Results for 'Qilin Li'

983 found
Order:
See also
Qilin Li
Peking University
 1. Quine’s Naturalized Epistemology, Epistemic Normativity and the Gettier Problem.Qilin Li -
  In this paper, it is argued that there are (at least) two different kinds of ‘epistemic normativity’ in epistemology, which can be scrutinized and revealed by some comparison with some naturalistic studies of ethics. The first kind of epistemic normativity can be naturalized, but the other not. The doctrines of Quine’s naturalized epistemology is firstly introduced; then Kim’s critique of Quine’s proposal is examined. It is argued that Quine’s naturalized epistemology is able to save some room for the concept of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Truth-Maker Theory and the Stopped Clock: Why Heathcote Fails to Solve the Gettier Problem.Qilin Li - manuscript
  Adrian Heathcote has proposed a truth-making account of knowledge that combines traditional conditions of justified true belief with the truth-making condition, which would jointly provide us with the sufficient condition of knowledge, and this truth-maker account of knowledge in turn explains why a gettiered justified true belief fails to be regarded as a genuine instance of knowledge. In this paper, by the comparison of two different casual models that are illustrated by the thermometer and the clock respectively, however, it will (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Cai liao biao zheng de jin dai wu li fang fa.Xugang Yang & Qilin Wu (eds.) - 2013 - Beijing: Ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Long-Term Physical Exercise and Mindfulness Practice in an Aging Population.Yi-Yuan Tang, Yaxin Fan, Qilin Lu, Li-Hai Tan, Rongxiang Tang, Robert M. Kaplan, Marco C. Pinho, Binu P. Thomas, Kewei Chen, Karl J. Friston & Eric M. Reiman - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
 5. Li as Cultural Grammar: On the Relation between Li and Ren in Confucius' Analects.Chenyang Li - 2007 - Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of propriety). Confucius seems to have said inconsistent things about this relation. Some passages appear to suggest that ren is more fundamental than li, while others seem to imply the contrary. It is therefore not surprising that there have been different interpretations and characterizations of this relation. Using the analogy of language grammar and mastery (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 6. Li Shicen lun wen yan jiang ji.Shicen Li - 1927 - Taibei: He luo tu shu chu ban she. Edited by Shicen Li.
  Li Shicen jiang yan ji -- Li Shicen lun wen ji.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Fa li hsüeh.Chao-wei Li - 1968
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Li Zehou zhe xue mei xue wen xuan.Zehou Li - 1985 - Changsha Shi: Hunan sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Wu li ding lü di xing cheng yu fa zhan.Wenhe Li - 1988 - [Peking]: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing. Edited by Meizhang Chen, Jiaqi Duan & Shengjing He.
  本书以物理学发展史为线索,介绍物理定律产生的背景,物理定律形成的实验基础,及物理学家的研究活动和思维方法。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Jen li hsüeh yen chiu.Li-fu Chʻen - 1972
 11. Akhlāq-i Ghazzālī, yā, Kilīd-i maʻrifat. Ghazzālī - 1971 - Tihrān: ʻAṭāʼī. Edited by Mudarris Gīlānī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  27
  Hu Shi and Li Ji.Li Guangmo - 2004 - Chinese Studies in History 37 (4):70-87.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Li shi wei wu zhu yi yu dang dai Zhongguo te se she hui zhu yi = Lishi weiwu zhuyi yu dangdai Zhongguo tese shehui zhuyi.Genhong Dong, Jinhua Dong & Lan Li (eds.) - 2017 - Hangzhou Shi: Zhejiang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. al-Gazzālī's Buch vom Gottvertrauen. Ghazzālī - 1940 - Halle/Saale,: M. Niemeyer. Edited by Hans Wehr.
 15.  5
  Amīn al-Khūlī..: al-abʻād al-falsafīyah lil-tajdīd ; wa-naṣṣ "Kitāb al-khayr".Yumná Ṭarīf Khūlī - 2017 - Ramlat Būlāq, al-Qāhirah: al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. Edited by Amīn Khūlī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Amīn al-Khūlī-- wa-al-abʻād al-falsafīyah lil-tajdīd.Yumná Ṭarīf Khūlī - 2000 - al-Qāhirah: Dār al-Maʻārif.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Fa xue yuan li.Fang Li - 1981 - Shenyang: Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Zhe Zhang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Fa xue yuan li =.Li Ma - 2012 - Lanzhou Shi: Lanzhou da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. al-Ghazzāli's Tahafut al-falasifah. Ghazzālī - 1963 - Lahore,: Pakistan Philosophical Congress. Edited by Sabih Ahmad Kamali.
 20. Wên hsüeh li lun chʻang shih chiang hua.Ho-lin Li - 1959
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Fa li xue.Yansen Deng, Qingxiu Chen, Chia-Yin Chang, Li Chunfu & Wun-yu Chang (eds.) - 2018 - Taibei Shi: Yuan zhou chu ban gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  56
  The Poetry of Li Shang-yin, Ninth-Century Baroque Chinese Poet.Li Chi, Li Shang-yin & James J. Y. Liu - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Ke ji suan xing li lun dao yin.Xiang Li - 1986 - Guiyang Shi: Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ren yu ren: lun li yu gong de.Guoding Li (ed.) - 1985 - Taibei Shi: Zhong yang wen wu gong ying she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zhe xue yuan li ji bian.Keming Li, Xinsheng Li & Zhihua Li (eds.) - 1984 - [Canton]: Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  40
  The Poems of Li Ho.Li Chi, J. D. Frodsham & Li Ho - 1973 - Journal of the American Oriental Society 93 (1):79.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Briefe und Reden des Abū Hāmid Muhammad al-Gazzālī. Ghazzālī - 1971 - Freiburg im Breisgau,: K.Schwarz. Edited by Dorothea Krawulsky.
