Search results for 'I. W. W. Sharrock' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1.  10
  L. P. W. (1912). Arnold's New Latin Course. Parts I. And II. By R. M. Allardyce, M.A. 2 Vols. Pp. 117 and 216 Respectively. Maddox Street, W.: Edward Arnold. July, 1911. Part I., Is. 6d.; Part II., 2s. 6d. [REVIEW] The Classical Review 26 (01):32-.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  17
  H. D. R. W. (1911). Papyri Graci Berolinenses Papyri Graeci Berolinenses: W. Schubart. P. F. De' Cavalieri and I. Lietzmann. Specimina Codicum Graecorum.—Tabulae in usum scholarum. Bonn: Marcus and Weber. 1910, 1911. [REVIEW] The Classical Review 25 (08):266-.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  17
  Robert Mackiewicz (2010). Modele umysłowe i błędy w rozumowaniu. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  Przedstawiciele dwóch głównych podejść do badania rozumowania w odmienny sposób opisują poznawczy mechanizm wyciągania poprawnych i błędnych wniosków. Przedstawiciele teorii reguł zakładają, że rozumowanie ma charakter syntaktyczny i polega na uruchamianiu reguł podobnych do tych z logiki klasycznej. Przedstawiciele drugiej teorii — teorii modeli umysłowych opisują rozumowanie jako proces semantyczny polegający na tworzeniu modeli umysłowych, które odzwierciedlają strukturę relacji pomiędzy elementami opisanymi w przesłankach. Zgodnie z tak zwaną zasadą prawdziwości każda możliwa sytuacja jest reprezentowana przez odrębny model umysłowy, który odzwierciedla (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  19
  Czesław Nosal (2010). Umysł poczwórnie ograniczony. Bariery i kompensacje w poznawaniu. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  W artykule przedstawiono funkcjonalny model struktury umysłu z perspektywy ograniczeń poznawczych i mechanizmów ich kompensacji. W ramach tej struktury centralne miejsce zajmuje pamięć robocza charakteryzowana jako „mały umysł”, który poprzez cztery kierunki przetwarzania informacji tworzy różne organizacje funkcjonalne reprezentowane jako sieci „pełnego umysłu”. W ramach tej organizacji bieżące przetwarzanie jest relatywnie odizolowane i chronione z czterech stron: od strony pola uwagi, od strony zasobów pamięci trwałej, wiedzy deklaratywnej i doświadczenia personalnego, od strony struktur poznawczych i emocjonalnych podświadomości i nieświadomości, od (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  48
  Tomasz Żuradzki (2012). Internalizm i eksternalizm w metaetyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Książka dotyczy trzech powiązanych z sobą zagadnień: internalizmu racji działania, internalizmu motywacyjnego i tzw. hume’owskiej teorii motywacji. Próbuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Czy wolno nam stwierdzić, że ktoś powinien coś zrobić, nawet gdy nie może być motywowany do tego działania? Czy można szczerze akceptować jakiś osąd moralny i nie być motywowanym do postępowania zgodnie z jego zaleceniami? Czy normy moralne służą tak naprawdę realizacji egoistycznych pragnień, czy może są fikcją wpajaną przez instytucje społeczne? Autor pokazuje, jak wiele współcześnie dyskutowanych (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 6.  4
  Mikołaj Domaradzki (2011). Symbol i alegoria w filozoficznej egzegezie stoików. Filo-Sofija 11 (13-14 (2011/2-3)):719-736.
  Author: Domaradzki Mikołaj Title: SYMBOL AND ALLEGORY IN THE PHILOSOPHICAL EXEGESIS OF THE STOICS (Symbol i alegoria w filozoficznej egzegezie stoików) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 719-736 Keywords: STOIC EXEGESIS, SYMBOL, ALLEGORY, CHRYSIPPUS, CORNUTUS, HERACLITUS THE ALLEGORIST Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The present paper aims to ascertain whether, and if so, to what extent the modern distinction between the concepts of ‘symbol’ and ‘allegory’ can be applied (...)
  Translate
    Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Aleksandra Rzymska (2010). Problemy perswazji i manipulacji w literaturze popularnonaukowej ( na przykładzie Płci Mózgu Anne Moir i Davida Jessela). Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (3-4):519-532.
