metafizik, felsefenin en temel disiplinlerinden birini oluşturmaktadır. Genellikle Aristoteles’ten itibaren onun konusu “varlık olması bakımından varlık” şeklinde kabul görmüştür. Ancak İslam düşünce tarihinde zaman zaman metafiziğin yerine kelamın üst bilim olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünenler olmuştur. Dolayısıyla metafiziğin konusu kabul edilen “varlık olması bakımından varlığı” kelamın konusu olarak ifade etmişlerdir. Bu çalışmada söz konusu iddianın doğru olduğunu düşünen ve bu fikri oluşum çerçevesinde şekillenen filozof kelamcıların oluşturduğu felsefî kelam ekolüne mensup olan Kadı Siraceddin el-Urmevî’nin metafizik ilmine ve metafizik kavramlara yaklaşımı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kant’ta Mutluluğun Ahlaki Kılınması ile Ahlaklılık Temelinde Kurulan Dinsellik.Mehmet Fatih Elmas - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (2):82-101.
  Düşünce tarihinin neredeyse her döneminde insanı ahlaki bir faile dönüştürebilmek amacıyla çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlarda genel olarak insanın ahlaki bir ilkeyi kendi eylemsellik alanına tatbik etmesi için gerekli olan şeyin ve erdemli davranışlarla erişilmesi hedeflenen mutluluğun ne olduğu üzerine bir düşünme faaliyeti gerçekleşir. Geliştirilen yanıtlar arasında şüphesiz çok seçkin bir yere sahip olan kuram, Kant’a aittir. Kant’a göre doğa alanında eğilim ve isteklere bağlı davranışlarla amaç olarak mutluluğa ulaşmak, insanı ahlaklı kılmaz. Bu bakımdan, insanı mutlu kılan şeyin değil, onu (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Schleiermacher’in Psikolojik Yöntemi (Hermenötiği) ve Kur’'n’a Uygulanmasının İmk'nı.Fatih Özaktan - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (2):823-840.
  Bir metni anlama ve yorumlama konusunda hem hıristiyan dünyası hem de İslâm âlemi kendi kitaplarına olan inancın mahiyetine uygun bir disiplin geliştirmiştir. Modern dönem hermenötikte derin iz bırakan isimlerden biri olan Schleiermacher, Yeni Ahit (İnciller)’i anlama ve yorumlamada gramatik ve psikolojik yöntem olmak üzere iki yöntem önermektedir. Bu çalışmada hıristiyan bir teolog olan Schleiermacher’in psikolojik yöntemi (hermenötiği) hakkında bilgi verilmiş ve bu yöntemin tefsîr usûlündeki ilimlerle benzerliği ve kesiştiği noktalar tespit edilmeye çalışılmış, bu yöntemi Kur’ân’a uygulamanın imkânına dair bir değerlendirme (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Osman b. Maz‘ûn’un Vefat Tarihi ve Bakî‘ Mezarlığı’na Defnedilen İlk Kişi Olup Olmadığı ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi.Gülay Özkan & Levent Öztürk - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):389-409.
  Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra henüz bir yıl geçmeden Mescid-i Nebevî inşa edilmiş ve bu esnada Bakī’ Mezarlığı da teessüs etmiştir. Bakīu’l-Garkad, Cennetü’l-Bakī’ gibi adlarla da anılan Bakī’ Mezarlığı’na ilk defnedilen kişinin kim olduğu mevzuunda birbirinden farklı rivayetler bulunmaktadır. Bu hususta, ilk defnedilen sahâbînin Ensar’dan Es’ad b. Zürâre veya Muhacirlerden Osman b. Maz’ûn olduğu şeklindeki rivayetler ön plâna çıkmaktadır. Bu makalede, Osman b. Maz’ûn’un vefat tarihi ile ilgili rivayetler bağlamında onun Bakī’ Mezarlığı’na ilk defnedilen kişi olup olmadığı konusu ele alınmaktadır. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  11
  Utopia in the Poems of Tevfik Fikret and Ahmet Haşim.M. Fatih Kanter - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:963-972.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Structure And Theme In The Novel “Yaprak Dökümü”.M. Fatih Kanter - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1588-1620.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  One of Unknown Works Written in Old Anatolian Turkish Period: N'me-i Mahşer.M. Fatih Köksal - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:249-291.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Reading the East from Within: On Western Poems.M. Fatih Kanter - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1347-1352.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Bahrî Memlükler Döneminde Taht Değişikliğinde Saltanat N'ibinin Rolü.M. Fatih Yalçin - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):389-389.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. An Introduction to the Study of Philosophy, a Series of Lectures in Alexandra College, Dublin [Ed. By S.M.].Alice Oldham & M. S. - 1909
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. The Philosophy of Sex: Contemporary Readings, 8th edition.Raja Halwani, Jacob M. Held, Natasha McKeever & Alan G. Soble (eds.) - 2022 - Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
  This is the 8th edition of the book, with eight new essays to the volume. Table of contents: Are We Having Sex Now or What? (Greta Christina); Sexual Perversion (Thomas Nagel); Plain Sex (Alan Goldman); Sex and Sexual Perversion (Robert Gray); Masturbation and the Continuum of Sexual Activities (Alan Soble); Love: What’s Sex Got to Do with It? (Natasha McKeever); Is “Loving More” Better? The Values of Polyamory (Elizabeth Brake); What Is Sexual Orientation? (Robin Dembroff); Sexual Orientation: What Is It? (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  N'sırüddîn es-Semerkandî’nin Fethu’l-Ğalak fi’t-Tevhîd Adlı Eseri: Değerlendirme ve Tenkitli Neşir.Özkan ŞİMŞEK & Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1329-1397.