 28. Iʻtirāfāt-i Ghazzālī: tarjumah-ʼi kitāb-i al-Munqidh min al-ḍalāl. Ghazzālī - 1971 - Tihrān: Muʼassasah-ʼi Maṭbūʻātī-i ʻAṭāʼī. Edited by Zayn al-Dīn Kīyāʼīʹnizhād.
 29.  62
  Review of The Sage and the Second Sex: Confucianism, Ethics, and Gender by Chen-yang Li. [REVIEW]Li-Hsiang Lee - 2001 - Philosophy East and West 51 (3):429-434.
 30.  4
  al-Unmūdhaj al-maʻrifī iṭāran li-ittiṣāl al-ʻulūm: baḥth fī waḥdat al-manhaj wa-tarābuṭ al-mawḍūʻāt.Muḥammad Ghālīm - 2021 - Tūnis: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Kitāb.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Fī naqd thaqāfat al-badāwah wa-al-taḥajjur: taʻālīm al-Shaykh Muḥammad al-Ghazzālī wa-al-Ṣādiq al-Nayhūm. Ghazzālī - 2010 - Dimashq: Dār al-Sharq lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. Edited by Āl Rashī, ʻAlāʼ al-Dīn & al-Ṣādiq Nayhūm.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Gulchine az gulistoni "kimiëi saʺodat"-i Muḣammad Ghazolī: (risolai tarbii︠a︡vī-akhloqī) = Gulchīnī az kīmiyā-yi saʻādat-i Muḥammad Ghazzālī. Ghazzālī - 2007 - Dushanbe: RafiGraf.
 33. Klassicheskoe sufiĭskoe sochinenie "Kimiĭa-ĭi saʻādat" ("Ėliksir schastʹi︠a︡) Abū Ḳhāmida Muḳhammada al-G̣azālī aṭ-Tūsī (1058-1111). Ghazzālī - 2001 - Sankt-Peterburg: "Peterburgskoe Vostokovedenie". Edited by A. A. Khismatullin.
 34.  26
  Bi̇r usûlcü olarak cüveynî’ni̇n hadi̇sçi̇li̇ği̇ ve hadi̇sçi̇li̇ği̇ne dâi̇r tartişmalar -“muʻâz hadi̇si̇” özeli̇nde-.Mehmet Macit Sevgi̇li̇ & Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:217-246.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. "Shi jian lun," "Mao dun lun" jie shuo. Li Da zhu.Da Li - 1979 - Xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Kelam Konularına Tasavvufî Yaklaşım: H'ris el-Muh'sibî’nin “er-Ri'ye li Hukûkill'h” Eseri Örneği.Tarık Tanribi̇li̇r & Nail Karagöz - 2017 - Kader 15 (3):678-697.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Fa li xue da gang.Da Li - 1984 - [Peking]: Xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Li Dazhao shi xue lun ji.Dazhao Li - 1984 - Shijiazhuang Shi: Hebei sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Li Gou ji.Gou Li - 1981 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Lun li dao de yi bai ti.Huirang Li - 1984 - Taiyuan: Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Zhi Lin & Ping Zheng.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Lun li xue zhi shi shou ce.Yaozong Li (ed.) - 1984 - Ha'erbin: Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Yu li fen xi di si kao fang fa.Tianming Li - 1981 - Xianggang: Qing nian shu wu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  9
  Qing dai li xue shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangzhou Shi: Guangdong jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Khūdāmūz-i ḥikmat-i mashshāʼ: tarjumah-ʼi Maqāṣid al-falāsifah-i Ghazzālī. Ghazzālī - 1959 - Tihrān: Amīr Kabīr. Edited by Muḥammad Khazāʼilī.
 45. U chomu krasa radi︠a︡nsʹkoï li︠u︡dyny.Li︠u︡dmyla Ĭosypivna Marysova - 1963
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  17
  Aḥmad al-Wallālī's commentary on al-Sanūsī's Compendium of logic: a study and edition of Lawāmiʻ al-naẓar fī taḥqīq maʻānī al-Mukhtaṣar = Lawāmiʻ al-naẓar fī taḥqīq maʻānī al-Mukhtaṣar.Aḥmad ibn Muḥammad Wallālī - 2022 - Boston: Brill. Edited by Ibrahim Safri.
  Lawami' al-Nazar fi Tahqiq Ma'ani al-Mukhtasar is Aḥmad b. Ya'qub al-Wallali's (d. 1128/1716) commentary on al-Sanusi's (d. 895/1490) compendium of logic, al-Mukhtasar. Al-Wallali was the first commentator on al-Sanusi's compendium after the author's autocommentary. In this publication, Ibrahim Safri offers a critical edition of this work, together with a study of the author's life and oeuvre. Safri also tries to show the indirect influence of Avicennism on logic in the Maghribi tradition in the seventeenth and eighteenth centuries. On the basis (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  18
  On Li Ssu.Wang Shao-P'U. & Li Ch'ang-Ch'ing - 1975 - Chinese Studies in History 8 (1-2):225-241.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Zhe xue yuan li yi nan wen ti yan tao.Baojun Gao & Shikun Li (eds.) - 1987 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Makesi zhu yi ji ben yuan li.Youhua Li, Jiaju Huang & Keming Li (eds.) - 1985 - [Canton]: Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Wei Shusheng jiao yu fang fa 100 li.Zhaode Li - 1985 - Shenyang: Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 983