  Według tradycyjnych standardów, nauka powinna być wolna od wartościowań i perswazji, a w swej formie dążyć do beznamiętnego, obiektywnego opisu. Takich kryteriów nie da się jednak utrzymać szczególnie w naukach humanistycznych czy społecznych, operujących językami naturalnymi. Języki te obfitują bowiem w wyrażenia nacechowane emocjonalnie i oceniające, co sprawia, że nie mogą być wolne od perswazji. Perswazyjność języka należy do specyfiki nauk humanistycznych i nie jest zjawiskiem negatywnym. Jednakże świadome przedstawianie argumentacji i definicji perswazyjnych jako czystego opisu stanowi, z punktu widzenia (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Dorota Sepczyńska (2009). Co to jest sprawiedliwość i w jak sposób ją urzeczywistnić? Perspektywa współczesnej filozofii polityki. In Mieczysław Jagłowski (ed.), Z filozofii współczesnej. Rekonstrukcje–interpretacje– polemiki. Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko Mazurski W Olsztynie 171-212.
  Sprawiedliwość należy do najważniejszych i zawsze aktualnych problemów życia społeczno-politycznego. Dotyczy każdego z nas. Nikomu bowiem nie jest obojętne, jak jest traktowany przez prawo i władzę, jak są dzielone korzyści wynikające ze społecznej współpracy. Sprawiedliwość mobilizuje nas do społecznego zaangażowania i solidarności, ze względu na nią wciągamy się w obywatelskie nieposłuszeństwo czy decydujemy się na emigrację. Odwołania do niej pojawiają się zarówno w okrzykach burzycieli, jak i obrońców starego porządku. Nie jesteśmy jednak pierwszymi, którzy stawiają pytania o sprawiedliwość. Mają one (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Małgorzata A. Szyszkowska (1998). Kategorie prawdy i pozoru w filozofii Theodora Adorna. Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 15:254.
  paper discusses the concepts of truth and appearance and the function they perform in the philosophy of Theodor Wisengrund Adorno.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Dorota Sepczyńska (2008). rec. W. Buchner \"Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku"\ A.A. Chaufen \"Wiara i wolność. Myśl ekonomiczna późnych scholastyków"\. In Dorota Sepczyńska & Mieczysław Jagłowski (eds.), Między Złotym a Srebrnym Wiekiem Kultury Hiszpańskiej. Instytut Cervantesa W Warszawie, Instytut Filozofii Uwm W Olsztynie, Instytut Kulturoznawstwa Owiiz Im. T. Kotarbińskiego 445-456.
  Recenzja książek W. Buchner, Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku i A.A. Chaufe, Wiara i wolność. Myśl ekonomiczna późnych scholastyków.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Janusz Goćkowski (2007). Polskie elity polityczne w oglądzie i obrazowaniu Stanisława Wyspiańskiego. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  To, co może interesować, w dramatopisarstwie Stanisława Wyspiańskiego „historyka-socjologa” zajmującego się ideami politycznymi dotyczącymi kwestii kondycji i perspektyw narodu w drodze ku niepodległości oraz narodu, dla którego nowoczesność jest warunkiem koniecznym żywotności w ramach ekumeny europejskiej, zawrzeć można w pięciu tezach. Są to tezy odzwierciedlające krytycyzm dotyczący „tego, co polityczne” i wskazujące na skłonność do pesymizmu antropologicznego. Teza pierwsza: Kompetencje merytoryczne i kwalifikacje moralne polskich elit politycznych stanowią problem społeczny, który obecny jest w dziejach państwa polskiego z dawien dawna. Próby (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  19
  Joshua Greene & Wioletta Dziarnowska (2012). Emocje i procesy poznawcze zaangażowane w wydawanie sądów moralnych. Dane z neuroobrazowania. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  Tradycyjne teorie psychologii moralności podkreślają rolę rozumowania i „wyższych procesów poznawczych”, podczas gdy ostatnie prace z tego zakresu uwypuklają udział emocji. W niniejszym artykule rozpatruję dane pochodzące z neuroobrazowania wspierające teorię sądzenia moralnego, zgodnie z którą zarówno procesy „poznawcze”, jak i emocjonalne pełnią istotne a czasami wzajemnie konkurencyjne role. Dane te wskazują, że rejony mózgu związane z kontrolą poznawczą (przednia część zakrętu obręczy i grzbietowo boczna kora przedczołowa) są zaangażowane w rozwiązywanie trudnych moralnych dylematów, w których wartości utylitarne wymagają naruszenia (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  8
  Marcin Miłkowski (2009). Reprezentacje w systemach klasycznych i koneksjonistycznych. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Autor artykułu broni tezy, że niektóre systemy obliczeniowe mogą mieć własności semantyczne. Wskazana została klasa systemów obliczeniowych, w których reprezentacje mogą mieć przynajmniej dwie własności: własność odnoszenia się do obiektów (desygnowanie) i własność wspomagania rozpoznawania obiektów oznaczanych przez daną reprezentację (konotowanie). Autor argumentuje także, że własności semantyczne reprezentacji nie zależą wyłącznie od architektury systemów obliczeniowych, w których te reprezentacje występują. Konkretna architektura obliczeniowa nie jest czynnikiem kluczowym, a bodaj najmniej istotne są same rodzaje struktur danych, które mają mieć własności desygnowania (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  2
  Philip S. Foner & Michael R. Johnson (1965). The I.W.W. Prior to America's Entry Into World War I. Science and Society 29 (1):91 - 95.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Marek W. Bielecki (1995). Czas i stawanie się w sztucznych i naturalnych układach kognitywnych. Filozofia Nauki 4.
