Results for 'Wen-Ru Hou'

999 found
Order:
 1.  99
  Counting citations in texts rather than reference lists to improve the accuracy of assessing scientific contribution.Wen-Ru Hou, Ming Li & Deng-Ke Niu - 2011 - Bioessays 33 (10):724-727.
 2.  3
  Ru xue yu yi shi xing tai =.Wenli Hou - 2011 - Chengdu: Sichuan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Xian dai xin ru jia wen lun dian ping =.Min Hou (ed.) - 2016 - Guangzhou Shi: Ji nan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  The Effect of Attribute Alignability on Product Purchase: The Moderating Role of Product Familiarity and Self-Construal.Yong Zhang, Yuwen Wen & Min Hou - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Previous studies on the Structural Alignment Model suggest that people compare the alignable attributes and nonalignable attributes during the decision-making process and preference formation process. Alignable attributes are easier to process and more effective in clue extracting. Thus, it is believed that people rely more on alignable than nonalignable attributes when comparing alternatives. This article supposes that consumers’ product experience and personal characteristics also play a significant role in regulating consumers’ reliance on attribute alignability. The authors conducted three experiments to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  24
  PTEN in the maintenance of genome integrity: From DNA replication to chromosome segregation.Sheng-Qi Hou, Meng Ouyang, Andrew Brandmaier, Hongbo Hao & Wen H. Shen - 2017 - Bioessays 39 (10):1700082.
  Faithful DNA replication and accurate chromosome segregation are the key machineries of genetic transmission. Disruption of these processes represents a hallmark of cancer and often results from loss of tumor suppressors. PTEN is an important tumor suppressor that is frequently mutated or deleted in human cancer. Loss of PTEN has been associated with aneuploidy and poor prognosis in cancer patients. In mice, Pten deletion or mutation drives genomic instability and tumor development. PTEN deficiency induces DNA replication stress, confers stress tolerance, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  52
  How Does Adult Attachment Affect Human Recognition of Love-related and Sex-related Stimuli: An ERP Study.Juan Hou, Xin Chen, Jinqun Liu, Fangshu Yao, Jiani Huang, Yamikani Ndasauka, Ru Ma, Yuting Zhang, Jing Lan, Lu Liu & Xiaoyi Fang - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  18
  The Influence of Teacher–Student Interaction on the Effects of Online Learning: Based on a Serial Mediating Model.Hai-Long Sun, Ting Sun, Feng-Yi Sha, Xiao-Yu Gu, Xin-Ru Hou, Fei-Yan Zhu & Pei-Tao Fang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  During the COVID-19 pandemic, online education has become an important approach to learning in the information era and an important research topic in the field of educational technology as well as that of education in general. Teacher–student interaction in online education is an important factor affecting students’ learning performance. This study employed a questionnaire survey to explore the influence of teacher–student interaction on learning effects in online education as well as the mediating role of psychological atmosphere and learning engagement. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  59
  To evaluate the effectiveness of health care ethics consultation based on the goals of health care ethics consultation: a prospective cohort study with randomization.Yen-Yuan Chen, Tzong-Shinn Chu, Yu-Hui Kao, Pi-Ru Tsai, Tien-Shang Huang & Wen-Je Ko - 2014 - BMC Medical Ethics 15 (1):1.
  The growing prevalence of health care ethics consultation (HCEC) services in the U.S. has been accompanied by an increase in calls for accountability and quality assurance, and for the debates surrounding why and how HCEC is evaluated. The objective of this study was to evaluate the effectiveness of HCEC as indicated by several novel outcome measurements in East Asian medical encounters.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 9. Zhongguo xue zhe xin zhong de ke xue: ren wen.Wenzhang Wang & Yangxiang Hou (eds.) - 2002 - Kunming Shi: Yunnan jiao yu chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  16
  Actor and Partner Effects of Touch: Touch-Induced Stress Alleviation Is Influenced by Perceived Relationship Quality of the Couple.Difei Liu, Yi Piao, Ru Ma, Yongjun Zhang, Wen Guo, Lin Zuo, Weili Liu, Hongwen Song & Xiaochu Zhang - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Because of the impact of close partner's touch on psychological and physical well-being by alleviating stress, it is important to explore the influence factors that underlie the stress-alleviating effect of close partner's touch. Previous studies suggested that the stress-alleviating effect was different when individuals were touched by different persons. Specifically, the stress was reduced significantly when the individual was touched by the close partner compared with the acquaintance and the stranger. However, whether the stress-alleviating effect of touch was modulated by (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  5
  Zhi dao de li shi zhi wei: Ming dai zheng zhi shi jie zhong de ru jia.Wenli Ren - 2014 - Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  9
  Zhongguo wen hua tian di ren: =.Gongchen Hou - 2015 - Jinan Shi: Shandong da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ru Xin wen ji =.Xin Ru - 2005 - Shanghai: Shanghai ci shu chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Fa Chao Chu Yong: Xiamen da Xue Zao Qi Fa Xue Lun Wen Xuan (1926-1953).Libiao Hou - 2011 - Xiamen da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Ru jia shi yi lun li xue =.Haiming Wen - 2014 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  37
  Sources of Shang History: Two Major Oracle-Bone Collections Published in the People's Republic of ChinaChia-ku-wen ho-chi 甲骨文合集Shang Chou chia-ku-wen tsung-chi 商周甲骨文總集Hsiao-t'un nan-ti chia-ku 小屯南地甲骨Chia-ku-wen ho-chi (Jiaguwen heji)Shang Chou chia-ku-wen tsung-chi (Shang zhou jia gu wen zhong ji)Hsiao-t'un nan-ti chia-ku.David N. Keightley, Kuo Mo-jo 郭沫若, Hu Hou-hsüan 胡厚宣, Yen Yi-P'ing 嚴一萍, Kuo Mo-jo Moruo), Hu Hou-Hsuan Houxuan) & Yen Yi-P'ing Ping) - 1990 - Journal of the American Oriental Society 110 (1):39.
