Results for 'Wen-Ru Hou'

999 found
Order:
 1.  94
  Counting citations in texts rather than reference lists to improve the accuracy of assessing scientific contribution.Wen-Ru Hou, Ming Li & Deng-Ke Niu - 2011 - Bioessays 33 (10):724-727.
 2.  2
  Ru xue yu yi shi xing tai =.Wenli Hou - 2011 - Chengdu: Sichuan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Xian dai xin ru jia wen lun dian ping =.Min Hou (ed.) - 2016 - Guangzhou Shi: Ji nan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Chu tu wen xian yu ru dao guan xi.Feng Cao (ed.) - 2012 - Guilin Shi: Lijiang chu ban she.
  Chu tu wen xian yu ru dao guan xi " nei rong jian jie: ru dao guan xi shi yi xiang gui mo hong da de yan jiu ke ti, ta she ji daozheng ge Zhongguo si xiang shi de nei zai jie gou he fa zhan guo cheng, she ji dao Zhongguo wen hua jin hou de zou xiang, yi yi zhong da. Er shi shi ji yi hou, yi huo de le shu liang ke guan de yan jiu (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  The Effect of Attribute Alignability on Product Purchase: The Moderating Role of Product Familiarity and Self-Construal.Yong Zhang, Yuwen Wen & Min Hou - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Previous studies on the Structural Alignment Model suggest that people compare the alignable attributes and nonalignable attributes during the decision-making process and preference formation process. Alignable attributes are easier to process and more effective in clue extracting. Thus, it is believed that people rely more on alignable than nonalignable attributes when comparing alternatives. This article supposes that consumers’ product experience and personal characteristics also play a significant role in regulating consumers’ reliance on attribute alignability. The authors conducted three experiments to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  21
  PTEN in the maintenance of genome integrity: From DNA replication to chromosome segregation.Sheng-Qi Hou, Meng Ouyang, Andrew Brandmaier, Hongbo Hao & Wen H. Shen - 2017 - Bioessays 39 (10):1700082.
  Faithful DNA replication and accurate chromosome segregation are the key machineries of genetic transmission. Disruption of these processes represents a hallmark of cancer and often results from loss of tumor suppressors. PTEN is an important tumor suppressor that is frequently mutated or deleted in human cancer. Loss of PTEN has been associated with aneuploidy and poor prognosis in cancer patients. In mice, Pten deletion or mutation drives genomic instability and tumor development. PTEN deficiency induces DNA replication stress, confers stress tolerance, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  31
  How Does Adult Attachment Affect Human Recognition of Love-related and Sex-related Stimuli: An ERP Study.Juan Hou, Xin Chen, Jinqun Liu, Fangshu Yao, Jiani Huang, Yamikani Ndasauka, Ru Ma, Yuting Zhang, Jing Lan, Lu Liu & Xiaoyi Fang - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  1949 nian hou de Liang Shuming.Donglin Wang - 2007 - Beijing Shi: Dang dai Zhongguo chu ban she.
  Ben shu jie shao le liang shu ming xian sheng shi shang ge shi ji de zhong guo wen hua ming ren zhi yi, Shi 20 shi ji xin ru jia de kai chuang zhe, Shi si xiang jia, Zhe xue jia, Jiao yu jia, You shi po you ying xiang de she hui huo dong jia. You qi ta de du te de si xiang he xue shi, Ta de te li du xing de kan ke ren sheng jing (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ru Xin wen ji =.Xin Ru - 2005 - Shanghai: Shanghai ci shu chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Tian yu ren: ru xue zou xiang shi jie de qian zhan: Du Weiming Fan Zeng dui hua.Weiming Tu - 2010 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she. Edited by Zeng Fan & Xiaoyuan Xue.
  Du Weiming xian sheng shi dang dai yan jiu he chuan bo ru jia wen hua de zhong yao si xiang jia. Ta 1940 nian chu sheng yu Kunming, xian hou qiu xue yu Taiwan dong hai da xue he Meiguo Hafo da xue, ren jiao yu Pulinsidun da xue, Bokeli Jiazhou da xue. Zi 1981 nian, Du Weiming xian sheng yi zhi zai Hafo da xue Dong Ya xi dan ren li shi ji zhe xue jiao shou,qi jian huo (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Hanguo ru xue ri wen yan jiu lun ji =.Tōru Takahashi - 2021 - Taibei Shi: Zhong yang yan jiu yuan zhongguo wen zhe yan jiu suo. Edited by Chongxiu Huang.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  53
  To evaluate the effectiveness of health care ethics consultation based on the goals of health care ethics consultation: a prospective cohort study with randomization.Yen-Yuan Chen, Tzong-Shinn Chu, Yu-Hui Kao, Pi-Ru Tsai, Tien-Shang Huang & Wen-Je Ko - 2014 - BMC Medical Ethics 15 (1):1.