  Kur’ân ve hadislerde geçen müteşâbih ifadelerin nasıl anlaşılacağına dair kelâm geleneğinde ciddi tartışmalar yaşanmış ve farklı ekollere mensup âlimler tarafından birçok eser yazılmıştır. Mâtürîdî bir âlim olan Nâsırüddîn es-Semerkandî de bu çalışmada tenkitli neşri sunulan Fethu’l-ğalak fi’t-tevhîd adlı eseri kaleme almıştır. Günümüze ulaşan Arapça elyazması Süleymaniye Kütüphanesi Fatih koleksiyonunda 3142 demirbaş numarasıyla bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu alanda müstakil olarak kaleme alınmış olup günümüze ulaşan tek Mâtürîdî eser olma özelliğine sahiptir. Akıl ve şeriatten hareketle yapılması gerektiğini savunduğu te’vîlin belirli ilkeler (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. James M. Buchanan, John Rawls, and Democratic Governance.S. M. Amadae - 2011 - In Robert Cavelier (ed.), Approaching Deliberative Democracy. Pittsburgh, PA, USA: pp. 31-52.
  This article compares James M. Buchanan's and John Rawls's theories of democratic governance. In particular it compares their positions on the characteristics of a legitimate social contract. Where Buchanan argues that additional police force can be used to quell political demonstrations, Rawls argues for a social contract that meets the difference principle.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  37
  Hesiod's Pandora.S. M. Adams - 1932 - The Classical Review 46 (05):193-196.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Isaac Israeli a Neoplatonic Philosopher of the Early Tenth Century, His Works Translated with Comments and an Outline of His Philosophy by A. Altman and S.M. Stern. [REVIEW]Isaac Israeli, Alexander Altmann & S. M. Stern - 1958 - Oxford University Press.
 23.  23
  The Foundations of Jacques Maritain's Political Philosophy. [REVIEW]M. W. S. - 1961 - Review of Metaphysics 15 (1):192-192.
  The author shows Maritain's view of the place of political philosophy in the hierarchy of the speculative and practical sciences. Some criticisms of Maritain are also suggested, particularly in connection with democratic theory. --S. M. W.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  58
  Prisoner's Dilemma.S. M. Amadae - 2016 - In Prisoners of Reason: Game Theory and Neoliberal Political Economy. New York, NY, USA: pp. 24-61.
  As these opening quotes acknowledge, the Prisoner’s Dilemma (PD) represents a core puzzle within the formal mathematics of game theory.3 Its rise in conspicuity is evident figure 2.1 above demonstrating a relatively steady rise in incidences of the phrase’s usage between 1960 to 1995, with a stable presence persisting into the twenty first century. This famous two-person “game,” with a stock narrative cast in terms of two prisoners who each independently must choose whether to remain silent or speak, each advancing (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  14
  Some Fragments of Galen's on Dispositions (Περί θν) in Arabic.S. M. Stern - 1956 - Classical Quarterly 6 (1-2):91-.
  The Greek original of Galen's is lost, nor has a copy of the complete translation into Arabic, made by Hunayn b. Ishāq in the first half of the ninth century, come down to us, though some passages of it are quoted by various Arab authors. A summary of the translation, however, was discovered by P. Kraus in a miscellaneous manuscript in Cairo and published by him in the Bulletin of the Faculty of Arts of the University of Egypt, vol. v/i.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  Some Fragments of Galen's on Dispositions(Περί θἠν) in Arabic.S. M. Stern - 1956 - Classical Quarterly 6 (1-2):91-101.