 17. Chu tu wen xian yu ru dao guan xi.Feng Cao (ed.) - 2012 - Guilin Shi: Lijiang chu ban she.
  Chu tu wen xian yu ru dao guan xi " nei rong jian jie: ru dao guan xi shi yi xiang gui mo hong da de yan jiu ke ti, ta she ji daozheng ge Zhongguo si xiang shi de nei zai jie gou he fa zhan guo cheng, she ji dao Zhongguo wen hua jin hou de zou xiang, yi yi zhong da. Er shi shi ji yi hou, yi huo de le shu liang ke guan de yan jiu (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ru jia tu zhi.Lingyun Xu & Xinjian Hou (eds.) - 1994 - Zhongguo Jinan Shi: Shandong you yi shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Xian dai xi fang si xiang wen hua jing yao.Xin Ru (ed.) - 1998 - Changchun Shi: Jilin ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Hanguo Ru xue Ri wen yan jiu lun ji =.Tōru Takahashi - 2021 - Taibei Shi: Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo. Edited by Chongxiu Huang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Zhonghua chuan tong ru jia ren wen hua yan jiu.Zhongxiao Liu, Wenli Xue & Li Pei (eds.) - 2008 - Haerbin Shi: Heilongjiang ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  6
  Jian ming xi fang mei xue shi du ben =.Xin Ru (ed.) - 2014 - Beijing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu yi jian ming e yao de bi chu xiang du zhe ti gong le yi fu quan jing shi de xi fang mei xue li shi hua juan.Qi nei rong han gai cong gu xi la,Luo ma zhi dao 20 shi ji de xi fang mei xue si xiang he li lun cheng guo,Qi zhong yi li lun xing tai de mei xue si xiang wei zhu gan,Tong shi she ji wen xue yi shu yi ji she hui (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  12
  1949 nian hou de Liang Shuming.Donglin Wang - 2007 - Beijing Shi: Dang dai Zhongguo chu ban she.
  Ben shu jie shao le liang shu ming xian sheng shi shang ge shi ji de zhong guo wen hua ming ren zhi yi, Shi 20 shi ji xin ru jia de kai chuang zhe, Shi si xiang jia, Zhe xue jia, Jiao yu jia, You shi po you ying xiang de she hui huo dong jia. You qi ta de du te de si xiang he xue shi, Ta de te li du xing de kan ke ren sheng jing (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  16
  Tian yu ren: ru xue zou xiang shi jie de qian zhan: Du Weiming Fan Zeng dui hua.Weiming Tu - 2010 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she. Edited by Zeng Fan & Xiaoyuan Xue.
  Du Weiming xian sheng shi dang dai yan jiu he chuan bo ru jia wen hua de zhong yao si xiang jia. Ta 1940 nian chu sheng yu Kunming, xian hou qiu xue yu Taiwan dong hai da xue he Meiguo Hafo da xue, ren jiao yu Pulinsidun da xue, Bokeli Jiazhou da xue. Zi 1981 nian, Du Weiming xian sheng yi zhi zai Hafo da xue Dong Ya xi dan ren li shi ji zhe xue jiao shou,qi jian huo (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  Zou jin da zi ran de Song dai da ru: Zhu Xi de zi ran yan jiu.Aiguo Le - 2014 - Shenzhen: Hai tian chu ban she.