  The growing prevalence of health care ethics consultation (HCEC) services in the U.S. has been accompanied by an increase in calls for accountability and quality assurance, and for the debates surrounding why and how HCEC is evaluated. The objective of this study was to evaluate the effectiveness of HCEC as indicated by several novel outcome measurements in East Asian medical encounters.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 13.  1
  Zhongguo wen hua tian di ren: =.Gongchen Hou - 2015 - Jinan Shi: Shandong da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  13
  The Influence of Teacher–Student Interaction on the Effects of Online Learning: Based on a Serial Mediating Model.Hai-Long Sun, Ting Sun, Feng-Yi Sha, Xiao-Yu Gu, Xin-Ru Hou, Fei-Yan Zhu & Pei-Tao Fang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  During the COVID-19 pandemic, online education has become an important approach to learning in the information era and an important research topic in the field of educational technology as well as that of education in general. Teacher–student interaction in online education is an important factor affecting students’ learning performance. This study employed a questionnaire survey to explore the influence of teacher–student interaction on learning effects in online education as well as the mediating role of psychological atmosphere and learning engagement. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Zhi dao de li shi zhi wei: Ming dai zheng zhi shi jie zhong de ru jia.Wenli Ren - 2014 - Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Fa Chao Chu Yong: Xiamen da Xue Zao Qi Fa Xue Lun Wen Xuan (1926-1953).Libiao Hou - 2011 - Xiamen da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Zou jin da zi ran de Song dai da ru: Zhu Xi de zi ran yan jiu.Aiguo Le - 2014 - Shenzhen: Hai tian chu ban she.
  Ben shu quan mian chan shu zhu xi de li xue yu ke xue si xiang,Te bie jiu zhu xi zhong shi zi ran yan jiu,Shen ru ke xue tan suo,Chuang xin ke xue si xiang,Chuan bo zi ran zhi shi yi ji zhu xi li xue de ke xue jia zhi zhan kai ju ti de lun shu,Chong fen ken ding zhu xi ke xue si xiang dui yu hou shi ke ji fa zhan de zhong yao zuo yong,Yi (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Song Ming shi qi Jiangxi ru xue yan jiu.Xiaojiang Zheng - 2014 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she. Edited by Zhucai Yang.
  Ben shu wei "Song Ming shi qi Chang Jiang zhong you de ru xue yan jiu" cong shu zhi yi: ben cong shu shi ren wen she hui ke xue chong dian yan jiu ji di-Wuhan da xue Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin tou biao, jing jiao yu bu zu zhi zhuan jia ping shen tong guo, zheng shi pi zhun de jiao yu bu ren wen she hui ke xue 2001 nian du zhong da yan (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Actor and Partner Effects of Touch: Touch-Induced Stress Alleviation Is Influenced by Perceived Relationship Quality of the Couple.Difei Liu, Yi Piao, Ru Ma, Yongjun Zhang, Wen Guo, Lin Zuo, Weili Liu, Hongwen Song & Xiaochu Zhang - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Because of the impact of close partner's touch on psychological and physical well-being by alleviating stress, it is important to explore the influence factors that underlie the stress-alleviating effect of close partner's touch. Previous studies suggested that the stress-alleviating effect was different when individuals were touched by different persons. Specifically, the stress was reduced significantly when the individual was touched by the close partner compared with the acquaintance and the stranger. However, whether the stress-alleviating effect of touch was modulated by (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  3
