Search results for 'Ji-Sheng Han' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1. Xianlin Ji (2007). Ji Xianlin Shuo He Xie Ren Sheng. Zhongguo Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Xianlin Ji (2007). Ji Xianlin Tan Ren Sheng. Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  5
  Ji-Sheng Han (1997). Cholecystokinin (CCK): Negative Feedback Control for Opioid Analgesia. Behavioral and Brain Sciences 20 (3):451-451.
  Negative feedback is an important mechanism whereby the organism maintains its balance in a complicated system. It may beregarded as a modern version of the ancient Eastern wisdom of Yin and Yang balance. Control of pain and analgesia, is no exception: CCK seems to serve as a built-in mechanism for the modulation of opioid analgesia system [dickenson].
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Bo Chen & Linhe Han (eds.) (2005). Luo Ji Yu Yu Yan: Fen Xi Zhe Xue Jing Dian Wen Xuan = Luoji Yu Yuyan:Fenxi Zhexue Jingdian Wenxuan. Dong Fang Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Xiaocheng Han (2005). Ke Xue Mian Lin Wei Ji: Xian Dai Ke Ji de Ren Wen Fan Si. Zhongguo She Hui Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Yonghe Han (2007). Laozi Chuan Tong Sheng Ming Xue Jie Xi. Zhongguo Yi Yao Ke Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Zhenhua Han (2008). Wang Chuanshan Mei Xue Ji Chu. Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Fang Ji (2011). Cong Sheng Tai Shi Jian Dao Sheng Tai Shen Mei: Shi Jian Mei Xue de Sheng Tai Wei du Yan Jiu = a Study on the Ecological Dimension of Practical Aesthetics. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Meng Ji (2010). Han Tang Si Xiang Shi Gao. Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  11
  Ji Yeon Han, Hyun Soon Park & Hyeonju Jeong (2013). Individual and Organizational Antecedents of Professional Ethics of Public Relations Practitioners in Korea. Journal of Business Ethics 116 (3):553-566.
  This study examines the effects of individual ethical values and organizational factors on the professional ethics of PR practitioners in Korea by considering a person–situation interactionist model. Individual ethical values are used as individual factors, and organizational factors consist of an organization’s reward and punishment for ethical/unethical behavior, the behavior of peers, and the ethical integrity of the chief ethics officer. The professional ethics of PR practitioners (the dependent variable) are classified into the following three dimensions: professional ethics for the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 11.  2
  Thomas M. Hamm & Zong-Sheng Han (1995). Is Λ an Appropriate Control Variable for Locomotion? Behavioral and Brain Sciences 18 (4):761.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Zhe Ji (2005). Ji Zhe Wen Ji. You Lian Shu Ju Si Ren You Xian Gong Si.
  shang ji. Xunzi tong lun -- xia ji. Zhu zi zhuan jian zheng.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Cha-gyŏng Han (2008). Hanʼguk Chʻŏrhak Ŭi Maek. Ihwa Yŏja Taehakkyo Chʻulpʻanbu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Sŭng-jo Han (1976). Hanʼguk Minjujuŭi Wa Chŏngchʻi Palchŏn.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Qingxiang Han (2011). Han Qingxiang Lun Wen Xuan. Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Chong-man Han (2009). Pulgyo Wa Han'guk Sasang. Pulgyo Ch'unch'usa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Myŏn-hŭi Han (2009). Tong Asia Ŭi Munmyŏng Kwa Han 'Guk Ŭi Saengt'aejuŭi =. Ch'ŏrhak Kwa Hyŏnsilsa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Xianlin Ji (2004). Chang Tan Dong Fang Zhi Hui: Ji Xianlin, Chitian Dazuo, Jiang Zhongxin Dui Tan Lu. Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Tao Ji (2008). Fa Lü Zhi Si: Fa Lü Xian Dai Xing Wei Ji de Xing Cheng Shi Ji Qi Xian Xiang Xue Tou Shi = "Die Denkens" on Law: History of Legal Modernity Crisis and its Phenomenological Analyiss. Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Qingzhi Huan (ed.) (2010). Chong Jian Xian Dai Wen Ming de Gen Ji: Sheng Tai She Hui Zhu Yi Yan Jiu = Rebuilding the Basis of Modern Civilisation: A Comparative Perspective of Eco-Socialism. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Han Liu (2005). Liu Han Wen Ji =. Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Cairu Bai (2007). Dao Jiao Sheng Tai Si Xiang de Xian Dai Jie Du: Liang Han Wei Jin Nan Bei Chao Dao Jiao Yan Jiu. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Sihuai Chen (2010). Dao Jia Yu Han Dai Shi Ren Si Xiang, Xin Tai Ji Wen Xue. Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Lilian Chen & Xin Xu (eds.) (2008). Sheng Shi Wei Yan: Zheng Guanying Wen Wu Ji. Aomen Tebie Xingzhengqu Zheng Fu Wen Hua Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Shiquan Cheng (2007). Zhongguo Zhe Xue Zong Lun: Shiquan Xian Sheng Lun Wen Ji. Wen Jing Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Juliette Yuehtsen Chung (2008). Bo Liang.Ji Shu Yu di Guo Yi Yan Jiu: Riben Zai Zhongguo de Zhi Min Ke Yan Ji Gou [Researches on Technology and Imperialism: Japanese Colonial Scientific Research Institutes in China].345 Pp., Figs., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥38 .Jianping Han; Xingsui Cao; Liwei Wu.Ri Wei Shi Qi de Zhi Min di Ke Yan Ji Gou: Li Shi Yu Wen Xian [Colonial Scientific Institutions During the Japanese Occupation and Puppet Manchukuo Period: History and Literature].468 Pp., Figs., Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥49. [REVIEW] Isis 99 (2):429-430.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Zhenzhong Dong, Zhongben Liu & Qing'an Zhu (eds.) (2006). Mengzi Sheng Ji Tu. Zhongguo Lü You Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Dezhi Duan (2011). Zhe Xue Ren Sheng: Chen Xiuzhai Xian Sheng 90 Zhou Nian Dan Chen Ji Nian Wen Ji. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Sexto Empírico (forthcoming). Contra los matemáticos VII 65 ss (= fr. 3) comenta: τοιο των ο ν παρ τ Γοργ α πορηµ νων ο χεται σον π α το ς τ τ ς αλη ε ας κριτ ριον (§ 87). La teoría del conocimiento que de ello se desprende presenta no pocos aspectos crípiticos que han merecido el examen minucioso de varios estudiosos en los últimos años; cfr. JI PORTER,«The Seductions of Gorgias». [REVIEW] Classical Antiquity.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Xiuli Fang (2010). Zhui Xun Sheng Ming de Quan Ti da Yong: Li Erqu Li Xue Si Xiang Ji Qi Jiao Yu Jia Zhi. Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Huxiang Feng (2009). Ren Sheng Zhe Xue Ming Yan Lun Ji. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Herbert Fingarette, Guoxiang Peng & Hua Zhang (2002). Kongzi, Ji Fan Er Sheng = Confucius, the Secular as Sacred.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Jiegang Gu (2005). Qin Han de Fang Shi Yu Ru Sheng. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Yousen He (2009). He Yousen Xian Sheng Xue Shu Lun Wen Ji. Guo Li Tai Wan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Shang ce. Ru xue yu si xiang -- xia ce. Qing dai xue shu si chao.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Lisheng Huang (2010). Bian Yuan Yu Fei Han: Ru Xue Ji Qi Fei Zhu Liu Chuan Bo. Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Weilin Huang (2007). Kongzi de Mei Li: Chong Wen Kongzi Sheng Ji Tu. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Yushun Huang (2006). Mian Xiang Sheng Huo Ben Shen de Ru Xue: Huang Yushun "Sheng Huo Ru Xue" Zi Xuan Ji. Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Jun Hu (ed.) (2008). Fan Si Yu Jing Jie: Ji Nian Feng Youlan Xian Sheng Dan Chen 110 Zhou Nian Ji Feng Youlan Xue Shu Guo Ji Yan Tao Hui Wen Ji. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Michio Kaku (2012). 2100 Ke Ji da Wei Lai: Cong Xian Zai Dao 2100 Nian, Ke Ji Jiang Ru He Gai Bian Wo Men de Sheng Huo. Shi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Yung Sik Kim (1991). Han'guk Kwahaksa Hakhoe-Ji: Journal of the Korean History of Science SocietySong Sang-yongHistoria Scientiarum: The International Journal of the History of Science Society of JapanJun FujimuraKagakusi Kenkyu: Journal of History of Science, JapanIchiro YabeZiran Kexueshi Yanjiu Lin Wenjao. Isis 82 (2):291-293.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Ruixiang Liang (2011). Zheng Zhi Zhe Xue. Ji du Zong Jiao Yu Xian Dai Sheng Huo. Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Meimei Lin (2011). Zhui Xun Chai Chuan Zu Ji: Meiguo Sheng Gong Hui Zai Hua Chai Chuan Tan Xi (1835-1920). Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Guojuan Li (2011). Qin Han Zhi Ji de Ru Jia Si Xiang. Wen Hui Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Hengwei Li (2007). "Sheng Huo Shi Jie" Fu Za Xing Ji Qi Ren Zhi Dong Li Mo Shi =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Renren Liu (2010). Duo Zhi Luo Ji Han Shu Jie Gou Li Lun Yan Jiu. Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Hong'en Liu (2009). Ji Yin Ke Ji Lun Li Yu Fa Lü: Sheng Wu Yi Xue Yan Jiu de Zi Lü, Ta Lü Yu Guo Jia Gui Fan. Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Shuxian Liu, Minghui Li, Haiyan Ye & Zongyi Zheng (eds.) (2006). Ru Xue, Wen Hua Yu Zong Jiao: Liu Shuxian Xian Sheng Qi Zhi Shou Qing Lun Wen Ji. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Dongchao Liu (2002). Sheng Ming De Ceng Ji: Feng Youlan Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu. Ba Shu Shu She.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Changqiu Liu (2006). Sheng Ming Ke Ji Fan Zui Ji Qi Xing Fa Ying Dui Ce Lüe Yan Jiu. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Shuxian Liu (2004). Xian Dai Xin Ru Xue Zhi Sheng Cha Lun Ji. Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000