  Ben shu quan mian chan shu zhu xi de li xue yu ke xue si xiang,Te bie jiu zhu xi zhong shi zi ran yan jiu,Shen ru ke xue tan suo,Chuang xin ke xue si xiang,Chuan bo zi ran zhi shi yi ji zhu xi li xue de ke xue jia zhi zhan kai ju ti de lun shu,Chong fen ken ding zhu xi ke xue si xiang dui yu hou shi ke ji fa zhan de zhong yao zuo yong,Yi (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  9
  Song Ming shi qi Jiangxi ru xue yan jiu.Xiaojiang Zheng - 2014 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she. Edited by Zhucai Yang.
  Ben shu wei "Song Ming shi qi Chang Jiang zhong you de ru xue yan jiu" cong shu zhi yi: ben cong shu shi ren wen she hui ke xue chong dian yan jiu ji di-Wuhan da xue Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin tou biao, jing jiao yu bu zu zhi zhuan jia ping shen tong guo, zheng shi pi zhun de jiao yu bu ren wen she hui ke xue 2001 nian du zhong da yan (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  7
  Chong jian si wen: ru xue yu dang jin shi jie.Guoxiang Peng - 2013 - Beijing: Beijing da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Si xiang qian yan yu wen hua hou fang.Junren Wan - 2002 - Beijing: Dong fang chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  Ru jia wen yi mei xue: cong yuan shi ru jia dao xian dai xin ru jia.Yi Zhang - 2004 - Tianjin: Nan kai da xue chu ban she.
  国家社会科学基金项目获“高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划资助”(TRAPOYT).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  7
  Wen ben di shi jie: cong jie gou zhu yi dao hou jie gou zhu yi.Dachun Yang - 1998 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Ru jia wen hua ci dian=.Xinghai Xu & Jianli Liu (eds.) - 2000 - Zhengzhou Shi: Xin hua shu dian jing xiao.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  4
  Ru jia wen hua de ren xue shi ye.Jie Wang - 2000 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
  人学思想是儒家思想的价值核心。本书以殷周至春秋时期人学思想发展的萌芽阶段为铺垫,重点探讨了孔孟荀学庸易的人学思想特征。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Ru jia wen hua yu Zhongguo dang dai guan li.Huiming Wang - 2002 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
  本书介绍了资政百代,垂范万里的管理智慧;儒家文化视野下的中国当代管理等两个部分组成。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Ru jia wen hua yu dang dai she hui.Lisheng Zhou & Binggang Yan (eds.) - 2002 - Jinan Shi: Shandong da xue chu ban she.
  本书内容包括:儒学与全球化浪潮、儒学与知识经济、儒家精神与网络世界、儒学与环境伦理、儒学与当代生命伦理等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ren wen kun huo yu fan si: xi fang hou xian dai zhu yi si chao pi pan.Ning Sheng - 1997 - Beijing: Jing xiao xin hua shu dian.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Zui hou di ru jia: Liang Shuming yu Zhongguo xian dai hua di liang nan.Guy Alitto - 1993 - Nanjing: Jing xiao Xin hua shu dian. Edited by Zongyu Wang & Jianzhong Ji.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  7
  Zui hou yi ge ru jia: Liang Shuming yu xian dai Zhongguo de kun jing.Guy Alitto - 1988 - Changsha Shi: Hunan Sheng Xin hua shu dian jing xiao. Edited by Dahua Zheng.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Hou ru xue zhuan xiang.Huimin Jin - 2008 - Kaifeng Shi: Henan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  Ru xue jing yun yu xian dai wen ming.Rongjin Ge - 2014 - Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she.
  本书内容有儒家思想人格论,儒家的"仁学",孝道,处世之道,儒家思想与现代儒商,儒家的生态哲学,"神道设教"的现代解读,中庸之道,中国实学的现代转换等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  6
  Ru jia ren wen jing shen.Xing Han - 2012 - Xi'an: Shanxi ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  Ren wen song: da xing ru jia wen hua jiao xiang yue.Wangxi Han - 2010 - Beijing: Ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  Ru jia wen ming, zui qiang da de tong zhi gong ju: Kongzi si xiang ru he jing guo wu jie duan gai zao, cong min zhu si wei bian zhong yang ji quan.Dayong Ma - 2022 - Taibei Shi: Ren xing chu ban.