  Zhonghua chuan tong ru jia ren wen hua yan jiu.Zhongxiao Liu, Wenli Xue & Li Pei (eds.) - 2008 - Haerbin Shi: Heilongjiang ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ru jia shi yi lun li xue =.Haiming Wen - 2014 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ru jia tu zhi.Lingyun Xu & Xinjian Hou (eds.) - 1994 - Zhongguo Jinan Shi: Shandong you yi shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Xian dai xi fang si xiang wen hua jing yao.Xin Ru (ed.) - 1998 - Changchun Shi: Jilin ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zhongguo xue zhe xin zhong de ke xue: ren wen.Wenzhang Wang & Yangxiang Hou (eds.) - 2002 - Kunming Shi: Yunnan jiao yu chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Chong jian si wen: ru xue yu dang jin shi jie.Guoxiang Peng - 2013 - Beijing: Beijing da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  29
  Sources of Shang History: Two Major Oracle-Bone Collections Published in the People's Republic of ChinaChia-ku-wen ho-chi 甲骨文合集Shang Chou chia-ku-wen tsung-chi 商周甲骨文總集Hsiao-t'un nan-ti chia-ku 小屯南地甲骨Chia-ku-wen ho-chi (Jiaguwen heji)Shang Chou chia-ku-wen tsung-chi (Shang zhou jia gu wen zhong ji)Hsiao-t'un nan-ti chia-ku.David N. Keightley, Kuo Mo-jo 郭沫若, Hu Hou-hsüan 胡厚宣, Yen Yi-P'ing 嚴一萍, Kuo Mo-jo Moruo), Hu Hou-Hsuan Houxuan) & Yen Yi-P'ing Ping) - 1990 - Journal of the American Oriental Society 110 (1):39.
 27.  3
  Jian ming xi fang mei xue shi du ben =.Xin Ru (ed.) - 2014 - Beijing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu yi jian ming e yao de bi chu xiang du zhe ti gong le yi fu quan jing shi de xi fang mei xue li shi hua juan.Qi nei rong han gai cong gu xi la,Luo ma zhi dao 20 shi ji de xi fang mei xue si xiang he li lun cheng guo,Qi zhong yi li lun xing tai de mei xue si xiang wei zhu gan,Tong shi she ji wen xue yi shu yi ji she hui (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Si xiang qian yan yu wen hua hou fang.Junren Wan - 2002 - Beijing: Dong fang chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ren wen kun huo yu fan si: xi fang hou xian dai zhu yi si chao pi pan.Ning Sheng - 1997 - Beijing: Jing xiao xin hua shu dian.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Hou she lun li xue zhi ji ben wen ti.Huiying Huang - 1988 - Taibei Shi: Zong jing xiao San min shu ju.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Wen fan pu er hou zhi: Wang Chuanshan "dao de de xing shang xue" xi tong zhi jian gou.Qizhu Chen - 2018 - Taibei Shi: Yuan hua wen chuang gu fen you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Ru xue yu xian dai wen ming.Runtian Miao & Zhaoming Yang (eds.) - 2004 - Jinan: Qi Lu shu she.
  本书收录的相关学术论文有:《儒学的普世性问题研究》、《儒家的中庸方法与反观理论》、《新世纪儒学经典文献研究的任务及走向》等14篇。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Hou ru xue zhuan xiang.Huimin Jin - 2008 - Kaifeng Shi: Henan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Wen hua fu xing lun: gong gong ru xue de jin lu.Xize Deng - 2009 - Beijing: Ren min chu ban she.
  在当代中国, 探讨文化复兴问题不仅具有重要的学术价值, 而且具有重大的现实意义.本书是一本直接以文化复兴为研究对象的专著, 分为上下两篇.上篇是理论篇, 严格地探究了文化复兴的生存论基础, 即历史文化对生活的建构功能; 下篇是应用篇.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  1
  Ru xue yu hou xian dai shi yu: Zhongguo yu hai wai.Zhuoyue Huang (ed.) - 2009 - Kaifeng Shi: Henan da xue chu ban she.
  本书收入了中国, 美国, 加拿大, 以色列等国家和地区的儒学研究专家的代表性论文, 集中探讨了儒学与后现代的关系, 儒学传统如何重建等问题.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Ru xue cu jin ke xue fa zhan de ke neng xing yu xian shi xing: yi "ru xue de ren wen zi yuan yu ke xue" wei zhong xin.Laiping Ma (ed.) - 2016 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Ru jiao wen ti zheng lun ji.Jiyu Ren (ed.) - 2000 - Beijing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Ru jia si xiang yu Zhonghua wen hua yan jiu lun ji.Ming Gao (ed.) - 1983 - Taibei Shi: Li ming wen hua shi ye gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Ru xue jing yun yu xian dai wen ming.Rongjin Ge - 2014 - Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she.