  In my paper I review the main strategies adopted by two leading schools in cognitive science, symbolic artificial intelligence (AI) and connectionism, in modeling time-dependent phenomena such as learning. In particular, I briefly mention shortcomings of non-monotonic logic approach that dominates symbolic AI. I also discuss the problems that beset the recurrent networks approach advocated by connectionists (e.g., S. Grossberg) and philosophers (e.g., P. Churchland), who focus their attention on oscillatory behavior of such networks. I point out that neither approach (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Philip S. Foner & Michael R. Johnson (1965). Erratum: The I.W.W. Prior to America's Entry Into World War I. Science and Society 29 (2):216-216.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Wojciech Starzyński (2007). Teologiczne implikacje teorii przedmiotu w filozoficznym przełomie średniowiecza i nowożytności. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Wczesny Descartes dokonuje radykalnego usunięcia z rozważań filozoficznych problemu poznania boskiego. Rekonstrukcja wielowiekowej tradycji średniowiecznej ukazała, że daleko idąca racjonalizacja opisu boskiego poznania prowadzi nieuchronnie do groźnej aporii dotyczącej statusu idei-przedmiotu w boskim intelekcie. Zwolennikiem uproszczenia na gruncie metafizyki był Duns Szkot, który dość zdecydowanie porzucił dziedziczony od Platona problem wzorów idei na rzecz wolnego, absolutnego i rozumnego przyczynowania o dominującym charakterze sprawczym. Zgodnie z dystynkcją wprowadzoną przez św. Tomasza, oprócz zagadnienia samych wzorów-rzeczy pojawia się oddzielny problem statusu ogólnych praw (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Marek Piechowiak (2009). Równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski [Equal in Rights and Obligations towards the Common Good – Poland]. In Zespół Prezydialny Biura Trybunału Konstytucyjnego (ed.), Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro Trybunału Konstytucyjnego 111-124.
  Opracowanie dotyczy fragmentu preambuły Konstytucji RP z 1997 r.: „równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski”. Zmierza ono przede wszystkim do uwyraźnienia i analizy wskazanych w tym fragmencie wartości, które mogą pomóc w dookreśleniu celów konstytucji i ujęciu czegoś, co określa się niekiedy mianem „ducha konstytucji”. Analizowane jest umiejscowienie komentowanego akapitu w całości preambuły, oraz prace nad projektem Konstytucji, które prowadzą ku refleksji nad kategorią dobra wspólnego w artykule 1. W centrum moich analiz jest argumentacja na (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Piotr Kulicki & Robert Trypuz (2013). Modelowanie działań i norm w logice deontycznej. In Jerzy Juchnowski & Robert Wiszniowski (eds.), Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. Tom 1. Adam Marszałek
  In the paper we provide an overview of issues related to the models used in the research on the logic of norms and actions. We present two models of the variability of the world: temporal (acyclic) and atemporal (cyclic). In the first one the past is always clearly defined, and the future is potentially “branched”. The second type of model allows for a return to the situation that took place. Next we describe different approaches towards agency modeling. We present the (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  4
  Tomasz Kubalica (2011). Ernst Cassierer i Nelson Goodman w kontekście teorii odbicia. Diametros 30:13-28.