  ◎孔子為何周遊列國?因為沒有一個國君想用儒家治國,他只好到處教書遊說。 ◎秦國用法家統一天下,漢高祖劉邦用道家蓄積國力,直到漢武帝登基,儒家才被注意。 ◎儒學為何從沒人理,轉眼變治國工具?這得從董仲舒的「解釋」說起。 ◎儒學就像作業系統,幾千年來更新過四次版本,孔子的儒學不等於現在的儒學。 作者馬大勇,清華大學、上海交通大學國學特聘教授。 曾被推舉為最受歡迎的中文教授。 在本書中,他將儒家文明分為五個時期: 孔子奠基期、孟子成熟期、兩漢經學期、宋代理學期和明代心學期。 解析儒家思維是如何像電腦作業系統一樣,歷經四次的版本更新, 從原本的中庸之道、民為貴、君為輕的民主思想, 一步步變成君權神授,天人感應, 成為各朝代帝王穩固皇權的最佳推手。 就此儒學變成帝王學,開啟了千年以來人民為皇權奴隸的中央集權體制。 ◎孔子的儒學,是教你如何當君子 《論語》中,仁字出現了104次,禮字出現74次, 孔子的重要理念「中庸之道」,更成為宋元以後科舉考試的必讀書。 這個具有人道主義的思維,為何不被當時的統治者如春秋諸侯或秦國採納? 因為亂世中,做君子的好處太少,當小人能得到的利益比較多。 ◎孟子是民主思想的啟蒙者,但被後代皇帝刪掉了 孟子思想的最大亮點就是「民為貴,社稷次之,君為輕」, 這套民主思維後來為何會消失? 因為明太祖朱元璋看到「君為輕」三個字,就把《孟子》一書狠狠摔地上, 刪節版《孟子》就此誕生,往後一百年,學生學到的孔孟儒學知識都是不完整的。 ◎因為董仲舒的「特殊解釋」,從此百家遭罷黜,皇帝獨尊儒術 秦國用法家思想滅六國一統天下,漢高祖劉邦用道家治國,修生養息, 兩大皇權都對儒家思維沒興趣,直到漢武帝劉徹時期, 董仲舒為了拍皇帝馬屁,重新解釋,儒術從此轉化帝王術。 他口中的儒教,跟孔孟闡述的儒學,哪裡不一樣?差在造神。 ◎宋元明清重新詮釋儒學,想當官者必讀四書 宋、元之後,孔子的《中庸》又重新被提起, 因為它教你用大學之道維持國家秩序。 儒學家朱熹更讓《四書集注》成為為官者的必讀聖書。 至於為什麼是宋朝與明朝,跳過了大唐盛世? 因為東漢黨錮之禍殺害許多知識分子,儒家文化走向低谷; 南北朝興盛佛教;至於唐朝則儒、釋、道並重。 直到韓愈寫的《原道》為儒家文明打下基礎,在宋代發揚光大。 打天下靠武力,龍椅要坐穩就靠統治, 儒家思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權, 而且延續千年「至今」不墜。 本書特色 儒學為何從沒人理,轉眼變治國工具?這得從董仲舒的「解釋」說起。 孔子的儒學,如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。 名人推薦 淡江大學中文系教授/高柏園.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  5
  Ru xue cu jin ke xue fa zhan de ke neng xing yu xian shi xing: yi "ru xue de ren wen zi yuan yu ke xue" wei zhong xin.Laiping Ma (ed.) - 2016 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  14
  Jing jie, si wei, yu yan: Wei Jin xuan li yan jiu.Guizhen Lu - 2010 - Taibei Shi: Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin.
  Wei Jin xuan xue jia de xuan lun, ru jin zhi zai zhi ben wen ju jian. Dan bing bu jing mo, na xie xuan lun zong shi dui du zhe zhan xian qi zi ji. Wei Jin zhi shi, xuan xiao rao rang, xuan si zhe huo sa tuo fang da, huo yi yu shen yin, ru he zai xian shi jian yi wei, shun ni shi Wei Jin xuan yin zhong zui shen ke de di yun. Zuo zhe (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  6
  Wen fan pu er hou zhi: Wang Chuanshan "dao de de xing shang xue" xi tong zhi jian gou.Qizhu Chen - 2018 - Taibei Shi: Yuan hua wen chuang gu fen you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  10
  Wen hua fu xing lun: gong gong ru xue de jin lu.Xize Deng - 2009 - Beijing: Ren min chu ban she.
  在当代中国, 探讨文化复兴问题不仅具有重要的学术价值, 而且具有重大的现实意义.本书是一本直接以文化复兴为研究对象的专著, 分为上下两篇.上篇是理论篇, 严格地探究了文化复兴的生存论基础, 即历史文化对生活的建构功能; 下篇是应用篇.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  5
  Ru xue yu xian dai wen ming.Runtian Miao & Zhaoming Yang (eds.) - 2004 - Jinan: Qi Lu shu she.
  本书收录的相关学术论文有:《儒学的普世性问题研究》、《儒家的中庸方法与反观理论》、《新世纪儒学经典文献研究的任务及走向》等14篇。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Ru jia si xiang yu Zhonghua wen hua yan jiu lun ji.Ming Gao (ed.) - 1983 - Taibei Shi: Li ming wen hua shi ye gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ru jiao wen ti zheng lun ji.Jiyu Ren (ed.) - 2000 - Beijing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  Ru xue de xian dai yi yi yu Han zi wen hua quan de fu xing.Ŭn-hŭi Pak, Na Jiang & Yun Sun (eds.) - 2018 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999