  The Greek original of Galen's is lost, nor has a copy of the complete translation into Arabic, made by Hunayn b. Ishāq in the first half of the ninth century, come down to us, though some passages of it are quoted by various Arab authors. A summary of the translation, however, was discovered by P. Kraus in a miscellaneous manuscript in Cairo and published by him in the Bulletin of the Faculty of Arts of the University of Egypt, vol. v/i.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  7
  M. Cohen, T. Nagel and T. Scanlon , Marx, Justice and History. Princeton, N.J., Princeton University Press, 1960, pp. 306, £7.20. [REVIEW]S. M. Easton - 1981 - Hegel Bulletin 2 (2):50-52.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Nietzsche’s Thirst For India: Schopenhauerian, Brahmanist, and Buddhist Accents In Reflections on Truth, the Ascetic Ideal, and the Eternal Return.S. M. Amadae - 2004 - Idealistic Studies 34 (3):239-262.
  This essay represents a novel contribution to Nietzschean studies by combining an assessment of Friedrich Nietzsche’s challenging uses of “truth” and the “eternal return” with his insights drawn from Indian philosophies. Specifically, drawing on Martin Heidegger’s Nietzsche, I argue that Nietzsche’s critique of a static philosophy of being underpinning conceptual truth is best understood in line with the Theravada Buddhist critique of “self ” and “ego” as transitory. In conclusion, I find that Nietzsche’s “eternal return” can be understood as a (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Arrow’s impossibility theorem and the national security state.S. M. Amadae - 2005 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 36 (4):734-743.
  This paper critically engages Philip Mirowki's essay, "The scientific dimensions of social knowledge and their distant echoes in 20th-century American philosophy of science." It argues that although the cold war context of anti-democratic elitism best suited for making decisions about engaging in nuclear war may seem to be politically and ideologically motivated, in fact we need to carefully consider the arguments underlying the new rational choice based political philosophies of the post-WWII era typified by Arrow's impossibility theorem. A distrust of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  28
  Armstrong’s Theory of Laws and Causation: Putting Things into their Proper Places.S. M. Hassan A. Shirazi - 2018 - Problemos 94:61.
  [full article, abstract in English; abstract in Lithuanian] Armstrong’s theory of laws and causation may be articulated as something like the following, which we may refer to as the received view: “Laws are intrinsic higher-order relations of ensuring between properties. The instantiation of laws is identical with singular causation. This identity is a posteriori.” Opponents and advocates of this view, believe that it may fairly and correctly be attributed to Armstrong. I do not deny it; instead I seek to reconsider (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  12
  S. M. Stern: Aristotle on the World-State. Pp. 88. Oxford: Bruno Cassirer, 1970. Cloth, £1·50.D. M. Lewis - 1972 - The Classical Review 22 (2):271-271.
 32.  27
  S. M. Stern: Aristotle on the World-State. Pp. 88. Oxford: Bruno Cassirer, 1970. Cloth, £1·50.D. M. Lewis - 1972 - The Classical Review 22 (02):271-.
 33.  34
  Timothy J. gianotti al'ghazali's unspeakable doctrine of the soul: Unveiling the esoteric psychology and eschatology of the IHYA. (Leiden: E. J. Brill, 2001) pp. V+205. £59.00 (hbk). ISBN 9004120831. [REVIEW][M. W. F. S.] - 2002 - Religious Studies 38 (1):123-124.
 34.  22
  Communal Ownership and Kant’s Theory of Right.S. M. Love - 2020 - Kantian Review 25 (3):415-440.
  The article argues that Kant’s argument for ownership entails a standard of meaningful use by which property regimes can be evaluated: a regime must make it possible for usable objects to be meaningfully used. A particular form of fully communal ownership can satisfy this standard. Further, this form of communal ownership is compatible with Kantian freedom more broadly. I conclude that, if this is so, there is a great deal of space for further consideration of the rightfulness of diverse regimes (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Wittgenstein's Grammar.S. M. Halloran - 1970 - Pacific Philosophical Quarterly 51 (2):212.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  15
  Communal Certainty and Authorized Truth: An Examination of John Dewey's Philosophy of Verification. [REVIEW]S. M. F. - 1967 - Review of Metaphysics 20 (4):721-721.
  This study is concerned with certainty and examines the work of Dewey for the light he sheds on this problem. Hart concentrates on the process of verification, the final stage of inquiry in Dewey's theory. He does this because he believes that, according to Dewey, through the process of verification we may attain "flexible" certainty. The first chapter discusses the background of the problem. The second chapter, "A Dewey Dictionary," contains passages selected from Dewey's works on about sixty topics which (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  22
  Plato's Law of Slavery in its Relation to Greek Law. [REVIEW]S. M. D. - 1940 - Journal of Philosophy 37 (18):499-500.