  Celem artykułu jest porównanie koncepcji poznania Ernsta Cassirera i Nelsona Goodmana, których łączy odrzucenie idei poznania jako odbicia rzeczywistości i przyjęcie koncepcji przekształcania. Owo przekształcanie nie jest całkowitym przeciwieństwem odbicia, lecz jego poszerzeniem w taki sposób, że poznanie oznacza zarówno twórcze wytwarzanie, jak i odtwórcze odbicie. Tym samym zniesiona zostaje tradycyjna epistemologiczna dychotomia: konstruowanie – odkrywanie. Wspólną dla obu filozofów przesłankę stanowi odrzucenie prymatu faktów i danych zmysłowych, a konsekwencją poszerzonej koncepcji poznania jest zaś dla nich irrealistyczna koncepcja reprezentacji symbolicznej. (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Jarosław Pietrak, Marek Szydłowski & Paweł Tambur (2010). Fraktale: konstrukcja czy emergencja Cz.I.Fraktalne jednostki emergencji w klasycznym schemacie pojęciowym. Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (1(183)):43-64.
  W projekcie badawczym, który w zamyśle będzie składał się z dwóch merytorycznie i logicznie powiązanych artykułów, formułujemy taki schemat pojęciowy, w którym adekwatna staje się charakterystyka struktur fraktalnych w kategoriach filozoficznej koncepcji emergencji. W pracy pierwszej przedstawiamy główne idee filozofii emergencji oraz dokonujemy prób uchwycenia w procesie generowania fraktali jednostek emergentnych. Pozostajemy jednak w obrębie klasycznego rozumienia badanej relacji. W pracy drugiej, na podstawie zademonstrowanych słabości ujęć klasycznych, jako niewystarczających w specyficznym kontekście badanych struktur matematycznych, pokazujemy, że dyskurs nad emergencją (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  97
  Martyna Koszkało (2012). Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 21 (3):441-458.
  Both in Polish and international literature Duns Scotus’ ethical thought has had a number of conflicting interpretations. The article presents the main elements of Duns Scotus’ ethical thought. The quaestions it tries to answer are the following: a) is Scotus’ ethics voluntaristic; b) if so, what type of voluntarism can one attribute to Scotus. Finding Scotus’ ethics moderately voluntaristic I distinguish and characterize three types of voluntarism that could be attributed to Scotus: psychological voluntarism (Duns finds the will more perfect (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  19
  Teresa Obolevitch (2006). Fizyka i metafizyka w ujęciu Mikołaja Łosskiego. Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 38.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  20
  Michał Heller (1996). Logos, Szkoła w Chartres i powstanie nauk empirycznych [recenzja] Zbigniew Liana, Koncepcje Logosu i natury w Szkole w Chartres. Heurystyczne funkcje chrześcijańskiej koncepcji Logosu w kształtowaniu się nowożytnego pojęcia natury. Analiza dorobku Szkoły. Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 19.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  14
  Zbigniew Wolak (1992). Interdyscyplinarność w teorii i w praktyce [recenzja] Nauka i Wiara, ,,Znak'' 428 (1991, 1). Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 14.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  13
  Zbigniew Wolak (1994). Od pewności do prawdopodobieństwa [recenzja] E. Nekrašas, Wiedza prawdopodobne. Powstanie i rozwój w emiryzmie logicznym programu probabilistycznej oceny wiedzy naukowej, 1992. [REVIEW] Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 16.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  28
  Alva Noë (2011). Doświadczenie i eksperyment w sztuce. Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (1):259 - 273.
  A significant impediment to the study of perceptual consciousness is our dependence on simplistic ideas about what experience is like. This is a point that has been made by Wittgenstein, and by philosophers working in the Phenomenological Tradition, such as Husserl and Merleau-Ponty. Importantly, it is an observation that has been brought to the fore in recent discussions of consciousness among philosophers and cognitive scientists who have come to feel the need for a more rigorous phenomenology of experience. The central (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  16
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (forthcoming). Umysł poczwórnie ograniczony. Bariery i kompensacje w poznawaniu. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  3
  Krzysztof Brzechczyn (2015). O odwadze w czynach i tchórzostwie w myśleniu. Leszek Nowak o prowincjonalizmie solidarnościowej myśli społeczno-politycznej. Filo-Sofija 29:59-78.