  本书内容有儒家思想人格论,儒家的"仁学",孝道,处世之道,儒家思想与现代儒商,儒家的生态哲学,"神道设教"的现代解读,中庸之道,中国实学的现代转换等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  Ru xue de xian dai yi yi yu Han zi wen hua quan de fu xing.Ŭn-hŭi Pak, Na Jiang & Yun Sun (eds.) - 2018 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  3
  Kua wen hua shi yu xia de ru jia lun chang.Zhaoyang Pan (ed.) - 2012 - Taibei Shi: Guo li Taiwan shi fan da xue.
  華藝數位(airiti Press Inc.)自西元 2000 年成立以來,促進兩岸學術的交流,為華文學術環境貢獻心力,一直是華藝努力不懈的目標。華藝一貫秉持「創新華文知識服務」的精神,陸續建構電子期刊、論文、電子書等產品,讓全球的學術研究者能便捷地取得華文學術結 晶,致力將臺灣的學術研究拓展至全世界。 2009 年華藝將旗下學術資源平台進行整合,完成了「airiti Library 華藝線上圖書館」的架設,提供一個整合臺灣、大陸兩岸學術資源的檢索平台,結合強大的搜尋引擎功能,讓所有的學術文獻發揮關聯性與影響力,透過此單一檢索介面,即可跨學科、跨領域搜尋文獻來源,滿足眾多閱讀需求。 然全球的網路資源分布不甚平均,此一檢索平台仍有不能顧及之處,故華藝在2011 年又著手編製《臺灣優質期刊要目總覽》,以祈能便利更多的學術研究者在參閱與選訂臺灣學術期刊時提供參考。 《臺灣優質期刊要目總覽》中所收錄的期刊,主要是從「airiti Library 華藝線上圖書館」之 CEPS 中文期刊資料庫與「ACI 學術引用文獻資料庫」中精選的近千種臺灣優質期刊,以 A&HCI、THCI、SCI、SSCI、EI、TSSCI、Medline 等相關標準收錄,並依人文學、社會科學、自然科學、應用科學、醫學與生命科學等五大學術領域進行分類與統整,最後編輯而成。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Ru jia chuan tong: zong jiao yu ren wen zhu yi zhi jian.Guoxiang Peng - 2007 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  7
  Ru jia chuan tong: zong jiao yu ren wen zhu yi zhi jian = Rujia chuantong: zongjiao yu renwen zhuyi zhijian.Guoxiang Peng - 2019 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  Detailed summary in vernacular field only.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  2
  Ru xue zhuan xing yu wen hua xin ming: yi Kang Youwei, Zhang Taiyan wei zhong xin (1898-1927).Chunling Peng - 2014 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  本书围绕中国近代历史上新文化运动反孔批儒的议题,从儒学转型的视角,集中探讨了聚焦在康有为、章太炎身上的现代进程转向问题。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  2
  Hou xian dai dian ying: hou xian dai xiao fei she hui de wen hua qi guan = Postmodern cinema: a cultural spectacle of the consumer society.Jianyuan Li - 2009 - Chengdu: Sichuan ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Zhongguo ru jia wen hua.Qingming Kong - 2011 - Changchun Shi: Changchun chu ban she. Edited by Xiuping Chen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  2
  Ru xue si xiang yu dong bei Ya "wen hua gong tong ti" =.Haofan Fang - 2011 - Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Ru xue yu er shi yi shi ji wen hua jian she: shou shan wen hua de jia zhi chan shi yu shi jie chuan bo.Ming Fang (ed.) - 2010 - Beijing: Xue yuan chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ru xue yu Zhongguo wen hua xian dai hua.Litian Fang & Jundu Xue (eds.) - 1998 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  3
  Wen ming de hui mie yu xin sheng: ru xue yu Zhongguo xian dai xing yan jiu.Zhaohui Fang - 2011 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  本书试图论证: 法治、自由、民主、人权等价值是植根于西方社会历史和文化土壤的西方文化价值, 并至少并不完全适合于中国文化的习性. 未来中国现代性的发展可能在一定程度上与这些价值相融, 甚至在一定程度上需要吸收或发展它们, 但是它们决不能构成未来中国现代性的核心价值.--.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999