 38.  16
  Plato's Earlier Dialectic. [REVIEW]S. M. D. - 1942 - Journal of Philosophy 39 (13):359-361.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Evgeniĭ Nikolaevich Trubet︠s︡koĭ.S. M. Polovinkin & T. G. Shchedrina (eds.) - 2014 - Moskva: ROSSPĖN.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. SHELL, S. M. "The Rights of Reason: a Study of Kant's Philosophy and Politics". [REVIEW]R. C. S. Walker - 1982 - Mind 91:291.
 41. Life without Virtue: Economists Rule; Review Essay of Dani Rodrik's Economics Rules.S. M. Amadae - 2020 - Economic Issues 25 (2):51-70.
  This review essay of Economics Rules situates Dani Rodrik’s contribution with respect to the 2007–2008 global economic crisis. This financial meltdown, which the eurozone did not fully recover from before the Covid-19 pandemic, led to soul- searching among economists as well as a call for heterodox economic approaches. Yet, over the past decade, instead the economics profession has maintained its orthodoxy. Rodrik’s Economics Rules offers a critique of the economics profession that is castigating but mild. It calls for economists to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  75
  National Populist Challenges to Europe’s Center Right: Three Questions for Europe.S. M. Amadae & Henri Aaltonen - 2019 - In Antti Ronkainen & Juri Mykkänen (eds.), Vapiseva Eurooppa. Tampere, Finland: pp. 225-240.
  This paper analyses the National Populist Challenges to Europe’s Center Right. It assesses the cases of the UK, Germany and France. It poses three questions for Europe: How will political integration be achieved and maintained? What policies will foster economic inclusion in the Eurozone? And, third, what are the best means to achieve economic solvency and growth. The paper make a case that neoliberal economic policies over the past decades have undermined some nations' public sector and have also contributed to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  79
  Utility, Universality, and Impartiality in Adam Smith’s Jurisprudence.S. M. Amadae - 2008 - The Adam Smith Review 4:238-246.
  This paper examines how the concepts of utility, impartiality, and universality worked together to form the foundation of Adam Smith's jurisprudence. It argues that the theory of utility consistent with contemporary rational choice theory is insufficient to account for Smith's use of utility. Smith's jurisprudence relies on the impartial spectator's sympathetic judgment over whether third parties are injured, and not individuals' expected utility associated with individuals' expected gains from rendering judgments over innocence or guilt.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  10
  Zeno's `Achilles': A reply to John McKie.S. M. Corbett - 1988 - Philosophy and Phenomenological Research 49 (2):325-331.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Attitudes to euthanasia in icus and other hospital departments.Tepehan Selma, Г–Zkara Erdem & Yavuz M. Fatih - 2009 - Nursing Ethics 16 (3).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  33
  Karl Marx's Theory of History.S. M. J. - 1981 - Review of Metaphysics 35 (2):374-376.
  Cohen states in the last sentence of his book that his analysis in no way presupposes the controversial labor theory of value. For him, the contradictions of capitalist production result from the fact that its function is to create exchange value. The statements themselves and the fact that they come very late in the book illustrate two distinctive characteristics of the work. First, Cohen espouses what he calls a technological interpretation of Marx. For him, the driving force of history is (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  68
  Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: a quest for legitimacy.S. M. Solaiman - 2017 - Artificial Intelligence and Law 25 (2):155-179.
  Robots are now associated with various aspects of our lives. These sophisticated machines have been increasingly used in different manufacturing industries and services sectors for decades. During this time, they have been a factor in causing significant harm to humans, prompting questions of liability. Industrial robots are presently regarded as products for liability purposes. In contrast, some commentators have proposed that robots be granted legal personality, with an overarching aim of exonerating the respective creators and users of these artefacts from (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 48.  13
  Haribhadra's Yoga Works and Psychosynthesis.Kenneth G. Zysk & S. M. Desai - 1984 - Journal of the American Oriental Society 104 (4):788.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  10
  The Theme of Plato's Republic. [REVIEW]S. M. D. - 1945 - Journal of Philosophy 42 (15):417-418.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  6
  Rationalizing Capitalist Democracy: Cold War Origins of Rational Choice Liberalism.S. M. Amadae - 2003 - Chicago, IL, USA: University of Chicago Press.
  This book discusses how rational choice theory grew out of RAND's work for the US Air Force. It concentrates on the work of William J. Riker, Kenneth J. Arrow, James M. Buchanan, Russel Hardin, and John Rawls. It argues that within the context of the US Cold War with its intensive anti-communist and anti-collectivist sentiment, the foundations of capitalist democracy were grounded in the hyper individualist theory of non-cooperative games.
1 — 50 / 1000