  In the opinion of many Western observers as well as Polish authors, the political thought of Solidarność was a mixture of ideas drawn from different ideological pedigrees. What, in the aforementioned authors’ opinion, was a reason for pride, was an object of criticism by Leszek Nowak, the eminent Polish philosopher, engaged in the Solidarność movement. One of his most important charges against the political thought of this movement was its intellectual provincialism and its inability to propose something new and fresh. (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  17
  Jakub Jacobson (1998). Obrazy świata [recenzja] Obrazy świata w teologii i w naukach przyrodniczych, pod redakcją Michała Hellera, Stanisława Budzika, Stanisława Wszołka,1996. Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 22.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Michał Heller (2009). Konieczność i przypadek w ewolucji Wszechświata. Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 44:17-24.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  4
  Thomas W. Copeland (1960). Book Review:The Correspondence of Edmund Burke, Vol. I. Thomas W. Copeland. [REVIEW] Ethics 70 (3):249-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Marzenna Jakubczak (2011). Przyroda w filozofii i kulturze Indii. Kultura Współczesna (1):171-182.
  W artykule rozważane są rozmaite semantyczne i symboliczne relacje, w jakich ujmuje się przyrodę na gruncie filozofii, kosmologii i estetyki indyjskiej. Punktem wyjścia jest charakterystyka wewnętrznej dynamiki przyrody, w którą wpisane jest nieustanne zderzanie się biegunowych jakości. Przedstawione są m.in. wedyjskie kosmogoniczne rozważania, konstatujące samorodność i substancjalną jednorodność cyklicznej natury, oraz pięć reprezentatywnych filozoficznych koncepcji przyrody. Autorka podkreśla także swoistą współzależność pomiędzy afirmowaną wizją przyrody a kulturowymi reprezentacjami natury ludzkiej.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Jan Skoczyński (1988). Historia i historyzm w ujęciu Feliksa Konecznego. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 33:337-349.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  6
  Adam Grzeliński (2001). Entuzjazm i piękno w estetyce Shaftesbury\'ego. Estetyka I Krytyka 1 (1):149-154.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  3
  Wojciech Kosior (2012). Jezus I chrześcijanie W tradycji judaistycznej W kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego. Estetyka I Krytyka 27:3.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  2
  Piotr Winskowski (2002). Ponowoczesne interpretacje nowoczesnej architektury. Odbiorca i krytryk w izotropowej przestrzeni interpretacji. Estetyka I Krytyka 3 (3):65-84.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  3
  Kazimierz Wojnowski (1996). Człowiek wobec granic wolności (Dylemat rozumu i woli w filozofii Augusta Cieszkowskiego). Humanistyka I Przyrodoznawstwo 2:131-143.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  2
  Marta Kudelska (2002). Piękno i brzydota w klasycznej myśli indyjskiej. Estetyka I Krytyka 2 (2):13-22.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  1
  Barbara Grabowska (2011). Wolność i wpólnota w globalnej wizji polityki. Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  1
  Beata Szymańska (2002). Haiku i literatura polska przełomu XIX i XX w. O estetycznej wartości nastroju. Estetyka I Krytyka 2 (2):41-68.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  1
  Arkadiusz Żukowski (1995). Działalność południowoafrykańskich instytucji i organizacji w dziedzinie ekologii. Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:33-39.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (forthcoming). Modele umysłowe i błędy w rozumo-waniu. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Jarosław Ładosz (1970). Poza relatywizmem i absolutyzmem w teorii prawdy. Człowiek I Światopogląd 1 (1):25-49.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Lars-Olof Ahlberg (forthcoming). Północne światło i ciemność w muzyce i malarstwie albo: artystyczna ekspresja tożsamości kulturowej. Estetyka I Krytyka 9 (9/10):20-37.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Iwona Alechnowicz (2006). Wolność i duch w poezji filozoficznej Fryderyka Schillera. Estetyka I Krytyka 2 (11):73-92.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Aleksandra Łaptaś (forthcoming). Koncepcje czasu i wieczności w przestrzeni utworu muzycznego. Czas cyrkularny \"Wariacji Goldbergowskich\" J. S. Bacha a \"Moment form\" w \"V Klavierstuck\" K. Stockbausena. [REVIEW] Estetyka I Krytyka 7 (7/8):94-102.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Bronisław Baczko (1964). Demokracja i konserwatyzm w utopii J. J. Rousseau. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 10.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Anatolij Bakanurskij (2003). Mediatorzy w kulturze ludowej: Sacrum śmierci i gra w zmartwychwstanie. Humanistyka I Przyrodoznawstwo 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Tadeusz Bieńkowski (1993). Filozofia i filozofowie w jezuickim teatrze szkolnym w Polsce. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000